DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

Worshop pro předškoláčky obrázek

Worshop pro předškoláčky obrázek
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/a0NX

PDF file size:
548.84 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/0NX.pdf
Download: Worshop pro pře…brázek.pdf» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document Worshop pro předškoláčky_obrázek.pdf:


Pozvánka na zážitkový workshop pro rodiče předškoláčků aneb
„Informovaný rodič je chápající a podporující rodič“.
Asi každý rodič, který má doma budoucího prvňáčka, by chtěl vědět, co je od září vlastně
čeká.
Pojďme si tedy společně klást otázky a hledat odpovědi.
Kdy se workshop uskuteční?
První setkání proběhne ve středu 3.5.2017 od 16:00 u nás ve školce.
Navazovat bude setkání za přítomnosti Vašich dětí v pátek 12.5. od 16:00 hodin.

Co Vám workshop přinese?
- Informace o oblastech školní zralosti a jejich důležitosti pro úspěch prvňáčka
- Názorné ukázky, jak dané oblasti rozvíjet a praktické ukázky
- Rodiče si na vlastní kůži vyzkouší úkoly na zrakové vnímání, sluchové vnímání,
předmatematické představy, prostorovou orientaci, grafomotoriku….

- Zodpovězení dotazů k tématu
Kdo Vás workshopem provede?
Mgr. Hana Otevřelová (http://www.hanaotevrelova.cz/index.php )se věnuje výchově a
vzdělávání dětí, jejich prospívání v rodině, ve škole, mezi vrstevníky.
Jako speciální pedagožka pomáhá převážně při prevenci a nápravách specifických poruch

učení a chování
(dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, porucha koncentrace pozornosti,
hypoaktivita, hyperaktivita).
Při přípravě dětí na budoucí nároky školy, tedy na zvládání čtení, psaní, počítání, pracuje s
dětmi přibližně od pěti let.

Školákům pomáhá překonávat překážky v učení, které jim specifická porucha učení přináší.
 Vystudovala speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v
Olomouci se zaměřením na etopedii a psychopedii.
 Je absolventkou Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde
vystudovala sociologii, a to se zaměřením na sociologii výchovy a rodiny.
 Je držitelkou osvědčení mnoha akreditovaných kurzů a seminářů zaměřených na
prevenci a péči o děti se specifickými poruchami učení a chování:

o Metoda dobrého startu
o Maxík – stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní

docházkou
o Neklidné dítě v MŠ, projevy, příčiny a pomoc
o Náprava grafomotorických obtíží u dětí předškolního a mladšího školního věku
za využití arteterapeutických a relaxačních prvků

o FIE
o Jak vést reedukační skupiny pro žáky základních škol s SPU
o Deficity dílčích funkcí – Brigitte Sindelar

o KUPOZ, KUMOT, KUPREV

o Senzomotorická cvičení
o Percepčně-motorická oslabení ve školní praxi
o Výchova a vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra I., II.
o Dyskalkulie - diagnostika a reedukace – mladší a starší školní věk
o Metody vyučování čtení...
Jako rodinná terapeutka se setkává s rodinami, které hledají řešení témat, které je trápí.
Hlavní pozornost je zpravidla věnována vztahům rodičů a dětí. Členové rodiny přinášejí různá
témata, například potíže s výchovou, obtíže při separaci a dospívání dětí, komplikace při
vstupu dětí do mateřské školy, problémové chování dětí, nelehké situace v době rodinné krize,
rozvodové situaci, vstupem nového partnera do stávající rodiny… Společně se členy rodiny
hledáme nové pohledy na daná témata, jiné možnosti řešení, které budou pro rodinu a její
jednotlivé příslušníky přínosem. Snaží se pomoci při fungování stávající i nově vznikající
rodiny jako celku, a to tak, aby se všem členům dobře dařilo.
 Čtyřletý výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch
 Práce s časovou osou I.
 Soustavné vzdělávání a rozvoj v rámci oboru:
o Pravidelná účast na supervizních a intervizních setkáních
o Absolvování seminářů - například Terapeutický a diagnostický potenciál
hry, Psychické trauma, Úvod do motivačních rozhovorů,

Konflikty a jejich řešení
Je členkou Komplexní péče. Komplexní péče je volné sdružení odborníků, které vzešlo z
vnitřní potřeby jejich členů. Cílem Komplexní péče je poskytnout systematickou péči
klientům z řad dětských lékařů, neurologů, psychologů, logopedů, fyzioterapeutů, speciálních
pedagogů, pedagogů a rehabilitačních pracovníků, kteří se věnují dětem s diagnózou LMD
(ADD,ADHD).
Je členkou Asociace soukromých poradenských pracovníků (dále jen ASPP). ASPP je
dobrovolné nezávislé sdružení vysokoškolsky vzdělaných odborníků, kteří se zabývají
především problematikou specifických vývojových poruch učení a chování v celé její šíři, od
prevence a diagnostiky SPUCH po reedukaci, poskytování pomoci při zajišťování výukové
tolerance těchto žáků v mateřských, základních a středních školách.
Je autorkou publikace Minipříběhy dětí se specifickými poruchami učení a chování, která
přívětivou formou nechává nahlédnout čtenáře do prožívání dětí s již objevenou, respektive
budoucí poruchou učení a chování. Publikace současně nabízí rodičům tipy, jak rozpoznat
projevy daných poruch.
Věnuje se přednáškové činnosti pro laickou i odbornou veřejnost, a to jak pro rodiče, tak pro
kolegy z řad mateřských center, mateřských a základních škol. V přednáškách propojuje
teoretické znalosti s návodnými ukázkami z praxe, kdy se vzájemně prolíná speciálně
pedagogický přístup s terapeutickým.
Spolupracuje na projektech, například Komplexnost, časovost, posloupnost – vše pod jednou
střechou, dále projekt Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb - VIP III a další.
Je matkou dítěte se specifickými poruchami učení. Vnímá problematiku dětí také z pohledu
rodiče. Účinnost nápravných postupů, které doporučuje rodičům, si mohla sama ověřit při
práci se svými dětmi.
Jak se na workshop přihlásit?
Přihlašujte se prosím na adresu: skolka.srdinkova@gmail.com

(Kapacita je omezena)Worshop pro předškoláčky obrázek

PDF file: Worshop pro předškoláčky_obrázek.pdf© 2023 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czObchod.Bejvavalo.czPieris.cz