DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

Autobusy LK s r.o. Analyza potreb pro zahajeni a zabezpeceni dopravni obsluznosti Libereckeho kraje

Autobusy LK s r.o. Analyza potreb pro zahajeni a zabezpeceni dopravni obsluznosti Libereckeho kraje
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/aGcW

PDF file size:
119.21 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/GcW.pdf
Download: Autobusy_LK_s_r…_kraje.pdf

Date saved:
June 18, 2018» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document Autobusy_LK_s_r.o.__Analyza_potreb_pro_zahajeni_a_zabezpeceni_dopravni_obsluznosti_Libereckeho_kraje.pdf:


GINUSN02Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.1/3 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 26.6.28Bod pořadu jednání:6.Název :Autobusy LK, s r.o. –Analýza potřeb pro zahájení a zabezpečení dopravní obslužnosti Libereckého kraje formou vnitřního dopravce dle usnesení č. 4/8/ZKDůvod předložení:Usnesení č. 1167/18/mRK, usnesení č. 40/18/ZK, smlouva č. OLP/1695/2018Zpracoval:Ing. Jan ŘádekJednatel Autobusy LK, s.r.o.Projednal:Mimořádná rada Libereckého kraje dne 11. 6. 2018 Výbor dopravy dne 19. 6. 2018 Finanční výbor dne 22. 6. 2018 Předkládá:Marek Pieternáměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázekK jednání přizván: Návrhna usnesení:Zastupitelstvo kraje po projednáníbere na vědomíanalýzu potřeb pro zahájení a zabezpečení dopravní obslužnosti Libereckého kraje formou vnitřního dopravce dle usnesení č. 40/18/ZK zpracovanou společností Autobusy LK, s. r. o.a ukládáMarku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek, předložit orgánům kraje doplněnou analýzu o porovnání předpokládaných nákladů na zajištění dopravní obslužnosti v oblastech Liberecko sever, Liberecko jih a Českolipsko formou veřejné zakázky na období od r. 2020 dle známých indexovaných položek s výhledem do r. 2030, formou zřízení dopravce na „zelené louce“ anebo odkupem stávajícího dopravce a podrobný rozpočet společnosti Autobusy LK, s.r.o. od září roku 2018 do prosince roku 2019v případě schválení zajištěním dopravní obslužnosti v oblasti Liberecko sever, Liberecko jih a Českolipsko od 1. 1. 2020 formou „brutto“ režimu dle zákona o zadávání veřejných zakázek prostřednictvím společnosti Autobusy LK, s.r.o.Termín: 3. 8. 28
GINUSN02Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.2/3DůvodovázprávaZastupitelstvo Libereckého kraje dne 30.1.2018 rozhodlo o založeníspolečnosti Autobusy LK, s.r.o., jejímžjediným společníkem je Libereckýkraj, IČO: 70891508, se sídlem na adrese U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec, a výše jeho podílu činí100%. Vnávaznosti na výše uvedenérozhodnutíbyla následněpříkaznísmlouvou zajištěna činnost této společnosti. Společnost Autobusy LK, s.r.o. na základětohoto zajistila zpracovánísouhrnného materiálu k možnému zahájenírealizace provozu vlastnídopravnífirmy –vnitřního dopravce určenék zajištěnídopravníobslužnosti na územíkraje. Na zpracovánítéto analýzy se podíleli i subdodavatelé–BC dopravnísystémy Ming.Pavel BenešN, MT Legal MMgr.TomášMachurekN a Korid LK Ming.JiříHruboňN, kteřídodali odbornépasáže voblasti ekonomické, právnía popisnévč.zadávacích dopravních dat. Jejich odměna za tyto části nepřesáhla předpokládanýrozpočet. Samotnáanalýza shrnuje podstatnédopravníinformace souvisejícísobsluhovaným regionem a jeho pěti oblastmi. Vrámci připravovaného projektu se pak sohledem na vývoj situace voblasti Východ MJablonecko, Turnovsko a SemilskoN zabýváve svých ekonomických modelech pouze oblastmi Českolipska a Liberecka, kde se předpokládáprovoz vnitřním dopravcem. Vprávních rozborech byla potvrzena reálnost termínu možného zahájenívnávaznosti na konce stávajících smluv tedy k1.1.2020. Ideálníby byl postupný„rozjezd“ sjednoročním odstupem, ale za jistých okolnostísi lze představit zahájeníprovozu obou oblastíve stejném termínu. Oblast legislativnía právnítéto analýzy pak, mimo jiných souvisejících otázek, pokazuje na důležitérozhodnutíLK o režimu spolupráce mez i ALK a LK. Hodnotívýhody a nevýhody netto a brutto smluv ve vazběna následnépřímézadávánísmlouvy o veřejnéslužběvpřepravěcestujících. Sohledem na toto posouzenía jižnastavenému dobrému systému, kterýumožňuje objednavateli ve spolupráci skoordinátorem mít více rozhodujících věcípod kontrolou, je doporučen brutto režim.Vekonomickéčásti analýzy jsou rozebrány možnosti pořizovánídopravnítechniky, kterávsoučasnédoběneníu dopravcůvuspokojivém stavu a potřebuje výraznýimpuls pro jejízkvalitnění. Následnámodelace předpokládá12-ti letýcyklus obnovy autobusů, vkvalitativníúrovni dle požadavkůzadavatele a všesti velikostních a výbavových typech vozidel. Vobou oblastechnevyhovuje parametru tohoto maximálního stáříktermínu zahájenína cca 70 autobusů. Výslednéčástky následnějasněpoukazujína výhodnost pořízeníformou úvěru při 20% akontaci a záruky LK. Záruka na úvěr ze strany kraje se standardněneposkytuje a, předpokládáse, že bance bude stačit smluvnívztah na deset let mezi ALK a LK. Pokud by tomu tak nebylo, tak samozřejměnenívmožnost ALK toto bez účasti LK vyřešit a nebylo by možnéobnovu realizovat daným způsobem. Forma pořízeníúvěrem umožňuje maximálnívyužitídaňových a odpisových výhod a dále možnostísměřujících knastavenípravidelnékaždoročníobnovy vnejefektivnějším cyklu. Celkovácena dopravního výkonu je pak vypočtena, kobdobízahájeníprovozu, na úrovni 40 resp. 41 Kč/km a predikována vindexovatelných položkách dle ČSÚna období10 let. Byťse tato cena jevíjako vyššíproti stávajicím smluvním vztahům sdopravci, tak je třeba si uvědomit, že vsoběmimo jinézahrnuje kompletnínáklady právěna obnovu zanedbaného vozového parku a jeho „narovnání“ do požadovanékvality. Průměrnácena pro celétoto obdobíje pak 54,44 Kč/km. Byťvzávěru ekonomickéčásti jsou následnězmíněny předpokládanénutnéprostředky ve výši 40 mil.KčMLBN resp 79 mil.KčMCLN, kteréby bylo nutnézajistit pro potřeby ALK před započetím aktivit vedoucím kvlastnímu zahájeníprovozu. Vnávaznosti na postup konečnévolby zahajováníprovozu by bylo nutnéčerpánídle tohoto předpokládaného harmonogramu,
GINUSN02Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.3/3kterýneobsahuje prostředky na provoznízáležitosti společnosti po vyčerpáníprostředkůzpříkaznísmlouvy. Při předpokladu zahájení k 1.1.2020mil. KčIII.19IX.19X.19XI.19XII.19CelkemLiberecko 28,54,70,60,7539,5Českolipsko69,34,20,50,65479Vpersonálních problematikách jsou řešeny organigramy jednotlivých oblastía souvisejícímzdovénáklady, kterétvořícca 1/3 celkových nákladů. Mzdovéúrovnějsou nastaveny tak, aby odpovídaly současným podmínkám na trhu práce vjednotlivých kategoriích vč.řidičů. Počításe spřesunem řidičůod stávajícch dopravců, ale velkou výzvou pro management bude vbrzkédoběřešeníkapacitníotázky vtéto kategori neboť30% jich je dnes starších 60ti let.ZávěrečnáSWOT analýza pak poukazuje na efekty a reakce, kterélze vsouvislosti stouto změnou očekávat. Na základěvytvořenéAnalýzy potřeb lze doporučit zahájeníprovozu vnitřního dopravce pro oblast Liberecka MspolečněS+JN od 1.1.2020 a následněČeskolipska k1.1.2021. Sohledem na aktuálnívývoj situace a rozhodnutíÚOHS lze toto pořadíi otočit příp.za jistých okolnostízahájit provoz současně. Analýza ukazuje co a jak budénutnézajistit a na co se zaměřit vpřípravném obdobíMzejména personálníobsazenípozic, řízenína zabezpečenítechniky, vytvořenízázemíspolečnosti apodN a následněvobdobíjižvlastního provozování. Stanovisko předkladatele materiálu Marka Pietera, náměstka hejtmana, řízenírezortu dopravy, investic a veřejných zakázek: Záležíčistěna rozhodnutízastupitelstva Libereckého kraje zda-li, chce mít kompletnímožnost řízenía ovlivňovánídopravníobslužnosti prostřednictvím vnitřního dopravce „na zelenélouce“. Vtakovém případěje potřeba odůvodnit aplikacíprincipů3E Mhospodárnost, účelnost, efektivnostN zdůvodu výrazněvyšších nákladůoproti jinému způsobu možného zajištěnídopravníobslužnosti Mveřejnou zakázkou, nebo vnitřním dopravcem -koupíjiného dopravceN. V případědoporučeníby měla být Zastupitelstvem Libereckého kraje uložena i ukládacídoložka na zajištěnífinančních zdrojůspecifikovaných vanalýze.Příloha:1.Analýza potřeb pro zahájenía zabezpečenídopravníobslužnosti Libereckého kraje formou vnitřního dopravce. 2.Právníanalýza


Autobusy LK s r.o. Analyza potreb pro zahajeni a zabezpeceni dopravni obsluznosti Libereckeho kraje

PDF file: Autobusy_LK_s_r.o.__Analyza_potreb_pro_zahajeni_a_zabezpeceni_dopravni_obsluznosti_Libereckeho_kraje.pdf

Microsoft Word - 17E93981© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz