DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

pevne pricky

pevne pricky
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/aICF

PDF file size:
839.98 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/ICF.pdf
Download: pevne_pricky.pdf» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document pevne_pricky.pdf:


SERVIS

vyberte si pčíěku

SKLO? CIHLY? SÁDROKARTON? NA TRHU JE
SPOUSTA RZNÝCH MATERIÁL, Z NICH™ SI
DOMA VYTVOÍTE MALÉ ZÁKOUTÍ NEBO CELÉ

STNY. ZMAPOVALI JSME ZÁKLADNÍ VÝBR
PÍEK A JEJICH VLASTNOSTI.

PIPRAVILA KATEŮINA čÍŽKOVÁ

FOTO: ARCHIV FIREM

JAKÝCH ZÁKLADNÍCH PARAMETRČ

BYSTE SI U PĚÍřEK MůLI VŠÍMAT
€ mechanická pevnost a stabilita € zvuková izolace
€ tepelná izolace € nároěnost a zpčsob instalace
€ hmotnost a rozmŘry € prčsvitnost116 íjen 2019 Mariannebydleni.czMB10_SERVIS PRICKYDM.indd 11602.09.19 17:37

Mariannebydleni.cz říjen 2019 117

Pčíěky jsou svislé nenosné

stavební konstrukce, které

vám umožní rozělenit prostor

dořsamostatných celků. Pčestože

nemají statickou funkci, pči

jejich plánovaní vždy pamatujte,

že musejí být schopné unést

svou vlastní váhu ařtaké

váhu pčedmťtů, které nařnť

pčipevníte. Chystáte-li se stavťt

velké plochy nových pčíěek,

nechte si radťji provést statický

posudek nosných konstrukcí

ařjejich pčípadného zatížení

pčíěkami. Jaký druh materiálu

pak zvolíte, je už nařvás. Luxfery

slaví návrat, sklo je krásné

ařvelmi trendy, sádrokarton dnes

už umí leccos. Chcete-li klasiku,

vťzte, že cihlám nebo tvárnicím

pro pčíěky se číká pčíěkovky,

jsou nenosné, ařtudíž teněí než

ty standardní. Potčebujete-li

prostor oddťlit jen doěasnť nebo

bez velkých stavebních úprav,

můžete volit pčíěky dekorativní
ařmobilní (o nich více vřpčíštím
ěísle Marianne Bydlení).

PŮÍčKY Z BROU—ENÝCH CIHEL

ŒPráce s brouenými keramickými

cihlami je ve srovnání s prací

s nebrouenými keramickými

cihlami rychlejí a s meními

pesuny materiál. Cihly se zdí

na tenkovrstvou cementovou maltu

namáením nebo na speciální

zdicí PU pnu nanesenou pomocí

aplikaní pistole. Zdní vyžaduje
více pesnosti, zvlát dležité je

potom dsledn správné založení

první ady cihel, zdní je pak

rychlejí a snadnjí.

ZUZANA

HEJLOVÁ

STATIčKA,

FIRMA HELUZ
MB10_SERVIS PRICKYDM.indd 11702.09.19 17:37

118 říjen 2019 Mariannebydleni.cz

FOTO: ARCHIV FIREM

SERVIS

KERAMICKÉ CIHLY
často se používají do rodinných domě.
Nejřastůji se využívají pťířkovky

s dutinami, protože mají lepší
tepelnou izolaci a nižší hmotnost.

Na rozdíl napťíklad od pórobetonu

pťirozenůji pracují s klimatem
a vlhkostí v interiéru. Vyrábůjí se
pálením z hlíny, v obvyklé tloušfice
8, 11,5 a 14 cm a pťířka se normálnů

vyzdí. Kuchyďskou linku upevníte bez
problémě do pťířkovky tloušfiky 14 cm.
Volit měžete také cihly nepálené nebo
broušené (viz odbornice na str. 115).
VÝHODY Vysoká protipožární odolnost,

zvuková izolace, vysoká pevnost
v tlaku a dobrá tepelná izolace. Cihly
navíc udržují uvnitě domu pěirozené
zdravé a stabilní klima.
NEVÝHODY Počítejte s vyšší hmotností
materiálu, která se projeví na vyšší

cenř za dopravu a ve složitřjší

manipulaci s materiálem. Ve srovnání
s instalací montovaných pěíček bude

se zdřním více práce. Nepálené
cihly se nehodí do vlhkého prostěedí,
nedávejte je tedy do blízkosti vody.

CENA V rozmezí od pěibližnř

40 do 90 Kč za kus v závislosti
na tloušůce pěíčkovky a na broušeném
či nebroušeném provedení.
Keramická cihla Heluz 20; 37,5 × 23,8 × 8 cm,

Nejstavebniny.cz, cca 33 KŮ/ks

PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE

Všichni jim ťíkáme ytong a jsou

z nich asi nejřastůji pťířky

v panelácích. Jsou z pťírodních

surovin, zdí se s nimi snadno

a rychle, s maltou a minimem

odpadu. Pod pťířku se jako základ
dává pruh malty na asfaltový pás …
pro lepší odhluřnůní. Pťířka se kotví

po stranách k nosným zdem a stropu

za pomoci kovových spojek. Jejich
stabilita závisí na tloušfice, délce
a výšce a na zpěsobu uchycení. Ty
silnůjší unesou i kuchyďské skťíďky.

VÝHODY Vysoká pěesnost vyzdřných

střn, snadné ěezání a zhotovení

drážek a otvorČ pro rozvody. Nízká
hmotnost, vysoká požární odolnost.

NEVÝHODY Mají horší zvukovř
izolační vlastnosti. Pěíčka mezi WC a koupelnou je o. k., ale k ložnici volte minimální tloušůku 12,5 cm (tvárnice se vyrábřjí se v tloušůkách 7,5 až 20 cm) a omítku z obou stran. Pokud v pěíčce vedete navíc vodovodní instalace, volte kvČli odhlučnřní radřji napěíklad vápenopískové bloky. Jsou až čtyěikrát třžší a zajistí lepší odzvučení.CENA V rozmezí od 40 do 80 Kč
za jeden kus. Vyšší či nižší cena
tvárnice závisí na její tloušůce.
Pěíčkovka P2 500, Por“x, 50 × 25 × 12,5 cm,

Stavebninyokolo.cz, cca 47 KŮ/ks

SKLENňNÉ PďÍ KY

Jsou tvoťené velkoformátovými
tabulemi z bezpeřnostního skla.
Volit lze sklo v rězných úpravách:

řiré, matné, pískované i rěznů

zabarvené, v protipožárním nebo
i zvukovů-izolařním provedení.
Souřástí sklenůné pťířky měžou být
rězné druhy rěznů ukotvených dveťí.

Stavba se provádí suchou cestou
a instalaci musejí provádůt odborníci.

Vždycky si ale zjistůte, zda vaše

vysnůná stůna projde vašimi dveťmi
ři schodištům, jinak máte smělu.

VÝHODY Propustnost svřtla,
prosvřtlení interiéru, design.

Oproti zdřným pěíčkám jsou
tenčí, a šetěí tak místo.

NEVÝHODY Povrch sklenřných
pěíček je náchylnřjší k ulpívání
otiskČ a náročnřjší na údržbu.
„Pod sklenřnou střnou obvykle není možné vést podlahové vytápřní. Je-li to možné, plánujte sklenřné pěíčky dopěedu a ve
te topení okolo, ěíká Daniel Sukaný, obchodní manažer firmy Milt. CENA Odvíjí se od rozmřru střny
a provedení. Záleží také na zpČsobu

jejich ukotvení a výbřru dveěí

a rámČ. Začíná na cca 5500 Kč/m
Pivotové (otočné) dveěe Axon, realizace

“rmy Dorsis, Dorsis.cz
MICHAL VAVÍNEK, TECHNICKÝ PORADCE, YTONG
PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE A INSTALACE ŒVedení instalací … elektiny, vody, odpadu … je teba si dopedu promyslet.
Pokud se do píky o íce 10 cm zaseká trubka odpadu o prmru 5 cm, píka se oslabí a stane se nestabilní. Proto
doporuuji vést instalace v pedstnách: vyzdíme píku 10 cm od podlahy až ke stropu a k tomu pizdíme dalí píku
10 cm, která bude sahat do výky asi 125 cm (dle poteby). Do pedstny pak zasekáme odpady, zavsíme sanitární prvky
a podobn. U kuchyské linky i bojleru je dležitý i typ kotvy. Sám bych nepoužíval hmoždinky kratí než 8 cm.
MB10_SERVIS PRICKYDM.indd 11802.09.19 17:37

120 říjen 2019 Mariannebydleni.cz

SÁDROKARTONOVÉ DESKY

Základem desek je sádrové jádro
obalené speciálním kartonem.
Nejčastěji se používá na konstrukce
příček, předstěn, stropních podhledů.

Nejvíce používaná je tloušťka

1,25 centimetru. Typická je pro
sádrokarton suchá a rychlá montáž:

snadno se nařeže na potřebný

formát a namontuje na konstrukce

z ocelových profilů upevněných

na stěnu či strop. Do instalační
mezery můžete vložit izolaci nebo vést
dodatečné instalace.

VÝHODY Nízká hmotnost, mnohostranné

využití. Oproti zděným konstrukcím
je tenčí a lze ho využít i na dodatečné
odhlučnění stávajících stěn. Po skončení
práce materiál nemusí schnout a povrch
lze hned upravovat. „Navíc sádra vytváří v místnosti optimální klima, což ocení například alergici,” říká Miroslav Nyč. NEVÝHODY Před výmalbou je nutné
vytmelené spáry zbrousit, plochu ošetřit
penetrací pro sjednocení nasákavosti,
a snížit tak spotřebu barvy při malování.
Není možné natírat barvami s obsahem
vápna, silikátů a vodního skla.

CENA Deska v obvyklém rozměru
(125 × 200 × 1,25 cm) stojí v bílém
provedení cca 145 Kč, v modrém 450 Kč.
MIROSLAV NYČ, VEDOUCÍ TECHNICKÉHO ODDĚLENÍ, KNAUF PRAHA S. R. O.
OHÝBANÝ SÁDROKATRON „Vzhled místností lze dotvořit pomocí
ohýbaných elementů, které se skládají do různých tvarů. Vyniknou
v kombinaci s děrovanými deskami Knauf Cleaneo pro akusticky pohltivé
konstrukce. Vedle optimalizace zvuku snižují i koncentrace škodlivých

látek v místnosti.“

CO URČUJÍ BARVY
SÁDROKARTONU?

BÍLÉ DESKY

Standardní stavební
sádrokartonové desky.

Jsou fajn pro jednoduché

konstrukce interiérových

příček jako předstěny,

stropní podhledy

ve vstupní hale nebo
v obývacím pokoji.

MODRÉ DESKY

Hodí se tam, kde je

potřeba řešit stavební
i prostorovou akustiku.

Zvládnou izolovat hluk

nebo zlepšit akustiku

místnosti. Využijete je

například v dětských
pokojích nebo ložnicích.

RŮŽOVÉ DESKY

Užívají se na požární

ochranu ocelových

i dřevěných

konstrukcí, na stěny

v blízkosti komínů,

krbů, podhledů, šachet,

jimiž jsou vedeny
elektroinstalace.

ZELENÉ DESKY

Vhodné do místností

se zvýšenou vlhkostí,

například do koupelen,
sklepů nebo na toaletu.

Některé se speciální

úpravou odolávají

plísním nebo i částečně
odstřikující vodě.

LUXFERY

Jsou fajn do chodeb, koupelen,
paneláků i domů. Nejčastější rozměr je
19/19/8 cm. Volit můžete různé druhy:
čiré, matné, zabarvené, protipožární,

termoizolační nebo i pochozí. Před

nákupem se poraďte s odborníky,
které jsou vhodné pro vaši konkrétní

realizaci. Existují také luxfery se
zabudovaným svítícím LED páskem.
„Luxfery raději ale doporučuji nasvítit
externími zdroji. V případě poruchy

totiž není k zazděným páskům
přístup,“ říká Zuzana Kočová.

VÝHODY Zvuková izolace

a mechanická pevnost, porovnatelná
s pórobetonem. Propouštějí světlo.
Speciální systémy (quick fix, vitralock)
umožňují montáž luxfer bez malty.

NEVÝHODY Před nákupem se

poraďte s odborníky, zda jsou
vhodné pro vaši konkrétní realizaci.

Přímo do luxfer nelze vrtat. Pokud

na stěnu plánujete umístit madlo
nebo poličku, řešte výstavbu příčky

dopředu s projektantem. V předstihu
lze kotvení do příčky naplánovat.
CENA Základní čiré od cca 50 Kč/kus.
Barevné od cca 150 Kč/kus. Na cenu má
vliv barva skloviny, povrchové matování
nebo například protipožární vlastnosti.

Luxfera1919-8 SAMBA, čirá, Luxfery,
19 × 19 × 8 cm, Keraservis.cz, 87 Kč/ks

ZUZANA KOČOVÁ,

INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY & DESIGN,
GLASS BLOCKS S. R. O.
LUXFERY PRO HORIZONTÁLNÍ ŘEŠENÍ „Na výstavbu luxferových
stěn se v drtivé většině používá zdění s křížky a speciální maltou na
sklo. V případě vodorovných konstrukcí (stropy, lávky atp.) doporučuji
nechat si vyrobit sklobetonový panel, který se osadí na místo.“

FOTO: ARCHIV FIREM

SERVIS
MB10_SERVIS PRICKYDM.indd 12002.09.19 17:37


pevne pricky

PDF file: pevne_pricky.pdf

116_mb1910© 2020 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czoriginální samolepky na stěnuplastikové modely