DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

Vyrocni zprava 2016

Vyrocni zprava 2016
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/aF5b

PDF file size:
700.79 kB


Source:
Janus-os.cz
Free PDF file download:Free PDF file download: http://janus-os.cz/wp-content/uploads/2017/09/Vyrocni_zprava_2016_web.pdf
Download: Vyrocni_zprava_…16_web.pdf

Date saved:
September 11, 2017» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document Vyrocni_zprava_2016_web.pdf:


Janus, z. s.

VÝROzpráva 2016

OBSAH

Úvodní slovo

Kdo jsme

Naše hodnoty
Lidé v Janus, z. s.

Střípky událostí roku 2016
Projekty a programy realizované v roce 2016

V číslech

Rozvaha k 31. 12. 2016

Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2016

Poděkování

Úvodní SLOVO

Vážení a milí,
rok 2016 byl rokem pokračující migrační krize. Mnoho slovních soubojů, bouřlivých emocí a vysoké politiky.
Ale také mnoho nezištné pomoci těm, kteří museli opustit svoje domovy. Těm, kteří se ocitli bez jakékoliv záruky,
že život, který mají před sebou, bude lepší než ten, který opustili.
Snad všichni mladí lidé, kteří do Janusu přicházejí, také znají situaci, kdy musí téměř ze dne na den opustit své
dosavadní domovy. Ačkoliv neutíkají před válkou, tak bohužel i oni znají nejistotu z toho, co bude zítra. Nejistotu
z toho, kde budou bydlet, z čeho budou žít, jestli se zvládnou o sebe sami postarat, zda o ně někdo bude stát,
jestli dodělají školu a najdou práci, a z mnoha dalších velkých otazníků.
O tom, kam z náhradní péče po dosažení zletilosti odcházejí, se nejen nikde nemluví, ale málokdo na tuto
jednoduchou otázku dokáže odpovědět. A bohužel se o to také málokdo zajímá. Rok 2016 byl pro nás důležitý
tím, že jsme se začali zasazovat o větší zviditelnění tohoto tématu. K diskuzi u kulatých stolů zveme všechny,
kteří mohou pomoci a pomáhají. Naším cílem je posunout diskuzi dále, do veřejného prostoru, k pomáhajícím
odborníkům a především k zákonodárcům.
V roce 2016 jsme samozřejmě pokračovali také v každodenní mravenčí práci, tedy při doprovázení našich
klientů, mladých lidí na jejich cestě z náhradních domovů k nalezení a vybudování jejich vlastních domovů.
Taková cesta je velmi dlouhá a obtížná, se spoustou drobných i velkých úspěchů i slepých uliček. Ve výroční

zprávě za rok 2016 vám představujeme nejen to, jaké naše společné putování s klienty v tomto roce bylo,
ale také kdo a čím nás v naší cestě podpořil.

Ing. Hana Hanibalová

členka

spolku

KDO jsme
Jsme nestátní nezisková organizace, spolek, který jsme založili
v roce 2008. Máme pověření k výkonu sociálně-právní
ochrany dětí.
Málokdo ví, co se děje s mladým člověkem, který vyrůstal například v dětském domově a ve svých osmnácti
či devatenácti letech z něho odchází. Jaké vlastně mají tito mladí lidé možnosti? Kam jdou bydlet? Co dělají?
Kde pracují? Nebo snad studují? Co se jim honí hlavou? S čím vším se mohou setkat? Jaké mají potřeby?
Kdo se o ně zajímá a kdo je podporuje? A jak se jim vlastně žije?
Posláním našeho spolku je hájit práva a zájmy dětí a mladých lidí, kteří vyrůstají či vyrůstali v ústavních zaříze-
ních či v pěstounské péči a v období dospívání a osamostatňování se v životě ocitají sami, bez zázemí a podpory.
Dospívající, kteří vyrůstají v náhradní péči, připravujeme na odchod a mladé dospělé provázíme obdobím od-
chodu a následně pak i jejich samostatným životem. Poskytujeme komplexní, dlouhodobou odbornou pomoc

a podporu zejména prostřednictvím poradenství, doprovázení životem, psychoterapie, vzdělávání, aktivizačních
a informačních činností.
Také podporujeme mladé rodiny, nejčastěji jde o matky samoživitelky, které samy vyrůstaly v některém typu
náhradní péče. Mají obtíže v oblastech osobního i praktického života, tj. omezené možnosti v oblastech bydlení,
hospodaření s penězi, nalezení trvalého zaměstnání. Chybí jim vlastní pozitivní zkušenosti z dětství a nemají
dostatečnou podporu a zázemí v rodině ani širší komunitě.
V rámci odborné práce aktivně spolupracujeme s dalšími subjekty, které vstupují do procesu péče o děti

a do podpory mladých lidí po odchodu z náhradní péče. Rozvíjíme vzájemnou komunikaci a spolupráci, učíme se
a získáváme nové zkušenosti. Díky budování partnerství a díky spolupráci se státními a nestátními organizacemi
se podílíme na rozvoji kvality poskytovaných služeb pro ohrožené děti a mladé lidi.
Snažíme se o prosazení jednotné systémové podpory mladých lidí
z náhradní péče při vstupu do samostatného
života ze strany státu (tzv. následná podpora).

Naše HODNOTY
Naše povolání vyžaduje odpovědnost vůči vlastní osobě i vůči dětem a mladým lidem, se kterými se během naší
práce setkáváme. Zříkáme se autority a moci ve vztahu, které ná
m dává náš věk, naše zkušenosti a nabyté vzdělání.
Snažíme se především o budování, péči a rozvíjení vzájemného důvěrného a bezpečného vztahu s každým
mladým člověkem. Tento princip považujeme za nezbytný pro další odbornou práci s dětmi a mladými lidmi.
Zajímáme se o životní příběh každého mladého člověka, který k nám přijde, nasloucháme mu. Respektujeme
jeho jedinečnost, jeho přání, sny a touhy. Při odborné práci vycházíme z toho, co od nás v danou chvíli potřebuje,
nikoli z toho, co si myslíme, že by měl potřebovat a jak by měl žít.
Snažíme se neustále odborně vzdělávat, dbáme na udržení a zvyšování úrovně naší práce, hájíme prestiž
povolání pomáhajících profesí. Učíme se navzájem, diskutujeme, přinášíme vlastní pohled na věc, spolupracujeme
a ctíme nejen jedinečnost, ale i týmovost.

LIDÉ
v Janus, z. s.
Andrea Doubková –
předsedkyně spolku, ředitelka, terapeutka, průvodkyně, manažerka projektů
Jitka Nosková –
místopředsedkyně spolku, pracovnice odborného poradenství, průvodkyně, koordinátorka

projektů
Vít Šujan –

člen spolku, člen rady spolku
Hana Hanibalová –
facilitátorka pravidelných setkání u kulatého stolu
Jana Barvíková –
analytička výstupů z pravidelných setkání u kulatého stolu
Michael Chytrý –

supervizor
Miroslava Lipovská –

účetní
Juraj Zeman –

grafik
Nedílnou součástí našeho týmu je také
James Bond –

terapeutická želva (

Trachemys

scripta

elegans

) :)

STāPK5 událostí roku 2016
* Nadace Sirius vybrala náš projekt Klíče k samostatnosti II v
rámci grantové výzvy Podpora mladistvých při vstupu
do samostatného života. Tento projekt jsme spustili v dubnu 2016, délka projektu je 30 měsíců.
* Součástí tohoto projektu je i vytvoření platformy – místa, prostoru či příležitosti pro setkávání mezi státním
a nestátním sektorem a dalšími zainteresovanými lidmi – tzv. expertního setkávání u kulatého stolu. Jde nám

o dialog mezi jednotlivými aktéry, kteří vstupují dětem a mladým lidem do života, o síťování služeb a hledání
podpory pro mladé lidi, o zlepšení kvality služeb pro naši cílovou skupinu. A také chceme konečně nastartovat
a prosadit systémovou podporu mladých lidí, kteří po dosažení zletilosti opustí brány ústavů či pěstounskou
rodinu. První setkání u kulatého stolu se uskutečnilo v květnu 2016. Tématem setkání bylo budování vztahu

jako

nezbytná

součást

spolupráce

dďtmi

mladými

lidmi

náhradní

péče

a o své zkušenosti a znalosti se
s námi podělila Monika Peterková z Centra Don Bosco, Pardubice.
* V červenci 2016 jsme se společně se Žanetou, naší klientkou, radovali z narození jejího syna Kubíčka.
* V srpnu 2016 vyšel na webových stránkách Šance dětem rozhovor s naší ředitelkou Andreou Doubkovou

(rozhovor byl uveřejněn v článku

názvem

Vstup

dospívajícího

dítďte

samostatného

života

tďžký,

dďtského

domova

dvojnásobnď).
* Centrum Mandala, z. s., v rámci projektu Mandala dětem přispě
lo na vybavení domácnosti našim klientům částkou
3 600 Kč. Do projektu Mandala dětem se zapojují mateřské, zákla
dní i střední školy z celé České republiky. V rámci
tohoto projektu tvoří děti svá výtvarná dílka s myšlenkou, že j
ejich dílo může prospět ohroženým dětem a mladým
lidem. Z dětských děl je sestavena prodejní dobročinná výstava,
jejíž výtěžek jsme v roce 2016 dostali darem.
* Od srpna 2016 jsme se stali členy projektové skupiny, která připravuje projekt Symbios. Základní myšlenkou
projektu Symbios je sdílené bydlení studentů a lidí ze znevýhodněného prostředí. Konkrétně jde o mladé lidi
odcházející z dětských domovů, mladé lidi opouštějící azylové domy anebo lidi bez domova.
* V listopadu 2016 jsme uspořádali 2. kulatý stůl na téma systém podpory mladých dospďlých pēi odcházení

náhradní

péče

vybraných

zahraničních

zemích
Tématem nás provedl PhDr. Miloslav Macela. Ve svém příspěvku
popsal přístupy a systémy podpory mladých lidí opouštějících náhradní typy péče v Německu, Rakousku, Polsku,
Slovensku a Španělsku. Příspěvek byl zaměřen na formy této podpory, na věkovou hranici, do níž je podpora
poskytována, na roli orgánů veřejné správy a poskytovatelů služeb v systému podpory mladých dospělých
a také na několik příkladů dobré praxe (služby, postupy práce, legislativní úpravy atd.).
Naší každodenní činností během roku bylo setkávat se s našimi klienty, kteří vyrůstají nebo vyrostli v některém
typu náhradní péče. Mezi oblasti naší spolupráce patří namátkou
pomoc při hledání možností bydlení po odchodu,
podpora při získávání pracovních návyků (najít si trvalou práci, vydržet v ní, najít si brigádu), podpora při studiu
(doučování, podpora motivace k dokončení studia), pomoc s vedením domácnosti, pomoc s péčí o dítě a rady,
jak být dobrým rodičem, podpora při jednání na úřadech, soudech, u lékaře atd. Také pomoc s hospodařením
s penězi, pomoc v oblasti dluhové problematiky a exekucí, podpora při navazování a pěstování mezilidských
vztahů. Strávili jsme dlouhé hodiny sdílení, povídání a úvah s našimi mladými přáteli o sobě samém, o životě,
o jedinečných potřebách, přáních, snech každého. Byli jsme také u toho, jak se jim daří jejich potřeby a touhy
naplňovat, jak se stávají svobodnější a zodpovědnější.

PROJEKT5 a programy

realizované v roce 2016

Klíče k samostatnosti II
Dlouhodobě hledáme cesty a možnosti, jak mladé lidi na prahu samostatného života podpořit a pomoci jim.
pakovaně si ověřujeme, že nejenektivnější způsob prevence jejich selhávání je, že se mají na koho obrátit
a nezůstávají v životě po odchodu z Âstavní či pěstounské péče sami. Díky projektu můžeme pokračovat
v ověřených a nunkčních způsobech přímé práce s mladými lidmi, ale zároveň jsme naše působení rozšířili
o možnost setkávání zainteresovaných lidí normou kulatých stolů. Tato platnorma dává příležitost pro setkávání
mezi státním a nestátním sektorem a dalšími zainteresovanými lidmi s cílem podpořit rozvoj kvality služeb
pro mladé lidi z náhradní péče a síìování těchto služeb v rámci spolupráce.

Centrum Janus
Je dlouhodobě realizovaný projekt, který se zaměřuje především na kompleÉní, systematickou a dlouhodobou
přípravu dětí a dospívajících na odchod z náhradní péče s násle
dným provázením během procesu osamostatnění.
Po odchodu z náhradní péče pomáháme mladým lidem, aby se zorientovali ve vlastním životě, stabilizovali se
ve svojí životní situaci a zařadili se Âspěšně do běžné společnosti. Spolupráce s mladými lidmi je dlouhodobá a
vychází především z aktuálních potřeb každého, s respektem k jejich individualitě a možnostem. Soustředíme se
na uchování možnosti individuálního přístupu s dostatkem času a prostoru pro každého mladého člověka. Projekt
také umožňuje realizovat společné víkendové aktivity.
Bezpečně do partnerství, rodičovství a do života
Program se zaměřuje na oblast zdravého navazování a rozvíjení vztahů, partnerství a rodičovství. Východiskem
tohoto programu je skutečnost, že děti, které neměly možnost zažít kvalitní primární a sekundární citové vazby,
pocity jistoty a bezpečí, neměly odpovídající rodičovské vzory, pak mají nadále potíže ve svých partnerských

vztazích, rodičovských rolích, dovednostech a kompetencích.

Zůstaň se mnou
Projekt podporuje ohrožené rodiny mladých lidí, kteří vyrůstali v náhradní péči. Mladí lidé s traumatickou zkuše-
ností z dětství, kdy sami postrádali pozitivní rodičovské vzory, nemají zažité role partnerů a rodičů, jsou citově
deprivovaní, ohrožení rizikovým chováním a sociálním vyloučením. Díky podpoře a vzájemné spolupráci s těmito
ohroženými rodinami předcházíme riziku odebrání jejich dětí a umístění do náhradní péče, pomáháme jim stabili-
zovat jejich sociální situaci, předcházíme jejich rizikovému chování.

Přijï, zažij a žij lépel
Díky finanční podpoře jsme realizovali komunitní aktivity, které jsou zaměřené na smysluplné trávení volného času,
rozvoj osobnosti klienta včetně jeho komunikačních schopností a dovedností. V roce 2016 jsme se tak společně
setkávali při tvořivých dílnách, klubech, sportovních a kulturních aktivitách.

V ĉíslech

V roce 2016 využilo naši
individuální podporu 41 klientů.

Při
přípravě na budoucí povolání jsme podpořili 8 studentů. Z toho dvě slečny studovaly na vyšší odborné
škole. Jeden chlapec byl žákem základní školy a 5 studentů se připravovalo na budoucí povolání na středních
školách a učilištích.
19 mladých lidí mělo v roce 2016 práci,
ostatní se snažili si práci najít nebo získat pracovní zkušenosti díky
brigádám a přivýdělkům.

2 mladí lidé,

které podporujeme,
se snažili dostat z ulice.
Samostatně bydlelo již 32 mladých lidí,
kteří s námi spolupracovali. 9 z nich stále žilo v dětském domově,
u pěstounské rodiny, případně v domě na půli cesty nebo jiném typu azylového bydlení.

V roce 2016 jsme
podpořili 7 mladých rodin (většinou samoživitelky a jejich děti).
V roce 2016 jsme se s našimi mladými přáteli setkali celkem 334krát a společně jsme tak strávili 641 hodin

při
individuálních konzultacích.
Poskytovali jsme také jinou formu individuálního kontaktu, např. telefonicky,

po facebookovém chatu, Skypu atd. Těchto kontaktů jsme v roce 2016 uskutečnili 235 a společně jsme tak strávili
112 hodin.


Vyrocni zprava 2016

PDF file: http://janus-os.cz/wp-content/uploads/2017/09/Vyrocni_zprava_2016_web.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz