DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

Prednasky KD 2018

Prednasky KD 2018
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/aEoN

PDF file size:
213.42 kB


Source:
Casd.sk
Free PDF file download:Free PDF file download: http://www.casd.sk/wp-content/uploads/2018/01/Prednasky-KD-2018.pdf
Download: Prednasky-KD-2018.pdf

Date saved:
February 5, 2018» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document Prednasky-KD-2018.pdf:


Manželstvo

bez mýtov

Úvod
Svadobným obradom sa zaína doďivotné väzenie, zžktorého sa nevyslobodíte ani dobrým
správaním… Manďelstvo nie je lotéria; vžtej sa totiď aspo  niekedy vyhráva… Aj ďenatý
muď môďe byť ťastný, len sa to nesmie dozvedieť manďelka… Svadobným obradom sa
koní romantika, ťastie, sloboda, zábava…
Medzi čužmi koluje mno stvo nar ok, vtipov aňpodobných mýtov… Poprosil som
niekočkých svojich priatečov, ktorí sa dlhodobo venujú problematike medzičud-
ských vzťahov, aby sa kňniektorým mýtom oňman elstve vyjadrili. Tak vznikol tento
malý zborník, ktorý vám m e dať podnety na premščanie poľas tradiľného t 
dČa kresťanského domova. Ktovie, mo no práve tieto myšlienky prispejú kňtomu,
 e sa niektorých mýtov sňBo ou pomocou dok eme zbaviť. Modlím sa za vás.

Mgr. Radomír Jonczy

2/3

Mýtus

Hádky niľia manďelstvo
„My sme sa nikdy nehádali. Sme spolu štyridsať rokov, máme dospelého syna, ktorý
sňnami stále býva. Má u  známosť, tak sa teíme,  e budeme mať aj vnľika, však
Ferko“ hovorí korpulentná dáma vňstredných rokoch. Vedča nej sedí chudý mu .
Neprítomne hčadí na druhú stranu miestnosti na nepodarenú reprodukciu obrazu
Moneta aňoľividne nevníma, ľo jeho  ena hovorí. Jej neprek a,  e mlí, aňspokojne
pokraľuje: „Naši susedia majú taliansku domácnosť. Cez deČ sa stále hádajú aňkri
ľia. ěakala by som,  e aspoČ vňnoci budú ticho. Ale oni sa vadia tak nahlas,  e slušní
čudia nem u pokojne spať. My sňFerkom sme si kedysi dávno povedali,  e budeme
 iť vňpokoji. Jeden druhého jednoducho takýmito hlúposťami neotravujeme.“
Pre niekoho je to mo no vzor príkladného man elstvaň– bez hádok aňkonřik
tov. Pani Erna má všetko pod kontrolou. Františkovi vňjeho pasivite zrejme niľ
iné nezostáva. Obľas prikývne, kež nieľo prenikne kňjeho sluchu, alebo dokonca
súhlasne potvrdí výpovež man elky.
Ako je to teda sňvýmenou názorov, ktorú zvľša sprevádzajú naše emócie?
Je sľasťou ťastného man elského spolu itia, alebo má deštruktívny vplyv? Je
pravda,  e hádky niľia man elstvo, alebo je to mýtus, ktorý moderná psychológia
prekonala? M e konfrontácia rozdielnych postojov man elov zbli ovať, alebo ich
naopak postupne oddečuje aňodcudzuje?
Takmer ka dý zňnás za il zmiešaný pocit majestátnej hrôzy aňfascinujúceho pred-
stavenia, kež sa znenazdania ocitol uprostred búrky. Pokojne krľate krásnou let
nou krajinou aňzrazu si uvedomíte,  e všetko utíchlo. Vtáci zmkli. Dokonca ustalo
aj štekanie psa vňdiačke. Všade okolo vás sa rozhostilo zlovestné ticho, to povestné
ticho pred búrkou. Vlasy vám odrazu preľeše jemný vánok, ktorý postupne silnie
aňka dou minútou rastie, a  sa zmení na prudký vietor. Vo vzduchu zaľne lietať
lístie aňsuchá tráva. Obloha stemnie… Aňpotom sa to zaľne. Kež si predstavím
túto scénu, vňduchu poľujem Vivaldiho slľiky, ktoré vňpartitúre zň„leta“ dokonale
predstavujú tento dramatický z itok.
Blesky kri ujú oblohu za dunivého zvuku hromov. Zňtemných mrakov zaľne
vňstrieborných šnúrach čahať d ž. Padá na vyprahnutú aňod sucha rozpraskanú
pôdu. Vňpriebehu niekočkých minút na vás nezostane jediná suchá nitka. Scéna
vyzerá hrozivo. Vyvoláva strach. Kež sme priamo uprostred nej, mysčou nám pre
letí otázka: „Kedy sa to asi skoní?!“ Hčadáme úkryt, aby sme pre ili. Vieme,  e

Hádky nižia mančelstvo

4/5 Manželstvo bez mýtov
na otvorenom priestranstve alebo pod vysokým stromom nie sme v bezpeí. Ak
sme v prírode, musíme „zapnť“ rozum, aby sme sa nevystavili ohrozeniu života.
Dráma so sebou často prinša nečakané zmeny. Nič nie je vopred dané. Po neja
kom čase sa vietor utši a obloha sa opť rozjasní. Keď spadnú posledné kvapky,
krajina vonia čerstvým ovzduím. Všetkému živému sa zrazu ľahšie dýcha.
Ticho pred búrkou a nepríjemné dusno prinša do manželského spolužitia tichá
domácnosť. Problémy vo vzťahu a v rodine sa neriešia. Predstiera sa, že všetko je
v poriadku, ale manželia alebo partneri sa spolu nerozprávajú. Urazili sa. Predsa
si nebudú ničiť manželstvo hádkou. Radšej počkajú, či náhodou ten druhý neprí
de. Potom dá „vťaz“ porazenému najavo, že ten, kto vydržal dlhšie, mal predsa
pravdu. Smutné je, že včšinou to robí vždy ten istý z partnerov. Cíti sa dôležitej
í, dokonalejí a nikdy sa neospravedlňuje. Ten, kto zmieruje konflikt, je včšinou
žena. Ale poznám aj také ženy, ktoré považujú pod „svoju úrove“ niekomu sa
ospravedlniť. Radšej odchádzajú so vztčenou hlavou. Napätie vo vz\033ahu pozvoľ­
na rastie. Problémy sa obchádzajú a neriešia. Obaja si lezú na nervy, ale nikto nič
nepovie. Ten, ktorý sa neospravedlňuje, je stále pevnejí a tvrdí. Druhý partner
sa ľutuje a preíva trýznivé pocity krivdy a ponženia. Vo vzduchu cítiť napätie. To
je chvľa ako stvorená na hádku, kedy sa uvoľní prúd našich emócií.
Hádka medzi manželmi musí mať nepísané, ale jasné pravidlá. Jedno z nich,
ktoré je veľmi dôležité, napísal do svojho listu zhruba pred dvoma tisícami rokov
apoštol Pavol: „Hnevajte sa, ale nehrešte. Slnko nech nezapadá nad vaím hne
vom.“ (Ef 4–) Dovolím si text mierne parafrázovať: „Hádajte sa, ale nehrešte“
Ako je možné hádať sa a nehrešiť?
Vhodnú odpoveď ponúka prvé pravidlo z knihy Dona Miguela Ruiza Štyri do
hody“, ktoré znie jednoducho a jasne: „Nehrešte slovom.“ Slovo má nesmiernu
moc. Slovom mžeme pohladiť, povzbudiť, podporiť, navrhnť riešenie a vyjadriť
chuť niečo zmeniť. Ale slovom mžeme tiež bodnť, ublžiť, ťažko poraniť a nieke
dy dokonca duševne zmrzačiť či zabiť. Ruiz opisuje hrešenie slovom ako pľuvanie
jedu na druhého, ktorý sa otrávi a začne tiež pľuvať okolo seba jed. Takto otrávení
ľudia už nekonajú sami. Pod vplyvom jedu sú ako v tranze. íria okolo seba otravu.
Výsledkom sú narušené vzťahy, ktoré následne umierajú a rozpadávajú sa.
Slovo má obrovský potenciál. Skrýva sa v ňom sila rovnako ako v atómovom
jadre, ktorého energia dokže rozsvietiť celé mestá, alebo ich spolu s obyvateľmi
úplne zničiť. Čistota slova nás a naše vzťahy oslobodzuje od napätia, zlých poci
tov a pochybností. Zneuívanie slova naopak zotročuje, pustoí vzájomné vzťahy
a prinša skazu. Prostredníctvom slova prejavujeme sami seba, vyjadrujeme sa,
tvoríme udalosti svojho života i života nšho partnera.
Slovo mře pôsobi  ako zaklínadlo. Stanú sa zťnás kúzelníci, ktorí zlovestne
prorokujú aťbezmyšlienkovite zaklínajú svojho partnera: „Si úplne nemořný aťne
schopný! Keč to neurobš presne tak, ako ti to celý Čas hovorím, zniíš celú našu
rodinu!“ Zasievame do svojho partnera semienka pochybností, zťktorých vzklČi
úzkos  alebo konkrétny strach. Slovo pouřívame proti sebe iťproti iným. Šírime
ním svoj citový jed. Zneuívame ho, aby sme vyjadrili hnev, nenávis , řiarlivos ,
vČitky, obvifiovanie, nadávky, urřky aťdruhého Človeka ponřili.
Mřeme sa teda poháda , aťpritom nehreši  slovom? UrČite áno. Len sa nesmie-
me necha  unies  svojimi emóciami. Musíme preto zapoji  šedú mozgovú kôru.
Rozum musí by  vťrovnováhe sťemóciami. Bude to jednoduchšie, keč nš par-

tnerský vz ah bude st  aspofi na

troch pilieroch
, ktorými sú láska, úcta, dôvera.

Láska
Keč hovorím oťláske, nemám na mysli vypoítavú, egocentrickú aťřiarlivú zamilo
vanos , ale skutoČnú, nesebeckú aťdobroprajnú lásku, ktorá hžadá predovšetkým
prospech toho, koho celým srdcom miluje. Muř, ktorý miluje svoju řenu, rozmšža,
ím by ju potešil. So záujmom ju pozoruje, Či sa cíti \232 astná, alebo sa pre nieČo
trápi. Ochotne ju poúva aťzdieža sa sťfiou. Citlivo reaguje na jej obavy aťposkytuje
jej duševnú podporu aťpovzbudenie. ena, ktorá skutoČne miluje svojho muřa, sa
snaí vyjs  mu vťústrety vťtom, Čo vie, ře povařuje za dôleřité. Pozná jeho potreby
aťrobí všetko pre to, aby sa cítil spokojný. Obidvaja navzájom poznajú dôleřité úlo-
hy aťpovinnosti, spolupracujú na nich aťrozdežujú si ich podža svojich schopností
aťsťohžadom na druhého. Povzbudzujú jeden druhého kťosobnostnému rozvoju
aťpodporujú rast zdravého sebavedomia milovaného Človeka. Svojím vzájomným
vz ahom vytvárajú domov, ktorý je prí ařlivým miestom, kam sa obidvaja radi
vracajú aťvzájomne sa na seba tešia.

Úcta
Úcta nie je poklonkovanie, pochlebovanie ani ponřená poslušnos . Vzájomná
úcta manřelov sa prejavuje tým, ře si jeden druhého vřia, radi oťdruhom pozi
tívne hovoria aťchvália ho. Kedykožvek nesúhlasia, alebo dokonca majú opaČný
názor, povedia to druhému otvorene vřdy vťsúkromí aťnezhadzujú ho pred inými
žučmi. Pritom volia taký spôsob vyjadrovania, akým by sa sami chceli od druhé

Hádky niďia manľelstvo

6/7 Manželstvo bez mýtov
ho dozvedieť, v čom sa práve mýlia. Keď nastane výmena názorov, hádka alebo
dokonca slovný súboj, rozhodne nikdy nepouívajú „zbrane“, o ktorých s istotou
vedia, že toho druhého rania. Ak cítia, že stret názorov je aktuálne neriešiteľný
a komunikačné napätie ich privádza k zlosti a vzdoru, v hádke nepokračujú. Ne
presadzujú svoj názor za každú cenu. Partnera ani v hneve neuržajú a neponižujú.
Prirovnávanie manžela alebo manželky k zvieratám a vulgárne nadávky degradujú
ani nie tak ponižovaného, ako agresora. Od verbálnej agresivity býva už len krčik
k fyzickému násiliu, ktoré má partnera ohroziť a zastrašiť, podmaniť si ho hrubou
silou a jednostranne vyhlásiť, „kto je tu pánom a kto poddaným“.

Dôvera
Dôvera sa prakticky prejavuje toleranciou. Partnerovi je potrebné dávať dostatočný
priestor na to, aby mohol využiť svoje nadanie a rozvíjať svoje záujmy. Obaja sú
však ohľaduplní a starajú sa o to, aby ich aktivity boli vyvžené. Nesmú brať partne­
rovi priestor na úkor svojho rozvoja. ťastie druhého je vždy prioritou. Vzájomne
o sebe vedia, že vo svojej intimite majú pevné morálne hranice. Kontakt s inými
osobami ich vzťah neohrozuje. Sú schopní otvorene hovoriť o všetkých situáciách,
ktoré prinšajú v živote pochybnosti. Dokžu si všetko vyjasniť, vysvetliť a plne sa
spoľahnť na uistenie toho druhého. Ak počujú negatívne tvrdenie tretej osoby,
veria svojmu partnerovi a otvorene ho podporujú.
Správne hádky sa vyuívajú ako psychoterapeutická technika v párovej a man
želskej terapii. Opísal ich profesor Stanislav Kratochvíl a nazval ich „konštruktív
ne hádky“.
Pravidlá konštruktívnej hádky:
Len po predbežnej dohode. Potrebné je vopred určiť miesto a čas. Nevhod­
né pred deťmi alebo rodičmi, pred očakávanou návštevou alebo odchodom
do divadla.
Čo najskôr po kritickej udalosti.
3. Kto zaína, má si vopred ujasniť, čo chce dosiahnuť. (Je cieľom vyriešiť prob­
lém? Niečo zmeniť? Vypustiť paru? Oznámiť druhému, aký je neschopný?

Alebo niečo iné?)
Cieľom nie je partnera poraziť, ale spoločnými silami zvládnuť problém.
5. Fair play:
‑ žiadne „rany pod pás“ (argumenty, ktoré sa netýkajú predmetu hádky, ale
majú partnera zasiahnuť na jeho citlivom mieste)
‑ žiadne „pritlačenie k stene“ (vyťahovanie starých problémov)
‑ žiadne útoky proti osobám alebo predmetom, ktoré má druhý rád
‑ žiadne zovšeobecňovanie (ty vždy…)
‑ žiadne neprimerané prostriedky (vyhržanie sa rozvodom pre rozbi­

tý hrnček)
Konštruktívna hádka uvoľní napätie vo vzťahu, ako keď letná búrka osvieži vzduch
po sparnom a dusnom letnom dni. Prinesie vlahu, občerství zem, prečistí vzduch
a príjemným ovzduím prevonia celú krajinu. Všetko je svieže, všetkým sa lepšie
dýcha a všetci majú novú chuť do života.
Napriek tomu dobre vieme, že búrka dokže bleskom rozťať storočný dub,
zapáliť stodolu, ba dokonca zabiť zviera i človeka. Z tropických krajín sú známe
víchrice, orkány, tajfúny a tornáda, ktoré za sebou nechávajú spustošenú krajinu
a majú na svedomí mnoho ľudských životov. A to nehovorím o búrkach na mori,
keď sa spoja dva živly. Možnosť prežitia sa vtedy rapídne znižuje.
Podobne to mže byť aj s hádkami v manželstve. Ak niekto vo vzťahu urža
a ponižuje druhého, nerešpektuje žiadne pravidlá a neovláda sa, správa sa ako
nespútaný živel.
Hádajte sa teda, ale nehrešte slovami; slnko nech nezapadá nad vaím hnevom.
Spomeňte si na tri piliere. Hádajte sa, ale nezabudnite, že pred vami je najmilo
vanejí človek všho života, ktorého si vžite a veríte tomu, čo vám hovorí. Pre
mšľajte o tom. Ak sa neviete dohodnť, napšte si cieľ, ktorý chcete dosiahnuť.
Potom si definujte cestu, ako sa k nemu dostanete. Rozpšte si jednotlivé kroky.
Ak bude cesta dostatočne dlhá, mže sa aj ona samotná sta\033 spoločným cieľom.
PhDr. Jií Bauer, Ph.D.

Klinický psychológ a psychoterapeut

Použitá literatúra
Biblia, Slovenský ekumenický preklad. Slovenská biblická spoločnosť 2008
Kratochvíl S.: Manželská a párová terapie. Portál 2009
Ruiz, D. M.: Čtyři dohody. Pragma 2001

Hádky ničia manželstvo

8/9 Manželstvo bez mýtov

Mýtus

Muž musí vládnuť
Žene (Boh) povedal: Rozmnoím tvoje trápenie v tehotenstve, v bolestiach bu
deš rodiť deti. Budeš tžiť po svojom mužovi, ale on bude vládnuť nad tebou.“

(1Moj 3)
Pôvodný Boí zámer bol však iný. „Potom Hospodin, Boh, povedal: Nie je dobré
človekovi byť samému. Urobím mu pomoc, ktorá mu bude rovnocenná.“ (1Moj
2ŕ8) Stvoril mužovi partnerku, aby mu bola rovnocennou oporou. Žiaľ, do nšho
sveta prišli hriech a zlo.
Hriech je antisociálny. Človek sa stáva egocentrickým. Buduje si svoje krľov
stvo. Chce, aby ten druhý bol nástrojom na jeho uspokojenie. Muž nie je nástroj,
ktorý má urobiť ženu ťastnou. To jednoducho nie je možné. Ani naopak. Práve to
je jeden z kľčových problémov manželstva. Musíme si určiť, O ČIE KRĽOVSTVO
VLASTNE IDE. História ľudstva je nemým svedkom toho, koľko bolesti a utrpe­
nia sa spôsobilo tým, že muži pouívali ženy na uspokojovanie svojich potrieb.
A opačne. Má nám ísť o Božie krľovstvo a jeho spravodlivos – a všetko ostatné
nám bude pridané.
Adamovi a Eve Pán Boh nič nevyíta. Nesúdi ich. Skôr oznamuje, že od tejto
chvíle bude ľudská existencia zložitá a bolestná. Prichádza, aby vytiahol človeka
z bahna. Boh vyslovuje kliatbu nad hadom a zemou. Mužovou úlohou je zabezpečiť
rodinu. Jeho úsilie však nebude vykazovať výsledky zodpovedajúce vynaloženej
drine. Mzdou mu bude tŕnie a bodľačie. (1Moj 3±9) Mže to byť oslobodzujúce
zistenie. Neúspech patrí k životu, nie je odrazom ľudských kvalít. Údel ženy sa
týka dvoch aspektov – žena ako matka a manželka. „Rozmnoím tvoje trápenie
v tehotenstve, v bolestiach budeš rodiť deti.“ (1Moj 3Ž) Žena je úzko spätá so
životom, hlavne so životom detí. Zrejme preto je sčasťou jej existencie starosť,
bolesť a trápenie. Výstižne to vyjadrujú slová: Ak trpí dieťa, matka trpí dvojnásob
ne. Po celý svoj život.
Hebrejské slovo dychtiť, tžiť (hebr. tšukat) sa v Starej zmluve objavuje len
trikrát. Tým je daná vnútorná súvislosť týchto textov. Čo si máme predstaviť pod
týmto pojmom? V 1Moj 3Ž tži, dychtí žena po mužovi. Naopak, vo Veľpiesni 7‰
tži muž po žene. Ide teda o mileneckú tžbu, ktorá sa prejavuje prťažlivosťou,
ktorej sa človek nie je schopný ubrániť. Táto tžba je vo vyvženom partnerstve


Prednasky KD 2018

PDF file: http://www.casd.sk/wp-content/uploads/2018/01/Prednasky-KD-2018.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz