DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

Klaus

Klaus
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/aQqn
Description:
Pro pana Homolu
PDF file size:
115.41 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/Qqn.pdf
Download: Klaus.pdf

Date saved:
October 16, 2018» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document Klaus.pdf:


epšolidi v uplynulém týdnu – Václav Klaus ml.T
ìžko øíci, jak správnì pøeložit nìmecký termín „Gutmenschen“. Asi nejlépe otrocky –„

Lepšolidi“.Definice
„lepšolidí“ je složitá. Sami sebe považují za vzdìlané, i když realita èasto není takr
ùžová. Oni naopak lidi jiných názorù nepovažují za lidi jiných názorù, ale za nevzdìlance,hlupáky
, burany, mìš?áky, konzervativní fosilie minulého století, kteøí by už nemìli v 21. stoletítady
zaclánìt, nácky a bolševiky, sluhy kapitálu neekologických firem a zejména za tohle všechnodohromady
epšolidi se taky neustále snaží lézt do života jiných lidí a dìlat nìjaké kampanì, pøevychovávacía
èím dál víc agresivní. Lepšolidi vìdí, že v Praze místo magistrály by mìlo být stromoøadí apromenáda
pro kachòátka. Proti ostatním lidem je vhodné použít petice, kolektivní donucovacíprost
øedky, a když to nepùjde po dobrém – nìkdo se nepodrobí, bude muset být od spoleènostiiz

olován.Z
a minulý týden jsem zaznamenal dva highlighty. Když jste lepší èlovìk, tak dìláte kampaò, abyMichal
David nedostal státní vyznamenání (nikoli za hrdinství, za písnièky). Sice tak 90 %lepšolidí
nìkdy v opilosti tanèilo na mejdanu na „Já chci žít nonstop“ nebo drželo svoji holku zaruku
pøi „Každý mi tì lásko závidí“, kdežto 0 % lepšolidí demonstrovalo v roce 1985 pøedkoncertem,
že „kapelník Janeèek se chodí kámošit na ÚV KSȓ. Ale teï už se to smí po tøicetiletech, tak je morální povinností lepšolidí na to

upozornit.Helejte,
já jsem (a vždy byl) pøíznivcem hard & heavy, nemìl jsem nikdy žádnou Davidovudesku,
nebyl nikdy na žádném jeho koncertì. Ale nejsem „lepší èlovìk“ – tak nebudu cpát lidem,co
se jim má líbit nebo nelíbit. A upøímnì – spousta lepšolidních umìlcù produkuje ještì takstokrát stupidn
ìjší a horší muziku a nemají jedinej hit. Nechte ho bejt.Ag
resivita roste. Skupina feministek (lepšolidi mj. líp chápou tyhle gender otázky) podala trestníoz
námení na knìze Pi?hu za jeho kázání. Petr Pi?ha patøí ke konzervativnìjším duchovním avaruje
pøed pøijetím Istanbulské úmluvy a s ní spojené ofenzívì politických homosexuálù, nikolinormálních
homosexuálù (ty legislativa moc nezajímá, mají napø. takøka nulový zájem oreg
istrovaná partnerství, která jim politiètí homosexuálové za velkých hysterií vydobyli).Stejn
ì jako nejsem fanoušek diskotékové hudby, nejsem ani organizovaný vìøící. Nebudu protohodnotit
kvalitu kázání a jeho soulad s knihou knih a božím øádem. Jen bych jako obèan rád trvalna
tom, že knìží mají právo v kostele kázat. A že mají právo kázat odlišnì od pøevládajícíhohlasu velký

ch médií, elit a lepšolidí.Napsal
jsem na Facebook: „Jak daleko jsou od tìch, kteøí muèili faráøe Toufara? Blíž, než simy
slíte.“ Tak tu analogii vysvìtlím. Obì pomatené a totalitní ideologie – marxistická i novýkulturní
marxismus – jsou naprosto rozhoøèeny z toho, když knìz v kostele pøednáší nìco jiného,než
ony hlásají. Obì by ho za to rády poslaly do vìzení, aby už takto na obèany nepùsobil a bylpotrestán. Z
de zapla?pánbùh analogie zatím konèí – i když vùle by tu byla. Nechte ho být.Kdy
ž chcete být doopravdy lepší èlovìk tøeba v hudbì – vychovejte tak svoje dìti. Vezmìte jedo
Rudolfina – Èeská filharmonie teï pod vedením Semjona Byèkova neuvìøitelnì šlape. (Klauslog
icky chválí Rusáka, napíše øada lepšolidí na sociální sítì, je to ruskej šváb.)

Nau
ète je lásce k pøírodì a k horám, ke sportu. Mìjte velkou knihovnu s katolickými inekatolický
mi autory, a? si pak dokážou sami pøebrat, co je už pøehnané a kde je zas tradice aodkaz

našich pøedkù.U
ète je, že lidé jsou stádo, šílenství propadají ve stádech a k rozumu pøicházejí jen pozvolna,jeden
po druhém. A? si dají proto vždy pozor, než se k nìjaké kolektivní akci se vší vášní pøidají.A v
ùbec že ty spoleèné odsuzující akce málokdy bývají neseny ušlechtilými myšlenkami.Nau
ète je nechat žít ostatní lidi po svém, dokud nezasahují do vašich práv a vlastnictví.Nau
ète je, že lidská svoboda není nìjaký prostøedek k dosahování jiných spoleèenských cílù – jeto nejvy

šší spoleèenský cíl sám.Nau
ète je nebát se být sám proti davu.A
? je nás víc, až pùjde do tuhého!!!


Klaus

PDF file: Klaus.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz