DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DÍTĚTĚ TÁBOR 2018

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DÍTĚTĚ TÁBOR 2018
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/aKdz

PDF file size:
256.36 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/Kdz.pdf
Download: ZÁVAZNÁ_PŘIHLÁŠ…R_2018.pdf» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document ZÁVAZNÁ_PŘIHLÁŠKA_DÍTĚTĚ_TÁBOR_2018.pdf:


ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE
NA XXVIII. SKAUTSKÝ TÁBOR 4. - 14. 7. 2018

Místo tábora: LUBOMĚŘ, okr. Nový Jičín
Typ tábora: STANOVÝ – PODSADOVÉ STANY
Organizace: JUNÁK - ČESKÝ SKAUT, STŘEDISKO KELČ, z.s.

Vedoucí tábora: Karla Hlavicová, Kelč 190, 756 43
mobil: 774 125 289, e-mail: Kaja.Hlavicova@seznam.cz
Zástupce: Barbora Hlavicová, Kelč 190, 756 43
mobil: 722 791 991, e-mail: Bara.ahl@seznam.cz

Táborový poplatek:
Celkové náklady na tábor v trvání 11 dnů činí pro jedno dítě: 2 200,- Kč
Přihlášky prosím odevzdejte a poplatek uhraďte nejpozději do 15. června 2018!1
Přihlášku na tábor můžete doručit vedoucí tábora, jeho zástupci, popř. vedoucímu oddílu ve
schůzkách. Táborový poplatek lze zaplatit hotově u vedoucí tábora, popř. u vedoucího oddílu
ve schůzkách nebo poslat na účet: 259435230/0300. Variabilní symbol je rodné číslo dítěte.

Při neúčasti dítěte z jakéhokoliv důvodu je storno poplatek 500 Kč (zbývající zaplacená
částka bude vrácena).
Pokud přijede dítě na tábor o několik dní později, nebo bude dříve odjíždět, musí i přesto
uhradit plnou cenu tábora. Pokud bude z vážných důvodů dítě moct přijet později či odjet
dříve, informujte o tom, prosím, co nejdříve vedoucí tábora.

Vámi zvolený způsob uhrazení tábora (prosím označte): HOTOVĚ - PŘEVODEM NA ÚČET

Jméno dítěte: ......................................................................Narození: __ __.__ __.__ __ __ __

Pojišťovna: ............................................................... Rodné č.: __ __ __ __ __ __/__ __ __ __

Bydliště: ..........................................................................….. PSČ: __ __ __ __ __

Adresy rodičů / zákonných zástupců / dosažitelných v době konání tábora.

Jméno : ................................................ Jméno :.............................................……………..
Adresa : ................................................ Adresa :..................................................................
Telefon : ............................................... Telefon :.................................................................

Bereme na vědomí, že tábor je výběrový a souhlasíme s tím, že každý účastník tábora se musí
řídit podmínkami táborového řádu. Hrubé porušování táborového řádu může vést
k vyloučení dítěte z tábora bez nároku na vrácení táborového poplatku. Zbytek účastnického
poplatku bude převeden na konto střediska Kelč pro jeho potřeby.

1 Na přihlášky po 15. 6. 2018 nebude z organizačních důvodů již brán zřetel. Dětí je čím dál
více, což nás těší, ale kapacity jsou omezené. Také z tohoto důvodu budou na tábor bráni pouze
členové střediska Kelč. Děkujeme za pochopení.

Svým podpisem tímto uděluji souhlas s pořizováním a používáním fotografií, na kterých je
zachyceno mé dítě, pro propagační účely střediska Kelč.

V ................................................... Podpisy rodičů /zákonných zástupců/ dítěte:

Dne: .................................... 2018 ..................................................................................

Zpráva obvodního – dětského lékaře

(pro účastníky tábora do 18 let)

Jméno dítěte:

………………………………………………………………………………………………
Datum narození:

………………………………………………………………………………………………
Bydliště:

………………………………………………………………………………………………

Dítě mělo tyto vážnější nemoci:

………………………………………………………………………………………………

Dítě je – není řádně očkováno

………………………………………………………………………………………………
(event. přiložit očkovací průkaz) Dostalo sérum:

………………………………………………………………………………………………
Alergie na:

………………………………………………………………………………………………
Příznaky:

………………………………………………………………………………………………
Dlouhodobá léčba:

………………………………………………………………………………………………
Omezení tělovýchovné aktivity:

………………………………………………………………………………………………

Dítě JE – NENÍ schopno zúčastnit se letního tábora.

Doplnění režimu dítěte (zvláštní podmínky)

razítko a podpis lékaře

Toto potvrzení lze použít během letních prázdnin na více táborů – proto bude dětem po
ukončení tábora navráceno zpět.

Potvrzení o bezinfekčnosti

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil

dítěti ................................................................................................................................

narozenému ................................................................................................................................

bydliště ................................................................................................... změnu režimu.

Dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota, apod.) a okresní hygienik ani
ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních dvou
týdnech přišlo toto dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí.

Dítě je schopno zúčastnit se letního XXVI. skautského tábora střediska Kelč v termínu

od 4. 7. do 14. 7. 2018
Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo
nepravdivé.

Jsem si vědom(a), že cenné věci (např. mobily, digitální přístroje, řetízky aj.) a větší obnosy
peněz si dítě bere na vlastní nebezpečí a provozovatel tábora za ně neručí a nelze u něj ani
požadovat náhradu či finanční obnos jako odškodnění za případnou ztrátu či poškození těchto
věcí. (Tyto cenné věci nejsou pro děti potřebné k účasti na táboře).

U svého dítěte upozorňuji na:

V ………………. dne 4. 7. 2018

………………………..……………………………

podpis zákonného zástupce dítěte

INFORMACE PRO RODIČE

TERMÍN TÁBORA: 4. – 14. 7. 2018

MÍSTO TÁBORA: Luboměř

ODJEZD NA TÁBOR:
DATUM A ČAS: Ve středu 4. července 2018 v 16:00 (přijďte pokud možno dříve kvůli

předání potvrzení zdravotníkovi)

MÍSTO: Parkoviště u kostela v Kelči
DOPRAVA: Bude zajištěn autobus, který děti na tábor zaveze.

Před odjezdem na tábor na parkovišti u kostela odevzdejte prosím zdravotníkovi tábora:
- potvrzenou zprávu od lékaře (pokud jste ji neodevzdali s přihláškou)
- potvrzení o bezinfekčnosti dítěte ze dne odjezdu na tábor
- kartičku zdravotní pojišťovny dítěte (postačí kopie)
- léky (pokud dítě nějaké pravidelně užívá)

NÁVRAT Z TÁBORA:
DATUM A ČAS: V sobotu 14. července 2018 cca v 16 hodin

MÍSTO: Parkoviště u kostela Kelč

OSTATNÍ:

NÁVŠTĚVNÍ DEN: Návštěvní den na táboře nebude. Prosím, respektujte toto naše
rozhodnutí a nenavštěvujte tábor. Pokud budete chtít vědět, jak se Vaše dítě na táboře má,
kontaktujte vedoucí tábora či jejího zástupce. Můžete také napsat dítěti dopis na adresu tábora,
zaručeně ho to potěší. V nezbytně nutných případech prosím kontaktujte předem vedoucího
tábora. Děkujeme za ohleduplnost a pochopení.

UBYTOVÁNÍ: Tábor je stanový – podsadový. Ve stanech se spí po dvou.

Při jakýchkoliv dotazech či nejasnostech se můžete obrátit na vedoucí tábora Karlu
Hlavicovou (Kaja.Hlavicova@seznam.cz, 774125289 nebo zástupce vedoucí Barboru
Hlavicovou (Bara.ahl@seznam.cz, 722 791 991)

Potřeby na Skautský tábor 2018

NA CESTU: Pití a svačina

SEZNAM VĚCÍ NA TÁBOR:

Na spaní: spacák, karimatku, deku, tričko, tepláky, mikinu/svetr, teplé ponožky

Pro teplé dny: trička, kraťasy, tenisky, plavky, ručník, pokrývka hlavy, krém na

opalování, repelent

Pro studené dny: větrovka, svetry/mikiny, dlouhé kalhoty, trička s dlouhým rukávem,

pevná obuv

Pro deštivé dny: pláštěnka, holínky, dále psací potřeby, zápisník, hry

Pro každý den: spodní prádlo a ponožky v dostatečném množství

Hygienické potřeby: hřeben, šampon, sprchový gel či mýdlo, kartáček a pastu na zuby,
malý ručník, kapesníky, holky gumičky do vlasů

Jídelní potřeby: ešus*, hrnek*, lžíce*, utěrka

* prosíme podepsat či jinak označit

Ostatní: skautský kroj, KPZ, baterka + náhradní monočlánky, dopisní papír,
obálky, známky, mýdlo na praní, malá sekyrka pro dvojici ve stanu,
nožík, batůžek na výpravy, kapesné dle uvážení (veškeré jídlo, cestování
a vstupy budou mít děti hrazeny z táborového poplatku), průkazové foto
dítěte (nebo podobně velkou fotku obličeje)

NEBRAT!!! mobilní telefony, mp přehrávače a jiné elektronické přístroje,
velké množství peněz, sladkosti a cukrovinky (toleruje se množství na

první dva dny), energetické nápoje

SKAUT JE DÍTĚ PŘÍRODY A UČÍ SE JÍ NASLOUCHAT

Souhlas rodičů s poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte vedoucímu/zdravotníkovi
akce:

V době konání ……………………………………, tj. od ………………do ……………… souhlasím s
poskytováním informací o zdravotním stavu mého nezletilého syna / mé nezletilé dcery
………………………………………… (jméno a příjmení), nar. …………………….
ve smyslu ustanovení § 31 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o zdravotních službách“) panu/paní …………………………………..,
nar. ………………………, bytem ……………………………………………………………….

Kontaktní údaje zákonných zástupců nezletilého:
V případě nutnosti, prosím, kontaktujte zákonné zástupce výše uvedeného dítěte na těchto telefonních
číslech:
Příjmení, jméno: …………………………………………, telefonní číslo: ………………………
telefonní číslo: ………………………
Příjmení, jméno: …………………………………………, telefonní číslo: ………………………
telefonní číslo: ………………………
V ………………… dne………………………

Podpisy zákonných zástupců nezletilého:

……………………………… ………………………………
příjmení, jméno příjmení, jméno

……………………………… ………………………………

podpis podpis

Pozn.: Vážení rodiče, prosím vyplňte i tento formulář.
Dle zákona by o zdravotním stavu dítěte měli dostat informaci jen zákonní zástupci nebo
osoby jimi pověřené, zplnomocněné. Podpisem souhlasíte, že v případě úrazu apod., dostane
informace od lékaře o nastalé situaci a zdravotním stavu vašeho dítěte i náš zdravotník.
Bude stačit i podpis jen jednoho z rodičů (telefony a jména však prosíme od obou).

Děkuji.ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DÍTĚTĚ TÁBOR 2018

PDF file: ZÁVAZNÁ_PŘIHLÁŠKA_DÍTĚTĚ_TÁBOR_2018.pdf© 2022 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czObchod.Bejvavalo.czPieris.cz