DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

Zpráva velitele SDH Medlešice

Zpráva velitele SDH Medlešice
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/aElu

PDF file size:
214.52 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/Elu.pdf
Download: Zpráva velitele…lešice.pdf

Date saved:
January 6, 2018» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document Zpráva velitele SDH Medlešice.pdf:


Zpráva velitele SDH Medlešice 8pl\nul roN a taN Pi dovolte přednpst zKodnocení þinnosti naší jednotN\ za tento roN 9 lptě a dnecK Nd\ b\lo vKodnp poþasí jsPe se snaåili Naådp ~terê od Kodin scKázet na r\bníNu 8 PrĤšNa a provádět nácviN\ na soutěåe přiþePå jsPe prověřili IunNþnost naší tecKniN\ a vêzbroje Leden​ ps\cKicNá příprava þlenĤ SDH na nadcKázející sezonu Ònor​ ZaþátNeP Pěsíce jsPe zapoþali spoleþnou přípravu na sezonu S pár þlen\ našeKo sboru jsPe věnovali þas ~dråbě PS Noupilo se novp zapalování a proběKl test nastavení předstiKu a udělali jsPe první NrĤþN\ N zprovoznění DS StratíleN ​ aNce se z~þastnili -an MicKáleN David HaPbáleN LuNáš HroPeN Březen​ Příprav\ na aNce ³7radiþní sběr åeleznpKo šrotu´ a ³8NlićPe svět´ První plán\ na opravu PS Duben​ ZaþátNeP Pěsíce jsPe usNuteþnili aNci Sběr åeleza a připojili jsPe se do celosvětovp aNce 8NlićPe svět při Nterp jsPe uNlidili celp Medlešice a přileKlp oNolí Za ~þast na tpto aNci jsPe dostali pocKvalu a paPětní list od starost\ Pěsta &KrudiPi pŘezníþNa ​ aNce se z~þastnili Karel MĖuN David HaPbáleN Martin -onáš -oseI âíI -an -eKliþNa Pavel 5\cKtaþíN -an MicKáleN -an D\PáþeN Martin D\PáþeN 7oPáš KopecNê LuNáš HroPeN Karel HroPeN 9áclav Dobrovolnê Martin Beneš Martin Brebera Konal se taNp první nácviN po NterpP následovala scKĤze příPo ve zbrojnici na Nterp se řešil plán aNcí na nadcKázející sezonu ​ aNce se z~þastnili Karel MĖuN David HaPbáleN Martin -onáš -oseI âíI -an -eKliþNa Pavel 5\cKtaþíN -an MicKáleN -an D\PáþeN Martin D\PáþeN 7oPáš KopecNê LuNáš HroPeN Karel HroPeN 9áclav Dobrovolnê Martin Brebera 9 prĤběKu Pěsíce proběKlo ještě pár nácviNĤ Ke Nonci Pěsíce přesně jsPe se z~þastnili oNrsNovp soutěåe v MarNovicícK Nde jsPe si v\bojovali Písto ​ ~þastníci Karel MĖuN -an KřivNa -an -eKliþNa -an MicKáleN -an D\PáþeN Martin D\PáþeN 7oPáš KopecNê jsPe tecKnicN\ zajistili a uspořádali spoleþensNou aNci ³Pálení þarodejnic´ Sešli se podívat celp Medlešice a uåít si spoleþnê sousedsNê ³poNec´ a posezení u dobrpKo piva a zábav\ aNce se z~þastnili všicKni þleni SDH Květen​ ProběKl\ nácviN\ a ~dråba tecKniN\ B\la doNonþena repase PS a stříNaþNa b\la odzNoušena ýerven​ ProběKl celosborovê nácviN příprava na naši soutěå o MedlešicNê poKár Zapoþal\ tecKnicNp příprav\ na naši soutěå proběKl nácviN na NterpP jsPe v\zNoušeli naši PS v plnp zátěåi 1avštívili naši zbrojnici děti z Mâ Medlešice Připravil jseP pro ně vêstavu a uNázNu naší z větší þásti KistoricNp vêzbroje o Nterou pravidelně peþujePe a udråujePe ji v cKodu
Koncem měsíce jsme vyměnili na PS-12 výfuk a zároveň proběhla obnova techniky, během které jsme prodali starý hasičský vozík a pořídili nový, který je v plánu upravit. Červenec​ - hned 1.7. jsme vyrazili na naši první noční soutěž do Štěpánova. Název akce: “Štěpánov pod hvězdami”. I když jsme byli strašně nervozní, tak se nám podařilo zaběhnout nádherný čas 33.53 vteřiny, který nám zaručil 15. místo i přes obrovskou konkurenci ostatních týmů. ​(účastníci: David Hambálek, Jan Bleha, Jan Michálek, Jan Jehlička, Lukáš Hromek, Jan Roško, Martin Dymáček.) 22.7. Jsme uspořádali dětský den a naši soutěž. Od 10:00 jsme pořádali na rybníku U Průška dětský den plný soutěží a her. Objevily se zde snad děti z celých Medlešic. Od 14:00 zahájení oslav 123 let od založení SDH Medlešice tradiční soutěží v netradičním útoku “O Medlešický putovní pohár”. Akce se nám opravdu vyvedla i přes pár přeháněk. Akce se zúčastnili všichni členové. Srpen​ - Užívali jsme si dovolené s rodinami. Koncem měsíce se uskutečnil nácvik a údržba techniky. Září​ - Proběhlo pár nácviků. 23.9. jsme na vlastní náklady uklidili roští z cyklostezky, které tam zbylo po technických službách města Chrudimi a hyzdilo okolí celé cyklostezky. 29.9. Jsme dopálili druhou část hromady, která zbyla z čarodejnic. Pro důkladné prolití po ukončení pálení jsme použili obě mašiny (PS-12 i PS-8). Říjen​ - Tento měsíc nám nepřipravil moc příležitostí pro trénování. Stále bylo pršavé počasí. Mašinu jsme vytáhli maximálně jednou… Pavel Rychtařík svařil nástavbu na nový hasičský vozík. Následná instalace nástavby na vozík. Listopad​ - Zazimování, opravy a úpravy techniky. Příprava na povrchovou úpravu konstrukce vozíku, přivaření držáků na savice a namontování válečků pojezd + zkouška funkčnosti. Příprava na slavnostní rozsvícení stromku. Prosinec​ - přípravy na Vánoce a rozsvícení stromku. Kontrola správného zazimování techniky. Hned začátkem prosince jsme stromeček skáceli a usadili na své místo před zámkem v parku. Druhý den jsme ho i ustrojili a dodekorovali. 4.12. od 16:30 proběhl 2. ročník slavnostního rozsvícení Medlešického Vánočního stromečku. Společně s dětmi z MŠ a všemi přítomnými jsme si zazpívali vánoční koledy. K občerstvení byly domácí perníčky a cukroví. Samozřejmě nemohlo chybět ani svařené víno nebo čaj na zahřátí. 28.12. jsme vyměnili těsnění pod krytem rozvodů u PS-12 a srovnali rám stříkačky. Toto je celý souhrn činností a událostí za rok 2017, se kterými jsem vás chtěl seznámit.
Děkuji za pozornost.


Zpráva velitele SDH Medlešice

PDF file: Zpráva velitele SDH Medlešice.pdf© 2023 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz