DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

Oznámení o skutečnostech důvodně nasvědčujících spáchání trestného činu (e-recepty)

Oznámení o skutečnostech důvodně nasvědčujících spáchání trestného činu (e-recepty)
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/a8XC
Description:
Oznámení o skutečnostech důvodně
nasvědčujících spáchání trestného čin
(e-recepty)
PDF file size:
143.01 kB


Keywords: Oznámení o skutečnostech důvodně nasvědčujících spáchání trestného činu (e-recepty):
e-recept, e-zdravie
Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/8XC.pdf
Download: Oznámení o skut…o činu.pdf

Date saved:
December 6, 2017» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Similar PDF documents


» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document Oznámení o skutečnostech důvodně nasvědčujících spáchání trestného činu.pdf:


ČESKÈ LeKAŘSKÈ KOMOR

A tel. 25721 1329

Kancelář prezidenta
Lékařská ulice č. 2, E-mail:sekretariat@clkcr.cz,
150 00 Praha 5, www.lkcr.cz Kancelář v Olomouci, Lužická,

772 00 Olomouc

V Praze dne 5. prosince 2017

Č. j. 796/2017

Vrchní státní zastupitelství v Praze

Náměstí Hrdinů 1300

140 00 Praha 4

Oznámení o skutečnostech důvodně nasvědčujících spáchání trestného činu

Česká lékařská komora na základě usnesení svého nejvyššího orgánu – sjezdu delegátů
podává tímto Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze toto

OZNÁMENÍ:
Na www stránkách Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) byl v souvislosti s kontrolou
hospodaření Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) a Ministerstva zdravotnictví
(MZd) uveřejněn dokument “Kontrolní závěr z kontrolní akce KA 16/18 Majetek a
peněžní prostředky státu, se kterými je příslušný hospodařit Státní ústav pro kontrolu

léčiv
” (Kontrolní závěr). Kontrolní závěr byl přijat Kolegiem NKÚ dne 3.4.2017.
Předmětem kontroly, která vedla ke Kontrolnímu závěru

byly výdaje SÚKL spojené
zejména s budováním Centrálního úložiště elektronických receptů (CÚER) v letech

2007 až 2016 ve výši 2
92 956 290 Kč.
Z K ontrolního závěru a zejména z j eho pří lohy č. 1 vyplynuly mimo jiné ty to
skutečnosti:
1) S ystém Centrálního uložiště elektronický ch receptů byl v ytvořen dodavatelem
SÚKL - společností AQUASOFT spol. s r.o. , IČ: 64946274, na základě smlouvy č.
10/09 ze dne 26. 2. 2009 s termínem dodání díla do 9. 6. 2009, v níž SÚKL neupravil
možnost provádět úpravy či změny díla přímo či prostřednictvím třetích osob,

tedy

de facto
zajistil společnosti AQUASOFT výhradní postavení.
2) SÚKL od února do září 2012 postupně uzavíral smlouvy formou objednávek na
plnění služeb s dodavatelem SÚKL - společností TRONEVIA a.s., IČ: 24175935, na
jejichž základě realizoval zajištění servisních činností na softwaru (včetně CÚER)
externími dodavateli. Tento postup uzavírání s mluv SÚKL prostřednictv ím
jednotlivých objednávek b yl předmětem še tření Úřa du pro ochranu hospodářské
soutěže, který shledal, že se SÚKL dopustil správního deliktu tím, že nedodržel postup
stanovený v zákoně č. 137/2006 Sb., když předmět veřejné zakázky rozdělil na 25,
resp. 14, samostatných zakázek (obje dnávek služeb), č ímž došlo ke snížení
předpokládané hodnoty ve řejných zakáz ek pod finanční limity stanovené v
zákoně č. 137/2006 Sb., a nezadal veřejné zakázky, které byly realizovány na základě
objednávek, v některém z druhů zadávacích řízení uvedených v zákoně č. 137/2006 Sb.,

přičemž tento postup
mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky

3) Forenzní audit realizovaný u SÚKL v roce 2014 mimo jiné upozornil na skutečnost,
že společnost TRONEVIA byla založena lidmi zastávajícími v této společnosti
pozice členů představenstva, kteří byly v letech 2010 až 2011 zaměstnanci SÚKL.

4) V roce 2012 postupně SÚKL zadal společnosti TRONEVIA tyto veřejné zakázky:
VZ27/2012 Servisní podpora systémů Integrační

infrastruktury (smlouva č. 114/12);
VZ28/2012 Podpora provozu aplikačního software LEK13 a DIS13 a zajištění provozu
kontaktního centra pro podporu klientů… (smlouva č. 79/12);
VZ31/2012 Servisní podpora infrastruktury (smlouva č. 111/12);
VZ42/2012 Podpora provozu aplikačního software (smlouva č. 115/12);
VZ43/2012 Podpora provozu aplikačního software eRecept (smlouva č. 135/12).

Všech těchto pět servisních smluv na služby z roku 2012 bylo uzavřeno vždy na
období 24 měsíců s celkovým plněním cca 2.041.000,- Kč bez DPH měsíčně s velmi
podobným plněním jednotlivých smluv a ze zadání nebylo zřejmé, zda se
nepřekrývají. Jednalo se ze jména o činnosti dohledu, monitori ngu a v případě
servisních smluv č. 79/12 a 135/12 o poskytování kontaktního centra.
5) Následně SÚKL uzavřel se společností TRONEVIA jako dodavatelem dne 7. 10.
2014 smlouvu o poskytování služeb technické podpory a smlouvu o budoucí smlouvě
licenční č. 89/14 na období do 31. 8. 2015. Tato smlouva byla uzavřena na základě
tzv. jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU), což je režim výběru dodavatele, který
je dle tehdy platného zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, možný jen
ve zcela výjimečných případech. Smlouva opět neobsahuje ustanovení o možné
modifikaci díla přímo nebo prostřednictvím třetí osoby.
6) SÚKL se poté opět obrátil formou JŘBU dne 4. 9. 2015 na společnost TRONEVIA.
Nabídka této společnosti byla podána dne 11. 9. 2015, téhož dne byl vyhotoven i zápis
z kontroly podané nabídky, kde byla nabídka shledána jako vyhovující. Ve stejný den
bylo vyhotoveno rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. Protože se jednalo pouze
o jediné nabídce, byla vybrána právě tato nabídka. Téhož dne uzavřel SÚKL smlouvu č.
213/15 s uvedenou společností, která byla sjednána na dobu 49 dnů tj. d
o 30. 10. 2015.
Smlouva obsahuje smluvní ujednání k autorským právům, ze kterých vyplývá, že
SÚKL na zák ladě této smlouvy nem ůže modif ikovat dílo př ímo nebo
prostřednictvím třetí osoby.
Jak v této souvislosti konstatuje NKÚ: “SÚKL porušil ustanovení § 82 odst. 1 zákona č.
137/2006 Sb. tím, že uzavřel smlouvu dříve, než stanovuje blokační lhůta dle § 82 odst.
2. zákona č. 137/2006 Sb. Zadavatel rozhodl o výběru nabídky dne 11. 9. 2015, ve
stejný den, tj. dne 11. 9. 2015 došlo také k uzavření písemné smlouvy mezi zadavatelem
a poskytovatelem.”.
Následně nedošlo k uzavření dalších smluv o pokračování spolupráce mezi SÚKL a
TRONEVIA, naopak byl touto společnos tí podán návrh na vydá ní předběžného
opatření k zamezení užívání jejího autorského softwaru ze strany SÚKL.
Jak dále uvádí zpráva NKÚ, SÚKL provoz zastaveného systému již neobnovil, neboť 8.
února 2016 na základě JŘBU č. 01/2016 Zajištění úpravy CÚER a zajištění jeho
provozu uzavřel smlouvu o dílo č. 15/16 s původním dodavatelem, tedy se společností

AQUASO
FT na dodání díla, jehož předmětem bylo vytvoření a dodávka aplikačního
softwaru pro CÚER, jakož i další související smlouvy na přidružená plnění.

Jak NKÚ dále zjistil,
SÚKL v souvislosti s budováním informační a komunikační
infrastruktury ve vztahu k CÚER vynaložil v letec h 2007 až 2016 peněžní
prostředky minimálně ve výši 317.660.609 Kč.
V této částce nejsou zahrnuty peněžní
prostředky vynaložené na právní a jiné poradenské služby v souvislosti s řešením sporů
v oblasti autorských práv, jiné kontrolou nezjištěné smluvní vztahy zajišťující provoz
CÚER, zejm éna další náklady spojené se za jištěním provozu i nformační a
komunikační infrastruktury SÚKL a ani odhad nákladů souvisejících s probíhajícím
soudním sporem.
Závěr NKÚ k realizaci IT služeb týkajících se

zřízení a pro
zu CÚER je následující:

“SÚKL budoval C ÚER bez investičního záměru, s tudie proveditelnosti či jiného
obdobného dokumentu. Současně SÚKL vytvářel, rozvíjel, provozoval a spravoval
ISVS CÚER do května 2015 bez informační koncepce a provozní d

okumentace, čímž
nepostupoval v souladu se zákonem č. 365/2000 Sb. a vyhláškou č. 529/2006 Sb.

SÚKL v období let 2007 až 2016 vynaložil v souvislosti s budováním CÚER a sdílené
informační a komunikační infrastruktury pro provoz informačních systémů peněžní
prostředky minimálně ve výši 317 660 609 Kč.
Pro období let 2017 až 2020 lze očekávat na základě smluv uzavřených v prosinci 2016
další výdaje spojené se správou a provozem CÚER minimálně ve výši 17 762 800 Kč.

V období od srpna 2011 do října 2016 bylo vystaveno 308 318 916 lékařských předpisů,
z toho 4 784 850 elektronických receptů. Počet vydaných elektronických receptů se na
celkovém počtu vydaných receptů podílel 1,55 .
V důsledku nekoncepčního řízení v oblasti IS a ICT v letech 2007 až 2015 docházelo
k nedostatečné smluvní úpravě v oblasti autorských práv. SÚKL si ve smlouvách
uzavíraných do roku 2016 nevyhradil zejména možnost vyvinutý software modifikovat a
možnost modifikovat software třetí osobou. SÚKL se uvedeným postupem vystavil
riziku nevyjasněnosti autorských práv k CÚER, které vyústilo v soudní spor.”.
Kromě kontrolního závěru NKÚ lze v souvislosti s realizací CÚER doložit i další
relevantní dokumenty, zejména zápis jednání ze schůze Výboru pro zdravotnictví
Poslanecké sněmovny PČR, která se konala dne 13. ledna 2016, a v jejímž rámci byla
tato problematika velmi podrobně diskutována, a to včetně zmínek o trestním stíhání a
zmínky o “podezření, že vedení SÚKL se snaží vyvést z této veřejné instituce 300 mil.
Kč” (viz žlutě zvýrazněné části zápisu). V této souvislosti oznamovatel upozorňuje i na
dva články uveřejněné na www stránkách renomovaného zdravotnického periodika

Medical Trib une, a to článek “
E-preskripce a politické vazby” ze 7.1.2013 (viz

https://www.tribune.cz/clanek/28887
-e-preskripce-politicke-vazby) a článek “Kolik
stál elektronický recept" A byly to kvůli rozchodu s Tronevií vyhozené peníze"

” ze dne

13.1.2016 (viz

https://www.tribune.cz/clanek/38284
-kolik-stal-elektronicky-recept-a-byly-to-kvuli-ro

zchodu
-s-tronevii-vyhozene-penize), když oba tyto články i odkazy v nich uvedené
potvrzují podezření, že v souvislosti s IT zakázkami na CÚER mohlo docházet k
páchání trestné činnosti.

S ohledem na shora uvedenou personální provázanost statutárních orgánů společnosti

TRONEVIA a SÚKL, opakovaná
pochybení konstatovaná NKÚ při zadávání veřejné
zakázky této společnosti ze strany SÚKL a povahu těchto pochybení, jakož i s ohledem
na zjevně bezúčelně vynaložené finanční prostředky v řádu desítek, resp. stovek,
milionů Kč, není dle názoru oznamovatele vyloučeno, že neznámý pachatel se mohl na
základě výše popsaného skutkového stavu dopustit napl nění skutkové pods taty

trestného činu
zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a
veřejné dražbě (dle ustanovení § 256 zákona č. 40/2009 Sb.

, trestního zákoníku); přijetí
úplatku (§ 331 tz); podplácení (332 tz); nepřímého úplatkářství (§ 333 tz.); porušení
povinností při správě cizího majetku (§ 220 tz) a porušení povinností při správě cizího
majetku z nedbalosti (§ 221 tz) a příp. dalších trestných činů.
Protože jde o podezření ze závažné organizované hospodářské trestné činnosti a
pachateli mohou být také úře dní osoby, př edpokládáme, ž e k prošet ření bude
kompetentní Vrchní státní zastupitelství v Praze s případným předáním k prošetření
specializovanému policejnímu pracovišti, proto oznámení podáváme přímo Vrchnímu
státnímu zastupitelství v Praze.

Dovoluji si Vás
proto požádat o prošetření tohoto oznámení a všech souvisejících
skutečností a o vyrozumění ve smyslu ustanovení § 158 odst. 2 záko

na č. 141/1961 Sb.,
o trestním řízení soudním (trestní řád) o učiněných opatřeních.

S pozdravem

Za Českou lékařskou komoru

MUDr. Milan Kubek

Prezident ČLK

Přílohy dle textu

Datovou schránkou


Oznámení o skutečnostech důvodně nasvědčujících spáchání trestného činu (e-recepty)

PDF file: Oznámení o skutečnostech důvodně nasvědčujících spáchání trestného činu.pdf

Obvodn© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz