DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

oběžník online verze 2021

oběžník online verze 2021
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/aKkL

PDF file size:
296.75 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/KkL.pdf
Download: oběžník online …e 2021.pdf

Date saved:
February 18, 2021» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document oběžník online verze 2021.pdf:


str. 1

4. vydání únor 2021

Belgická studie zveřejněná

v mezinárodním žurnálu vý-

zkumu životního pr ostředí a

veřejného zdraví zjistil a, že

přibližně každému pátému

kuřákovi se podaří přestat

kouřit, do 6 měsíců od

zakoupení své první e-cigaret

Studie zkoumala trajektorie

kouření a vapingu. =ároveĖ

úspěšnost odvykání kouření u

kuřákĤ po zakoupení jejich první

e- cigarety ve specializovaných

kamenných obchodech v bel-
gickém regionu )landry.

= belgické studie s názvem

„About One in Five Novice

Vapers Buying Their First

E-Cigarette in a Vape Shop Are

Smoking Abstinent after Six
Months.”

Vyplynulo, že, přibližně jeden
z pěti kuřákĤ, kteří si koupili

první elektronickou cigaretu ve

specializovaném kamenném ob

chodě, přestal po šesti měsících
kouřit úplně.

Vybraní účastníci studie, kterých

bylo 1, byli požádáni, aby vy

plnili dotazníky hodnotící cho

vání kouření  vapingu ve třech

rĤzných Iázích od doby, kdy si

zakoupili první elektron ickou
cigaretu. =kontrolováni byli po  a 

měsících. -ejich kouření bylo

biochemicky dvakrát ověřeno
pomocí měření eCO.

O[id uhelnatý CO je produktem

spalování, je prokazatelný pouze

po dobu cca 1 hodin. 0ěří se v

ppm partsper million, částice na

milion ve speciálním přístroji,

například přístroj Smokerlyzer
¿rmy %edIont.

=kompilované údaje naznačují,

že po šesti měsících bylo pozo-

rováno snížení kouření o  a to

ze 1 cigaret denně na , zatímco
eCO pokleslo na 1 ppm.

Navíc 18% účastníků přestalo

kouřit úplně, jejich eCO kleslo
na hodnotu 2 ppm.

Dalších  mělo alespoĖ

poloviční spotřebu cigar et za

den, zatímco  účastníkĤ ne

dokázalo snížit spotřebu cigaret

alespoĖ o  včetně 1 ztra-
cených při následném sledování .
Studie také zjistila, že ti, kteří

dokázali přestat kouřit, spotře

bovali více e-liTuidu než ti,

kteří kouření pouze snížili a

pokračovali v kouření. A co je

nejdĤležitější, 1 z  dokázal s
kouřením přestat úplně . Potvrzuje to i nedávný prĤzkum

uvedený v odborné publikaci

Cochrane library, která

závěrem uvádí že, používání

elektronických cigar et vede

k úspěšnějším pokusům o
ukončení kouření.

Vědci se proto shodují, pokud

jste kuřák, kupte si svou první

e-cigaretu ve specializovaném

kamenném obchodě, kde vám

odborníci s výběrem poradí,

máte tak šanci, že to budete

právě vy, komu se podaří přestat
kouřit úplně. 1 z 5 kuřáků po zakoupení elektronické cigarety,
přestane do 6 měsíců kouřithttps://www.mdpi.com/1660-

4601/15/9/1886/htm
https://www.cochranelibrary.
com/cdsr/doi/10.1002/14651858.

CD010216.pub4/full

https://provapery.cz/1-z-5-kur-

aku-po-zakoupeni-e-cigarety-

prestane-do-6-mesicu-kourit

str. 2

Shromážděná data naznačila, že

i za nejhoršího možného scénáře

přináší přechod z kouření na va
ping výhody.

Ve srovnání se současným stavem

přináší nahrazení klasických

cigaret elektronickými po dobu
10 let o 6,6 milionů méně úmrtí.

Podle pesimistického scénáře by

mohlo být odvráceno 1,6 milionu
předčasných úmrtí.

Výkonný ředitel CV A, Darryl

Tempest, poukázal na to, že

tyto údaje je důležité vzít v

úvahu při zvažování regulací
elektronických cigaret.

Špatná regulace by mohla mít
důsledky na skutečný život.

Pokud státy zakáží příchutě

nebo zavedou nadměrné zdanění

na základě chybných studií

nebo zkreslených údajů, utrpí
veřejné zdraví velkou škodu.

https://tobaccocontrol.bmj.com/

content/27/1/18

https://www.globe

newswire.com/news-re

lease/2020/10/09/2106352/0/

en/Canadian-Vaping-As

sociation-Study-finds-vap

ing-could-prevent-6-6-mil

lion-deaths.html

V e světle nedávných titulků,

které zpochybnili bezpečnost

vapingových produktů, se

Kanadská asociace pro va

pování (CVA) odkazuje na stu

dii, naznačující pozitivní dopad

používání elektronických cigaret
na veřejné zdraví.

V posledních letech a ještě více

v posledních měsících byl vaping

neustále prověřován, zejména ve

srovnání se smrtícím tabákovým
průmyslem.

V návaznosti na případy EVALI

(onemocnění plic) a vypuknutí

epidemie COVID-19, byla bez

pečnost elektronických ciga-

ret zpochybněna při několika
příležitostech. Neexistují žádné

důkazy o tom, že by mohl vyping

zvyšovat riziko nákazy nebo pro
gresi onemocnění COVID-19.

Doposud není stále dostatek

údajů o viru celkově, natož když

se podíváme na specifika vapin
gu.

Dr. Neal Benowitz, vedoucí

akademický lékař a profesor

medicíny na Kalifornské univer-
zitě, řekl:

„Rozumím tomu, že výpa

ry z e-cigaret sestávají z velmi
malých částic vody, propylengly-kolu a glyc erinových a aro-

matických chemikálií, nikoli z

kapiček slin. Vydechovaná pára

se velmi rychle odpařuje, zatím-

co částice, které jsou emitovány

při kašlání nebo kýchání, jsou

velké a přetrvávají tak ve vzdu
chu po relativně dlouhou dobu.

Proto bych si nemyslel, že va-

ping představuje jakékoli riziko

šíření COVID-19, leda by vaper

při vydechování páry kašlal .“

CVA se proto snaží reagovat a

vyvracet mýty o vapingu. Svými

tvrzeními se odkazuje na studii

vedenou Dr. Davidem Levym z

Georgetown University Medical
Center v USA s názvem:

„Potenciální úmrtí mohou být

v USA odvrácena nahrazením

cigaret elektronickými.“

Zjistila, že 6,6 miliónům

předčasných úmrtí ve Spojených

státech by se dalo zabránit tím,
že kuřáci přejdou na vaping.

Studie zohlednila dva možné

scénáře, optimistický scénář

založený na současných vzorcích

vapingu s mírou kouření

klesající na 5% za období 10 let

a pesimistický scénář s mírou
kouření 10%.
Vaping by mohl zabránit až 6,6 miliónům úmrtí.


oběžník online verze 2021

PDF file: oběžník online verze 2021.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz