DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

2017 06 tema mesice Hejneho metoda

2017 06 tema mesice Hejneho metoda
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/aQiC

PDF file size:
547.8 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/QiC.pdf
Download: 2017_06_tema me…metoda.pdf

Date saved:
July 6, 2017» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document 2017_06_tema mesice_Hejneho metoda.pdf:


V květnu 2017 jsme

umožnili pedagožkám

mateřských škol seznámit

se s prvky Hejného

matematiky. Dalo by se říci,

že metoda již získala své

místo především na

základních školách. Ale z

odezvy i učitelek škol

mateřských je jasné, že

může být využívána i
předškolním vzdělávání.

Více o metodě v rozhovoru
měsíce.

Čím se vlastně metoda liší od
„klasické“ výuky?

Asi vším. Nelze však paušalizovat,
protože vždy záleží na tom, jak

výuku uchopí učitel a je mnoho
pedagogů, kteří i tu „klasickou“

matematiku dokáží zpestřit a

doplnit zajímavě. Ale klasickou

matematiku já vnímám jako

předmět, ve kterém často učíme
děti na 1. st. hlavně rychle počítat
v různých variantách tzv.

sloupečky příkladů a slovní úlohy

zavedenými postupy. Hejného

matematika pracuje s různými
prostředími, která jsou pro děti
zajímavá. Děti přicházejí na to, že

úloha může mít více řešení nebo

také žádné. Rozvíjí logické

myšlení, variabilitu myšlení,

netradiční myšlení a postupy,

geometrie se netypicky řeší

pomocí 3D staveb (krychličky) a
2D staveb (dřívka).

Jaké jsou pro Vás nejdůležitější

aspekty, které dokáží dětem
zpříjemnit výuku matematiky?

V Hejného matematice je to

klíčových 12 principů, které
shrnují vše důležité: budování

schémat (dítě ví i to, co jsem ho

neučili); práce v prostředích

(učíme se opakovanou návštěvou);

prolínání témat (matematické

zákonitosti neizolujeme); rozvoj

osobnosti (podporujeme

samostatné uvažování dětí);

skutečná motivace (když „nevím“
a chci „vědět“); reálné zkušenosti

(stavíme na vlastních zážitcích

dítěte); radost z matematiky
(výrazně pomáhá při další výuce);
vlastní poznatek (má větší váhu

než ten převzatý); role učitele

(role průvodce a moderátora

diskusí); práce s chybou
(předcházíme u dětí zbytečnému

strachu) + přiměřené výzvy (pro

každé dítě zvlášť podle jeho

úrovně); podpora spolupráce
(poznatky se rodí díky diskusi).

Téma MAP ORP Teplice
Hejného metoda je netradičním způsobem výuky matematiky. Metoda,
která vnáší zážitek a prožitek do učebního procesu, není využívána jen na
alternativních školách. Údajně tuto metodu používá již přes 750 základních
škol. Na podrobnosti o metodě se ptáme Mgr. et. Bc. Ivany Kopřivové,
která na „Hejného“ nedá dopustit a to proto, že má zkušenosti nejen s
výukou, ale také s popularizací této metody.

Červen 2017
Hejného metoda v základních školách

Mgr. et. Bc. Ivana

Kopřivová

I když se stala učitelkou tak

trochu omylem, je velmi

angažovanou učitelkou,

která své zkušenosti

nabývala na klasických i
alternativních školách.

Jejím posledním

působištěm byla Základní

škola v Proboštově. Nyní ji

od září čeká významná

změna. Začne se věnovat

práci v alternativní škole

zvané Molekula. Mimo

učitelství lektoruje různé

vzdělávací akce pro děti i

pedagogy. Kromě Hejného

metody propaguje i

genetickou metodu čtení,

ve které má dlouholeté

zkušenosti a snaží se o

smysluplné využití

informačních technologií

ve škole. Je otevřená

dalším inovacím ve výuce,

zajímá se o badatelsky

orientovanou výuku,

projektové vyučování a

kritické myšlení. Kromě

toho všeho je také

autorkou a spoluautorkou

několika pracovních sešitů
a učebnic matematiky.

Jednou z tezí je, že z dětí nemáme

vychovat kalkulačky. Má místo ve
výuce matematiky i intuice?

Nejsem odborník na matematiku

v tomhle slova smyslu, ale dle

mých praktických zkušeností ve

třídě ano. Je zajímavé pozorovat

děti při výuce touto metodou a

někdy jen tiše žasnout, což se mi

stává běžně. Často nerozumím

tomu, jak je možné, že to jinak

funguje také. Neumím teoreticky
vysvětlit, jak děti přijdou na nějaká

řešení, protože se argumentaci a

vysvětlování postupů teprve
učíme. U některých dětí vidím, že

řadu úloh řeší intuitivně a
v podstatě neumí říci, proč zvolily
toto řešení. Jiné děti zkouší řešit

úlohu formou pokusu a omylu, což
je také důležitý proces.

Mnohdy i lektorujete a učíte jiné
pedagogy, jak s dětmi pracovat.

Jak se učitelé k tomu vlastně
staví?

Mám zatím jen pozitivní

zkušenosti, alespoň ze svých

seminářů. Řada učitelů je
motivována zkusit nové metody.

Občas si nevěří v tom smyslu, zda

mají na to odpovídající metodické

a didaktické znalosti. Já často

zmiňuji, že pan profesor Hejný

někde v rozhovoru řekl, že dobrý

učitel matematiky ji nemusí tolik
umět. Na to je dobré myslet.

Občas se stane, že mě děti
„dostanou“, vidí nějaké řešení,
které já ne. Přijdou na víc řešení
než já. Mají z toho vždy velkou

radost a trpělivě mi řešení
vysvětlují.

Sám jsem měl možnost se

zúčastnit vašeho semináře, moc

nerozumím tomu, co kdo může

proti metodě namítat. Jaké jsou

vlastně protiargumenty vůči

Hejného metodě? Shledáváte na
nich něco pravdy?

Když jsem se před lety zúčastnila

prvního semináře o Hejného

metodě, nezaujal mě. Nevěřila

jsem tomu, že to může fungovat,

ta metoda je tak jiná. Po nějakém

čase o ní bylo více slyšet a já se

rozhodla zúčastnit se

několikadenní školy této metody
pro začátečníky. Tam nastal zlom.

Najednou to všechno dávalo

smysl. Potkala jsem se tam

s panem profesorem, s autory
učebnic, s učiteli, kteří tak už učili

a všechny jejich zkušenosti byly

pozitivní. Od září toho roku jsem

pak začala touto metodu vyučovat

v první třídě. Sama najednou

vidím ten velký rozdíl. Jak

matematiku mají děti rády, jak je

baví, i to co všechno děti umí. Je
zajímavé, že i já na sobě vidím

zlepšení, které v matematice
pociťuji. I já začínám uvažovat
jinak.

Argumenty proti této metodě se

zakládají na tom, že jde o
nepochopení „matematiky“, tzn.

matematika má být o přesných

postupech a pravidlech, že ty

rychlé a přesné výpočty jsou
důležitou součástí matematiky.

Pan profesor Hejný je pedagog a

didaktik matematiky, proti této

metodě vystoupilo několik

matematiků, kteří však nejsou

pedagogy. Zaslechla jsem i názor,

že se jedná o jakési
experimentování na dětech.

Myslím, že snad každý, kdo má

reálné zkušenosti ze třídy,

vyzkoušel si tuto metodu a
účastnil se nějakého rozsáhlejšího

Místní akční skupina
Cínovecko, o. p. s.

Dubí, Ruská 264/128

IČ 28671643
E-mail:

kudrna@mascinovecko.cz
Web:

www.mapteplicko.cz

školení, mi musí dát za pravdu, že

experimentování na dětech to

rozhodně není. A když už jste
zmínil v jiné otázce „kalkulačky“,

potřebujeme z dětí mít

kalkulačky? Potřebujeme, aby
uměly rychle a správně spočítat

příklad nebo budeme v budoucnu

potřebovat myslící, uvažující
dospělé, kteří dokáží přijít na
různá netradiční řešení, pracovat

v týmech, argumentovat a třeba i
experimentovat?

Nejsem velkým teoretikem. Právě

praktické zkušenosti ve výuce ze

mě udělaly jednoznačně velkého

příznivce této metody. Sleduji, jak
se každý žák individuálně posouvá,

jak každý spokojeně pracuje v

rámci svých individuálních

možností a schopností. Důležitým

aspektem je to, že dennodenně

sleduji, že děti matematika baví a

těší se na ni. V mnoha úlohách by
předčily žáky z vyšších ročníků. Líbí

se mi, jak pracují s chybou, hledají
řešení a mají radost z objevování.

Aktuálně také mohu přidat

výsledky jednotných přijímacích
zkoušek žáků devátých tříd, kdy
žáci, kteří prošli na druhém stupni

základní školy Hejného metodou

výuky matematiky, dosáhli v

porovnání s celostátním

průměrem u nejúspěšnějšího

termínu v jednotných testech

CERMAT v matematice o 12 %
lepšího výsledku.

Jakým způsobem se dají

„konstruktivistické“ koncepty
využít i v jiných předmětech?

Učitel, který chce tímto způsobem

učit, je asi dostane všude tam, kde

je potřeba. Našemu školství se
vyčítá to, že je příliš teoretické,

vzdálené od skutečného života a

konstruktivismus je určitě jednou
z cest, která tohle může změnit. Já

osobně se snažím tímhle směrem
jít, i když při plných třídách žáků
blížících se k 30, je to samozřejmě
složitější. Kooperativní učení, Začít

spolu, Čtením a psaním ke

kritickému myšlení – to jsou

programy, které se k prvkům

konstruktivismu hlásí. (lk)

Foto: snímky z ukázky metody
Zajímavé odkazy:
 Portál o Hejného matematice: http://www.h-mat.cz/
 Příručka pro rodiče žáků s výukou matematiky podle metody prof. Milana Hejného –
obsahuje velmi dobrý popis metod.
https://ucebnice.fraus.cz/file/edee/2015/05/prirucka-pro-rodice3.pdf2017 06 tema mesice Hejneho metoda

PDF file: 2017_06_tema mesice_Hejneho metoda.pdf© 2023 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz