DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

ZÁPIS JEDNÁNÍ VČS 2017

ZÁPIS JEDNÁNÍ VČS 2017
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/aOTa

PDF file size:
179.41 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/OTa.pdf
Download: ZÁPIS JEDNÁNÍ V…S 2017.pdf

Date saved:
October 1, 2017» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document ZÁPIS JEDNÁNÍ VČS 2017.pdf:


ZÁPIS – NÁVRH K DOPLNĚNÍ
z jednání výroční členské schůze
MO ČRS v Kostelci nad Labem dne 11. února 2017
V 8:50 nebyla členská schůze s ohledem na méně než potřebnou polovinu členů organizace
v sále usnášeníschopná, a proto se od 9 hodin konala náhradní členská schůze se stejným
programem (program spolu s pozvánkou viz příloha 1).
V hlasování byl za řídícího schůze zvolen předseda organizace Jaroslav Šulc, za členy
mandátové komise otec a syn St. Krouželovi a Václav Vránek, za členy návrhové komise
J. Čurda, Vl. Petržílka a B. Chalupa.
Předseda přivítal ty členy organizace, kteří mají zájem se osobně podílet na životě
organizace, slavící letos 110 let od svého založení. Vyslovil politování nad tím, že mezi námi
již dnes mnozí nemohou být a požádal přítomné o povstání a o minutu ticha za ty, kteří nás
mezitím navždy opustili.
1.Poté byl schválen následující program:
Zahájení, přivítání hostů a volba komisí
Zpráva o činnosti MO ČRS v Kostelci n. Labem za rok 2016 a záměry pro rok

2017

Předání rybářského ocenění

Zpráva jednatele
Zpráva hospodáře o úlovcích v roce 2016 a plánu zarybnění pro rok 2017
Informace o termínu a zaměření brigád 2017
Zpráva o rybářských závodech a možnostech non stop rybolovu
Zpráva ekonoma o finančním hospodaření 2016, stavu majetku a návrhu

rozpočtu na rok 2017
Zpráva o činnosti rybářského kroužku

Zpráva kontrolní a revizní komise
Zpráva komise pro přestupky proti Rybářskému řádu, zásady jejich

posuzování
Diskuze ke všem předneseným zprávám a informacím

Zpráva mandátové komise

Zpráva návrhové komise

Usnesení a závěr schůze
2.Zprávu o činnosti ve formě promítání 20 slidů (viz příloha 2) přednesl předseda
organizace J. Šulc.
Mimo jiné konstatoval splnění všech úkolů zadaných na loňské výroční členské schůzi,
především ukončení sporu o výkon rybářského práva na pískovně Lhota podepsáním
oboustranně přijatelné dohody. Z dat získaných z Rady ČRS o úlovcích v roce 2016 plyne
zcela nová informace o rozhodujícím významu Revíru místního významu co do počtu úlovků
pěti nejvýznamnějších rybích druhů ve srovnání s tím, co členové ČRS registrovaní ve zdejší
rybářské organizaci ulovili na dalších revírech ČRS. V tabulce jsou relativní údaje o struktuře
úlovků pěti nejvýznamnějších rybích druhů podle toho, zda byly uloveny na Starém Labi
(Ovčárech plus Staré kostelecké tůni - RMV), případně v součtu na Lhotě, Konětopech či
Křeneckém rašeliništi (Labe 17A 411 155), na tekoucím Labi (revír 411 049 Labe 17) a
konečně na všech mimo pstruhových revírech ČRS, především na sousedních, dobře
dostupných revírech Labe 15, 16 či 18, dále zejména na Orlíku, Slapech či na Hněvkovicích.
Struktura úlovků kosteleckých rybářů v roce 2016 u vybraných druhů ryb v %
Rok 2016Rozložení všech úlovků (podle počtu ulovených kusů ryb) do revírů
Druh rybyRMVLabe 17 A 411 155Labe 17 411 049OSTATNÍ REVÍRY ČRS

KAPR723 322

AMUR720 424

ŠTIKA662 922

CANDÁT4111938

SUMEC4114216
Skoro tři čtvrtiny úlovků kapra pochází z RMV, jsou zde uloveny dvě třetiny štik a v průměru
dva z pěti candátů či sumců. Na sumce se hodně chodí na tekoucí Labe (42 % úlovků),
podobně candátů se jinde uloví skoro tolik, jako na domácím revíru místního významu. Spolu
s výsledky průzkumu konaného kolegy z Východočeského rybářského svazu na všech
významných labských tůní od Hradce Králové po soutok v Mělníce se z těchto statistických
dat dá vyslovit průkazný závěr o výborném/nadprůměrném zarybnění revírů
obhospodařovaných kosteleckou Místní organizací.
Ne vše je tak, jak by mělo být: Pasáž o rostoucí nekázni při vyplňování povolenek byla
demonstrována šesti typickými příklady z právě odevzdaných povolenek, kde bylo zřejmé
pochybení jak při vyplňování přední strany úlovkového lístku (časté přepisování data,
chybějící údaje o počty či odhadu váhy ulovených ryb apod.), tak při zpracování sumáře
(často chybí započtení všech druhů ulovených ryb, nejsou vyplňovány ani spodní součtové
řádky, ani sloupec úlovků celkem včetně počtu docházek atd.). Je tak nejen porušována
jedna ze základních povinností každého rybáře, ale přidělává se práce i hospodáři při
zpracování výsledků.
Součástí zprávy byly i návrhy výboru do budoucna. Týkaly se nejen zlepšení ve vyplňování
úlovkových lístků, ale také variant k rozhodnutí členské schůze o
Zapisování ušlechtilých ryb vrácených vodě a také trofejních úlovků
(Ne) zájmu naší MO ČRS být zařazena do rotace na non stop rybolov
Dohody o společném užívání Jezera Lhota
Postupu v řešení pstruhového revíru Labe 17P 413 016 od sezony 2018
Zavedení administrativních poplatků jak za individuální pochybení při opožděném
odevzdání staré povolenky (či jejím chybném vyplnění), tak za vydání povolenky mimo
stanovené termíny.
O těchto návrzích bude členská schůze nejdříve jednotlivě diskutovat v rámci bodu diskuze a
poté hlasovat.
3.Předání rybářského ocenění.
Roky končící sedmičkou jsou v rodných listech tří členů výboru – jednatele Stanislava
Kroužela mladšího, který byl ke svým třicátým narozeninám oceněn diplomem a odznakem
Za významnou pomoc ČRS, stejným oceněním i ekonom ing. Roman Reichstädter
k letošním padesátinám, člen výboru pověřeným organizováním brigádní činnosti František
Doležal Čestným uznáním a odznakem Za záslužnou a obětavou práci v rybářství k jeho
šedesátinám, i Josef Vnouček, předseda KRK, k jeho sedmdesátinám diplomem a čestným
odznakem Za dlouholeté členství.
4.Ve zprávě jednatele přednesené St. Krouželem ml.
byla členská schůze informována o standardní a běžné komunikaci s Českým rybářským
svazem ohledně dotací na násadu, podávání žádosti o povolení lovu 24 hod. alespoň
v letních měsících a jiné běžná korespondenci. Mezi hlavní úkoly minulý rok patřilo
zastupování naší MO ČRS v získání dotace na násadu úhořího monté a vypracování
pachtovních smluv se všemi majiteli a spolumajiteli pozemků na jezeře Lhota.
5.Zpráva hospodáře přednesená Václavem Růžičkou obsahovala detailní informace o
úlovcích v roce 2016 a plánu zarybnění pro letošní rok a dále sdělení, že výdej povolenek
již byl zahájen ve středu 7. ledna a bude ukončen ve středu 12. dubna 2017. Výdej bude
probíhat každou středu od 16 do 18 hodin a každou sobotu od 9 do 11 hodin v Domě
s pečovatelskou službou se sídlem T. G. Masaryka 176. Vstup do výdejny je přes dvůr do
prvního patra, je značeno šipkami. Po 12. dubnu budou povolenky vydávány jen na
základě předchozí domluvy s hospodářem na telefonním čísle 602 148 898. Detaily
zprávy tvoří obsah přílohy 3.
6.Informaci o termínu a zaměření brigád,
které se budou konat první, druhou a třetí dubnovou sobotu (sraz u boudy v 7 hodin), podal
František Doležal. Protože se v rámci brigády pracuje se stroji a nástroji, které mohou při
neodborném zacházení způsobit zranění, bylo součástí informace důrazné upozornění na
nezbytnost předchozí instruktáže o pravidlech BOZP včetně písemné dokumentace o
poučení zacházení s nimi.
7. Zprávu o rybářských závodech v roce 2016 a stavu příprav na rok 2017 přednesl
Václav Vránek.
V roce 2016 se místních závodů zúčastnilo 44 dětí (s úlovkem 25 kaprů) a o týden později 66
dospělých (s úlovkem 70 kaprů). Experiment s prohozením tradičního pořadí se nevydařil –
jak kvůli špatnému počasí při dětských závodech, tak kvůli termínovému souběhu
s brandýskými kolegy u závodů dospělých a tudíž relativně malé účasti. Tři non stop trvající
závody v lovu sumců nepřinesly překvapivé výsledky – byly jen důkazem, že na RMV je
osádka sumcem na očekávané úrovni. Trvá zájem o krátkodobý pronájem ovčárenské části
RVM i krajské vody, bude za úplatu, resp. finanční příspěvek na provoz dětského kroužku a
metodou chyť – pusť! Tradiční závody na RMV v pořadí dospělí a poté děti se letos budou
konat 22. a 29. dubna, závody Carp maraton na pravém břehu Labe od 4. do 8. května a
v dalších dvou až třech termínech celodenní lov sumců na RMV, ovšem za předpokladu, že
bude včas získáno povolení z MZe.
8. Zprávu o finančním hospodaření a stavu majetku (účetní závěrka za rok 2016, tj.
příjmy a výdaje MO, počáteční a konečný stav majetku a pokladny) a o navrženém rozpočtu
na rok 2017, podal ekonom ing. Roman Reichstädter. Z jeho zprávy plyne, že:
ROMANE, PROSÍM SEM UVÉST VE STRUČNOSTI ÚDAJE O
a)účetní závěrce za rok 2016, tj. CELKOVÝCH příjmech a výdajích MO,
počátečním a konečném stavu majetku a pokladny
b)o navrženém rozpočtu na rok 2017 (struktura příjmů a výdajů),

c)případně stručný komentář
A POŠLI MI TO CO NEJDŘÍVE ZPĚT!
9. Zprávu o činnosti rybářského kroužku mládeže Ledňáčci přednesl jeho vedoucí
L. Kec.
Konstatoval, že se členové schází každou neděli od 14:00 na Starém Labi u rybářské
klubovny od března do listopadu. Členové se zúčastnili soutěže lovu ryb udicí Feeder odboru
mládeže Čelákovice na Labi v Sedlčánkách, kde jedna dívka z našeho kroužku, sedmiletá
holčička byť byla jedním z nejmladších zúčastněných dětí, získala třetí místo v kategorii do
deseti let.
Vytvořili vlastní soutěž, která prověřila děti nejen ze znalostí ryb, ale také v praktických
dovednostech. Každý soutěžící dostal nějakou cenu. Děti byly nadšené. Za tyto odměny
bych rád poděkoval rybářům, kteří se zřekli svých cen při rybářských závodech pro dospělé
v Kostelci ve prospěch našeho kroužku.
V červnu při zahájení lovu dravců se nám podařilo na Labi chytit pět velkých sumců. Děti,
které nás přišly navštívit, byly z našich úlovků úplně nadšené. Proto jsme v létě zorganizovali
přespání u Labe spojené s nočním chytání dravců – samozřejmě pouze do půlnoci. Tato
akce se setkala s obrovským úspěchem a určitě nebyla naše poslední. Díky Honzovi
Slintákovi máme krásné facebookové stránky s názvem Ledňáčci rybářský kroužek Kostelec
nad Labem a naše emailová adresa je lednaccikostelec@seznam.cz.
Dále upozornil na riziko spojené s existující iniciativou pro školní děti „Ve vodě nežijí jen
vodníci“, založenou na pozvání dětí z blízkých základních škol, které jsou pak seznámeny
s krásami rybaření. Až potud je vše v pořádku, je to součást Radou ČRS preferované aktivity
a je podpořen finanční dotací pro organizátora akce. Výbor se touto iniciativou zabýval na
pondělním jednání 6. února a konstatoval, že uspořádání této jinak chvályhodné akce má
smysl v těch místních organizacích, kde školní mládež ještě podchycena není a kde mají
ochotné a zkušené lidi do vedení takto ustavených kroužků s předpokladem jejich
dlouhodobého fungování. Rozhodně by nemělo jít o jednorázovou kampaň.
V případě naší MO ČRS je situace jiná – aniž jsme dotaci v minulosti využili (náklady na
ustanovení a fungování kroužku jsme hradili „ze svého“) – tak dnes tady kroužek existuje.
Ale současný počet 32 registrovaných členů (a dalších deset se nám hlásí a zatím máme
problém je přijmout), kteří jsou v drtivé většině začátečníci a často z nerybářských rodin, je
zřejmě maximum, který při daných kapacitách personálních i velikosti klubovny lze zvládat
při řádném zajištění jeho nejen zdárném, ale s ohledem na riziko spojená s pobytem u vody
hlavně bezpečném fungování. Děláme vše pro to, aby se náš tým vedoucích co nejdříve
rozšířil o nadšence, kteří jsou ochotni věnovat každé nedělní odpoledne dětskému kroužku,
a pokrýt jeho již avizované početní rozšíření. Ne, že bychom neradi někdy v budoucnu, až
dnešní členové odrostou, nepřivítali v kroužku i další mladší děti, ale rozhodně to není
situace roku 2017.
Ve výboru je shoda na tom, že v současných podmínkách by případné využití iniciativy „Ve
vodě nežijí jen vodníci“ přineslo nepochybně násobně více problémů než užitku a proto ji až
do odvolání odmítá. Podmínkou je tedy ne kampaňovitá jednorázová akce s cílem čerpání
dotace, ale dlouhodobě a udržitelně zajištěné fungování výchovy rybářského dorostu. Neradi
bychom nadchli další děti pro rybaření a pak s nimi nemohli dál pracovat.
10. Ve zprávě kontrolní a revizní komise její předseda Josef Vnouček konstatoval,
že komise dohlížela na účast nezávislých osob při nasazování ryb, pravidelně kontrolovala
správnost hospodaření resp. stav pokladny či činnost výboru co do plnění Stanov a
Jednacího řádu ČRS a nikde neshledala žádná pochybení.
11. Ve zprávě komise pro přestupky proti Rybářskému řádu, přednesené předsedou

Stanislavem Krouželem starším,
bylo konstatováno, že v loňském roce komise řešila 32 přestupků proti rybářskému řádu,
z toho 29 na krajské vodě a tři případy na RMV. V pěti případech se jednalo o členy naší MO
ČRS Kostelec nad Labem a ty byly řešeny sice individuálně, ale vždy podle Stanov ČRS.
Nejčastějším přestupkem (26 případů) byl lov mimo stanovenou denní dobu lovu, v jednom
případě se jednalo o nepřítomnost u prutů.
12. Diskuze, řízená předsedajícím, se celá soustředila na argumenty pro a proti, případně
k úpravě návrhů předložených výborem k těm záležitostem, které se s ohledem na jejich
závažnost rozhodl předložit k vyjádření členské schůzi. Po informaci mandátové komise, že
v kinosále je přítomno 61 členů MO ČRS Kostelec nad Labem (s hlasovacím právem) a že
pro souhlas s návrhem je nutných 31 kladných hlasů, bylo přistoupeno k diskuzi o
jednotlivých (a po diskuzi případně upravených) návrzích a poté k hlasování s následujícími
výsledky:
apisování počtu ulovených ušlechtilých mírových ryb obratem vrácených vodě, avšak
výhradně na RMV, do výkazu o úlovcích. Pro návrh 19 hlasů – návrh nebyl přijat.
apisování počtu ulovených ušlechtilých ryb především kaprů – nad 65 cm, tj.
přesahujících míru a povinně vrácených vodě (trofejních úlovků) počínaje sezonou 2017
na RMV na poslední stranu skládačky povolenky pod nadpis TROFEJNÍ RYBY
(VRÁCENÉ VODĚ). Pro návrh 43 hlasů – návrh byl přijat.
Má být naše MO ČRS zařazena do rotace organizací požadující na krajské vodě non
stop rybolov o prázdninových měsících? Pro návrh 7 hlasů – návrh nebyl přijat.
Dohoda o společném užívání Jezera Lhota. Vzhledem k tomu, že tento úkol – uzavřít o
společném užívání Jezera Lhota právně závaznou dohodu – byl výboru uložen
v usnesení loňské VČS, a ve Zprávě o činnosti (viz bod 2 výše) bylo konstatováno jeho
splnění ke včerejšímu dni 10. únoru 2017, byl tento bod stažen z hlasování pro
nadbytečnost s tím, že o něm bude hlasováno jako součásti dalšího jednání členské
schůze 2017 v rámci hlasování pléna o Zprávě o činnosti organizace. Text parafované
dohody bude zveřejněn obvyklým způsobem.
Postup v řešení pstruhového revíru Labe 17P 413 016 od sezony 2018 tak, že bude
převeden do režimu mimopstruhové vody, získal 47 hlasů a návrh byl přijat.
Alternativa požádat o zrušení pstruhového revíru Labe 17P č. 413 016 a tuto G svodnici
dát do stejného režimu zákazu chytání, jako má třeba konětopský či lhotecký potok
(přítok do Křenku), podpořil jeden hlasující a tento návrh nebyl přijat.
Po diskuzi o potřebě zavedení administrativních poplatků za individuální pochybení, jaké
platí v jiných MO ČRS SÚS, byly v konečné podobě odsouhlaseny tyto tři finanční
administrativní poplatky, které se počínaje rokem 2017 stávají mimořádným příjmem naší
MO ČRS:
ooa opožděné odevzdání staré povolenky, a to za rok 2016 po konání dnešní VČS,
tj. po 11. únoru 2017, a dále po 15. lednu 2018, 2019 atd. bude takový rybář
postižen administrativním poplatkem ve výši 500 Kč (za jednu či více pozdě
odevzdané povolenky). Tato alternativa však nic nemění na možnosti
předpokládanou platnou legislativou – na daný rok vůbec nevydat povolenku. Pro
návrh 41 hlasů – návrh byl přijat.
ooa chybné vyplnění povolenky (především časté přepisování údajů, chybějící
údaje o počty či odhadu váhy ulovených ryb apod.), tak při zpracování sumáře
(často chybí započtení všech druhů ulovených ryb, nejsou vyplňovány ani spodní
součtové řádky, ani sloupec úlovků celkem včetně počtu docházek atd.), bude
takový rybář při vydávání nové povolenky postižen administrativním poplatkem ve
výši 100 Kč. Pro návrh 44 hlasů – návrh byl přijat.
ooa vydání povolenky mimo stanovené termíny (netýká se hostovacích povolenek
ani formulářů dalších povolenek v případě popsání první povolenky) stanovit
administrativní poplatek ve výši 200 Kč. Pro návrh 47 hlasů – návrh byl přijat.
Alternativa na poplatek 100 Kč získala podporu 4 hlasujících a nebyla přijata.
Protože po obsáhlé výměně názorů k tomuto bodu již předsedající nezaznamenal žádné
další přihlášky do diskuse, byla tímto ukončena.
12. Zpráva mandátní komise obsahovala informaci o aktuálním počtu oprávněných
hlasujících, jejichž počet zůstal na 61 osobách.
13. Zprávu návrhové komise v podobě návrhu usnesení přednesl ing. Bohumil
Chalupa v této podobě:
Výroční členská schůze MO ČRS v Kostelci n. Labem

a)Schvaluje
1.Zprávu o činnosti MO ČRS v Kostelci n. Labem za rok 2016 a záměry pro rok 2017

2.Zprávu jednatele
3.Zprávu hospodáře o úlovcích v roce 2016 a plánu zarybnění na rok 2017
4.Zprávu ekonoma o finančním hospodaření 2016, stavu majetku a návrhu rozpočtu na rok

2017

5.Zprávu kontrolní a revizní komise
6.Zprávu o činnosti rybářského kroužku mládeže
7.Zprávu komise pro přestupky proti Rybářskému řádu

b)Bere na vědomí
8.Výsledky průběžného hlasování o
Zapisování trofejních úlovků na RMV
VNezájmu naší MO ČRS být zařazena do rotace na non stop rybolov
Převodu pstruhového revíru Labe 17P 413 016 od sezony 2018 na MP revír
Zavedení administrativních poplatků jak za individuální pochybení při opožděném
odevzdání staré povolenky či jejím chybném vyplnění, tak za vydání povolenky mimo

stanovené termíny
9.Informaci o aktivitách rybářské stráže
10.Informaci o termínu a zaměření brigád 2017

11.Zprávu o rybářských závodech
12.Ocenění členům výboru při příležitosti jejich životních jubileí

c)Ukládá výboru
yhodnotit diskusní příspěvky ke všem předneseným zprávám a informacím. Pokud
snad na ně nebylo dostatečně reagováno v průběhu schůze, dát ke
zbývajícím návrhům a doporučením stanovisko výboru nejpozději na dubnové schůzi
výboru a zveřejnit ho obvyklým způsobem v zápise z jeho jednání, případně
promítnou v doplněných DODATCÍCH na RMV od sezony 2018
zhledem k tomu, že sezona 2017 je posledním rokem výkonu mandátu všech
orgánů MO ČRS v Kostelci n. Labem (výboru i obou komisí), připravit ve spolupráci
s členskou základnou novou kandidátku na další čtyřleté období 2018 až 2021.
Předložený návrh usnesení získal jednomyslnou podporu a byl tímto schválen.
Poté předsedající v 11:35 hodin výroční členskou schůzi ukončil.
Zapsal: Na základě podkladů členů návrhové a mandátní komise Jaroslav Šulc.

Přílohy

1.Program spolu s pozvánkou na VČS
2.Zpráva o činnosti MO ČRS v Kostelci n. Labem za rok 2016 a záměry pro rok 2017
3.Zpráva hospodáře o úlovcích v roce 2016 a plánu zarybnění pro rok 2017


ZÁPIS JEDNÁNÍ VČS 2017

PDF file: ZÁPIS JEDNÁNÍ VČS 2017.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz