DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

Zápis výboru říjen 2017

Zápis výboru říjen 2017
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/a1HS

PDF file size:
276.65 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/1HS.pdf
Download: NÁVRH_ŘÍJEN.pdf

Date saved:
January 8, 2018» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document NÁVRH_ŘÍJEN.pdf:


Z Á P I S NÁVRH

Z říjnové schůze výboru MO ČRS v Kostelci nad Labem,

konané dne 2. října 2017

Přítomni:

Členové výboru MO ČRS v Kostelci n. Labem: Ladislav Kec, Vladimír Petržílka, Roman
Reichstädter, Václav Růžička, Jaroslav Šulc, Václav Truhlařík, Václav Vránek

Omluven: Stanislav Kroužel ml.,

Hosté: za komise Josef Vnouček, Bohumil Chalupa a Martin Dohalský. Pan St. Spilka jen
k bodu prodej pozemku.

Program jednání schůze

1. Kontrola správnosti textu v zápisu zářijového jednání výboru
2. Plnění úkolů ze zápisu zářijového jednání výboru

3. Různé

Ad 1. Kontrola správnosti textu v zápisu říjnového jednání výboru
Zápis byl schválen v rozeslaném znění beze změny.

Ad 2. Plnění úkolů ze zápisu zářijového jednání výboru

• V. Truhlařík informoval o jednání se dvěma členy Rybářské stráže ohledně jejich dalšího
působení. Petr Guzi skutečně ukončil aktivity, vrátil odznak i průkaz, výbor mu i
touto formou děkuji za odvedenou činnost. Václav Dohnal v aktivitách dál
pokračuje.

• Informaci o celkovém stavu kontrol v roce 2017 podá V. Truhlařík výboru na
prosincové schůzi (bude se konat 4.12.). Členům bude zaslán výkaz za rok 2016 podle
organizací.

• Protože byla zrušena zářijová porada předsedů MO ČRS, kde měl předseda probrat
společný postup pokud jde o občasné pytláctví na Konětopech, na Lhotě i na přístavu, kdy
se setkáváme s profesionálně nastraženými sítěmi, či lovem do vrší, kdy je krajně obtížné
přistihnout pachatele – zřejmě cizince, případně řešit jednotný postup při likvidace
zvýšeného úhynu ryb, výbor uložil předsedovi toto projednat přímo s J. Fryšovou na
prověrkách.

• S jednatelem a hospodářem se musí ujasnit, kdo spravuje již spuštěnou internetovou
stránku www.rybari-kostelec.cz, či kde jinde jsou naše informace a kde je nutné
aktualizovat data.

• Výbor MO ČRS pracuje v současnosti v osmi členech a po VČS bude jen sedmičlenný,
a to i vzhledem k písemné žádosti B. Chalupy s ohledem na očekávaný růst jeho
pracovního zatížení nekandidovat do výboru, avšak dál zůstat v Kontrolní komisi.

• Výbor přerozdělil funkce tak, že jednomyslně pověřil Václava Vránka funkcí
pokladníka. Ten převzal pokladní knihu včetně pokladního hotovostního zůstatku ve
výši 27 193 Kč.

• Vyhodnocení non stop závodů v lovu sumců na RMV připraví Václav Růžička jako
ředitel na listopadovou schůzi. Vítěz bude vyhlášen na VČS.

• Výbor odsouhlasil prodej odkupu pozemku 8 m2 na Starém Labi panu St. Spilkovi za
cenu jednoho tisíce korun za m2, tedy za celkem 8000 Kč, které byly složeny na místě
a převzaty do pokladny. Pověřil předsedu a jednatele podpisem kupní smlouvy.

• Trvá úkol pro předsedu a hospodáře vstoupit do jednání s lyžaři, resp. se správcem areálu
ohledně vydání opatření obecné povahy č. 13/2017, týkajícího se vytyčení dráhy pro
vodní lyžování na Ovčárech, kde je nutné hledat nový kompromis s rozmístěním bójí
s ohledem jak na bezpečnost plavců – rekreantů, tak zájem rybářů.

• Úkol využití slevy v Mountfieldu ke koupi benzínové sekačky k průběžné úpravě
parkoviště byl splněn, předseda revizní komise jen ověří zanesení do inventáře majetku.

• Hospodářské prověrky se uskuteční již v úterý 17. října na Mělníce za účasti hospodáře
a předsedy. Vl. Petržílka připraví pro prověrky příslušnou informaci za svůj úsek.

• Dodatky k rybářskému řádu o možnostech přívlači na Malém rybníku platné od září
2017 jsou řádně vyvěšeny, členům RS se ukládá kontrolovat jejich dodržování.

• Trvá úkol pro vedoucího RS kontaktovat kolegu rybáře Pavla Kopeckého, který si
pronajal od majitele pozemku část západního břehu Ovčár k postavení sice mobilního, ale
stabilního přístřešku vedle zaparkovaného auta. Tak fakticky obešel § 14 vyhlášky č.
197/2004 Sb. v odstavci (4), který říká, že „Místa k lovu nesmí být vyhrazována“. Tímto si
pan kolega přece volně přístupnou část břehu Ovčár fakticky vyhradil pro vlastní potřebu.
Je na zvážení vedoucího RS, zda při jednání s kolegou, který takto postupuje, se podle
jeho reakce spokojí pouze s napomenutím a neprodleným (v řádu hodin) uvolněním
zabraného úseku, anebo – s ohledem na zjevnost přestupku a neochotu závadové jednání
v dohledné době ukončit – mu rovnou odebere povolenku a předá ji kárné komisi
k dalšímu řízení. V úvahu přichází i nevydání povolenky na RMV na příští rok, což je
v pravomoci MO ČRS. Na vydání povolenky není právní nárok a výbor by dal tímto
postupem najevo, že nebude tolerovat obcházení rybářského řádu.

• Pokračuje nepořádek především na Křenecké tůni, ale i jinde, a to přesto, že jsou všude
rozvěšené igelitové pytle. Výbor se rozhodl, že i když není možné vše připsat na úkor
rybářů, ale jde o odpadky i od tisíců letních rekreantů, bude nezbytné ke konci sezony
(předběžně v sobotu 7. října) uskutečnit mimořádnou brigádu a zajistit svoz
odpadků nejlépe do sběrného dvora. Brigády, jejichž organizací jsou již pověřeni
Václav Vránek, Ladislav Kec a Jiří Kokšál, se v tomto smyslu rozšíří na celý revír (včetně
přístavu pod cukrovarem). Předseda zajistí distribuci prohlášení o poučení o zásadách
BOZP.

• Úklid na pláži u bývalé restaurace pod kosteleckým jezem již zajistil L. Kec, výbor to
oceňuje.

• Možnost využití potápěče kvůli občas nastraženým pytláckým sítím prověří hospodář
s panem A. Sovou, v úvahu dal L. Kec i další možnosti.

• Nasazování ryb na RMV se předpokládá ve středu 18. října.

• Úkolem zjistit četnost výskytu kormorána budou pověřeni hospodářem členové RS a
zároveň myslivci J. Schutz a St. Doležal.

• Předseda přečetl výzvu ke sbírce na mobilní vozík pro Nellinku, nicméně v průběhu
diskuze bylo zjištěno, že potřebná suma je již na SÚS k dispozici. V této souvislosti se
výbor zabýval mírou vstřícnosti vůči jak kolegům – držitelům průkazu TP a ZTP, tak i
seniorům. V této souvislosti uložil hospodáři připravit informaci o počtu seniorů
v naší MO ČRS a možnostech výše finanční dotace při zakoupení povolenky na
RMV již pro rok 2018.

• Pokud jde o záměr přikoupit část Křenecké tůně či Konětop, inzerci sleduje hospodář a
zatím se nic nenabízí.

• V tomto týdnu (od 4. do 8. října) získal pan R. Samek souhlas od MZe k pořádání
non stop závodů v lovu kaprů na části revíru Labe 17 č. 411 049. Oproti jarním
závodům s účastí cca 40 týmů je tentokrát zájem podstatně menší (asi 15 týmů). Proto
bylo již předběžně dohodnuto jednak poměrné snížení sponzorského příspěvku do
pokladny MO ČRS, jednak zúžení závodního úseku na pravém břehu Labe, a to jen od
kosteleckého zdymadla až cca 250 metrů pod brod mezi Křenkem a Záryby. Výše proti
proudu Labe je – ze strany obecních úřadů v Křenku a v Borku – již trvale zakázán vjezd
na pobřežní komunikaci motorovým vozidlům, což kaprařům s těžkou výstrojí fakticky
znemožňuje lovit v těchto úsecích (neomezuje to jiné formy lovu, přívlač apod.).
Výbor v této souvislosti ukládá:
• V. Vránkovi jako členovi výboru pro organizaci rybářských závodů dojednat s p.
Samkem definitivní podmínky pořádání závodů (včetně možnosti vmísit se mezi
závodníky i rybáři lovící např. na feeder, přívlačáři a dohodnout finální výši
sponzorského příspěvku, podmínky sponzoringu v dalších letech apod.);
• Jednateli St. Krouželovi obratem vyvěsit na internetových stránkách tuto
informaci:
Výbor MO ČRS v Kostelci nad Labem bere na vědomí, že ve dnech 4. až 8. října
2017 budou na části revíru Labe 17 č. 411 049, a to na pravém břehu v úseku
mezi kosteleckým zdymadlem až cca 250 metrů pod brod mezi Křenkem a Záryby
pořádány privátní rybářské závody v lovu kaprů a tento úsek v délce cca 1,5 km
bude přechodně uzavřen. Zájemcům pro skvělou podzimní rybařinu na Labi,
které u nás rádi vidíme, pak doporučujeme využít dobře přístupné úseky na obou
březích Labe od kosteleckého zdymadla dolů po směru proudu až po dolní konec
revíru č. 411 049 v prostoru obce Jiřice.

• Vzhledem k omezenému počtu konání výborových schůzí před výroční členskou
schůzí požádal předseda všechny členy jak výboru, tak komisí, aby si včas,
nejpozději na prosincovou schůzi výboru připravovali jak bilanční část za svůj
úsek, tak i program pro příští roky pro případ, že ve volbách dostanou potřebnou

většinu hlasů

Ad 3. Různé.

Příští schůze výboru se koná v pondělí 6. listopadu od 18 hodin.

Zapsal: J. Šulc


Zápis výboru říjen 2017

PDF file: NÁVRH_ŘÍJEN.pdf

Z Á P I S - NÁVRH© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz