DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

bozie meno+odkazy

bozie meno+odkazy
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/aA7H

PDF file size:
376.94 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/A7H.pdf
Download: bozie meno odkazy.pdf

Date saved:
September 26, 2018» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document bozie meno+odkazy.pdf:


BOŽIE MENO

Základným kameňom k múdrosti veľkého Božieho diela a odkazu Svätého písma je veľké
a sväté Božie meno „Jahve“ (hebrejsky JHVH) !
Náboženské spoločenstvá, ktoré si nectia a nevzývajú Božie meno ho majú v pohŕdaní. Nemajú
Božie požehnanie, nemôžu rozpoznať a riadiť sa Božími zámermi a tak to berú do vlastných
rúk a neriadia sa Božími nariadeniami, ale ľudskými úvahami a nie Božou, ale ľudskou
múdrosťou! Na ich veľkú škodu sú riadení ľudskými pocitmi a náladami. A tak nastávajú
rozdiely v pochopení a prezentácii Božieho slova. Tu vznikajú nové a nové náboženské
spoločenstvá.
Tak ako v Babylone Boh pomiešal ľudskú reč pre pýchu, tak aj teraz je pomiešaná myseľ
rôznych náboženským spoločenstiev. Božie zákony a prikázania sú nemenné a človek ich nemá
právo meniť. Pre neuctievanie Božieho mena neprichádza radca, Tešiteľ, Svätý Duch.

Evanjelium podľa Jána 17:6
„Tvoje meno som zjavil ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Tvoji boli a dal si ich mne a oni

zachovali tvoje slová. „

Evanjelium podľa Matúša 7:21
„Nie každý, kto mi hovorí: ‚Pane, Pane,‘ vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto
plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach.“
Preto vznikajú rôzne ľudské, nie Duchom Svätým riadené výklady Svätého Písma. Sväté Písmo
vykladajú ako nejaké bájky. Božie slovo, ktoré čítajú, počúvajú síce mení ich životy a ľudské
hodnoty sú upravované, ale nie je to radikálne a len čiastočné.
A preto prosíme láskavého Boha prostredníctvom Pána Ježiša, aby bratia a sestry mohli
rozpoznať celú pravdu a múdrosť Svätého Písma. A teraz v spoločnej radosti a oslave veľkého
stvoriteľa robili jeho veľké dielo.

Pán a Boh sú iba dva tituly a nie Božie meno. Tak ako meno Hospodin znamená
hospodár a nie je meno. Božie meno bolo napísané v Svätej knihe veľakrát. A je veľmi
dôležité!

1.Mojž. 4:26 – Vtedy sa začalo vzývať meno „Jahve“.
1.Mojž. 12:8 – Tam postavil Jahvemu oltár a vzýval Jahveho meno
2.Mojž. 3:15 – ....Jahve, Boh vašich otcov, Boh Abraháma, Izáka, Jakoba – toto je moje
meno naveky, takto ma budete spomínať z pokolenia na pokolenie.
1.Kráľov 8:33 – Ak budete vyznávať a vzývať meno Jahve, vyslyším na nebi a odpustím
hriechy.
1.Kniha kroník 16:28,29 – Vzdajte Jahvemu slávu a česť jeho menu
Žalmy 8:2 – Ó, Jahve, Pane náš, aké slávne je meno tvoje!
Žalmy 45:18 – Pripomínať budem Tvoje meno všetkým pokoleniam.
Žalmy 72:19 – Nech je naveky požehnané jeho slávne meno Jahve
Žalmy 83:17,18,19 – Naplň ich tváre potupou, aby hľadali Tvoje meno Jahve. Nech
zvedia, že ty, čo máš meno Jahve, na celej zemi sám si Najvyšší.
Žalmy 86:8 – Niet rovného medzi bohmi a Tvoje meno budú uctievať.
Žalmy 91:1-14 – Vyslobodím ho, lebo sa ma pridŕža a ochránim ho, lebo pozná moje
meno. Budem vzývať a vyslyším ho. Budem s ním v súžení, vytrhnem ho a oslávim.
Nasýtim ho dlhým životom.
Žalmy 97:12 – Spravodliví, radujte sa v Jahveho a vzdajte vďaku jeho svätému menu.
Žalmy 113:3 – Od slnka východu až po západ buď pochválené meno Jahve!
Žalmy 145:1,2 – Budem ťa vyvyšovať Bože môj, Kráľu na večné veky chváliť tvoje
meno. Budem ti dobrorečiť každý deň, na večné veky chváliť Tvoje meno.
Žalmy 72:17 – Nech jeho meno trvá naveky, nech sa jeho meno rozrastá pod slnkom!
V ňom budú požehnané všetky národy zeme a všetky pokolenia nazvú ho
blaženým. Nech je zvelebený Jahve, Boh vyvoleného národa, jedine on koná také divy!
Izaiáš 64:5 – Všetci sme zvädli ako lístie. Naša neprávosť nás odnáša sťa vietor.
A nikto nevzýva Tvoje meno, Jahve.
Sofoniáš 3:9 – Vtedy dám národom iné pery, čisté, aby všetci vzývali meno Jahve!
Malachiáš 1:6 – Spytuje sa Jahve mocnosti, vás kňazov, ktorí opovrhujete mojím
menom.
Malachiáš 2:1-9 – Výstraha pre kňazov: ak si nevezmete k srdcu, aby ste vzdali česť

môjmu menu, Jahve
Izaiáš 52:5 – Veď moje meno stále je v pohŕdaní
Jeremiáš 10:6 – Niet Tebe podobného Jahve, veľký si a veľké je Tvoje meno
Daniel 2:20 – Nech je požehnané meno Božie od vekov až na veky, Jahve.
Skutky 2:21 – a vtedy, kto bude vzývať meno Jahveho, bude zachránený.
Izaiáš 42:8 – Ja som Jahve, toto je moje meno, svoju slávu inému nedám, ani svoju
chválu rytinám.
Svätá kniha Biblia nám ukazuje, aké vzácne, veľké a dôležité je meno Božie a ako budú
odmenení tí, ktorí poznajú Božie meno a vzývajú ho.

Božie meno Jahve je uvedené v Svätej knihe 6828 krát.

Ján 17:26 – Ohlásil som im Tvoje meno a ešte ohlásim, hovorí Pán Ježiš.
Amos 4:13 – Jahve, Boh zástupovej Jeho meno.
Amos 9:6 – On stavia nebesia na hornú svoju sieň, jej klenbu zasadil do zeme
a privoláva vodám mora a rozlieva ich po povrchu Zeme, Jahve je jeho meno!
2.Mojž. 23:13 – Všetko, čo som vám prikázal, budete zachovávať a mená cudzích
bohov nebudete vzývať. To nech nik nepočuje z vašich úst!
Žalm 9:11 – Na Teba sa spoľahnú tí, čo Tvoje meno poznajú. Veď Ty, Jahve, neopúšťaš
tých, čo Ťa hľadajú!

Jeremiáš 16:21 – Preto hľa, ja ich naučím. Tento raz im dám poznať svoju ruku a silu
a poznajú, že mám meno Jahve!
Jeremiáš 23:27 – Zamýšľam ľudu môjmu dať zabudnúť meno moje, ako ich otcovia
zabudli meno moje pre Bála.
Ev.podľa Lukáša 1:49 - pretože veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho

meno
Ev.podľa Jána 17:6 - Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta.
Ev.podľa Jána 17:11-12 - Ja už nezostávam vo svete, oni zostávajú a ja idem k tebe.
Svätý Otče, zachovaj ich v tvojom mene, ktoré si mi dala, aby boli jedno ako my. Kým
som bol s nimi, ja som ich zachovával v tvojom mene, ktoré si mi dal.
Ev.podľa Jána 12:28 - Otče, osláv svoje meno!
Zjavenie Jána 15:4 - Kto by sa nebál, Pane, a neoslavoval tvoje meno? Veď ty jediný si
Svätý. Všetky národy prídu a budú sa ti klaňať, lebo sa zjavili tvoje spravodlivé súdy.
Kniha Prísloví 18:10 - Jahve je ako hradná veža, spravodlivý k nej uteká a bude
bezpečný.
1.List Korinťanom 8:6 - pre nás je jediný Boh, Otec, od ktorého je všetko, a my sme
pre neho a jediný Pán, Ježiš Kristus, skrze ktorého všetko je, aj my sme skrze neho.bozie meno+odkazy

PDF file: bozie meno+odkazy.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz