DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

Základné zásady bezpečnej práce s prenosnými rebríkmi

Základné zásady bezpečnej práce s prenosnými rebríkmi
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/a9sv
Description:
Základné zásady bezpečnej práce s prenosnými
rebríkmi
PDF file size:
155.02 kB


Source:
Ssjh.sk
Free PDF file download:Free PDF file download: http://ssjh.sk/aix/PDF/Rebriky2.pdf
Download: Rebriky2.pdf

Date saved:
December 18, 2017» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document Rebriky2.pdf:


Základné zásady bezpečnej práce

s prenosnými rebríkmi

Pred použitím rebríka :

▪ Oboznámiť sa s návodom na použitie a zásady pre bezpečnú
montáž, používanie, skladovanie, údržbu a opravu pre konkrétny
typ rebríka stanovené výrobcom dodržiavať;

▪ Pred jeho prvým použitím skontrolovať kompletnosť a funkčnosť

všetkých dielov;

▪ Pri preprave rebríkov na strešných nosičoch alebo
v dodávkových vozidlách zaistiť ich vhodné umiestnenie

a upevnenie;

▪ Na začiatku každej pracovnej činnosti, kedy sa má rebrík začať
používať, vykonať vizuálnu prehliadku rebríka, či nie je
poškodený a či je jeho použitie bezpečné;

▪ Zabezpečiť jeho vhodnosť pre danú činnosť;

▪ Odstrániť z rebríka akékoľvek znečistenie.

Umiestnenie a postavenie rebríka :
▪ Rebrík postaviť na vhodnom mieste a vo vhodnom sklone,

dvojitý rebrík v úplnom rozovretí;
▪ Uzavierateľné zariadenie u typov so zavetrovacími tyčami musí

byť úplne zaistené;
▪ Rebrík používať na rovnom, vodorovnom a nepohyblivom

podklade;
▪ Oporný rebrík opierať o plochý nedrolivý povrch a pred použitím
zaistiť, napr. priviazaním, alebo použiť vhodné stabilizujúce

prvky;
▪ Obidva horné konce vhodne opierať o stenu tak, aby prenášali
rovnomerne rozložené zaťaženie o stenu;
▪ Pred postavením rebríka zabezpečiť dostatočný manipulačný
priestor proti možnej kolízii s chodcami, vozidlami alebo dvermi

v pracovnom priestore;
▪ Rebrík musí stáť na svojich päťkách, nikdy na priečkach alebo
stupienkoch.

Používanie rebríka :
▪ Rebríky používať len pre ľahké a krátkodobé práce;
▪ Neprekračovať maximálne celkové zaťaženie daného typu

rebríka;
▪ Počas práce na rebríku používať vhodnú obuv;
▪ Pre nevyhnutné elektrikárske práce pod napätím používať

nevodivé rebríky;
▪ Vo vonkajšom prostredí používať rebríky len pri priaznivých

poveternostných podmienkach;
▪ Nevykláňať sa - počas činnosti udržovať stred svojho tela medzi
bočnicami a obe nohy na rovnakom stupienku/priečke;
▪ Z oporného rebríka prekračovať na vyššiu úroveň s dodatočným
zaistením, napr. priviazaním alebo použitím vhodného

stabilizujúceho prvku;
▪ V pracovnom priestore rebríka zaistiť dvere a okná proti ich

nárazu na rebrík;
▪ Vyhýbať sa nadmerným bočným záťažiam, napr. vŕtanie do stien
pri práci na oporných i dvojitých rebríkoch;
▪ Oporné rebríky pre prístup do vyššej úrovne musia mať v mieste

dotyku dostatočný presah;
▪ Pri práci prevádzanej z rebríka sa pridržiavať madla, resp.
zabezpečiť iné dodatočné bezpečnostné opatrenia;
▪ Pri manipulácii s vyššími rebríkmi brať do úvahy ich hmotnosť a
možnosť pádu rebríka zo zvislej polohy;
▪ Pri vystupovaní a zostupovaní po rebríku stáť vždy tvárou

k rebríku;
▪ Pri výstupe a zostupe držať sa pevne rebríka;
▪ Pri dlhodobejšej práci dodržiavať pravidelné prestávky;
▪ Prácou na rebríku poverovať vždy len jednu osobu.

Skladovanie rebríkov :
▪ Rebríky skladovať na suchých vzdušných miestach vo
vodorovnej polohe, podopreté vo dvoch alebo troch miestach
(podľa veľkosti rebríkov), alebo zavesené na boku na dvoch

alebo troch závesoch;
▪ Rebríky nevystavovať priamemu dlhodobému pôsobeniu

poveternostných vplyvov;
▪ Rebríky neskladovať vo zvislej polohe, zvlášť ak rebrík nie je

zaistený proti pádu;
▪ Pohyblivé časti (západky, kĺby) pred skladovaním namazať
olejom.

Periodická kontrola :
▪ Periodickú kontrolu rebríkov a schodíkov je povinný
zabezpečovať užívateľ v zmysle návodu na použitie.

Opravy rebríkov :
▪ Zabezpečovať podľa pokynov výrobcu;
▪ Menšie opravy, ako je dotiahnutie skrutkových spojov, si môže
užívateľ urobiť svojpomocne, väčšie opravy zabezpečiť

oprávnenou osobou;
▪ Zakázané je robiť akékoľvek opravy, ktoré by mohli narušiť

pevnosť a stabilitu rebríka;
▪ O kontrole a oprave rebríkov viesť potrebné záznamy.

Zakázané činnosti :
▪ Používať rebrík pri zdravotných problémoch, po požití
alkoholických nápojov a iných omamných látok;

▪ Používať poškodený rebrík;
▪ Používať rebrík opretý o stĺp bez stĺpovej opory zabezpečený

retiazkou;

▪ Premiestňovať rebrík zhora;
▪ Umiestňovať rebrík v blízkosti elektrických alebo iných vedení
nad hlavou a iných nechránených elektrických zariadení;
▪ Stavať rebríky na klzkých povrchoch (napr. na ľade, lesklých
povrchoch alebo na značne znečistených pevných povrchoch),
pokiaľ nie sú prijaté dostatočne účinné opatrenia brániace
skĺznutiu rebríka, alebo ak nie je zaistené dostatočné očistenie

znečisteného povrchu;
▪ Používať dvojitý rebrík pre prístup na ďalšiu úroveň (do vyššieho

poschodia);
▪ Stáť na horných troch stupienkoch/priečkach oporného rebríka;
▪ Stáť na horných dvoch stupienkoch/priečkach dvojitého rebríka

bez plošiny a bez madla/zábradlia;
▪ Stáť na horných štyroch priečkach trojdielneho rebríka s
vysunutým úzkym dielom v hornej časti;

▪ Používať rebrík ako most;
▪ Pri práci na rebríku používať reťazové píly a iné nebezpečné
nástroje.Základné zásady bezpečnej práce s prenosnými rebríkmi

PDF file: http://ssjh.sk/aix/PDF/Rebriky2.pdf

Základné zásady bezpečnej práce s prenosnými rebríkmi© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz