DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

výhody práce mimo prostituci

výhody práce mimo prostituci
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/aSkL

PDF file size:
171.05 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/SkL.pdf
Download: výhody práce mi…tituci.pdf» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document výhody práce mimo prostituci.pdf:


Výhod)-8.02951( městnávání žen mimo prostituci
výhody práce mimo prostituci srovnání s prostitucí

nárok na

poč

tov

st ápočtový list ch)O0Ebí

městna

tel hr

dí poj

išt

ní pojišt)ní poue jako samoplátce
nárok na nemocenské dávky nemocenské dávky chybí
ženám se vrací sebeúcta problém)O0E se sebeúctou, sebevědomím

pevná m)síční m

da mda podle počtu klientů za měsíc

výše m

)O0E se od

víj

í od pra

ovní

smlouvy

výše m

)O0E z

visíu, konkur

i a d

lší

h f

ktore

pracovní podmínky jsou dané
předpis) pracovní podmínk)O0E jsou hůře v)P0Emahatelné, žen)O0E mají

strach kontaktovat policii

prostor

soukro

ivot
rodinu, přátele žen)O0E jsou nucen)O0E vést dvojí život, bojí se prorazení toho,

čím se živí

městná

ních mim

o obc

hodní
sféru je menší rivalita mei ženami v prostituci je rivalita na pracovišti, pramení

oba

)O0E, ž

si nev

)O0Ed)

lají

dostmenstruační c)O0Eklus neovlivňuje

výši m

)zTg

/o18 1O Tf

4V.71 0 Td
E menstruační c)O0Eklus má přímý vliv na výši md)O0E nebo
přináší stres, pokud žen)O0E skrývají menstruaci

hro

í běžpra

ovní úrazy, velmi

řídka

pohlavní c

horob

)zTg

/o18 1O Tf

117.P8R 0 Td

v)O0Ešší

votní

ika, na. pře

nosu pohl

vních

horob

umožňuje relativně pravidelný
denní režim přináší nepravidelný denní režim, nedostatek spánku,

ps)O0Echické a f)P0E

ick

)O0Eč

rpá1. po ukončení aměstnání mimo prostituci mají žen) nárok na ápočtový list
- po skončení aměstnání v)O0Edává zaměstnavatel povinně zápočtový list, který slouží

jako informace pro dalšího

městna

tele

, jako

doklad pr

o úřa

d pbsahu
údaje pro účel)O0E dAchodového pojištění
- při dlouhodobé práci v prostituci se nemůžou prokáat zápočtovým listem a
nevzniká jim nárok na starobní důchod
- cílem je opustit oblast prostituce co nejdříve, nebo mít další příjem na legálním

trhu práce
- kd)P0Ež se z důvodu věku nebo e zdravotních důvodů přestanou po delší době
věnovat prostituci, snaží se například otevřít si vlastní erotický privát, kdeměstná


“ jiné žen)10E, tím se ale dostávají mimo zákon (prostituce není trestná,
kuplířství nebo navádění k prostituci je trestné)
- při stále v)O0Ešší konkurenci mezi erotickými priváty v Praze je čím dál těžší řešit
svou finanční otevřením vlastního erotického privátu (v)O0Edělávají především
zavedené podniky a nové se potýkají s ekonomickými problémy)
- kd)P0Ež se věnují prostituci dlouhodobě, hroí jim v podějším věku chudoba (chybí

podklad)O0E pro přiní st

robního důc

hodu, mají nár

ok pouz

nim

lní

sociální dávky, v krajním případě jim hroí až bezdomovectví)
- stal se případ týrané žen)10E, která se chtěla finančně osamostatnit, ab)O0E mohla odejít
od násilnického partnera, pracovala v prostituci pět let a nemohla prokáat žádné

příjm)O0E, platila si pou

votní

poji

tění, pozi j

í selhala antikoncepce,
otěhotněla, ale měla minimální úspory a otec se o dítě nestaral, přičemž šlo o

stálého partnera, ne klienta
- měla nárok na minimální sociální dávk)O0E a žila na hranici bezdomovectví, jedinou
cestu z finančních problémů viděla v tom, dát dítě na hlídání babičce a dojíždět a

klienty na eskort
- na tomto případu se projevují nedostatk)O0E sociálního s)O0Estému v ČR a rohodně není
ojedinělý, odráží stav, kd)O0E prostituce je pro žen)O0E nejr)O0Echlejší výdělek a cesta
z finančních problémů, představuje na první pohled snadné řešení

2. v aměstnání mimo prostituci platí aměstnavatel zdravotní a sociální pojištění
- v aměstnání mimo prostituci platí aměstnavatel povinně svým zaměstnancům

votní

sociá

lní

poji

štění
- většina žen v prostituci si platí poue zdravotní pojištění jako samoplátci, některé

platí

votní

poji

štění

videlně

buď

z důvodu finančních potíží (například
nedostatku klientů) nebo neodpovědného přístupu (pocit, že

votní

poji

štění

nebudou potřebovat)
- vnikají dluh)P0E na zdravotním pojištění a exekuce
- při práci mimo prostituci je pro t)P0Eto žen)O0E výhodné hrazení zdravotního a
sociálního pojištění aměstnavatelem, čistý měsíční příjem se tím může i zvýšit

3. v aměstnání mimo prostituci vzniká nárok na výplatu nemocenských dávek
- v prostituci není nárok na výplatu nemocenských dávek, chybí pracovní smlouva
- pro uhraení životních nákladů během nemoci je nutné spořit „na horší čas)7.OSRSPE“ nebo

nemoc přechá

t a pr

t im nemoc

i, pok

ud je to mož


- většina z nich má minimální úspory a vysoké výdaje (dluhy, exekuce, péče o děti)
- částečně trácejí schopnost plánovat, nakupují například více oblečení, kosmetik)zTg

/o18 1O Tf

PVP.OO 0 Td
než spotřebují, jezdí taxíkem častěji, než je nutné atd., předpokládají, že další den

opět v)O0Edělají pení
- po návratu na legální trh práce mohou více sportovat a v)O0Eužívat nemocenské

dávky v případě potřeb)O0E
- žen)O0E pracující v prostituci může askočit dlouhodobá nemoc i pohlavní choroba,

úra

při spor

tu nebo dopr

vní nehoda

, cpůsobí

o ž

)O0E je výhodnější
práce mimo prostituci, protože mají nárok na nemocenské dávky v případě
dlouhodobé nemoci, úrazu, dopravní nehody apod.
- v praxi atajují pohlavní chorob)O0E, šíí je mezi ostatní žen)P0E a klient)zTg

/o18 1O Tf

P14.VS1 0 Td

xE Eéroblém
šíření nev)P0Eléčitelných chorob), mají strach z nedostatku finančních prostředků,
pokud přestanou pracovat, nebo nemoci přecháejí a výsledkem je delší

neschopnost pracovat a chudoba
- mei prostitutkami jsou i invalidní důchodk)O0En), které žijí na hranici chudob)O0E,
poptávají práci na erotických privátech nebo v pornoprům)O0Eslu (v praxi to byla
například žena s duševní chorobou, která si prací v prostituci výraně zlepšila

finanční situaci, ale b)O0Ela ri

ikem pr

o své

okolí

, na

její s

tav upoz

nil

i až

nti)
- těžce dravotně postižené žen)O0E, jako jsou vozíčkářk)O0E, často inzerují
v internetových seznamkách a hledají práci v pornoprům)O0Eslu a cenu dohodou

4. se aměstnáním mimo prostituci se ženám vrací sebeúcta
- práce v prostituci je stigmatizující
- část společnosti vnímá jako selhání s)O0Estému, že se žen)O0E ačal)O0E věnovat prostituci
z určitých sociálních příčin (dluh)O0E, péče o dítě jako matka samoživitelka, jiné

hodně

ní na tr

hu p


- většinová společnost t)O0Eto žen)O0E odsuuje, častý je názor, že si za svou životní
situaci mohou samy, předsudk)O0E těžují návrat na legální trh práce, zvlášť kd)P0Ež
žen)O0E nemohou v)O0Esv)tlit ch)O0Ebějící

poč

tové lis

)O0E

posl

dních ně

koli

k let a

bojí

se prozrazení
- po delší době v prostituci se projevuje na sebeúctě, na jejich sebevědomí, jejich
sexualit)P0E se v)O0Etrácejí emoce, mohou si přestat vážit sam)O0E sebe a mít tendence ke
střídání sexuálních partnerů i v soukromém životě
- v praxi b)P0El případ ciink)17.VS88E, která se živila prostitucí a podporovala svou rodinu ve
východní Evropě, měla stálého partnera, ten objevil její pracovní profil na

internetu a nejenže jí práci nero
ouval, ale navíc ji ačal sám prodávat a

získávat tím peníze na drogy
- nakonec musela odejít z erotického privátu, kde do té dob)O0E pracovala, protože

nikl

o pode

ře

ní, ž

tahuje

kli

)O0E domA

“, tím o ní atil)P0E přehled
koleg)O0Eně i majitelka podniku a dostala se úplně pod vliv násilnického partnera
- podle posledních výkumů se polovina násilných činů na ženách pracujících
v prostituci odehrává v partnerských vztazích
- ke trátě sebeúct)O0E mAže přispívat i přístup klientů k ženám v prostituci,

ponižování, f)P0E

ick

)10Ec

hickésil

í vče

)O0Enu

ová

ní sex

u be

)O0E,

ale

není to vžd)P0E pravidlem
- negativní kušenosti s klient)O0E jsou často důvodem, že se žena rohodně vrátit na

legální trh práce
- žen)O0E mohou mít také poitivní zkušenosti s klienty, klienti mohou ženám radit, jak
odejít z prostituce, aktivně jim pomáhat
- podle posledních výkumů rakouské neziskové organizace Sophie jsou zkušenosti
a kontakt)O0E od klientů jedním faktorů, který pomáhá ženám vrátit se na legální trh

práce
- z praxe můžeme říct, že v ČR je role klientů stejně důležitá
- někd)O0E docháí k úsměvným situacím, kd)O0E klient radí ženě, jak ačít podnikat, jak

ískat z

městná

ní, a dodá, a

)O0E na

j hl

vně

pomněla

la si nkontakt a že b)O0E ho mr

o, kd

)O0Eb

)O0E se p

k ne

viděli (žena se pak může na druhou
stranu obávat, že pokud se s ním přestane stýkat, bude to snášet špatně a může jí

uškodit)
- vystoupení z prostituce a návrat na legální trh práce je první krok k tomu, aby tyto

žen)O0E

ískal

)O0E zt svou

úc

5. v aměstnání mimo prostituci ženy mohou dostat pevnou měsíční mdu,

ávisl

a tom

, k

oli

síčně kl

ientů
- měsíční příjem žen pracujících v prostituci je ávislý na počtu klientů, ale i na
okolnostech, které ovlivňují finanční situaci a frekvenci klientů, jako jsou roční
období, termín)O0E sportovních utkání, termín)O0E odevní daňové

ho přní,
prázdniny, svátky atd.
- žen)O0E, které se věnují prostituci dlouhodobě, a žen)10E v)O0Eššího věku jsou nucen)O0E
konkurovat cenou a mají méně klientů
- částečně i v Praze a zejména v některých regionech ČR s v)P0Ešší mírou

městna

nost

i nemat)17.VS88Et

o ž

)O0E m)síční p

íj

ni ve v

ši m

ini

mální m

)zTg

/o18 1O Tf

P74.14 0 Td
- v)O0Estoupení e sexb)P0Ezn)O0Esu jim umožní získat pravidelný měsíční příjem alespoň ve

výši minimální m

)P0E a

vnou hodinovou m
- nedoporučujeme volit pro t)O0Eto žen)O0E práci například na živnostenský list, u které

tato výhoda chybí

6. ejména pro ženy vyššího věku může být příjem z práce mimo prostituci vyšší

než prostituce
- práce v prostituci přináší mnoho vedlejších nákladů, jako je zdravotní a sociální
pojištění, nákup kondomů a další pracovních pomůcek, útrata

tax

ikář

pokud
tzv. jezdí eskort atd.
- základní cena za inzerci na erotických seznamkách na internetu je 10 000 měsíčně

a více
- u žen, které se věnují prostituci dlouhodobě, při práci na ulici a v lokalitách České
republiky s v)O0Ešší mírou aměstnanosti mohou t)O0Eto náklad)O0E pedstavovat tak
vysoké procento z příjmů žen činných v prostituci, že návrat na trh práce a

minimální m

du ne

bo z

du o ně

o v

)O0Ešší

je prinanč

hodně

jší

práce v prostituci
- v erotickém privátu Praze, který navštěvují klienti s průměrnými až
podprůměrnými příjm)O0E, b)O0El pípad žen)O0E, která v)10Ed)lávala okolo 6000 měsíčně,

což je výra
ně méně než je minimální mda v ČR, a pečovala o dítě jako matka

samoživitelka
- nejde o ojedinělý případ, podobně níké jsou příjm)O0E z prostituce u starších žen

nebo žen pracujících na ulici
- navíc přibližně každá druhá žena pracující v prostituci je matka samoživitelka
- ženám pracujícím v prostituci je potřeba v)O0Etvoit podmínk)O0E k návratu na legální
trh práce, např. rekvalifikace nebo podporovaná pracovní místa

7. práce mimo prostituci nabízí vyšší kulturu pracovního prostředí a více práv pro

stnan
- podle výkumu Rozkoše bez rizika z roku 2016 ažilo 57% žen konflikt)P0E na
pracovišti, většina konfliktů na pracovišti v
niká s majiteli privátů, manažer)O0E,

pasáky, ostatními pracovnicemi
- mohou přerůstat v šikanu, jako je nedodržování dohodnutých pravidel e stran)O0E
majitele privátu nebo klubu (nev)O0Eplácí ženám odměnu podle dohod)O0E, ps)10Echick)O0E je

týrá, může dochá

t i

k fyzickému násilí)
- například majitelka jednoho erotických privátů b)O0Ela drogově ávislá, nedostatek
financí řešila nainstalováním kamer na pokojích, pod

nkou, ž

dva

)O0E

budeno kvůli

kon

strukc
i, a prodejem kamerových áznamů na internetu,
nev)O0Eplácením příplatků nebo spropitného

městna

)O0Ením
- e stran)O0E spolupracovnic může docházet k šikaně mladších žen, které více
v)O0Ed)lávají, krádežím (například tehd)O0E, kd)O0Ež mají žen)O0E všechn)O0E v)O0Ed)lané pení

sebe nebo na

vláštní

m m

íst

, ne

usch

ovau m

tele

privá

tu) nebo fyzickému

násilí
- žen)O0E násilí na pracovišti neřeší onámením na policii, protože mají strach
z prorazení, necht)jí, ab)OO.0P1PE se rodina dozvěděla, kde pracují
- výhoda práce mimo sexbyznys spočívá v tom, že nabíí lepší kulturu prostředí,
podmínky dané pracovní smlouvou, možnost obrátit se na inspekci práce, policii

nebo odbory

8. žen aměstnané mimo prostituci nemusejí vést dvojí život, nemusejí se bát
prozrazení v rodině, prorazení dětem
- žen)O0E pracující v prostituci mají většinou připravenou historku pro své okolí, kde

pracují a na jaké po

ici, sna

í se v

)O0Etvoit

si t

kovou, a

)O0E jíkl

d n

mohl

navštívit na pracovišti rodina, děti nebo partner
- 39,5 % z nich se vůbec nestýká se svými blíkými, z obavy z prozrazení
- některé žen)O0E mají více takových historek pro rAné blízké osob)O0E, zkušené si
v)O0Etvoí n)jakou důvěr)O0Ehodnou a tu pak používají vžd), aby si nemusely

pamatovat, co komu řekl)
- pokud nežijí úplně sam)P0E, jsou ve stálém stresu, že rodina jistí, kde pracují, že je
například budou chtít navštívit v práci jejich rodiče, partner, děti
- tento stres odchodem e sexb)P0Ezn)O0Esu odpadá a žena je pod menším ps)O0Echickým
tlakem, to přispívá k její celkové pohodě
- žen)O0E pracující mimo prostituci mají více času například na kamarádk)O0E a nemusejí
si pro ně v)O0Emýšlet histork)O0E o tom, kde pracují (žen)O0E v prostituci často pracují
večer, kd)O0E jejich kamarádk)O0E mají volno, a přes den na ně kamarádky naopak
nemají čas), mohou se věnovat koníčkům
- v praxi b)P0El případ žen)O0E, která pečovala o tři děti jako matka samoživitelka, jako
zdravotní sestra nemohla děti uživit a exmanžel platil výživné nepravidelně nebo

vůbec
- ačala si přiv)O0Ed)lávat prostitucí a ároveň jako OSVČ v oboru astrologie, aby

mohla v)O0Esv)tlit, kam odchá

í na ně

koli

k hodin denně

, z

rove

ň díky tomu mohla

své příjm)O0E částečně danit
- pobaveně popisovala, jak její exmanžel a ní jezdí několikrát za rok, „slitná a
přemlouvá, ab)O0Ech se k němu vrátila, sice v)O0Epadám dobře, protože musím o sebe
pečovat, ale on mě tam dostal, nechci s ním nic mít“

9. ženy pracující mimo prostituci mají lepší možnost najít partnera, aložit rodinu
- nutnost vést dvojí život vede žen)O0E pracující v prostituci k tomu, že se v)P0Ehýbají

partnerským v

tahům, a

)O0E

si nemusel

)O0E v

)O0Em

šlet h

ist

)O0E, kde

ují
- často nechtějí navaovat vážné vztah)O0E, zejména v případě, kd)O0E jejich partner ví,

čím se živí, nechtějí se t

pléta

t do hi

store

k o své

prá

i, vyhýbají se
konfrontaci partnera s rodinou, což má a následek izolaci, uch)O0Elování se pouze ke
krátkodobým nebo neávazným vztahům, méně často zakládají rodinu během

práce v prostituci
- v praxi jsou problémem stop)O0E nebo drobná ranění od klientů, pozdní a
nepravidelné příchod)O0E domů, práce většinou ve večerních a nočních hodinách,

většinou se žen)O0E

pléta

í do hi

stor

k o své

prá

i t

k dlouho, než

tah ukonč

í, ab

)O0E
nebyly pod stresem, nebo dojde k prozrazení
- ve výhodě jsou žen)O0E, které pracují tv. sam)O0E na sebe, protože si mohou

organi

ova

t ča

s, kd

)O0E se c

htějí věnova

t par

tne

rovi, t

)O0Eto ž

)O0E s

le v

)O0Estavují

ikům
, např. napadení e stran)O0E klienta (pracují sam)O0E a jen některé mají dohodu
s kamarádkou nebo partnerem, ab)O0E dal)O0E signál, kd)17.VS88Ež dojde k problémům

s klientem)
- v praxi jsou případ)O0E, kd)10E žena íská blízkého klienta, který posk)P0Etuje určitou
formu ochrany („kd)O0Ež se mě klient ptá, jestli mě může seřeat, říkám, že jasně, ale
že asi bude mít „trošku“ problém s pánem od ásahovk)O0E, v)tšinou to zabere“)
- většina žen ale má strach, že se partner doví, kde pracuje, řekne to rodině,
přátelům a podobně, proto v)O0Ehledávají nezávazné vztahy, jednorázový sex nebo

ívají s

tre

s, ž

rtne

r naíkl

d na

jde je

h p

int

rne
- výhodou většiny profesí mimo prostituci je, že nemají vliv na možnost žen mít

partnerské v

tah

)O0E ne

bo d
- snaha mít stálého partnera a rodinu je výnamnou motivací žen pro návrat na

legální trh práce

10. v práci mimo prostituci je menší rivalita mei zaměstnanci
- na rodíl od běžných konfliktů na pracovišti mimo prostituci vyplývají konflikty

rotic

iváte

klube

sto

z obav)O0E, da v)O0Ed)lají

dostatek peně
- mohou mít pocit, že jim ostatní žen)O0E přebírají klient)O0E, že pro ně představují příliš
velkou konkurenci, rivalita může přerůstat v šikanu
- projevuje se alkoholismus a toxikomanie části žen pracujících v prostituci a

celkově nižší kultura prostředí
- pokud se žena na legálním trhu práce v)O0Ehne například práci na živnostenský list,

mohou v

nikat

konflikt

)O0E
v mezilidských vztazích, ale nepramení z obavy o

výši výdělku a neovlivňují ji

11. v práci mimo prostituci nesouvisí menstruační cyklus žen s náplní práce
- žen)O0E pracující v prostituci během menstruace buď několik dnů nepracují, nebo
používají pracovní pomůck)O0E, které

ňují

úniku m

nstrua

ní krve

- většinou používají jemnou kuch)O0E3skou houbičku, e které odstraní hrubou část adí se po koupe

, po st

)O0Eku je pot

)O0Et

out a poít

lší

, protož
použití s druhým klientem b)O0E neplnila svou funkci a b)O0Elo b)O0E obtížné ji v)O0Etáhnout
- „houbičku“ je potřeba v)10Etáhnout hned po odchodu klienta, apomenutá
„houbička“ po delší době může působit vážné komplikace jako je zánět děloh)O0E a
podle gynekologů jde o častý problém žen v prostituci, vyskytující se v ordinacích

až několikrát týdně
- období menstruace představuje určitý stres navíc, žena například potřebuje
soukromí v koupelně, musí dávat poor, ab)O0E klient nezjistil, že používá

„houbičku“
- výjimku tvoří skupina klientů, kteří preferují sex při menstruaci (těch je mei

klient)O0E menšina)
- v praxi se stal případ, že žena měla apomenutou „houbičku“ tři měsíce, uvažovala
o tom, že se vrátí na legální trh práce, že skončí s prostitucí, přičemž potíže

působepomenutouhoubičkou
“ se projevují poue při pravidelném st)O0Eku,

takže pokud b)O0E

měnila

si, m

ohla z

ůstat dl

ouho be

povši

mnut
- dík)O0E tomu, že ůstala v prostituci, ji pínak)P0E obt)žoval)O0E, takže v)O0Ehledala lékaře
- pokud nedojde k odhalení příčin)O0E, zapomenuté „houbičk)1R.4S88E“, většinou docháí
k v)O0Esokým horečkám, ánětu děloh)O0E a například náhlému kolapsu na ulici bez

jevné

příč

)O0E

k otravě krve
- pro t)O0Eto žen) tak může být jedna motivací k návratu na legální trh práce i fakt, že
mohou menstruovat v klidu, bez „houbiček“, stresu nebo výpadku příjmů

12. práce mimo prostituci představuje pro ženy menší ní riziko
- žen)O0E pracující v prostituci jsou více ohrožen)O0E násilím e stran)O0E majitele privátu
nebo klubu, pasáka, klientů, spolupracovnic
- podle posledních výkumů zažilo 63,5 % žen v prostituci nějakou formu násilí e
stran)O0E klienta, včetně v)10Enucení sexu be

)zTg

/o18 1O Tf

OPR.7P1 0 Td
- hroí jim např. žloutenka a řada pohlavních chorob včetně AIDS, nejen od klientů,
ale mohou je přenášet žen)O0E na sebe nav

jem, ve

spolkoupe

lně,
nev)O0Eměňováním kondomů při sexu ve třech nebo při orálním sexu bez ochrany
atd., žen)O0E pracující tv. sam)O0E na sebe mohou být ohrožen)O0E i na životě (nemají
kolegyni, která by je „jistila“ z vedlejší místnosti)
- v jednom z erotických privátů v Prae se stal případ, kd)O0E žena si ohřívala večeři na
pl)O0Enovém sporáku, přespala na pracovišti, v noci došlo k úniku pl)P0Enu a následně

k výbuchu kvůli apálené cigaretě
- časté je násilí e stran)O0E klientů, kromě lehkých neúm)O0Eslných zranění jsou to
zlomeniny, podlitiny, omezování osobní svobody, ohrožování braní, vražd)zTg

/o18 1O Tf

1OR.4R 0 Td
dochází i k loupežným přepadením, kd)O0E si v)tšinou muž v)P0Etipuje, kd)O0E je žena

sama be

majit

le ne

bo d

ruhé

kole

)O0En)
- v praxi na jednom z privátů pracoval)O0E dvě žen)O0E, a pokud jedna nich ůstala na
několik hodin v b)O0Et) sama, předstírala ve vedlejším pokoji hovor s kolegyní nebo

pouštěla nahlas televi

i, ab

)O0E slo, ž

ní v b)O0Etě sama
- v práci mimo prostituci hroí ženám běžné pracovní úrazy, ale podléhá
h)O0Egienickým předpisům a je obecně be

jší

prá

v prostituci

13. práce mimo prostituci umožňuje pravidelnější denní režim
- práce v prostituci může být ps)O0Echick)O0E i f)O0Eick)O0E v)10Ečerpávající, obzvlášť pro žen)O0E,

které pracují t

v. nonst

, tj

. pra

ujííkl

d na

„krátký a dlouhý týden“ a
odjíždějí domů na víkend)O0E, každý druhý víkend nebo méně často
- některé žen)O0E na erotických privátech mohou obsloužit až 20 klientů denně, což

přináší

votní

ika, a

le ta)O0Ec

hickou n

poh

odu, poc

, ž

jsou

ustále

v práci, i kd)P0Ež na některých privátech mohou odejít například na hodinu denně,
aby si koupily jídlo a prošl)O0E se po okolí
- práce v prostituci přináší práci dlouho do noci, nepravidelný a nedostatečný
spánek, nepravidelnou stravu, nedostatek času na péči o draví, málo volného času

na sport a koníčk)
- to má a následek ps)O0Echickou nepohodu, v)O0Ečerpanost, další zdravotní problém)O0E,
v)O0Ehoení, nechuť k prostituci a ároveň beznaděj, že je možné se vrátit na legální

trh práce
- motivací k návratu na legální trh práce je pro t)O0Eto žen)O0E i možnost pravidelného
režimu, dostatku spánku, pravidelné strav)O0E a volného časuvýhody práce mimo prostituci

PDF file: výhody práce mimo prostituci.pdf© 2023 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czObchod.Bejvavalo.czPieris.cz