DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

Rybarsky rad 2021

Rybarsky rad 2021
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/a9VP

PDF file size:
256.44 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/9VP.pdf
Download: Rybarsky_rad_2021.pdf

Date saved:
February 1, 2021» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document Rybarsky_rad_2021.pdf:


žeskomoravský štřrk, a.s.

Mokrá 359, 664 04 Mokrá

Rybáčský čád

pro samostatný revír
„Tovaěovská jezera”

platný od 1.Ù.Ú021
Podpis lovícího..................................................Stvrzuji svým podpisem, Če jsem se seznámil s tímto ěádem

budu se jím ěídit
Rybářský revír Tovačovská jezera je veden pod pořadovým číslem č. 15,
evidenční číslo 13 971 001 přiděleným Ministerstvem zemědělství ČR
dne 31.

2005 pod č. j. 3.225/05

– 16.230.

Zakoupením povolenky k

rybolovu na Tovačovská jezera stávají se tyto vody

prostorem Vašeho rybářského zájmu a

proto byste neměli mlčky a

neteč-

ně přihlížet v

případech, kdy někdo druhý zásadně porušuje tento rybářský

řád a

bere podměrečné ryby, nedodržuje stanovený denní limit či postupně
odnáší úlovky do zaparkovaného vozidla. Pokud sami nedokážete sjednat
poádek, kontaktujte pověřené osoby:

rybáČského hospodáČe
p. JiČího Zahradníěka na tel. 605 208 825

vedoucího ryb. stráře
p. Ferdinanda Svítka na tel. 723 912 463

ělena ryb. stráře

p. Pavla Janáěe na tel. 776 380 153

výdejce povolenek

p. Petra Frömela na tel. 733 180 036

email: tovacovska.jezera@seznam.cz
Každý lovící nákupem povolenky k lovu souhlasí bez výhrad s níže uve-

denými pravidly lovu a
pobytu což je povinen stvrdit svým podpisem na

povolence k

lovu a

na konci tohoto řádu.
Jakákoliv povolenka k lovu na Tovačovská jezera může být vydána pouze
drěiteli platného rybážského lístku. Povolenka k lovu je nevymahatel-

ná a

nebude vydána lovícím, kteží v

minulosti závaěným zpfisobem po-
rušili pravidla lovu a pobytu na rybážském revíru Tovaůovská jezera.
V případě porušení právního, anebo rybářského řádu, nebo při spáchání
přestupku, může být lovícímu vydaná povolenka bez náhrady odebrána.
Každý lovící musí mít pro uchování úlovku vlastní rybářský vezírek či sak.
Uchovávat trofejní a hájené ryby za jakýmkoliv účelem, je bez výslovného
souhlasu správce jezer, anebo vedoucího rybářské stráže přísně zakázá-
no. Tento souhlas musí být dán ihned po ulovení ryby.
Ulovená ryba, pokud není vyháčkována přímo ve vodě, musí být polo-
žena na vyháčkovací polstrovanou matraci o min. rozměrech 60 x100

cm. Matrace musí být v

průběhu lovu připravena k

okamžitému použití

blízkosti prutů nebo v

místě podebírání ryb. Před položením ryby musí
být polita vodou.

případě přepravy ulovené ryby v

lodi, musí lovící co

nejrychleji zamířit ke břehu, s

rybou v

lodi se zakazuje zejména vyhle-

dávat nové místo, vnadit a

nebo pokládat prut. Focení ulovených ryb se

provádí nad podložkou v

pokleku nebo ve vodě, a

to ihned po ulovení.
Maximální doba focení nesmí přesáhnout pět minut!

kapry nad 15 ki-

logramů se smí fotit a

manipulovat pouze ve vodě hluboké minimálně
30cm. Berte si tak prosím své vlastní prsačky. Děkujeme za pochopení.
V důsledku aktivní těžby štěrkopísku či jiných prací mohou být některá z míst

dočasně vyloučena z

možnosti lovu, ač to text či vlastní mapka neříkají.
Před vrácením povolenky a to i krátkodobé doplňte laskavě hmotnost

dosaženého úlovku, nemáte

– li váhu, použijte orientační tabulku.

Zapi-
sujte jen ryby, které skutečně od vody odnášíte!
Každý lovící je povinen seznámit se před započetím lovu s aktuálními in-
formacemi vyvěšenými ve vývěsce ČMŠ a

tyto respektovat.
Je zakázáno jakkoliv upravovat bez souhlasu provozovatele břehy a po-
břežní pozemky, zejména je zakázáno rozebírání a

úprava opevnění bře-
hů.

- 4 -
Obsah:
1. Základní údaje .................................................................................................................5
Vymezení revíru ..............................................................................................................6
3. Hájené úseky na jednotlivých jezerech .................................................................7
Hájení v rybářském revíru „Tovačovská jezera“ ..................................................7
5. Podmínky ponechání si úlovku.................................................................................8
Denní doba lovu .............................................................................................................9
Rozsah platnosti jednotlivých druhů povolenek
a povolené množství úlovků ...................................................................................10
Přístup, příjezd a možnosti pobytu na revíru ...................................................14
9. Všeobecné zásady lovu .............................................................................................21
Mimořádné způsoby lovu na jezerech II a IV ....................................................23
Povolené techniky lovu .............................................................................................23
12. Zarybňování ..................................................................................................................24
Důležité kontaktní osoby rybářského revíru „Tovačovská jezera“ ...........24
14. Příloha č. 1 – Podmínky pro využití pobřežních pozemků ČMŠ, a.s. .......25
15. Příloha č. 2 – Provozní řád malých plavidel .............................................................26
Příloha č 4. Povolené maximální vzdálenosti
zavážení návnad a nástrah pro jezero Annín III . .......................................................30

Příloha č. 3 rybářského řádu
pro samostatný revír „Tovačovská jezera” ...................................................................30
18. Účinnost. .........................................................................................................................31
Informace o zpracování osobních údajů ............................................................32
20. Ceník povolenek. ....................................................................................................................34
21. Pomocná tabulka hmotností úlovků ...................................................................35
Mapa revíru se situačními zákresy (dvojlist, uprostřed)

- 5 -

1. Základní údaje

1.1. 
Rybářský revír „Tovačovská jezera“ vyhlášený rozhodnutím Krajského úřadu
Olomouckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství ze dne 1.
3. 2004 pod č.j. OŽPZ – 8043/10563/03 – Kva (nabytí právní moci 21. 6. 2004)
obhospodařují a výkon rybářského práva v něm provádí Českomoravský
štěrk a.s., se sídlem Mokrá 359 PSČ 664 04, dále jen ČMŠ.

1.2. 
Cílem je vytvořit optimální podmínky pro sportovní rybolov v lokalitách
mimopstruhového rybářského revíru, částečně omezených stávající
těžbou štěrkopísku a také charakterem jezer jako I. či II. stupně PHO (pásma
hygienické ochrany) vodního zdroje.

1.3. 
Výkon rybářského práva je prováděn v souladu s ustanoveními zákona
č. 99/2004 Sb. o rybnikářství, výkonu rybářského práva, rybářské
stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých
zákonů (zákon o rybářství) a vyhlášky zveřejněné pod číslem 239/2006
Sb., kterou se mění vyhláška 197/2004 Sb.
Dále se pak výkon rybářského práva řídí bližšími podmínkami lovu a
všemi přílohami uvedenými v tomto rybřském řádu.
Každý lovící je povinen znát výše uvedené předpisy, což musí stvrdit
svým podpisem na poslední straně tohoto řádu.

1.4. 
Součástí popisu revíru je mapka s označením jednotlivých lokalit a červeně
vyznačenými místy, kde je rybolov zakázán. Na všech jezerech platí zákaz
vjezdu motorových vozidel, vjezd je povolen na ty úseky, které nejsou

v mapce označeny žlutě a červeně,

vždy je však nutno mít příslušné
povolení.

- 6 -

2. Vymezení revíru

Revír tvoří jezera II, III, IV

2.1. 
Jezero II (Troubky) se nachází po levé straně komunikace Troubky – Tovačov
u nového mostu přes řeku Bečvu. Jezero je místem přímého vodárenského
odběru a je PHO I. stupně vodního zdroje. Jezero je aktivním pracovištěm z
pohledu provozované těžební činnosti.
Počet lovících je zde omezen na 50 osob denně. Není povoleno přibírat
osoby, které nejsou držiteli povolenky k lovu a ani domácí zvířata.
V případě většího tlaku ze strany lovících bude návštěvnost této lokality
regulována místenkami, což bude uvedeno na tabulích na přístupových
cestách. Na této lokalitě je nutno dodržovat všeobecná pravidla pro lov
na vodárenských nádržích, mimo jiné zde není dovoleno vnadění či lov na
nástrahy, ohrožující kvalitu vody (masové červy, krevní deriváty a pod.).

2.2. 
Jezero III (Annínské) se nachází po pravé straně příjezdové komunikace
k administrativní budově Českomoravského štěrku, a.s. směrem k obci
Tovačov. Jezero je PHO II. stupně vodního zdroje. Na jezeru je držitelům
příslušných povolenek povoleno zavážení návnad a nástrah dle článku 16.
příloha č.4. Tohoto ádu.

2.3. 
Jezero IV (Jih) se nachází nalevo od fy. Skanska. Jezero je PHO II. stupně
vodního zdroje. Jezero je aktivním pracovištěm z pohledu provozované
těžební činnosti.
Lov povolen i v odkalovací části jezera IV. Při lovu na odkalovací části je
žádoucí, aby lovící všechny ulovené ryby s výjimkou těch ryb, které si
ponechá (v souladu s pravidly uvedenými v tomto rybářském řádu), šetrně
přenesl do jezera IV. Cílem opatření je minimalizovat případný úhyn v
důsledku ukládání výpěrků.
Nedílnou součástí je i nově vznikající lokalita (dříve označována jako jezero
V), navazující na jezero IV směrem k obci Lobodice.

- 7 -
3. Hájené úseky na jednotlivých jezerech

3.1. 
Jezero II – V místech doku, ze břehu od řeky Bečvy, do vzdálenosti cca 50
metrů, Ve vzdálenosti menší než 50 metrů od plovoucí hnízdní plošiny, a
v prostoru střediska ČMŠ. A ve vzdálenosti 100m na obě strany u čerpací
stanice VAK. Vyznačeno v mapce. V těchto prostorách může lov povolit
uživatel revíru.

3.2. 
Jezero III – Pod železniční vlečkou od staré čerpací stanice až po místo cca
100m od bývalého přejezdu trati u fy. Skanska. Po celé severní straně jezera,
poslední lovné místo je 85. Od něj až po místo 93 platí zákaz rybolovu s
výjimkou vláčení v povoleném období lovu dravých ryb. Dále místa 13 a 14
platí zákaz rybolovu s výjimkou vláčení v povoleném období lovu dravých
ryb.

3.3. 
Jezero IV – Na celé části hráze podél pásového dopravníku a ze strany od řeky
Moravy v délce cca 300 metrů, dále ve vzdálenosti 50 metrů od přetěžovacího
bagru a 50 metrů od kotvících lan. Na nově
vznikající lokalitě na části s neupravenými břehy a v oploceném prostoru
jachting klubu.
4. Hájení v rybářském revíru Tovačovská jezera

4.1. 
Celoročně jsou hájeny mník jednovousý (nověji mník obecný), lín
obecný, jeseter, lososovité druhy ryb a veškeré barevné mutace ryb.

4.2. 
V době hlavního vysazování kapra, tj. od 16. října do 15. listopadu, je
možno lovit kapry na jezeře ANNÍN III jen systémem CHYŤ A PUSŤ. Na
jezerech Troubky a JIH hájení kapra neprobíhá – kapr se loví celoročně.

- 8 -4.3. 
Od 1. ledna do 15. června jsou v revíru hájeni:

bolen dravý

candát obecný

okoun říční

sumec velký

štika obecná
Od 16. března do 15. června je v revíru hájen:

jelec tlouť
Od 1. září do 30. listopadu je v revíru hájen:

úhoř říční

4.4. 
Dále se hájení řídí zákonnými předpisy.

5. Podmínky ponechání si úlovku

5.1. 
Všichni lovící jsou povinni zapsat neprodleně do úlovkového listu
ponechanou rybu která má na revíru vyhlášenou nejmenší lovnou délku
všechny ostatní ponechané ryby se zapisují před odchodem od vody, v
případě vícedenního pobytu po ukončení denního lovu. Dále je lovící
povinen zakroužkovat v úlovkovém listu míru ryby, kterou již nemá
lovící při sobě a nemůže ji v případě kontroly předložit rybářské stráži.
Nezakroužkování odvezeného úlovku bude považováno za hrubé porušení
rybářského řádu a může být postihováno členy RS.
5.2.
Je povoleno ponechat si jako úlovek rybu, dosahující alespoň této délky:

amur bílý 60 cm *

bolen dravý 40 cm
kapr obecný 45 cm * až 65 cm * (horní míra)

na jezeře III. ANNÍN
kapr obecný 40 cm * až 60 cm * (horní míra)

na jezerech II. TROUBKY A IV. JIH

štika obecná 60 cm *

100cm* (horní míra)

candát obecný 45 cm
sumec velký 70 cm 190cm* (horní míra)

- 9 -

úhoř říční 45 cm

jelec tloušť 25 cm

cejn velký 25 cm

okoun říční

– horní míra 40cm
* pro změnu lovné míry je udělena výjimka.
Za ušlechtilou rybu jsou na Tovačovských jezerech považovány tyto druhy:
amur bílý, candát obecný, kapr obecný, štika obecná a

sumec velký.

5.3. 
V případě ulovení dalších druhů ryb, které nejsou v seznamu uvedeny, platí
nejmenší lovné míry uvedené ve vyhlášce č. 197/2004 Sb. ve znění pozdějších
změn.

5.4. 
Lovící si nesmí ponechat barevné mutace ryb, či ryb se značkou, sloužící k
identifikaci a kontrole růstu.

5.5. 
Denní lov končí, ponecháním si dvou ušlechtilých ryb – tam kde je to
dovoleno, případně naplněním maximálního denního váhového limitu 7 Kg

6. Denní doba lovu

6.1. 
Pro držitele povolenky platí na všech jezerech následující doba lovu:
a) v měsíci duben, květen, červen, červenec, srpen, září od 4 do 24 hodin,
b) v měsíci říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen od 5 do 22 hodin.
Lovící se smí zdržovat u vody maximálně 30 minut před a po skončení
stanovené doby lovu, potom je povinen prostor Tovačovských jezer opustit.

6.2. 
Držitelé povolenek speciál, mohou na jezeru III (Anínnské jezero) setrvávat u
vody 24 hodin denně.

- 10 -6.3. 
Provozovatel si vyhrazuje právo uzavřít část revíru na dobu nezbytně nutnou
z důvodu pořádání rybářských závodů, prezentací, cvičení záchranných
a ozbrojených složek a podobných akcí. Tato skutečnost bude včas
oznámena ve vývěsních skříňkách ČMŠ a.s. a lovícím může být oznámena i
prostřednictvím členů rybářské stráže.
7. Rozsah platnosti jednotlivých druhů povolenek

a povolené množství úlovků

7.1. 
Možnosti nákupu povolenek dle věkových a jiných kategorií.
7.1.1.
Pro dospělé jsou prodávány základní povolenky (modré) roční a denní, nebo
speciál povolenky (zelené) roční, týdenní.
7.1.2.
Pro mladistvé, lovící starší 75 roků a pracovníky ČMŠ se prodávají roční
povolenky základní i speciál se slevou. Dle platného ceníku. Jeden lovící má v
jednom roce nárok uplatnit slevu jen na jednu povolenku. Opakovaný nákup
zlevněné povolenky je nepřípustný.

7.1.3.
Dětem do 15 let se prodávají pouze povolenky základní, povolenky speciál
(zelené) se pro děti do 15 let se nevydávají.

7.2. 
POVOLENKA ZÁKLADNÍ (modrá).
Platnost POVOLENEK ZÁKLADNÍCH ROČNÍCH I KRÁTKODOBÝCH je od
1. ledna do 31. prosince. POVOLENKA ZÁKLADNÍ (modrá) platí na
jezerech II. Troubky a IV. Jih.

7.2.1.
Roční povolenka základní (modrá), její držitel si může ponechat celkem
35 kusů ušlechtilé ryby ročně (amur, kapr, štika, candát, sumec). Z toho
maximálně 5. kusů amura. Ponecháním povoleného množství úlovků


Rybarsky rad 2021

PDF file: Rybarsky_rad_2021.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz