DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

Zápis výboru květen 2017

Zápis výboru květen 2017
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/aDxH

PDF file size:
230.92 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/DxH.pdf
Download: Zápis výboru kv…n 2017.pdf» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document Zápis výboru květen 2017.pdf:


Z Á P I S NÁVRH
z květnové schůze výboru MO ČRS v Kostelci nad Labem,

konané dne 2. května 2017
Přítomni:
Členové výboru MO ČRS v Kostelci n. Labem: František Doležal, Ladislav Kec, Roman
Reichstädter, Václav Růžička, Jaroslav Šulc, Václav Vránek
Omluven: Stanislav Kroužel ml., Vladimír Petržílka, Václav Truhlařík

Hosté: za komise Ing. Bohumil Chalupa

Program jednání schůze
1.Kontrola správnosti textu v zápisu dubnového jednání výboru a plnění zde uložených

úkolů
2.Vyjádření k dotazníku SÚS ohledně témat k diskuzi
3.Pozvánka na školení členů dozorčích komisí 9. září v Nymburce

4.Nabídka vybavení lékárničkou

5.Různé
Ad 1. Kontrola správnosti textu v zápisu dubnového jednání výboru a plnění zde

uložených úkolů
Zápis byl schválen a nebude znovu rozesílán, pouze nutno opravit překlep v
nadpisu, šlo o dubnovou chůzi, ne březnovou.
Pokud jde o úkoly, stav plnění je následující:
a) Na již spuštěné internetové stránce www.rybari-kostelec.cz nejsou aktualizovaná

data, a sice
* chybí zápis/usnesení z poslední výročky (2017)
* na home page jsou rok stará data o členstvu
* v aktualitách není informace o obnově rybaření na Lhotě
* v rubrice NÁŠ REVÍR nejsou aktuální DODATKY schválené 17.2.2017

* chybí výborové zápisy z roku 2017
* u rybářské stráže jsou nepřesně vymezeny revíry
* v seznamu členů výboru chybí L. Kec, nejsou tam kompletní jména členů komisí atd.
Závěr: Stará stránka bude zrušena s odkazem na stránku novou. Bude hledán způsob, jak
na novou stránku zajistit přístup přes Facebook (prolinkem), zajištěna aktualizace apod.

Odpovídá: jednatel

Termín: bez zbytečného odkladu
u na internetu i v terénu bude umístěna informace o místě vyčleněném pro držitele
průkazu TP/TTP (na vápně, malém rybníku apod.) s upozorněním, že jde o záměrné
vymezení místa k lovu jen pro tělesně handicapované osoby. Pokud již na vyhrazeném
místě snad bude lovit rybář bez průkazu TP/TTP, je povinen toto místo v případě, že
dorazí držitel průkazu TP/TTP, neprodleně uvolnit (pokud se nedohodnou jinak), většinou
jsou tam dvě lovební místa. Jinak pro držitele průkazu TP/TTP platí zásada, že „kdo dříve
přijde, ten dříve mele“.

Odpovídá: hospodář
Termín: bez zbytečného odkladu cedule zarámovat a vyvěsit
b) zaplacení všech daní a poplatků za rok 2016 vč. daně z nemovitosti
Odpovídá: ekonom, který zajistí platbu podle územní příslušnosti spolu s hospodářem

Termín: do konce května 2017

c) Úkol zajistit parkování vozu Rybářské stráže při výkonu kontroly na Lhotě byl

splněn, vypouští se ze sledování
d) Kontrola plnění úkolů z bodu 6. Různé dubnové výborové schůze
6.1 Předložit výboru kalkulaci na holdr
Odpovídá: hospodář + brigádní referent

Úkol trvá
6.2 Úkol v souvislosti se změnou podmínek pro odstřel kormorána Lhotě byl splněn,
vypouští se ze sledování.
6.3 Přišly formuláře na žádost o dotaci K2017 – zajistit včasné podání

Odpovídá: jednatel + předseda

Termín: bez zbytečného odkladu

Úkol trvá
6.4 Kontaktovat dr. Žáru z Lesního závodu Mělník
Úkol splněn. Výbor se shodl na krocích k udržení Konětopské tůně pro svazový rybolov.
Odpovídá: předseda + hospodář, který bude sledovat nabídky na internetu

Termín: průběžně
6.7 Zákaz vjezdu všech vozidel do prostoru malých rybníků
Vzhledem ke špatným zkušenostem s nekázní jak některých cyklistů, tak řidičů motocyklů se
výbor rozhodl požádat Policii ČR o řešení – vyhlásit v těchto místech absolutní zákaz vjezdu,
aniž by byla možnost příjezdu držitelů průkazu TP/TTP na pro ně vyčleněná místa.

Odpovídá: hospodář + předseda

Termín: bez zbytečného odkladu

Úkol trvá
6.8 Pravidelné rybářské závody na Starém Labi
Výbor po skončení závodů konstatuje:
Byla poměrně nízká účast (53 dospělých a 27 dětí)
Tržby na vstupném činily 13 250 Kč, náklady na ceny činily 15 tisíc Kč
Odměněno bylo 15 dospělých a 11 dětí (jen ty s úlovkem)
Ulovilo se 70 +10 kaprů, všechny ryby byly vráceny vodě
Zajištění závodů po organizační stránce bylo dobré, výbor jmenovitě děkuje jak V.
Vránkovi za organizaci, tak Fr. Doležalovi za předchozí úpravu lovišť a všem
přítomným členům Rybářské stráže za měření a dohlédnutí na dodržování pravidel
Na slabé účasti závodníků se podepsalo velmi nepříznivé počasí
Občerstvení bylo spíše podprůměrné, příští rok je nutné oslovit jiné zájemce
Pro příští rok se navrhuje: pozvánku na závody spojit již s pozvánkou na výroční
členskou schůzi, do kosteleckého Zpravodaje umístit včas informace o termínu
konání, na závodech dětí losovat čísla, do propozic dát možnost lovit bílou rybu již
od začátku závodů (zvážit koeficient zvýhodnění úlovků kapra).
Ad 2. Vyjádření k projektu vybudování rybího přechodu na Labi
Úkol splněn.
Ad 3. Vyjádření k dotazníku SÚS ohledně témat k diskuzi
iÚS hodlá pořádat seminář k plnění konference SÚS podle zájmu místních organizací
v sobotu dne 23. září na Zbraslavi.
Výbor: bere informaci na vědomí, konání semináře doporučuje a v případě jeho uskutečnění
na jednání nominuje J. Šulce a B. Chalupu
Ad 4. Pozvánka na školení členů dozorčích komisí 9. září v Nymburce
Výbor: bere informaci na vědomí a na školení nominuje předsedu KRK Josefa Vnoučka

Ad 5. Nabídka vybavení lékárničkou
Výbor: bere informaci na vědomí a žádný z nabízených typ objednávat nebude. Nicméně
ukládá hospodáři udržovat příruční lékárničku v boudě v dobrém stavu, bez prošlých lhůt

Ad 6. Různé

6.1 Dětský kroužek
L. Kec informoval o jeho činnosti. Počet stálých členů klesl v s tím, jak vyspělejší
účastníci chodí k vodě s rodiči, stav je znovu doplňován o nové zájemce
6.2 Ukončení zkoušek na člena Rybářské stráže
L. Kec zdárně složil předepsané zkoušky. Výbor mu blahopřál. Dále rozhodl o zakoupení
standardního vybavení u fy Banner (p. Vokatá)
6.3 Připomenutí 110. výročí existence MO ČRS v Kostelci n. L.
Poté, co bylo ve Zprávě o činnosti organizace na VČS toto výročí již oficiálně
připomenuto, výbor kromě toho rozhodl, aby se začátkem září ještě uspořádaly závody ve
vláčení na malém rybníku (viz dále). Na návrh Fr. Doležala se znovu diskutovalo o
možnostech výroby upomínkových předmětů, odkazujících na toto výročí (nášivky,
samolepky), resp. do grafického návrhu využití magické číslice 111 (roků existence
spolku) umístěné do upomínkových předmětů s možností prodeje na VČS, při prodeji
povolenek apod. Byla vzata na vědomí informace v místním Zpravodaji vč. poděkování
místním hasičům za pomoc při brigádách
Výbor: ukládá předsedovi organizační zajištění celé akce
6.4 Požadavek na non stop povolení lovu sumců na RMV
Výbor: ukládá předsedovi požádat o povolení na non stop rybolov na RMV v termínech
23.-.24.6., 21.-22.7. a 11.-12.8. příslušné státní orgány.
6.5 Výbor bere na vědomí žádost p. Spilky o odkup 8 m2 na Starém Labi. O žádosti se
bude jednat až po předložení potřebných dokumentů p. Spilkou.
6.6Výbor znovu posoudil text nových Dodatků k výkonu rybářského práva na
malém rybníku části RMV 411 145. Odsouhlasené znění je v Příloze 1 tohoto
zápisu.
V této souvislosti se rozhodl uspořádat rybářské závody v lovu dravců na malém rybníku
v sobotu 2. září od 7 do 12 hodin s těmito propozicemi:
Je možné použít buď vláčení, kdy wobler, třpytka, jig apod. mohou být osazeny
nejvýše jedním trojháčkem, ale i ten musí mít odstraněné protihroty, případně

muškaření
Vzhledem k tomu, že rybí obsádku dravých ryb zde tvoří sumci, štiky, candáti a
okouni vítězí ten závodník, který uloví nejdelší rybu (bez ohledu na druh). Všechny
větší ryby budou zváženy, protože při rovnosti úlovků co do délky vítězí rybář,
který ulovil dravce s vyšší hmotností
Všechny ulovené ryby budou po změření a zvážení šetrně vráceny do malého

rybníku
Pouze vítěz obdrží hodnotnou cenu – vláčecí prut osazený smekacím navijákem
Pro omezenou rozlohu malého rybníka je možné, aby současně vláčelo nejvýše 25

závodníků
Přihlášky je možné adresovat na ředitele závodu Václava Vránka, který povede
seznam zájemců poté, co bude tento zápis zveřejněn
Kontaktní telefon je 723 449 813. Vzhledem k zaměstnání ředitele je vhodné volat

po 18 hodině
Startovné ve výši 100 Kč je možné zaplatit až v den konání závodů u boudy od
6:30 hodin. Závodníci si budou moci vybírat lovební místa až po zaplacení
startovného a v tom pořadí, v jakém se řediteli závodu přihlásili. Pokud některý
závodník ukončí rybolov před limitem, na jeho místo nastupuje další (teoreticky
ten, kdo je na 26 pozici atd.).
6.7Stížnost na člena RS Františka Doležala kvůli volnému pobíhání jeho psa (bez

náhubku)
Na některé členy výboru se obrátili členové naší MO ČRS, aby výbor s Františkem
Doležalem tuto záležitost projednal. Poté, co František Doležal výboru přednesl svůj
názor na věc, se k ní vyjádřili i ostatní přítomní. Po následné velmi otevřené diskuzi se
František Doležal rozhodl ke kroku, který již dříve avizoval – nepokračovat ani jako člen
výboru (brigádní referent a pokladník), ani jako člen Rybářské stráže. Na důkaz svého
rozhodnutí odevzdal výboru příruční pokladnu a legitimaci člena RS včetně odznaku.
Výbor tato rozhodnutí Františka Doležala bere na vědomí a v této souvislosti:
Ukládá jednateli vrátit legitimaci člena RS a odznak Fr. Doležala orgánu, který

doklady vydal
Pověřil ekonoma, aby ihned a na místě zjistil aktuální stav pokladny. Ten po
přepočtení hotovosti výboru oznámil, že v příruční pokladně se v té době
nacházely tyto bankovky a mince (hodnota * počet kusů):

2000 *11 ks = 22 000 Kč

1000 * 1 ks = 1 000 Kč

200 *19 ks = 3 800 Kč

100 * 1 ks = 100 Kč

50 * 1 ks = 50 Kč

10 * 2 ks = 20 Kč

2 * 1 ks = 2 Kč

_____________________

Celkem 26 972 Kč
Příruční pokladnu s touto hotovostí převzal k uložení do trezoru hospodář
Poté výbor pověřil předsedu, aby částku v hotovosti 26 972 Kč zkontroloval podle
stavu pokladního deníku k 2. květnu 2017 a o výsledku informoval na příštím
jednání výboru. Na jeho jednání budou zařazeny body Kooptace do výboru MO
ČRS a Předání funkcí brigádního referenta a pokladníka.
6.8Příští schůze výboru se koná v pondělí 5. června od 18 hodin u boudy na Starém Labi.

Zapsal: J. Šulc

Příloha
Úprava DODATKŮ pro možnost vykonávat rybářské právo
na části RMV č. 411 145(schváleno na jednání výboru MO ČRS v Kostelci nad Labem 3. dubna 2017)
Bod 9, který nyní zní: „Zakazuje se (do odvolání) lov dravců na malém
rybníku kvůli násadě candáta.“, zůstává v platnosti až do soboty 2. září 2017
do 24 hodin, když od neděle 3. září 2017 se nahrazuje následujícím textem:
Bod 9. Lov dravců na malém rybníku na Starém Labi je od neděle 3. září
2017 povolen jen za těchto podmínek:
oJe možno použít všech v rybářském řádu povolených způsobu

lovu
oPři lovu na živou či mrtvou nástražní rybku musí mít tato délku
nejméně 15 cm (pokud nemá delší zákonnou míru)
oNástražní rybku či rousnici apod. lze nastražit pouze na jeden
jednoháček s odstraněným protihrotem
oPři lovu vláčením mohou být wobler či třpytka apod. osazeny
nejvýše jedním trojháčkem, ale i ten musí mít odstraněné

protihroty
oV případě, že rybář loví metodou „Chyť a pusť!“, a uloví mírového
candáta, vrátí ho zpět do malého rybníka, kdežto všechny ostatní
dravce vrátí tam, kam to bude mít nejblíže – buď do velkého
rybníka, či do hlavního toku Starého Labe
oV případě, že se rybář rozhodne si mírovou dravou rybu ponechat,
v zápisu do povolenky jasně vyznačí, že byla ulovena právě na
malém rybníce (zkratkou MR).

Václav Růžička, hospodář MOČRSZápis výboru květen 2017

PDF file: Zápis výboru květen 2017.pdf

Z Á P I S - NÁVRH© 2021 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czObchod.Bejvavalo.czPieris.cz