DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

Zápis výborové schůze KBO 17.6.2018

Zápis výborové schůze KBO 17.6.2018
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/aKeH

PDF file size:
368.46 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/KeH.pdf
Download: Zápis výborové …6.2018.pdf

Date saved:
June 22, 2018» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document Zápis výborové schůze KBO 17.6.2018.pdf:


Zápis z výborové schůze KBO s přizváním KRK KBO Konopiště 17.6.2018

Zahájení v 10.45
Přítomni: Helena Dvořáková, Ing. Jan Zárybnicky, Eva Nosková, Anežka Kubů, Slavomír
Hanáček, Mgr. Jana Anderlová, Mgr. Miroslav Drahota, Miroslav Horáček

Omluven: Jiří Plecháček
Přítomné uvítala předsedkyně klubu Helena Dvořáková a seznámila je s programem schůze,
která byla svolána na žádost KRK klubu, hlavním bodem programu byl soubor stížností od
skupiny chovatelů jednoho plemene (BA), kteří si stěžují, v podstatě stejnými slovy a
stejnými argumenty, na poradce chovu M. Horáčka. Smršť stížností zavalila jak členy výboru,
tak členy KRK klubu. KRK byla pověřena předsedkyní klubu, aby adekvátnost stížnosti,
postup poradce Horáčka i přístup jednotlivých stěžovatelů-chovatelů BA k chovu a plnění
povinností, které vyplývají pro chovatelskou činnost z platné legislativy, normativů ČMKU a
stanov a dalších pravidel KBO.
První dostal prostor k vyjádření předseda KRK KBO, pan Slavomír Hanáček.
1. Pan Hanáček přednesl návrh KRK KBO k problému stížností na PCH M. Horáčka.
KRK KBO navrhuje výboru KBO s odvoláním na Stanovy KBO čl. 7, odst. b udělit pí
Květuši Kocúrové důtku s výstrahou pro porušení klubových stanov čl. 6, odst. 2 (hrubé
urážky, pomluvy a osočování poradce chovu pana Horáčka) a ZŘ ČMKU čl. 5, odst. 2, 4
(zastupování svojí dcery Dariny Kocúrové a paní Silvie Skalilové bez písemné smlouvy).
Zároveň navrhuje požadovat od pí Kocúrové písemnou omluvu panu Horáčkovi za
neopodstatněné pomluvy.
KRK KBO navrhuje výboru KBO s odvoláním na stanovy KBO čl.7, odst. a) udělit slečně
Darině Kocúrové písemné napomenutí s výstrahou pro porušení ZŘ ČMKU čl 5, odst. 2, 4
(zastupování při chovatelské činnosti a jednání, s ní souvisejícím, svojí matkou paní Květuší
Kocúrovou bez nezbytné písemné smlouvy). Dále KRK KBO navrhuje výboru KBO omezení
členských práv v chovu psů sl. Darině Kocúrové do uzavření písemné smlouvy v souladu se ZŘ
ČMKU čl. 5, odst. 2, 4, 13.
KRK KBO navrhuje výboru KBO s odvoláním na stanovy KBO čl. 5, odst. a) udělit paní
Silvii Skalilové písemné napomenutí s výstrahou pro porušení ZŘ ČMKU čl. 5, odst. 2
(zastupování paní Květuší Kocúrovou bez písemné smlouvy). Dále KRK KBO navrhuje omezení
členských práv v chovu psů Silvii Skalilové do uzavření písemné smlouvy v souladu se ZŘ
ČMKU čl. 5, odst. 2, 4 a 13 a do uhrazení dlužné částky 1000 Kč za uchovnění feny.
KRK KBO navrhuje výboru KBO neposkytovat dále chovatelský servis paní Gabriele
Jiráskové, která není řádnou členkou KBO podle ZŘ ČMKU čl. 7 ods. 2 (Neuzavřela smlouvu
s KBO o poskytování služby nečlenovi). Paní Jirásková požadovala v rozporu s platnými
pravidly KBO a ČMKU po poradci chovu vystavení krycího listu na psa, který ještě nebyl
chovný, požadovala osobní převzetí krycího listu, poněvadž o jeho vystavení požádala pozdě
s ohledem na termín krytí její feny. Kontaktovala HPCH pí Noskovou s cílem obejít
příslušného PCH p. Horáčka, kterého ve svých e-mailech pomlouvala a neopodstatněně
osočovala. Nesnažila se vyřešit svůj problém uvnitř KBO, ale vtahovala do něj osoby mimo
klub. Informace o spolumajitelství feny, které poskytla KRK, obsahovaly nesrovnalosti.
Pan Horáček následně informoval výbor i KRK o skutečnosti, že manželé Jiráskovi
před zasedáním výboru řádně zaslali všechny požadované tiskopisy – podepsaný souhlas
s GDPR a formulář o spolumajitelství feny podepsaný jak jí, tak i jejím manželem, se kterým
fenu vlastní a je řádným členem KBO.
KRK vzala na vědomí tuto skutečnost a návrh na neposkytování servisu paní Jiráskové
zrušila.
KRK KBO navrhuje výboru KBO z důvodu uklidnění situace dočasné odvolání z funkce
poradce chovu pro plemeno auvergneský ohař krátkosrstý pana Miroslava Horáčka a po
dobu nezbytně nutnou pověřit touto funkcí předsedkyni KBO paní Helenu Dvořákovou.,
která je dostatečně zkušená v oblasti chovatelství i legislativy, s ním související.

Dále KRK navrhuje výboru KBO:
a) Stanovit délku platnosti krycího listu na dobu šesti měsíců ode dne vystavení.
b) O vystavení krycího listu lze poradce chovu požádat výhradně doporučeným
dopisem v takovém předstihu před háráním feny, aby měl poradce chovu
lhůtu na jeho vystavení 15 dnů od obdržení žádosti.
c) Žádost o uchovnění jedince lze zaslat příslušnému poradci chovu výhradně
doporučeným dopisem. Poradce chovu je povinen založit chovnou kartu do 30
dnů od obdržení žádosti.
d) Psa lze považovat defintivně za chovného až po zápisu chovnosti na pracovišti
plemenné knihy a opatření jeho PP razítkem chovný pes. Pro krytí je možno
psa využít až po založení jeho chovné karty v kartotéce chovných jedinců KBO.
e) Fenu pokládáme za chovnou po založení chovné karty v kartotéce chovných
jedinců KBO a po vystavení prvního krycího listu.
f) Požadovat písemný souhlas s uveřejněním osobních údajů v souladu s GDPR
pro potřeby KBO jak na webových stránkách klubu, tak při písemném styku.

2. Stanovisko výboru KBO k předloženým návrhům KRK: Výbor KBO projednal návrh KRK
KBO s aktualizovanými úpravami a přijal následující stanovisko – návrhy KRK KBO
byly schválen 4 hlasy ze 4 přítomných členů výboru.
3. Následovala informace ekonoma Ing. Zárybnického o převzetí funkce, které proběhlo
13.4.2018 za přítomnosti předsedkyně klubu. Ekonom také informoval výbor KBO o
aktuálním stavu bankovního účtu, pokladny a jako matrikář též o počtu řádných
členů, kteří zaplatili členský příspěvek. Byl projednán způsob financování akci pod
hlavičkou KBO. Klub musí vyžadovat vyúčtování ze všech akcí pořádaných pod
hlavičkou KBO na základě řádně uzavřené smlouvy.
4. Jednatelka sl. Kubů informovala o stavu přihlášek na nadcházející akce.
5. Hlavní poradkyně chovu paní Nosková otevřela téma aktualizace chovných karet, a to
jak písemných, tak webových. Je povinností držitele chovného jedince, aby
kompletně respektoval chovné podmínky KBO i nadřazené normativy! Bylo
konstatováno, že majitelé chovných jedinců nerespektují tato pravidla a neoznamují
poradci chovu, že možnost využití u jejich jedince v plemenitbě z nějakých důvodů
pominula (kastrace, nemoc, úhyn, neschopnost krytí nebo neplodnost u psa).
6. Předsedkyně informovala o zrušení plánovaných akcí v Bruntálu (Pole-Voda /CACIT/ a
PZ /CACT/), z důvodu minimálního zájmu o akci a zdravotních problémů pověřeného
pořadatele.
7. Předsedkyně paní Dvořáková předložila přítomným návrhy klubových tiskopisů, které
již respektují platnou legislativu, především nařízení o GDPR a požádala je o
stanovisko k nim. Návrhy byly schváleny a budou k dispozici na klubovém webu,
s výjimkou chovatelských tiskopisů, které vystavují poradci chovu.
8. Ing. Zárybnický přiblížil situaci okolo dotací od Pardubického kraje na soutěže O
pohár hradu Rychmburk /CACT/ a Memoriál Josefa Luxe /CACT/, které Pardubický
kraj oproti loňsku snížil.
9. Následně byl členům výboru předložen návrh usnesení této výborové schůze.
10. Schválení usnesení: pro 4 hlasy ze 4.

Ukončení schůze ve 12.20

Zapsala: Anežka KubůZápis výborové schůze KBO 17.6.2018

PDF file: Zápis výborové schůze KBO 17.6.2018.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz