DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

svedectvo

svedectvo
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/aM7G

PDF file size:
279.22 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/M7G.pdf
Download: svedectvo.pdf

Date saved:
September 26, 2018» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document svedectvo.pdf:


POSLEDNÉ ČASY! – PRÍCHOD PÁNA JEŽIŠA KRISTA
Čas, ktorý plynie neúprosne rýchlo skracuje dovolenku v našej životnej púti. No nie každý vníma takto svoj

život


ako rýchlo ubiehajúcu dovolenku. Sú aj tak
í, ktorí hromadia majetky v domnienke, åe EXd~ åiť
akoE\ večne ľXdskê åivot. +odnot\ človeka ako láska, radosť, pokora, starostlivosť o

Eltåneho, podeliť sa,

darovať niečo, s~ v

teMto doEe zriedkavp. 7akêto åivot Me nesprávne preåitê. Časom E\ sme Xrčite nemali
mrhať márnivo, ale ho v\Xåtvať čo naMlepšie.

Čo znamená naMlepšie" Kto aleEo čo nás správne nasmerXMe"

Jedine kniha kníh


Sväté Písmo.

A EXde to skXtočne správne a osoånp" 8rčite áno. -edine o tejto knihe hovorí Boh, že ju sám inšpiroval.

Žiadna iná knih
a to o sebe netvrdí. 2.list Timotejovi 3/16: Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na
nápravu a na výchovu v spravodlivosti...
Táto kniha nezlyhá a dáva nám správn\ návod ako preåiť %ohom poåehnanê åivot, ktorê pri prtFhode -eåiša
Krista m{åe v\~stiť do večnpho åivota. V\sl~åiť si večnê åivot Me naMd{leåiteMšia hodnota. NenamêšľaMme
a nemêľme sa vo svoMiFh ~vaháFh, či EXdeme åiť večnê åivot aleEo nie. O tom rozhodXMe Veľkê %oh. Veľkê

Boh vo Svätom Písme hovorí tiež o

časoFh konFa. 7o znamená, åe priFhádza deĖ s~dX a v ten deĖ EXdeme

všetci, živí i

mĚtvi stáť pred s~dnoX %oåoX stoliFoX. 7ento ~åasnê odkaz nám poXkazXMe ak~ odmenX alebo
trest dostaneme za správne prežitý alebo nesprávne premárnený život. Daniel 12/2,3: A mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa zobudia; niektorí na večný život, iní na hanbu a
večnú potupu.

Rozumní sa budú skvieť ako lesk oblohy a tí, čo mnohých privied
li k spravodlivosti, budú ako hviezdy na večné veky.

1.list Timotejovi 4/1
-5: Duch výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa
pridržiavať zvodných duchov a učenia démonov,

zvedení pokrytectvom luhárov, ktorí majú na svedomí
vypálené znamenie; zabraňujú ženiť sa a jesť pokrmy, ktoré Boh stvoril, aby ich so vzdávaním vďaky
požívali veriaci a tí, čo spoznali pravdu.

Veď všetko, čo Boh stvoril, je dobré a nemá sa zavrhovať nič, čo sa prijíma so vzdávaním vďaky, lebo sa to posväcuje Božím slovom a modlitbou.

Veľa odkazov o

konFi čias nám XkazXMe Sv. Ptsmo. Niektorp proroFtvá sa Xå naplnili, inp sa napĎĖaM~, ale Me
na každom z nás ako to pochopí.
Matúš 24/14: Toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A
potom príde koniec.

Čo m\sltte" Naplnilo sa Xå vo veľkeM miere toto proroFtvo" Veď vieme, åe %iElia Me naMpredávaneMšia kniha

na svete a

je preložená do mnohých jazykov. A už takmer v každej krajine a v každom štáte sa hlásalo
evanjelium. Mnohí hovoria: „Roky sa vraví o konFi časov a stále sa to neplní. 2.list Petrov 3/9,10(Roháčkov preklad): Neodkladá Pán váhajúc so zasľúbením, ako ho niektorí majú za
takého, ktorý váha a odkladá; ale zhovieva vzhľadom na nás, pretože nechce, aby niekto

rí zahynuli, ale aby
všetci prišli ku pokániu. Ale príde deň Pánov ako zlodej v noci, v ktorý pominú nebesia s rachotom, a živly,
rozpálené ohňom, sa rozplynú, a zem i diela, ktoré sú na nej, zhoria.
ďXdská E\tosť čiåe človek Eol stvorenê Veľkêm %ohom a On svoM vêtvor človeka len tak ľahko neop~šťa.
Žalmy 9/11: Na teba sa spoľahnú tí, čo tvoje meno poznajú, veď ty, Jahve, neopúšťaš tých, čo ťa hľadajú.
Nielenže pozhovie a dáva čas aE\ človek zmenil svoM hriešn\ åivot, ale nám aM dáva nádeM, aby sme mohli
åiť večnê åivot so svoMtm stvoriteľom, Veľkêm a Láskavým Bohom. A tak poslal na zem svojho milovaného
syna Ježiša Krista, aby svojou krvou zmyl naše hriechy a mXčentFkoX smrťoX nás zmieril s %ohom. 8čenie
Pána Ježiša, naša pokora, láska k ostatným, plnenie božích prikázaní a zákonov nás EXde viesť FestoX do

večnosti, k

večnpmX åivotX! 0noho kazateľov, odEorntkov a všeoEeFne ľXdt sa snaåia v\svetliť poslednp
časy, ktoré sú obsiahnuté v Biblii – Zjavenie Jána, apoštolov, prorokov (Daniel, Izaiáš a iný). Sám som to

tejto múdrej knihe skúmal, sledoval rôzne videá s biblickými výkladmi ľudí. A určite sa zhodnemena tom,
že táto téma je najťažšia vo Sv. Písme. Nikto okrem Najvyššieho a Jediného Boha to nevie a nevieme ako to

presne bude. Niektorý d
okonca tvrdia, že je to výmysel a že žiadny koniec nebude.
Matúš 24/35,36: Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú. Ale o tom dni a o tej hodine nevie nik,
ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba sám Otec.
Ale ja viem jedno, Sv. Písmo sa nemýli. Nielenže sú tam predpovede, ktoré sa už stali, ale aj stanú a kto túto
najvzácnejšiu knihu číta, tak vie, že je to tak a nie je to len môj výmysel. Okrem predpovedí je tam aj presný
návod ako má človek žiť, aby dosiahol nebeské kráľovstvo a napokon večný život.
List Rimanom 15/4: Veď čo Eolo ked\si naptsanp, Eolo naptsanp nám na poXčenie, aE\ sme pre trpezlivosť
a útechu z Písem mali nádej.

Niektoré odkazy nebudem vypisovať celé, ale len časti z dôvodu, že si každý človek môže sám preskúmať,

či je to tak, či sedí v

erš a
čo sa v ňom ďalej skrýva. Napokon Bibliu má skoro každý doma a kto nie, tak je
voľne dostupná na internete, vo viacerých prekladoch a taktiež sú aj mobilné aplikácie pre čítanie a štúdium
Biblie.

Vieme, že je veľa náboženských spoločenstiev a veľa názorov. Ale Sväté Písmo je len jedno! A nemýli sa!
2.list Petrov 1/20,21: Predovšetkêm však vedzte, åe niMakp proroFtvo v Ptsme neprip~šťa s~kromnê
výklad. LeEo proroFtvo nikd\ nevzišlo z ľXdskeM v{le, ale pod vedentm DXFha Svltpho prehovorili ľXdia
poslaní od Boha.
Takže keď je jedno Písmo malo by byť jedno spoločenstvo


Kristovo. Už toto je priamy dôkaz, že ľudia si
do svojho spoločenstva vkladajú rôzne ľudské náuky a tradície.
Marek 7/7: No darmo si ma Ftia, leEo náXk\, čo Xčia, s~ iEa ľXdskp príkazy.
Nechali do toho vstúpiť satana pre svoju česť, slávu a bohatstvo. Jedine Bohu patrí česť a sláva! Odkazov je

Písme veľa.
List Filipanom 4/20: A Bohu a nšmu Otcovi sláva na veky vekov. Amen.
Žalmy 57/6,12; 108/6:

Bože, vznes sa nad nebesia a tvo
ja sláva nech je nad celou zemou.
1.list Timotejovi 1/17: .ráľovi vekov, nesmrteľnpmX, neviditeľnpmX, MedinpmX %ohX česť a sláva na vek\
vekov. Amen. A mnoho ďalších.

Predstavte si:
Poviem si, že mne nevyhovuje žiadne spoločenstvo, lebo sú tam napríklad rôzne nebiblické
náuky a tak založím nové a budem veriť, že to moje spoločenstvo je to pravé a bez poškvrny. Ale satan by
chcel aby prišla do môjho srdca pýcha a

povýšenectvo, že ja som založil to spoločenstvo a je to mojou
zásluhou. A tak sa nakoniec môže stať, že bude horšie ako ostatné spoločenstvá. Ale aj keby bolo bez
poškvrny, ako by som nahováral, koľko to vydrží? Veď sa pozrime do minulosti koľko bolo reformátorov
a každý chcel spoločenstvo založené na Písme a pravde. A koľko to vydržalo? Všade do toho prišli skôr či
neskôr rôzne ľudské náuky. Preto verím, že keď budeme prosiť Boha cez Jeho Syna a nášho Pána Ježiša
Krista, tak Boh nám dá múdrosť aby sme mohli pochopiť správny Boží výklad a nie ten ľudský.
2.list Petrov 1/20:...

Veď Písmo o

tom píše, Pavol o

tompíše:

1.list Korinťanom 111
...
že sú medzi vami sváry.
1.list Korinťanom 1: %a počXť aM o smilstve medzi vami, a o takom smilstve, o akom ani medzi pohanmi

nepočXť
Zjavenie Jána píše o tom ako sa odvrátili od pravého uctievania Boha. Možno sa tam niektoré spoločenstvá
nájdu. Nezabúdajme na to najdôležitejšie.

List Efezanom 5/25
-27:... KristXs milXMe &irkev a seEa sampho v\dal za ĖX, aE\ MX posvltil očistnêm
k~peľom vody a slovom, aE\ si sám pripravil &irkev slávnX, na ktoreM niet škvrn\ ani vrásk\, ani ničoho
podobného, ale aby bola svätá a nepoškvrnená.

Ktorá Cirkev je potom tá pravá? Ktoré spoločenstvo môže o

sebe toto prehlásiť pred Bohom? O tom žiadny
človek nerozhoduje, aj keby si to myslí a tvrdí. Kto o tom môže rozhodovať a rozhodne je len ten, kto si ju
pripravil, Ježiš Kristus.

V tomto odkaze nám Pán Ježiš o tom hovorí, že budú mnohí ľudia a rôzne spoločenstvá hovoriť že oni sú tí
praví.

Marek 13/5,
: Nato im -eåiš začal hovoriť: DaMte si pozor, aE\ vás nikto nezviedol. Mnohí prídu v mojom
mene a EXd~ vám hovoriť: -a som! — a zvedú mnohých.
Ktorá Cirkev rešpektuje a ctí si Božie meno? Ako môžu Bohu hovoriť rôznymi menami, keď Boh je len
jeden? V Biblii sú odkazy, ktoré hovoria len o jednom mene. Prvé prikázanie Exodus 20.
Kde sa v Biblii píše, že Boh má viacero mien? Niektorý dokonca tvrdia, že je to jedno, veď stále myslíme
toho istého. Vám je to možno jedno, ale Bohu nie!

Boh si do tejto knihy kníh


Biblie vložil najviac odkazov na Božie meno!

Zatiaľ mám spočítaných okolo 250

odkazov

Tak ktoré meno je to pravé? Hospodin? Čo znamená Hospodár. Adonaj? Čo v preklade znamená Pán. El
Šadaj v preklade znamená Všemohúci. Áno to všetko On je, lebo všetko sú to prívlastky. Je náš Pán, aj
Všemohúci, aj Hospodár a jednoznačne aj Boh.
Ale to nie je meno Boha.

Všetky tieto prívlastky mu patria
a oveľa viac! Ale meno je len jedno, lebo je jeden Boh!!!
Je jedno spoločenstvo ktoré Boha nazýva Jehova. Je zaujímavé, že toto meno prišlo až vznikom tejto cirkvi.
Dovtedy nebolo.

Tak,
ako naň prišli? Odkiaľ ho majú? Veď Božie meno znie inak.

Modlíte sa modlitbu Otče náš? Matúš 6/9 ,Lukáš 11/2 ...posvlť sa tvoMe meno...

Aké meno teda svätíte

keď sa túto modlitbu modlíte? Preklad Nového zákona síce nepíše aké je Božie
meno, ale to neznamená že ho nemáme rešpektovať a uctievať ho keď nám to prikazuje sám Pán Ježiš, Boží
syn. Veď máme rešpektovať celé Sväté Písmo. Čo ak nám to Boh dal ako skúšku

či sme schopní

porozumieť celej Biblii? Alebo len to

čo sa nám hodí a to čo chceme rešpektovať? Prikazuje nám to sám
Boh a aj jeho syn Ježiš Kristus vo veľmi veľa odkazov. Napríklad:

Ámos 4/13
: ...Jahve ,Boh zástupov, je jeho meno.

Vo zvitkoch, ktoré sa našli v

historických knihách a najstaršie biblie píšu Božie meno ako JHVH a správne

sa číta a

vyslovuje


Jahve“ toto meno uvádza aj Jeruzalemská Biblia. Prvý krát toto meno bolo zjavené
Mojžišovi. Exodus 3/14-15 dovtedy sa dal poznať Abrahámovi ako Všemohúci Exodus 6/1-3 v prvom rade

by sme mali dať česť
Bohu a jeho menu. Hovorí o tom Sväté Písmo. Ako je možné, že keď je toľko
kazateľov rôznych spol. a nekážu o dôležitosti božieho mena? Keď o tom hovorí Sv. Písmo a s toľkými
dôkazmi? Je zaujímavé, že to najdôležitejšie o jedinom živom Bohu im uniká. Ale Boh aj o tom hovorí

Izaiáš 64/6
: ...nikto už nevzýva tvoje meno...
Židia ako prvý prestali používať Božie meno a potom Izaiáš 65/1,Rimanom 10/20.

Hovoria o

tom, ako sa Boh dal poznať pohanom.

Izaiáš

65/1
: Dal som sa hľadať tomX, čo sa na mĖa nepêtal, dal som sa náMsť têm, čo ma nehľadali.
Povedal som: "Tu som. Tu som," národu, ktorý moje meno
nevzýval.

Znamená to, že my
keď sme pohania nemáme poznať a vzývať Božie meno? A byť ako napr. židia, ktorý sa
ho boja vysloviť? Nedať mu úctu a česť?
Vôbec nie, Pán Ježiš o tom hovorí:

Ján 17/26
: ohlásil som im tvoje meno a ešte ohlásim, aby láska, ktorou ma miluješ bola v nich , a aby som v
nich bol aj ja.

Ján 17/6
: zjavil som tvoje meno ľudom, ktorých si mi dal zo sveta. Tvoji boli dal si ich mne a oni
zachovávali tvoje slovo.

V tomto nasledujúcom odkaze sám Pán Ježiš vyzýva otca, aby oslávil svoje meno:

Ján 12/28
: otče osláv svoje meno! A z neba zaznel hlas ,,už som oslávil a ešte oslávim.“ A toto hovorí
sám Boh!

Žalm 91

hovorí o tom aká je sila v %oåom mene. Odpor~čam ho prečttať Felê. Ak niekto nevert

d{leåitosti %oåieho mena napriek všetkêm odkazom, čo s~
v písme (Me iFh veľmi veľa). 7ak neFh sa za to
modlí k %ohX, či Me d{leåitp poznať Božie meno a dať mX ~FtX a česť. S týmto by mal s~hlasiť kaådê človek
z hociktorého spoločenstva. LeEo vieme, åe modlitEa Me d{leåitá a verím, že Boh to Xkáåe kaådpmX človekX,
novorodenFovi aM kazateľovi. A keď to EXde FhFieť s úprimného srdca tak verím, že to bude aj Božia
v{ľa. Kazateľ ktorý roky študuje, ten si to veľmi ťaåko prizná a neEXde sa za to ani modliť, aE\ poznal

pravdu

Božom mene. D{vod Me ten, åe m{åe mať v seEe hrdosť, pêFhX a málo kto príjme pokoru

modlitbe o Božom mene, radšeM neEXde FhFieť poznať pravdX a priznať, åe sa mýlil, aby sa náhodou pred
svoMimi ľXďmi nezahanEil. Biblii venXMe veľa časX a to najdôležitejšie o Božom mene mu (nám ľXdom) ktosi
kradne. Kto asi?
Vieme, že je to satan. Aj o tom píše Sv. písmo:
2.Korintským 2/13: sú falošní apoštoli, klamní pracovníci, ktorí sa tvária, akoby boli Kristovými apoštolmi.

14 a

nečudo,
veď sám satan sa tvári ako anjel sveta. 15 nie je teda divné, keď sa aj jeho služobníci vydávajú
za služobníkov spravodlivosti, ale ich koniec bude taký,

aké sú ich skutky.
NeFhFem nikoho Xraziť ani sa dotkn~ť, toto hovorí Sv. Písmo. Na koho to platí vie jedine Boh a človek

tom FhFe vedieť.

Jeremiáš 16/21
: pozor dajte! Ja ich naučím, raz a na vždy ich naučím poznať moju ruku a moju moc,

poznajú že moje

meno je J
ahve!

Izaiáš 42/8
: ,,ja som Jahve toto je moje meno a svoju slávu inému nedám, ani svoju úctu neprepustím
modlám.“

V tomto odkaze veľmi Masne hovort %oh Fez ,zaiáša, åe slávX inpmX menX nedá, teda ani inpmX %ohX, leEo
iný nie je a hovorí ešte o modláFh. %oh im nedá åiadnX ~FtX, tak prečo niektort tzv. veriaFi im dávaM~ ~FtX"
Keď veria v Boha ?
Exodus 20/3,4: nebudeš mať iných bohov okrem mňa! Neurobíš si modlu, ani nijakú podobu toho, čo je
hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou!
7ento odkaz nám hovort čo s~ modl\, Me to podoEa niečoho, čomX sa nemáme klaĖať a XFtievať. Akp to má
následky o tom hovorí Exodus 20/5 a nemáme roEiť podoEX %oha. V MedneM známeM pesničke sa spieva: ,,
soškX anMela si do vakX dám neFh ma Fhráni³ (ospravedlĖXMem sa

kapele a

autorom, že som si dovolil
poXåiť ~r\vok piesne, ale FhFem to poXåiť len ako prtklad). Otázka Me ako ma m{åe soFha Fhrániť" -e to
socha, neživí predmet. Nedýcha, nežije, nehýbe sa a nemá ducha! Aj o tom sa píše v Biblii Me tam veľa

odkazov o

modlách.

Kniha Múdrostí 13/10: úbohí sú však tí, ktorých nádejou sú mŕtve veci, tí čo diela ľudských rúk nazývajú
bohmi.

Žalm 115/3
-8: veď náš Boh je na nebesiach stvoril všetko čo chcel. (4) pohanské modly hoc sú zo striebra

zlata, sú dielom ľudských rúk...
(8) im budú podobní ich tvorcovia a všetci, čo v ne veria.
Ja rozhodne tak vyzerať nechcem. A určite ani Vy. Túžba dosiahnuť večný život je o veľa väčšia. To čo si
nevieme predstaviť . Skúmal som rôzne videá a články, kde ľudia hovoria o nebi, čo je nebeské kráľovstvo
a čo je zase peklo. Písmo píše o novej zemi a novom nebi.

Petrov 3/13
: Podľa Meho prtsľXEX očakávame nové nebo a nov~ zem, na ktorêFh preEêva spravodlivosť.

Izaiáš 60/21
: A tvoM ľXd – všetko spravodlivt EXd~ vládnXť kraMnoX navek\... Zjavenie Jána 21/4: zotrie im z

očt kaåd~ slzX a

Xå neEXde smrť ani åiaľ, ani plač, ani Eolesť Xå neEXde leEo prvp sa pominXlo.

Rozprával som sa s človekom, ktorý prežil kómu. Opisoval nebeské kráľovstvo veľmi krásne, jedným
slovom veľa eufórie a žiadne zlo. Ďalší človek mi hovoril, že mal dva sny. V jednom bol zobratý do neba
a v druhom do pekla. Na základe týchto výpovedí som sa tým začal zaoberať, rôzne výpovede ľudí vo
videách a článkoch, všetky sa zhodujú v

jednom: nebo je pozitívne veľa lásky a radosti, eufórie všetkého

pozitívneho

veľmi veľa. Všetko nekonečne čo si nevieme predstaviť. (odporúčam každému pozrieť a čítať
hocijaké výpovede od viacerých ľudí, aby ste si urobili svoj názor a mohli to pochopiť). A peklo negatívne
opisujú to ako večné muky, neprestávajúcu bolesť a to na večné časy. Ale toto nepíšem ako môj názor alebo

ako dôkaz od týchto ľudí
, lebo to nie je dôležité. Dôležité je to čo píše Biblia:
Zjavenie Jána 20/10: A diabol, ktorý ich zvádzal bol zvrhnutý do ohnivého a sírového jazera, kde je aj
šelma i falošný prorok, a EXd~ mXčenê dĖom i nocou na veky vekov.
Júdov 1/7, 8: Tak aj Sodoma a Gomora a susedné mestá, ktoré tým istým spôsobom smilnili a išli za iným
telom, stali sa vêstrahoX, znášaM~F trest večnpho ohĖa

PodoEne aM ttto El~znivFi poškvrĖXM~ telo, pohĚdaM~

pánom a

rúhajú sa duchovným bytostiam.

Ale ako mohli byť títo ľudia v

nebi alebo v

pekle, keď Sv. Písmo píše, že má byť posledný súd a nové nebo
a nová zem?

Matúš 25/31
-46: Aå prtde s\n človeka vo svoMeM sláve a sním všetci anjeli zasadne na trón svojej slávy.
Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a

on oddelt MednêFh od drXhêFh ako pastier oddeľXMe ovFe od
capov.

(Rimanom 2/2,3)
Mohli vidieť budúcnosť, aby varovali ľudí a dali im výstrahu, že to tak naozaj je.
List Júdov 1/15: aby vykonal súd nad všetkêmi a Xsvedčil všetkêFh zo všetkêFh skXtkov iFh EezEoånosti,
ktorp EezEoåne páFhali, a zo všetkêFh XráålivêFh rečt, ktorp v\slovili proti nemX EezEoånt hriešniFi.

že skutočne existuje dobro a zlo vieme všetci, ale kto tomu dáva dôraz?

Žalm

9/18
: do pekla p{MdX hriešniFi, všetFi pohania, čo zaE~daM~ na %oha.
Ak aj tomuto odkazu neveríte a nedávate tomu žiadnu pozornosť, ale skúste sa na chvíľu zastaviť,
porozmýšľať ak náhodou ozaj niečo existuje, nejaké pokračovanie po smrti, ako napr.

duchovná osoba, tak
aj tam musí existovať dobro a zlo, ako tu na tomto svete. Skúmajte v knihách, na internete a určite natrafíte
na ľudí, ktorí zažili a videli duchovný svet. Mne to Boh ukázal, ale aj keby som klamal zhoduje sa to s tým
čo tvrdia ostatní a aké majú z toho pocity, a hlavne Biblia. Je tam veľká sila zla aj dobra. Sú tam škaredé
osoby aj pekné. Dobro aj zlo. (môžeme byť radi, že to nevidíme nezniesli by sme to).

Veď sami sme
z Božieho ducha.
Biblia o tom hovorí, aj o hranici maximálneho veku:
Genezis 6/3: Môj duch nezostane dlho v ľXďoFh (pre ich poblúdenie). Žalm 90/10, Príslovie

3/1,2,4/10

Sami vieme, ako sme krátko na tejto zemi, ale na to aby sme dosiahli večný život treba poznať a čítať Sv.
Písmo. Prináša nám to Pán Ježiš, Boží Syn, ktorý sa obetoval za naše hriechy a sedí po pravici Otca. On
príde súdiť živých i mŕtvych.
List Kolosanom 3/1: Ak ste teda s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte čo je hore, kde Kristus sedí po pravici
Boha!
Ak ozaM niečo e[istXMe FhFeme dosiahnXť večnê åivot v

radosti eufórii

aleEo vo večnêFh mXkáFh" Presnê

príklad je v

Lukášovi 16/19
-31 o našej nevere, (samozrejme nie všetci ) tvrdohlavosti a lakomstve. A keď
Xå padneme na dno hľadáme a prostme %oha, ale m\ ho máme hľadať stále, hlavne keď sa máme doEre, nič

nám nechýba nie len,
keď je zle. Boh je tu stále pre nás.

Ako
dosiahnXť večnê åivot" 7reEa sa modliť Medine k

Bohu cez jeho syna Pána Ježiša Krista, a navzájom si
odp~šťať.

Ján 16/23
: Ak budete o niečo prosiť Otca v mojom mene dá vám to.
Čttať Sv. Ptsmo kaådê deĖ! Človek nemXst stráviť hodin\ nad têm stačt pre začiatok pár minút. Budete
venovať čas seEe a váš åivot sa začne meniť, začnete åiť, nie preåtvať a hlavne venXMete čas %ohX. 0odlitEa
je rozhovor s Bohom, keď MX EXdete konať ~primne od srdca s láskou, tak spolu s písmom si vybudujete
vzťah s Bohom. 2.Timoteovi 3/16 Ale toto Me len začiatok treEa mať v seEe veľa lásk\, prosiť za ĖX a Boh
vám ju dá.
NaXčt vás milovať všetkêFh ľXdt a poFhoptte, åe konať doErp skXtk\, milovať svoMiFh
nepriateľov a odp~šťať im, Me naMvlčšt preMav lásk\.

Jánov 4/8, 4/16
: Boh je láska, a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.
Pán -eåiš KristXs nám Xkázal čo Me dokonalá láska. 0{åe zm\ť aM vaše hrieFh\ a napokon na to prišiel na
svet, aby zmyl naše hriechy svojou krvou na kríži.

Židom 99/28, 1 Jánov 2/2

Rimanom 4/25

...vydaného za naše hriechy a
vzkrieseného pre naše ospravedlnenie.

Obetoval sa za nás a

stále sa obetuje za každého kto zmenil a

FhFe zmeniť svoM åivot k

lepšiemu, aby mu

Boh
zoEral Meho naMvlčšie hrieFh\ ako alkohol, dro
gy, smilstvo, týranie, násilie,(vraždy, bitky) áno aj takéto
hrieFh\. V\ čo tvrdtte, åe %oh nee[istXMe, åe -eåiš KristXs Me vêm\sel. V\ čo nevertte Sv. Písmu (Biblii),
prečo teda páFhate hrieFh\" Predsa kaådê dospelê človek E\ mal rozltšiť doEro a zlo. Ale aj keď to viete
rozltšiť, prečo stále páFhate zlo"

Korintským 6/9
: Neviete, že nespravodlivý nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýľte sa, ani smilníci
ani modloslužobníci, ani cudzoložníci ani
chlipníci, ani súložníci mužov, ani zlodeji, ani chamtivci, ani
opilci, ani lupiči nebudú dedičmi Božieho kráľovstva.

Veď sme dospelí, máme svoMX hrdosť a predsa majú niektorí z nás takp ťaåkp hrieFh\. AleEo nie" Pozri sa
sám do zrkadla (obrazne), predstav si seba ako osobu, ktorá by s teEoX åila kaådê deĖ, stále kradneš" -asnp
ostatní to robia tiež, smilníš? Aj to robia, si

opileF" Stále si predstavXM seEa vedľa teEa. &hamtiveF, sám pre
seba? Nadávaš? A mohol E\ som pokračovať, ale načo, kaådê Me inê a má svoje chyby a rôzne, ale nemusí
iFh mať. %oh nám m{åe ak EXdeme FhFieť zoErať tie naMhoršie hrieFh\.

Korinstkým 6/11
: Ale niektorí ste toto boli. Ale obmyli ste sa boli ste posvätený boli ste ospravedlnení
v mene Pána Ježiša Krista a v duchu nšho Boha.
ČXdXMete sa, åe vaše deti poXåtvaM~ škaredp slová, nadávk\ Xå od ~tleho vekX" Ale na kom to vidia" -asnp

poviete si, že
doma pred svoMimi deťmi nenadávate. Ale Fhováte sa tak medzi FXdztmi, kde s~ FXdzie deti.

Tie to zachytia a

prinesú do škôl vašich detí, ale nie len škaredé slová to je najmenšie zlo. Horšie sú
FiJaret\, alkohol, droJ\, krádeåe. Často krát skorê sexuálny život (tehotnp neplnoletp dievčatá), ale od koho
to zlo ide" -ednoznačne od dospelêFh ľXdt, od vás. &hFete svoMe deti v\Fhovať v správnosti, ale sami sa tak
nechováte. Stále máš sám seba pred sebou?
Ako FhFete v\Fhovať správne svoMe deti,

keď sa neviete
(neFhFete) zmeniť v\" Nikoho neFhFem Xraziť a vopred sa ospravedlĖXMem, nie všetFi s~ takt. Ak FhFeme

niečo zmeniť v

prvom rade E\ sme mali začať od seEa.
2.Korintským 13/5: Seba samých skúmajte, či máte vieru, sami sa skúmajte. Rimanom 2/1-3... Lebo v čom
súdiš iného sám seba odsudzuješ...

Vo svete chýba láska a

vládne satan cez mamon.

Lukáš 16/13
: Nijaký sluha nemôže slúžiť dvom pánom, pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého
milovať, alebo sa jedného pridŕžať a

druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone.
0amon Me seEeFkp Eohatstvo. Vieme, åe čtm Me človek Eohatšt, têm FhFe viaF zaroEiť leEo to čo má mX

nestačt a

FhFe mať viaF. (aj tu medzi bohatými sa náMdX vênimk\, ale veľmi málo)

Lukáš 18/25
: Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva.
Vyhovárame sa, že je všetko drahé, že naši vladári nás okrádajú, zvyšujú dane a iné. Je to pravda, ale ruku
na srdce, nikd\ si nič neXkradol" (Xrčite Me pár ľXdt čo nie) -a osoEne som to oEčas v minulosti robil, aj keď
to boli drobnosti, ale boli, a teraz viem že je to nesprávne proti Božiemu prikázaniu. A m\ sa čXdXMeme, åe
oni kradnú. A za ďalšie sami sme si ich zvolili. Sami sa tak chováme. Každý len pre seba a málokto myslí na
drXhêFh. -e to takp ťaåkp, aE\ sme začali Meden drXhpmX pomáhať" =aXMtmavp, åe na svetskp veFi ako
televízory, mobily, dovolenky a inp často krát zE\točnosti máme stále dosť peĖazt, no aj tak nadávame. Ale

pomô
Fť ľXdom nemXst E\ť len Iinančne. DoErê skXtok sa dá XroEiť têm, åe niekomX pom{åeš Eez odmen\.
%oh ti to začne odpláFať Xå na teMto zemi.

Matúš 7/12
: Všetko čo chcete, aby ľudia robili vám, robte to aj vy im. Lebo to je zákon a všetci proroci.

Aj ten najmenší dobrý skutok je u

Boha vzácny a
veľmi sa z toho teší. A čtm ich bude viac, o to vlčšia EXde
vaša odmena.

Lukáš 6/35
: Ale milujete svojich nepriateľov, dobre robte, požičiavajte a nič za to nečakajte! Tak bude vaša
odmena veľká. A budete synmi najvyššieho, lebo on je dobrý aj k nevďačným a zlým.
NezaE~daMte na to naMd{leåiteMšie odp~šťanie svoMim priateľom, rodine kaådpmX človekX a hlavne svojim
nepriateľom . %oh vie, åe Me toto Me pre človeka naMťaåšie ale s Meho pomoFoX to Xrčite zvládneme, treEa sa za
to modliť.

List Kolosanom 3/13
-15: Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako
Pán odpustil vám, tak aj vy! Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti. A vo vašich
srdciach nech vládne Kristov pokoj. Preň ste povolaný v jednom tele. A buďte vďační!
Pán Ježiš syn Boží povedal, že je tu stále medzi nami.

Matúš 28/20
: A učte ich zachovávať všetko čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do
konca sveta.
Čo têm FhFel povedať" äe EXdeme zaFhovávať Meho Xčenie, åe sa mX máme podoEať a odstraĖovať zlo zo
srdFa. +ľadať doEro, láskX, veľk~ radosť, tešiť sa
s maličkostt, z kaådeM pomoFi drXhpmX človekX,
z každého pekného slova a pohladenia od svoMho Eltåneho. AE\ sme začali milovať všetkêFh ľXdí a hlavne
svoMiFh nepriateľov, a pocítite Pána -eåiša vo svoMom srdFi, nie ako åe ale naozaM, skXtočnpho dXFha svltpho:

Skutky apoštolov 1/8: „ale keď na vás zostúpi Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami v
Jeruzaleme i v celej Judei aj v Samárii a až po samý kraj zeme."

Ešte raz „po samý okraj zeme!“ 7oto stále platt aM pre nás ak to skXtočne FhFeme a máme to v srdci.

Lukáš 6/27,2
.....
Milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia, žehnajte tým, čo vás

preklínajú, a

modlite sa za tých čo vás
potupujú toto nám odkazuje Pán Ježiš.

Lukáš 17/21

... Lebo Božie
kráľovstvo je medzi vami.

Rimanom

14/17

veď Božie kráľovstvo nie je jedlo a nápoj, ale spravodlivosť,

pokoj a

radosť v Duchu Svätom.
Boh je láska, my sme z Boha, v nás je Duch, ten je z Boha od Boha je Ježiš Kristus, ten je medzi nami,
pôsobí ako Duch Svätý a výsledkom je láska, čiže Boh. A všetko je to Božie kráľovstvo. Všetka láska,
z ktorej je dobrý skutok, z ktorej je radosť z každého človeka, z každého krásneho momentu, z každej
maličkosti. Toto je Božie kráľovstvo na zemi. A toto všetko nám dáva jedine Boh. O čo krajšie bude v nebi?
Všetka príroda, stromy, lúky, zvieratá, obloha, more, zem každý nádherný pohľad čo vidíme všetko je pre
nás. Za toto a oveľa viac by sme mali Bohu ďakovať. Čo viac môžeme chcieť? Čo viac potrebujeme? Toto
všetko máme, vidíme to, užívame si to, ale nevážime.

Genesis 1/27-30 všetko dal Boh človeku celú zem. Pozrite sa koľko ľudí hladuje, koľko je na uliciach
a predsa veľa prežije. Nemajte v srdci mamon a sebectvo, lebo keď sa Boh stará o takýchto ľudí o koľko
viac sa stará o vás čo máte prácu, domov, zdravie?

Matúš 6/34

Preto
neEXďte ustarostení o zaMtraMšok, kaådê deĖ má dosť svoMho trápenia.
Hovoríte si nazýva sa to posledné časy a zatiaľ o tom nepíše. Vydržte aj to príde, najskôr treba pochopiť
jedno aby ste mohli prijať to ďalšie.

Teraz chcem napísať niečo o

sebe, nie na moju chválu, ale ako svedectvo a ako ma zasiahol Boh, a ako mi
prišiel Pán Ježiš do srdca. Bolo to cez viacej ľudí. Jeden muž mi hovoril o

Biblii v posilňovni, aj brat začal
čítať, meniť svoj život a jedného človeka som stretával v uliciach a všetci sme z jedného mesta. A ďalších
ár ľudí, čo mi prišli do života, ktorý takisto zmenili svoj život k

lepšiemu. Nie sme v žiadnej cirkvi, ktorá

potrebuje

názov. Jediné spoločenstvo tvoríme,
keď sa stretávame. Spoločenstvo s Bohom. Je to vzťah
človeka s Bohom a medzi tým je náš učiteľ a Pán Ježiš Kristus.

Timoteovi 2/5

Lebo jeden je Boh a

jeden prostredník medzi Bohom a
ľXďmi – človek -eåiš KristXs.
A keď sa modlíme, počúvame alebo čítame Sv. Písmo tvoríme cirkev. Netreba žiadny názov ani netreba
ľudské pravidlá a tradície. Jedine treba Božie slovo a ak Boh dá prítomnosť Ducha Svätého.

Už som odbočil, vrátim sa naspäť k

svedectvu.
Keď som mal problém napríklad so ženami a potreboval som
stretnúť jedného človeka tak som ho vždy v

krátkom čase stretol. A vždy mi dobre poradil. Aj mi spomínal

Biblii, či so nechcem niečo prečítať, ale niečo vo mne tomu bránilo. Takto sme sa poznali asi 4 roky. A raz

sa ma

brat opýtal, či nechcem ísť k nemu si niečo prečítať zo Sv. Písma. Keď som to urobil zistil som, po

čase, že to bol najlepší krok v

mojom živote. Vysvetľoval mi Bibliu, spolu sme čítali a modlili sa. Za krátko
prišla skúška zla, spôsobil som autonehodu a nabúral som do ďalšieho auta. Dostal som mikrospánok.
Našťastie tam nikto ešte nesedel. Ale pár minút, aby v ňom sedela osoba, ktorá išla do práce. Veľmi som bol
vďačný, že som nikomu neublížil, a že sa mne nič nestalo. všetko sa dalo rýchlo do poriadku, aj po finančnej
stránke.
Vtedy som pochopil, že ma ktosi ochraňuje. A ten ktosi je Boh. Keď som si premietol svoj život, že
koľko krát mi hrozila smrť a stále som tu. Je to jednoducho úžasné. A ďakujem za to jedine Bohu. Boh nás
chráni, len treba otvoriť oči. A keď začneme veriť Bohu bude nás ešte oveľa viac ochraňovať. Postupne Boh
zobral z môjho života špatnosti, alkohol, smilstvo, škaredé slová a iné. Ale toto nie je na moju chválu. Tá
patrí jedine Bohu.

Rimanom 15/17

0ám sa teda čtm Fhváliť Kristovi -eåišovi pred %ohom.

Jemu patrí česť a sláva na veky vekov. Ak v neho skutočne veríme, tak nám Boh ukáže ako plniť jeho vôľu.
A jediná správna cesta je cez Sv. Písmo a modlitbu. Zúčastnil som sa na festivale pre všetky kresťanské
spoločenstvá. Je to krásny zážitok. Sú tam veľké chvály, odporúčam to každému. Bola tam cítiť sila Ducha
Svätého. Stalo sa tam pár zázrakov. Ako napríklad uzdravovanie chorých. Bol som tam prítomný, a sám som
tú silu Ducha Svätého zažil. Bolo mi však ľúto, že tam boli ľudia na vozíkoch, a tí radšej ani neboli

prítomný,
keď sa uzdravovali chorý. Kto má takú vieru, aby vyliečil takéhoto človeka? Je to naša malá viera.

Matúš 17/10

Ak EXdete mať

vierX ako horčičnp zrno a

poviete tomXto vrFhX: PreMdi odtiaľto tam! PreMde.
A nič vám neEXde nemoånp.
Pán Ježiš nám zanechal odkaz: A Matúš 18/19,20 zasa vám hovorím ak budú dvaja z vás na zemi

jednomyseľne prosiť o

čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo
traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.
Čo keE\ na človeka, ktorê Me na voztkX (aleEo iná ťaåká FhoroEa) priloåilo veľa ľXdt rXk\ a všetci by sa
modlili. V\tvorila E\ sa reťaz a jeden na druhého a v strede E\ Eol Fhorê človek. Všetka sila DXFha Svltpho

by išla do neho,
veď všetFi tam Eoli za têm istêm ~čelom poznať, Fttiť, silX -eåiša Krista a v jeho mene, tak
čo dokáåX dvaMa, traMa spravodlivê, a čo E\ dokázalo 5, 1 ľXdt" (~časť Eola okolo 7 ľXdt ) Nielenåe
E\ v\zdravel, ale doslova E\ v\skočil z vozíka, tancoval a oslavoval Boha. Matúš 19/26...ľudom je to
nemožné, ale Bohu je všetko možné.
Boh nám ukazuje staré porekadlo, ktoré stále platí: ,,V jednote je sila. Boh je predsa v nás.“
2. Korinským 6/16 A vy ste chrám živého Boha. On Me skXtočne v nás len ho mXstme náMsť vo svoMom srdFi.

Lebo on nás stvoril jeho duch je v

nás.

Kazateľ 12
A vráti sa prach do zeme, čím bol aj predtým a duch sa vráti k Bohu, ktorý ho dal.
Ešte raz si dovoltm poXåiť slová MedneM piesne, ale mĖa veľmi zasiahli, moåno aM vám to niečo povie, vopred
sa ospravedlĖXMem aXtorovi.

„Prosím Ježiš EXď m{M Pán, nech búrka v mojom vnútri ustúpi, priveď lásky

oceán, ne
Fh m{M nemt hlas Me oplť počXtê.“ Prosme všetci Boha, aby jeho Syn Ježiš Kristus prišiel do nášho
srdFa. AE\ sme skXtočne mohli plniť %oåiX v{ľX.

Žalm 143/10

Nauč ma plniť tvoju vôľu lebo ty si môj Boh na správnu cestu nech ma vedie tvoj dobrý duch.
Filipanom 1/6 A ja som si istý, že ten čo začal vo vás dobré dielo aj ho dokončí až do dňa Krista Ježiša.
Prosím vás, bratia a sestry nestarajme sa len o seba, veď toľko ľXdt v našom okolí potrebuje pomoc. Už len
staršiemX človekX odniesť nákXp. AleEo sXsedovi pom{Fť práFoX, ak má toho veľa, nieked\ sa stačt
pon~knXť a Xrčite to ľXdia s radosťoX prtMmX, moåno nie kaådê a hneď, leEo ľXdia stratili d{verX. Ale ak to
iekto na nás uvidí, že to myslíme úprimne a bez odmeny, Xrčite ho to veľmi potešt. %oh vás odment a nie

len na zemi, ale hlavne

vo večnom åivote.

Jakub 2/26
Lebo ako je telo bez ducha mŕtve, tak je mŕtva aj viera bez skutkov.

Zjavenie Jána 22/12

Hľa,

prídem čoskoro a

moja odplata so mnou, odmením každého podľa jeho skutkov.

Poviete si ,,Ma na to nemám čas,³

mám svoju rodinu o

t~ sa mXstm starať, mám dosť svoMiFh starostt .

Áno to
je pravda, každý to má. Aj ja, treba sa starať o svoMX rodinX, v\Fhovávať deti, pomáhať starêm rodičom. Èno
toto všetko je správne a potreEnp. Ale koľko časX venXMeme televtzii, internetX, soFiáln\m sieťam a toto
všetko Xčtme roEiť aM naše deti. V pohostinstvách a záEaváFh tieå si veľa ľXdt náMde čas.

Matúš 5/46

Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici?

47 a

ak pozdravujete svojich bratov čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania? 4 Vy teda

buďte dokonalí
ako je dokonalý nš nebeský Otec.

Vertm tomX, åe kaådê človek si dokáåe náMsť čas na doErê skXtok, a nieked\ stačt ozaM Fhvtľa nášho časX.
=ahreMe ťa v srdci, že si pomohol svojmu blížnemu (cudziemu) a Boh ti dá odmenu v s~dn\ deĖ.

Zjavenie Jána 22/14,15
Blahoslavení sú tí čo si vypierajú rúcha: budú mať moc nad stromom života a budú
môcť vstúpiť bránami mesta. Vonku zostanú psy, traviči, nemravníci, vrahovia, modloslužobníci a každý kto
miluje lož a odpúšťa sa jej. Keď sa EXdeme za to modliť, %oh nám Xkáåe doErp skXtk\ a ostatne nám dosť
časX na rodinu a svoMe povinnosti, záľXE\.
Najdôležitejším krokom je potrebné odstrániť nenávisť zo svoMho srdFa, åivota voči ľXdom, kX ktorêm to
poFiťXMeme a odpXstiť svoMim nepriateľom. 7otiå satan sa nás snaåt oklamať, åe máme na to právo. Právo

hnevať sa n
ad niekêm kto mi XEltåil, právo pohoršovať sa a to naMhoršie nenávidieť niekoho často krát aå na
smrť. Lenåe, kto z nás nikdy nikomu neublížil?
A ani nevieme koľkí sa na nás pohoršujú a nemajú nás radi, a keď vieme tak pociťujeme k ním to isté. Lenže
toto právo nie je správne. Nie je to od Boha, nie je to dobro, je to zlo, ktoré p
lodí jedine zlo.

Matúš 7/17
-19 Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, kým zlý strom rodí zlé ovocie. Dobrý strom
nem{åe rodiť zlp ovocie a zlê strom nem{åe rodiť doErp ovoFie. Kaådê strom, ktorê neprináša doErp ovoFie
vytnú a hodia do ohĖa.
Aby ste pochopili toto podobenstvo prečítajte si

Matúš 25/31
-46. Tam Pán Ježiš hovorí ako bude prebiehať
posledný súd. Otázka ako na to, ako odstrániť to zlo zo srdca? Modlitbou, správna modlitba k

živému Bohu
a ctiť si jeho meno „Jahve“ cez meno Pána Ježiša Krista .

Daniel 6/27

...lebo je to Boh živý a

trvá naveky,
Meho kráľovstvo nezah\nie, Meho vladárstvo trvá do konFa.

Každý deň treba poprosiť Boha o

odstránenie nenávisti zo srdca a prosiť, aby nás naučil milovať všetkých
ľudí, milovať Boha a jeho syna Pána Ježiša Krista. A nakoniec stačí len poďakovať. Takáto jednoduchá
modlitba zaberie pár sekúnd a po krátkom čase vám začne prinášať ovocie, zistíte, že Boh tú nenávisť
skutočne berie z vášho života. A budete oveľa pozitívnejší, šťastnejší a naplnení radosťou.

Jánov 4/11

Milovaní,
keď nás %oh tak milXMe aM m\ sme povinnt milovať Meden drXhpho.
Áno Boh nás miluje, len to necítite a nevidíme, lebo my nevieme a nechceme milovať, okrem tých čo
poznajú pravdu a spravodlivosť skrze Sv. Písmo. Trápia nás susedia, kolegovia, často krát vlastná rodina,
cudzinci, všade samá nenávisť, a iné. Boh nám odpustí naše hriechy ak my odpustíme svojim dlžníkom tým,
že im odpustíme už vás nebudú trápiť ľudia vo vašom okolí. Boh vám ukáže ako si k

nemu nájsť cestu,
alebo ako len nepociťovať nenávisť k

ľudom.
A hlavne odpúšťať.

Matúš 6/12
A odpXsť nám naše vin\ ako i m\ odp~šťame svoMim vinntkom.
Lukáš 6/29 7omX, kto ťa Xdrie po ltFi, nastav aM drXhp. A tomX, kto si Eerie plášť, neodopri ani
šaty. 30 Každému, kto ťa prost, daM, a ak ti niekto niečo vezme, neåiadaM to nasplť. 1 Ako FhFete, aE\ ľXdia
robili vám, tak robte aj vy im!
Najdôležitejší krok pre človeka je odstrániť smilstvo a tým očistí svoju dušu. To znamená nie len
cudzoložstvo, ale aj sebaukájanie. Poviete si to je ťažké to nedokážem. Človek nie, ale Boh áno. Stačí sa za
to modliť a prosiť a Boh to s radosťou z vášho života zoberie. Takéto pošpinenie prichádza a narastá chuť na
smilnenie z alkoholu, drog. Tieto satanove zbrane znásobujú chuť na sex. A vtedy je najviac cudzoložstiev.
Čo je proti Bohu a proti duchu čo je vo vás. Aj toto sa dá odstrániť modlitbou a čítaním Biblie. Prečo
smilstvo a sebaukájanie?

Korinťanom 18
-19 VarXMte sa smilstva! Kaådê hrieFh, ktorpho E\ sa človek dopXstil Me mimo tela, kto
však smilní, hreší proti vlastnému telu. A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás,
ktorého máte od Boha, a že nepatríte sebe? Dobre počujete Ducha Svätého!

Lukáš 12/10,

Matúš 12/31,32
...

Každý hriech a

rúhanie
EXde ľXdom odpXstenp, ale r~hanie proti dXFhX
nebude odpustené. A kto E\ povedal slovo proti s\novi človeka tomX EXde odpXstenp. Kto E\ však hovoril
proti Duchu Svätému, tomu nebude odpustené, ani v tomto veku ani v budúcom.
Tu nám Biblia jasne hovorí, že Boh nám odpustí všetky hriechy okrem jedného - smilstva. Lebo je

pošpinenie ducha, ktorý je v

nás. Ducha Svätého! Každý človek má šancu očistiť svojho ducha.

1.Korintským 6/11

A niektorí ste toto boli, ale obmyli ste sa, boli ste posvätení, boli ste ospravedlnení
v mene Pána Ježiša Krista a v duchu nšho Boha. 1.Korintským 6/20 Draho ste boli kúpení oslavujte teda
Boha vo svojom tele.

Biblia má
odpoveď na všetky otázky hlavne na duchovné, o minulosti, budúcnosti a hlavne ako máme žiť
spravodlivý a večný život. Neodpovie vám, ktoré auto si treba kúpiť alebo kam mám ísť na dovolenku. (síce
verím ak to bude potrebné a Božia vôľa - Boh vám ukáže aj odpoveď na takéto otázky) s Bibliou pochopíte
hodnoty človeka, pocítite Božie kráľovstvo na zemi a nakoniec a to najdôležitejšie večný život.


svedectvo

PDF file: svedectvo.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz