DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

Stanovy spolku

Stanovy spolku
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/a20Z
Description:
Stanovy spolku Domovarníci České Budějovice,
z. s.
PDF file size:
227.91 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/20Z.pdf
Download: Stanovy_spolku.pdf» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document Stanovy_spolku.pdf:


Stanovy spolku Domovarníci České Budějovice, z. s.

Čl. 1

Název, forma a sídlo
Spolek Domovarníci České Budějovice (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu
se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo na adrese Pražská 508,
Huboká nad Vltavou, 373 41. Zakládající členové jsou tři fyzické osoby.

Čl. 2

Charakter spolku
Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se domácí sládkové
uznávající řemeslnou výrobu piva scházejí za účelem zdokonalení technologií domácího vaření piva,
popularizace tohoto cíle a poskytování teoretických i praktických rad začínajícím sládkům na spolkem
pořádaných diskuzních fórech a odborných konferencích. Důležitou aktivitou tohoto spolku je též
snaha o optimalizaci zákona č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních, konkrétně pak Hlavy III, § 86,
odstavec (3).

Čl. 3

Základní účel spolku
Základním účelem spolku je realizovat činnosti, které povedou k udržení a rozvoji řemeslné výroby
piva na českém území, dále poskytování rad začínajícím sládkům, optimalizace zákona o spotřebních
daních, vzdělávání zájemců o domácí výrobu piva, vybudování a následné aktivní využívání komunitní
varny, vývoj nových technologických postupů a receptur pro domovarnické účely, realizace vědecké
činnosti v pivovarnictví za podpory Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
(ZF JCU) a celková osvěta a sdílení informací a znalostí v oblasti domácího vaření piva.

Čl. 4

Formy činnosti spolku

Hlavní činnost spolku
a) činnosti vedoucí k udržení a rozvoji řemeslné výroby piva
b) zdokonalení technologie výroby piva v domácích podmínkách
c) optimalizace zákona o spotřebních daních
d) vývoj nových technologických postupů a receptur pro domovarnické účely,

Vedlejší činnost spolku
a) pořádání teoretických přednášek a diskuzí formou konferencí a fór,
b) pořádání degustací pivních vzorků členů spolku za účelem zdokonalení receptur,

c) organizace vzdělávacích kurzů,
d) vybudování a následné aktivní využívání komunitní varny,
e) zpracování a podávání žádostí o granty a dotace,
f) realizace vědecké činnosti v pivovarnictví pod záštitou ZF JCU.

Čl. 5

Členství ve spolku
Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba.
Členství vzniká dnem, kdy rada spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě přihlášky spolku, která
je přílohou stanov a je k dispozici na webových stránkách
https://www.facebook.com/Domovarn%C3%ADci-%C4%8Cesk%C3%A9-Bud%C4%9Bjovice-z-s-
237933443619217/. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště,
rodné číslo, telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis
žadatele a musí být doručena osobně, poštou nebo elektronicky na korespondenční (viz výše) nebo e-
mailovou adresu (domovarniciCB@gmail.com) sídla spolku.
Rada spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky nebo per rollam.
Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, jež se účastní činností přípravného výboru.

Člen spolku má právo zejména
- účastnit se veškeré činnosti spolku, volit radu spolku a další orgány spolku a být volen do

těchto orgánů,
- posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku,
- předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku,
- účastnit se všech akcí pořádaných spolkem,
- využívat všech výhod vyplývajících ze členství ve spolku.

Člen spolku je povinen zejména

- dodržovat stanovy,
- hájit zájmy řemeslnné výroby piva,
- sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce,
- platit členské příspěvky ve stanovené výši pro daný rok.

Čl. 6

Zánik členství
Členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále úmrtím,
vyloučením člena pro hrubé porušování stanov.

Čl. 7

Orgány spolku
1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby
a) schválila případné změny stanov,
b) zvolila na pětileté funkční období nejméně tříčlennou radu spolku, případně tuto radu

spolku odvolala,
c) schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období,
d) určila koncepci činnosti spolku na další období,
e) stanovila výši členských příspěvků,
f) schválila rozpočet spolku na příští období,
g) zvolila čestné členy spolku, rozhodla o vyloučení člena spolku,
h) rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně
i) vyloučila člena pro hrubé porušování stanov
2. Zasedání členské schůze spolku svolává rada spolku. Usnášeníschopná je, pokud se zúčastní
nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá rada spolku
náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná
členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
3. Členská schůze bude svolána také v případě, že třetina členů spolku podá ke svolání podnět.
4. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. O zrušení spolku s likvidací
nebo jeho přeměně rozhoduje kvalifikovanou většinou.
5. Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí rada spolku, která si volí ze svého středu
předsedu, místopředsedu a pokladníka. V kompetenci rady spolku je také předsedu,
místopředsedu nebo pokladníka odvolat.
6. Funkční období rady spolku je pětileté. Rada spolku se schází dle potřeby. Rada spolku může
přijímat rozhodnutí, pokud je přítomno více než 50 % členů a zároveň je přítomen předseda.
Rozhodnutí je schváleno, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů.
7. V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena rady spolku je předseda spolku povinen do
60 dnů svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění rady.
8. Předseda spolku je jeho statutárním orgánem. Předseda zastupuje spolek ve všech věcech.
Jeho funkční období je pětileté. Předseda je volený radou spolku.

Čl. 8

Hospodaření spolku
1. Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené členskou
schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky
vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené
účetními doklady.
2. S výsledky hospodaření seznamuje rada spolku členy spolku na každé členské schůzi.
3. V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě
s příbuzným předmětem činnosti, tj. domovarnická činnost.

Čl. 9

Závěrečná ustanovení
1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
2. Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 2. 7. 2018. Účinnosti nabývají dnem zápisu
do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích.


Stanovy spolku

PDF file: Stanovy_spolku.pdf© 2022 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czObchod.Bejvavalo.czPieris.cz