DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

Vladislav Vančura: Rozmarné léto

Vladislav Vančura: Rozmarné léto
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/aRDR

PDF file size:
978.4 kB


Keywords: Vladislav Vančura: Rozmarné léto:
vančura, kniha, léto
Source:
Mlp.cz
Free PDF file download:Free PDF file download: http://web2.mlp.cz/koweb/00/03/84/40/72/rozmarne_leto.pdf
Download: rozmarne_leto.pdf

Date saved:
February 22, 2017» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Similar PDF documents


» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document rozmarne_leto.pdf:


Znění tohoto te[tu vychází z díla Rozmarné léto tak, jak bylo
vydáno vydavatelstvím Československý spisovatel v roce 1955
(VANČURA, Vladislav. Rozmarné léto. 3. vyd., v Československém
spisovateli 1. vyd. Praha :
Československý spisovatel, 1955. 108
Spisy Vladislava Vančury, sv. 8). Elektronické te[ty publikovaných děl Vladislava Vančury byly
získány ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu AV ČR.
,lustrace Josefa Čapka k dílu Rozmarné léto byly poskytnuty dědici
Josefa Čapka Autor portrétu Vladislava Vančury na obálce e-knihy je neznámý,
originály archiválií jsou uložené v Památníku národního
písemnictví - literární archiv 7e[t díla (Vladislav Vančura: Rozmarné léto), publikovaného Městskou knihovnou
v Praze, není vázán autorskými právy. Citační záznam této e-knihy: VANČURA, Vladislav.
Rozmarné léto [online. ,l Josef Čapek

V MKP 1
. vyd. Praha : Městská knihovna v Praze, 2013 [aktuální

datum citace e-knihy
př cit. rrrr-mm-dd@ Dostupné z:
http://web2.mlp.cz/koweb/00/03/84/40/72/

rozmarne_leto.pdf
Vydání (obálka, grafická úprava), jehož autorem je Městská knihovna v Praze,
podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci  Česko.

Verze
.0 z 31. 1. 2013.

OBSAH
Staré časy ................................................................................................. 9

Lázeňské místo Krokovy vary
........................................................... 10

Čas .......................................................................................................... 10
Stáří a poloha ústavu Antonína Důry ............................................... 11
Antonín Důra ....................................................................................... 11
Věci soudobé a kněz ............................................................................ 14
Vojín Hugo............................................................................................ 15
Pozorování povětrnosti ....................................................................... 16
Jiné rozhovory ...................................................................................... 17
Hana soubojů ....................................................................................... 17
Zápletka ................................................................................................ 18
Vzpomínka panina .............................................................................. 18
Zevrubnost a obšírnost (na radu kritiků) ......................................... 18
Rozhodnost a čin .................................................................................. 19
Láhev a tažení italské .......................................................................... 19
Napomenutí .......................................................................................... 20
Námluvy ............................................................................................... 21
Cesta ctnosti .......................................................................................... 22

Nové námluvy ...................................................................................... 23
Přívětivý plavčík .................................................................................. 24
Výstraha ................................................................................................ 24
Kouzelník Arnoštek ............................................................................. 25
Kouzelníkův zevnějšek ....................................................................... 26
Nevýřeční profesoři ............................................................................. 29

Geniové málo sliční
............................................................................. 29

Rozprava kouzelníkova s paní Důrovou
......................................... 29

Malá ukázka Arnoštkova umění
....................................................... 30

Nemírný obdiv ..................................................................................... 31
Uznání majorovo ................................................................................. 31
Cizina nenávistná ................................................................................ 31
Plynoucí čas .......................................................................................... 32
Příměř .................................................................................................... 33
Soumrak a večer ................................................................................... 33
Výčet jídel ............................................................................................. 34
Má satan vidle? .................................................................................... 36
Úvaha o kouzelnících .......................................................................... 37
Začněte! ................................................................................................. 38
Výběrčí .................................................................................................. 39
Společenské poklesky .......................................................................... 42

Veliký bubeník
..................................................................................... 42

Strašné umění ....................................................................................... 43
Plané podezřívání a domluva ............................................................ 44
Mistr se chystá na hlídku .................................................................... 46
Stížnosti Kateřininy ............................................................................. 46
Neklidné snění ..................................................................................... 47
Dům a zvyky Antonínovy .................................................................. 47
Kletba ..................................................................................................... 48
Mohutná léta devadesátá.................................................................... 48
Věčná chvíle .......................................................................................... 50
Tak vida! ............................................................................................... 51

Zmoudřete! ........................................................................................... 51
Dosti ....................................................................................................... 52

Horlivost ............................................................................................... 52

Kdo to byl? ............................................................................................ 53

Hra s krupkami .................................................................................... 54

Zelený vůz ............................................................................................ 54
Střezte se strážníků! ............................................................................. 55
Zpěv ....................................................................................................... 56
Jasná obloha .......................................................................................... 57
Dobré mravy ......................................................................................... 57
Děvče s cínovým talířem .................................................................... 57
Záhadná hudba .................................................................................... 58
Druhé představení ............................................................................... 58
Sklenice dešťů ...................................................................................... 59
Rozmanitý způsob zábavy ................................................................. 59
Hovor noční .......................................................................................... 60
U zelené panny ..................................................................................... 60
Bitka u zeleného vozu ......................................................................... 61
Rozšafný biskup ................................................................................... 61
Naučení, jež čerpáme z knih a z rozhovorů ..................................... 62
Hněv ...................................................................................................... 62
Ranhojičský zákrok ............................................................................. 63
Divné mínění o šrůtkách ..................................................................... 64
Okoun .................................................................................................... 64

Zlořečení literatuře .............................................................................. 65
Přiznání kanovníkovo ......................................................................... 65
Vnitřek vozu ......................................................................................... 66
Ženské vždycky stejné ........................................................................ 66
Nepohoda ............................................................................................. 66

Obrácení Antonínovo .......................................................................... 67
Úvaha o Anně ....................................................................................... 68
Víno a nesmysly Jak se to dělá ........................................................... 68
Špatná návštěva ................................................................................... 69
Představení třetí ................................................................................... 69
Nenasytní divákové ............................................................................ 70
Zvyk má železnou košili ..................................................................... 70
Kouzelník přemohl bolest .................................................................. 70
Shon podobný shonu u mrtvoly ........................................................ 71
Hlas rozumu ......................................................................................... 72

Prostá srdce ........................................................................................... 72
Návrat do města ................................................................................... 73
Annina rada .......................................................................................... 74

Odpověď ............................................................................................... 74
Arnoštek nebyl překonán ................................................................... 75
Annino odění ........................................................................................ 75
Zvrácený vkus ...................................................................................... 75
Zasmušilí měšťané ............................................................................... 75
Dobré divadlo....................................................................................... 76
Poctivý úžas .......................................................................................... 76
7ak se to sluší ....................................................................................... 77

Kořeny umění hereckého .................................................................... 77
Příhoda s rukávem .............................................................................. 78
Mistr a Kateřina ................................................................................... 78
Rozmrzelý kouzelník .......................................................................... 79
Výprava ................................................................................................. 80
Souboj .................................................................................................... 80
Pravá přátelství .................................................................................... 81
Epizoda o smířlivých a přísných lidech ........................................... 81
Epizoda se konči .................................................................................. 82
Další rozprava ...................................................................................... 82
Věci nevídané ....................................................................................... 82
Vše uplývá ............................................................................................ 83
Co se Kateřině líbí a co odsuzuje ....................................................... 83

Staré časy
Mnozí odvážlivci, kdys se octli na počátku velikolepého měsíce
června, usedají do stínu platanů a jejich urputné vzezření se stává
mírným. Hle, větvoví a vysoký sloupec rtuti, jež se zdvíhá a opět
klesá, připomínajíc oddech spáče. Hle, kyv slunečníku a tato tvář,
kdysi hrůzná. Ať poshoví nos a odulý ret, jenž vyrazil z obličeje tak
prudce, ať se mírní, neboť, probůh, město je klidné.
Uprostřed žírných polí je dosti dvorců bílých ve smyslu
národního básnictví, z býčků jsou voli, jalovice jsou stelné a ten tam
je máj.
Pokud možno, buďte oděni bíle a seďte váhavě před svým
hotelem. K ďasu! Což není dosti dobrý příklad praotců, kteří se
přepásali a kabát na lokti krok co krok se blíží k podjezdům sadů,
aby usedli na stoličku již připravenou?
Tehdy markytánky léta v kapotu, ve střevících ploských a
růdušných, ve střevících, jež nezrývají cest, chodily muž od muže,
stolici od stolice a vyňavše blok z vydutého kapsáře, trhaly lístek po
lístku. Chocholík jejich nosu se zarděl, kdykoliv mluvily k svému
hosti řkouce:
„Dobrý den, pane. Není dnes krásné jitro? Není vám vhod tato
desátá hodina, jež právě slétá se starobylé věže basiliky svatého
Vavřince? Domníváme se, že čas propůjčuje více vděku než cokoliv
jiného, a vskutku, deset je více než devět. Na tento chrám se kdysi
nadávalo velmi urputně, neboť jej stavěl hýsek, který měl dosti
drzosti, aby pozměnil půdorys proti pravidlu. Znaly jsme tohoto
stavitele a můžeme říci, že se nám líbil, jakkoliv byl poněkud

prostopášný.“
„Jakže, děl starý pán, tento kostel je pochyben a proti předpisům
dobrého stavitelství? A tuto věc jsem zpozoroval až dnes!“
„Zpozoroval jste ji velmi správně,“ pravila dáma, „avšak
uhodnete, že tento můj klobouk sloužil devatero sezón jako
výstřední bouřlivák? Ach, můj milý, on i basilika se vžily, a jejich
provinění se stala řádem světa Neboť, ať poznovu dím, čas

propůjčuje důstojnost i zrůdám´
Hola, hola! Nestojí tyto hovory za opakování? Přivádějí snad z
míry potivý krok? Nejsou dosti pravdivé a nepáchnou téměř
naprostou prostřednosti?

Lázeňské místo Krokovy vary
Na podivuhodné řece Orši leží město dobré pověsti a dobré
vody Voda vyvěrá na stinných místech a devět nejmohutnějších
pramenů, zachycených devaterou studnicí, je označeno jmény devíti
Múz Jde o lázně Krokovy Vary. Jde o město otevřené, vystavené
zpola z cihel, zpola z bláta a z kamene, o město pochybeného

stavitelství a stálého zdraví
Ha, říkává varský starosta, snímaje karty, u nás se nezahálí Hej
rup! naše osada v pospěchu a v ušlechtilém závodění přichází k
červnu šestého měsíce nezpozdivši se a vyčkávajíc pravidelné lhůty
Nuže v těchto koninách účelnosti a kvapícího času (ach, kdepak
se zhurta nestárne a kde je obyvatelstvo, jehož prostředky nejsou
posvěceny) bylo několik usedlostí a něco majetku dosti starobylého
Byl získán z největší části ve hře, jež se nazývá MALÉ - VELKÉ
nebo MALÉ BERE Je to majetek požehnaný a je dobře spravován,
neboť, namoutě, zdejší měšťané jsou kovaní kupci a nic jim
nepřekáží, že jsou Krokovy Vary lázně jen deváté velikostí,
nevhodné oblačnosti, chabého záření slunečního, neprosákavé půdy
a zřídel nikoliv vroucích Nechť si! 7řebas nemá kanalisace, je to

přece město bodré a počestné

Čas
Kalendář more Gregoriano rudl prvou nedělí červnovou a zněly
veliké zvony Čas šel vpřed rychlým krokem jako tomu bývá vždy
ve chvílích prázdně a o velikých svátcích Blížila se hodina osmá,


Vladislav Vančura: Rozmarné léto

PDF file: http://web2.mlp.cz/koweb/00/03/84/40/72/rozmarne_leto.pdf

Rozmarn© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz