DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

povinnosti

povinnosti
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/a1Sy

PDF file size:
96.44 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/1Sy.pdf
Download: povinnosti.pdf» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document povinnosti.pdf:


Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb-podnikateľov podľa § 7 zákona č. 314/2001 Z. z.
o ochrane pred požiarmi:
• Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ sú povinné plniť len povinnosť podľa § 4 písm. e) a
povinnosti fyzickej osoby ustanovené v tomto zákone, ak
a) nepoužívajú na svoju činnosť okrem bytu v bytovom dome alebo v rodinnom dome alebo okrem pojazdnej
predajne a predajného stánku doplnkových služieb a obchodu a priestoru na predaj a na poskytovanie služieb
s plochou najviac 100 m2 iné objekty alebo iné priestory, ktoré majú vo vlastníctve alebo v užívaní,
b) zamestnávajú najviac piatich zamestnancov v objekte a
c) nevykonávajú činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a nemajú miesta so výšeným
nebezpečenstvom vzniku požiaru.
Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb-podnikateľov podľa § 4 písm. e) zákona č. 314/2001
Z. z. o ochrane pred požiarmi:
• Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ na účely predchádzania vzniku požiarov je povinná, ak tento

zákon neustanovuje inak,
e) zabezpečovať školenie a overovanie vedomostí o ochrane pred požiarmi zamestnancov a osôb, ktoré sa s
vedomím právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa zdržujú v jej objektoch a priestoroch; obsah,
rozsah, lehoty školenia o ochrane pred požiarmi, vymedzenie okruhu osôb podliehajúcich školeniu a
overovaniu a spôsob overovania ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,
Podľa § 14 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi je fyzická osoba povinná:

• Fyzická osoba je povinná
a) zabezpečiť, aby sa pri uskutočňovaní stavby a pri jej užívaní, ako aj pri zmene v užívaní stavby riešili a
dodržiavali požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť stavby; požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť
stavby pri uskutočňovaní stavby, užívaní stavby a zmene v užívaní stavby ustanoví všeobecne záväzný
právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,
b) konať tak, aby nedošlo k vzniku požiaru pri prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných
spotrebičov, zariadení ústredného vykurovania a iných spotrebičov, pri skladovaní, ukladaní a pri používaní
horľavých látok a pri manipulácii s otvoreným ohňom, a dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a
pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi,
c) obstarávať a inštalovať v objektoch, zariadeniach a priestoroch so zreteľom na nebezpečenstvo vzniku
požiaru požiarne zariadenia, ďalšie hasiace látky, vecné prostriedky ochrany pred požiarmi, prevádzkovať
ich v akcieschopnom stave, zabezpečovať vykonávanie ich kontroly a údržby osobou s odbornou
spôsobilosťou, ak tak ustanovuje tento zákon, viesť a uchovávať o ich prevádzkovaní dokumentáciu;
vlastnosti a podmienky prevádzkovania požiarnych zariadení a vecných prostriedkov ochrany pred
požiarmi vrátane podmienok akcieschopnosti, obsah kontroly vrátane lehôt, rozsah údržby, spôsob vedenia
dokumentácie o ich prevádzkovaní a vzory dokladov o údržbe a kontrole týchto zariadení ustanoví
všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,
d) umožniť kontrolným skupinám vykonávať v rodinných domoch okrem bytov a v iných stavbách okrem bytov
vo vlastníctve alebo užívaní fyzických osôb preventívne protipožiarne kontroly a odstrániť zistené

nedostatky,
e) dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom
vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru; čas zvýšeného nebezpečenstva
vzniku požiaru, činnosti, ktoré sa považujú za činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, a
zásady protipožiarnej bezpečnosti v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru alebo pri činnosti so
zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá

ministerstvo,
f) strpieť umiestnenie signalizačného alebo poplachového zariadenia slúžiaceho na účely ochrany pred
požiarmi za primeranú náhradu; ustanovenia osobitných predpisov o náhrade škody týmto nie sú dotknuté,
g) oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu požiar, ktorý vznikol v objektoch,
priestoroch alebo na veciach v jej vlastníctve alebo užívaní,
h) zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov; zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s
odbornou spôsobilosťou5) pred pripojením palivového spotrebiča na komín, zámenou lokálneho palivového
spotrebiča na ústredný zdroj tepla alebo etážový zdroj tepla, zmenou druhu paliva a po stavebných
úpravách na telese komína; podrobnosti o čistení komínov a vykonávaní ich kontrol, o lehotách ich čistenia
a vykonávania kontrol, ako aj o vykonávaní odborného preskúšania komína a vzor potvrdenia o vykonaní
čistenia komína a potvrdenia o vykonaní odborného preskúšania komína ustanoví všeobecne záväzný
právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,
i) dodržiavať technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní
palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a
používaní komínov a dymovodov a zabezpečiť označenie komínu štítkom; technické podmienky a
požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov,
elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a
dymovodov a vzor štítku o vyhotovení komína ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá

ministerstvo,
j) prevádzkovať technické zariadenia a technologické zariadenia z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti
podľa pokynov výrobcu a podmienok prevádzkovania a kontroly ustanovených všeobecne záväzným
právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo,
k) dodržiavať pri manipulácii s horľavými látkami a horenie podporujúcimi látkami, s technickými prostriedkami
obsahujúcimi horľavé látky alebo horenie podporujúce látky, ako aj pri ich ukladaní a skladovaní
požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť ustanovené vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorý

vydá ministerstvo,
l) uchovávať a predkladať kontrolným skupinám obce potvrdenia o vykonaní odborného preskúšania komína
a potvrdenia o vykonaní kontroly požiarnotechnických zariadení a hasiacich prístrojov,
m) umožniť orgánom štátneho požiarneho dozoru vykonanie potrebných úkonov pri zisťovaní príčin vzniku

požiarov,
n) zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi, ktoré sú v jej vlastníctve,
správe alebo v užívaní podľa § 6b; podrobnosti o opatreniach ustanoví všeobecne záväzný právny predpis,

ktorý vydá ministerstvo,
o) zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s prevádzkovaním stavieb z hľadiska protipožiarnej
bezpečnosti, ktoré sú v jej vlastníctve, pri ich prenájme, ak sa s nájomcom nedohodne na zabezpečení
plnenia povinností inak; podrobnosti o opatreniach ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá
ministerstvo.

• Fyzická osoba nesmie
a) fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
b) vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
c) zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
d) vykonávať činnosti, na ktorých výkon nemá osobitné oprávnenie alebo odbornú spôsobilosť, ktoré sa z
hľadiska protipožiarnej bezpečnosti vyžadujú na ich vykonávanie podľa osobitných predpisov,
e) poškodzovať, zneužívať alebo sťažovať prístup k požiarnym zariadeniam alebo k vecným prostriedkom na
ochranu pred požiarmi a k uzáverom rozvodných zariadení, najmä elektrickej energie, plynu alebo vody,
f) vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne hasičskú jednotku alebo zneužiť linku
tiesňového volania.
Podľa § 1 vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii sú činnosti a miesta so zvýšeným
nebezpečenstvom vzniku požiaru definované takto:
• Činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru sú činnosti, ktoré vytvárajú zvýšené riziko možnosti
vzniku požiaru pri výrobe, spracúvaní, používaní alebo pri skladovaní horľavých látok. K týmto činnostiam

patrí najmä
a) prevádzkovanie, odstavovanie a spúšťanie výroby v technologických zariadeniach obsahujúcich horľavé

látky,
b) údržba a opravy technických a technologických zariadení obsahujúcich horľavé látky a odstraňovanie ich

poruchových stavov,
c) zváranie, tepelné delenie a ďalšie spôsoby spracúvania kovov, pri ktorých sa používa zváracie, brúsiace
alebo iskriace zariadenie nezávisle od stupňa automatizácie na miestach s možnosťou vzniku požiaru

alebo výbuchu,
d) lepenie horľavých podlahových a strešných krytín, obkladov stien a stropov pomocou ohňa,
elektrotepelných spotrebičov a zariadení alebo horľavých lepidiel a odstraňovanie starých náterov
pomocou tepelných spotrebičov a zariadení,
e) nevyhnutná manipulácia s otvoreným ohňom na miestach s možnosťou vzniku požiaru,
f) spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve,
g) zber obilnín, ich pozberová úprava a skladovanie objemových krmovín a slamy.
• Miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru sú miesta, v ktorých sa nachádzajú horľavé látky za
takých podmienok, že vytvárajú zvýšené riziko možnosti vzniku požiaru. K týmto miestam patria najmä

priestory, v ktorých sa
a) používajú, spracúvajú alebo skladujú za bežných prevádzkových podmienok pevné horľavé látky, ktoré svojou
veľkosťou, formou, množstvom a podmienkami uloženia podstatne zvyšujú intenzitu a šírenie požiaru; na
stavebné konštrukcie z horľavých látok a na horľavé predmety tvoriace zariadenia miestností sa toto

ustanovenie nevzťahuje,
b) vyrábajú, používajú, spracúvajú alebo skladujú prevzdušnené alebo suché steblové horľavé látky,
c) usadzuje pri výrobe alebo pri manipulácii horľavý prach v súvislej vrstve schopnej šíriť požiar alebo pri výrobe,
prípadne pri manipulácii vzniká horľavý prach v takej miere, že je trvalo v ovzduší a vznik výbušnej

koncentrácie nemožno vylúčiť,
d) vyrábajú, používajú, spracúvajú, prečerpávajú, dopravujú alebo skladujú horľavé kvapaliny,
e) vyrábajú, používajú, spracúvajú, prečerpávajú, dopravujú alebo skladujú horľavé plyny alebo horenie

podporujúce plyny,
f) vyrábajú, spracúvajú alebo skladujú výbušniny alebo horľavé toxické látky,
g) používajú látky, ktoré sa pri styku so vzduchom alebo s vodou, alebo vzájomne medzi sebou môžu vznietiť
alebo môžu uvoľniť horľavé pary alebo plyny, ktoré môžu v zmesi so vzduchom vytvoriť výbušnú zmes,
h) používa pri výrobe, používaní alebo pri spracúvaní horľavých látok otvorený oheň.
Sankcie pre právnické osoby alebo fyzické osoby-podnikateľov, ktoré porušia povinnosti
vyplývajúce zo zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi:
• Podľa § 59 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi môže Ministerstvo vnútra SR, krajské riaditeľstvo
alebo okresné riaditeľstvo HaZZ SR uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi pokutu za
porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona až do výšky 16 596 eur.
• Podľa § 64 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi vylúčiť môže orgán vykonávajúci štátny
požiarny dozor vylúčiť vec z používania alebo zastaviť prevádzku, ktorá vyvoláva bezprostredné
nebezpečenstvo vzniku požiaru a na odstránenie tohto nebezpečenstva nestačia iné opatrenia.


povinnosti

PDF file: povinnosti.pdf© 2022 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czObchod.Bejvavalo.czPieris.cz