DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

granty a dotace 19.2.2018

granty a dotace 19.2.2018
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/aT2O

PDF file size:
330.35 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/T2O.pdf
Download: granty a dotace…2.2018.pdf

Date saved:
February 19, 2018» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document granty a dotace 19.2.2018.pdf:


• Fond pomoci dětem s DMO

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové přispívá na neurorehabilitaci dětí s DMO v léčebných
zařízeních. Fond přispívá na neurorehabilitaci dětí a mladých lidí do 26 let s DMO v léčebných zařízeních
v ČR a na Slovensku. Žadatelem může být fyzická osoba. Maximální výše příspěvku u jedné fyzické osoby
je 10 000 Kč.

Více informací: http://www.vdv.cz/programy/fond-pomoci-detem-s-dmo/

Termín pro předkládání žádostí: do 10. března 2018

• Nadační fond GSK

V roce 2018 podpoří fond aktivity zaměřené na pomoc seniorům a hendikepovaným, konkrétně bude
podporovat tyto oblasti: 1) Vzdělávání neziskových organizací, které podporují seniory nebo
hendikepované (vzdělávání zaměstnanců za účelem rozvoje organizace a jednotlivců v oblasti poskytovaných
služeb), 2) Podpora rodin pečující o seniory a hendikepované (odlehčovací služba pro rodiny pečující o
seniory a hendikepované, vzdělávání rodin/pečovatelů zaměřené na neformální péči o hendikepovaného či
seniorního člena rodiny, aktivity zaměřené na sociální, komunitní či pracovní inkluzi seniorů a
hendikepovaných, 3) Aktivní přístup ke zdraví (aktivity pro seniory a hendikepované vedoucí ke zvyšování
zdravotní gramotnosti, aktivity pro seniory a hendikepované zlepšující jejich tělesné a psychické zdraví).
Žadatelem mohou být mimo jiné nestátní neziskové organizace.

Více informací: http://www.vdv.cz/programy/fond-pomoci-detem-s-dmo/

Termín pro předkládání žádostí: do 12. března 2018 (do 12:00 hod.)

• ČSOB POMÁHÁ REGIONŮM - Jarní výzva 2018

Dárcovský program ČSOB pomáhá regionům má za cíl zlepšit život a životní prostředí v celé České
republice a zároveň nabízí novinku v pomoci přihlášeným organizacím v rámci vzdělávání a mentoringu.
Nestátní neziskové organizace z celé ČR mohou přihlásit své zajímavé projekty do programu ČSOB pomáhá
regionům, jako jsou např. nové auto nebo vybavení pro sestry v terénu, obnova parku, nová energie a
relaxace pro seniory, oprava dětského hřiště, bezbariérový přístup do kostela či školy, jak využít
prostor na půdě, oprava kapličky nebo třeba záchrana vzácného živočicha apod.

Více informací: http://www.csobpomaharegionum.cz/

Termín pro předkládání žádostí: do 12. března 2018

NADACE, NADAČNÍ FONDY, PROGRAMY A ORGANIZACE, O KTERÝCH JSEM VÁS JIŽ INFORMOVALA A
KDE JE MOŽNÉ NADÁLE ŽÁDAT O FINANČNÍ PODPORU:

• Stipendia Nikoly Tesly

Žádat o stipendia mohou nadaní studenti ze sociálně slabých rodin, z dětských domovů nebo příp. se
zdravotním handicapem, kteří studují technický obor na vysoké škole v ČR. Podmínky pro získání
stipendia: studijní průměr do 2.0 (příp. odpovídající hodnocení v doktorském programu), věk do 30 let, studium
technického oboru v bakalářském, magisterském nebo doktorském programu na vysoké škole v ČR (prezenční
nebo kombinované), sociální a/nebo zdravotní handicap, úspěšné absolvování přijímacího pohovoru ve Výboru
dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové.

Více informací: http://www.vdv.cz/programy/stipendia-nikoly-tesly/
Termín pro předkládání žádostí: do 25. února 2018

• Podpora handicapovaných sportovců v Olomouckém kraji

Cílem dotačního programu je podpora handicapovaných sportovců sdružených v oddílech nebo klubech
sídlících v Olomouckém kraji a samotných handicapovaných sportovců, zaměřená na zkvalitnění jejich
sportovní přípravy ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje. Dotace je zaměřena zejména do
oblasti zabezpečení účasti členů klubu (oddílu) na sportovních akcích (doprava, cestovné, stravné,
ubytování), údržby a provozu sportovního areálu, nákupu sportovního materiálu a pořádání
sportovních, výcvikových a náborových akcí. Žadatelem může být fyzická osoba nebo právnická osoba.

Více informací: https://www.kr-olomoucky.cz/program-na-podporu-handicapovanych-sportovcu-v-olomouckem-
kraji-v-roce-2018-prijem-zadosti-19-1-20-4-cl-4148.html
Termín pro předkládání žádostí: od 19. ledna 2018 do 20. dubna 2018

• Dotace Jihočeského kraje - Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních

službách

Všeobecným cílem je podpora aktivit/projektů, které na sociální služby navazují, doplňují je i rozšiřují a
při poskytování širokého spektra těchto služeb mají svou nezastupitelnou roli. Podporovány budou projekty,
které se zaměřují na naplňování individuálních potřeb osob, podporují zapojení těchto osob do místní
komunity, vč. podpory procesu jejich sociálního začleňování. Cílem je prostřednictvím těchto
aktivit/projektů umožnit osobám změnit životní styl, zapojit se do běžného života a eliminovat sociální
vyloučení. Preferovány budou také projekty, které podporují sociální soudržnost místních společenství (obcí a
mikroregionů). Dotace nebude poskytována na samostatné jednorázové aktivity (festival, ples, akce konané při
příležitosti oslav různých svátků – matek, dětí, významných událostí apod.).

Více informací: http://www.kraj-jihocesky.cz/1110/aktualni_vyzvy_dotace_jihoceskeho_kraje.htm
Termín pro předkládání žádostí: od 12. února 2018 do 23. února 2018 (do 12:00 hod.)

• Dotace Jihočeského kraje - Podpora rozvoje sociálních služeb

Cílem dotačního programu je podpora rozvoje vybraných druhů sociálních služeb poskytovaných dle
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, na území Jihočeského kraje, v
souladu s prioritami Akčního plánu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok
2018.

Více informací: http://www.kraj-jihocesky.cz/1110/aktualni_vyzvy_dotace_jihoceskeho_kraje.htm
Termín pro předkládání žádostí: od 12. února 2018 do 23. února 2018 (do 12:00 hod.)

• Dotace Jihočeského kraje - Podpora sociálně zdravotních aktivit

Cílem dotačního programu je napomoci ke zlepšení kvality života osob se zdravotním postižením a
seniorů. Podporovány budou aktivity na území Jihočeského kraje, které napomáhají k překonávání bariér v
sociálním fungování, podporují další možnosti a příležitosti sociálního začleňování těchto osob, a tím i
jejich zapojení do aktivního života.

Více informací: http://www.kraj-jihocesky.cz/1110/aktualni_vyzvy_dotace_jihoceskeho_kraje.htm
Termín pro předkládání žádostí: od 12. února 2018 do 23. února 2018 (do 12:00 hod.)

• Projekt EU - výzva č. 38 OPPPR - Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť

Tato výzva je zacílena na vznik a rozvoj sociálních podniků, včetně podniků propojujících své sociální
podnikání s různými formami sociálních služeb (např. s chráněným či azylovým bydlením) či komunitních
aktivit. Výzva je také zacílena na vznik a rozvoj chráněných pracovišť. Oprávněným žadatelem jsou také
nestátní neziskové organizace. Konzultace projektových záměrů probíhají od 24. 1. 2018 do 23. 1. 2019

Více informací: http://penizeproprahu.cz/vyzva-c-38-podpora-vzniku-a-rozvoje-socialnich-podniku-a-

chranenych-pracovist/
Termín pro předkládání žádostí: od 23. února 2018 do 23. ledna 2019

• Fond vzdělání Výboru dobré vůle - Stipendia nadaným dětem se zdravotním postižením

Fond vzdělání poskytuje stipendia nadaným dětem se zdravotním postižením, ze sociálně
znevýhodněných rodin a dětem z dětských domovů ke studiu na středních a vysokých školách v České
republice. Hlavním partnerem projektu je ČSOB. Podmínky pro získání stipendia: věk do 26 let (v
odůvodněných případech do 30 let - např. u žadatelů v doktorském programu), studium na střední, vyšší
odborné či vysoké škole v ČR, studijní průměr do 2.0, sociální a/nebo zdravotní handicap, úspěšné
absolvování přijímacího pohovoru ve Výboru dobré vůle.

Více informací: http://www.vdv.cz/programy/fond-vzdelani/
Termín pro předkládání žádostí: do 25. února 2018

• Projekt EU - výzva č. 82 OPZ – Ověřování nových řešení využitelných ve veřejné sféře

Výzvu v oblasti sociálních inovací vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí a je zaměřena na
ověřování nových řešení využitelných ve veřejné sféře. Cílem je zvýšit kvalitu a kvantitu využívání
sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech. Podpořeny budou projekty, které
řeší přetrvávající nebo hrozící společenské problémy v oblasti sociální integrace, zaměstnanosti a
veřejné správy. Žadatelem mohou být také nestátní neziskové organizace.

Více informací: https://www.esfcr.cz/vyzva-082-opz
Termín pro předkládání žádostí: od 15. ledna 2018 (od 4:00 hod.) do 27. září 2018 (do 12:00 hod.) -
předběžná žádost o podporu a do 18. prosince 2018 (do 12:00 hod.) - konečná žádost o podporu

• Charitativní projekt Patron

Patron je charitativní projekt, jehož smyslem je pomáhat zdravotně a sociálně znevýhodněným dětem a
jejich rodinám z celé České republiky. Projekt dává prostor příběhům dětí. Prostřednictvím finanční sbírky
vázané na každý z nich se snaží získat prostředky na pokrytí konkrétních dětských potřeb. Projekt se opírá o
crowdfunding, na cílovou částku se tak libovolným příspěvkem skládá více jednotlivců. Je možné podpořit 4
kategorie pomoci: sportovní a vzdělávací pomůcky pro dítě, zájmové a vzdělávací aktivity, zdravotní
pomoc nebo pomoc rodině s dětmi v nouzi.

Více informací: https://patrondeti.cz/
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Projekt EU - výzva č. 77 IROP - Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování
III.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje výzvu, jejímž cílem je deinstitucionalizace pobytových zařízení
sociálních služeb v sociální služby, které umožní uživateli zařazení se a setrvání v přirozeném prostředí a jeho
aktivní zapojení se na trh práce a do společnosti. Podporovány budou služby typu osobní asistence,
pečovatelské služby, podpora samostatného bydlení, tísňová péče, sociální rehabilitace, průvodcovské
a předčitatelské služby apod. Dotaci bude možno získat i na výstavbu denních či týdenních stacionářů,
chráněného bydlení, sociálně terapeutických dílen, center denních služeb, domovů se zvláštním
režimem apod. Oprávněným žadatelem jsou také nestátní neziskové organizace.

Více informací: https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-77-Deinstitucionalizace-

socialnich-sluzeb-za-ucelem-socialnih
Termín pro předkládání žádostí: do 30. března 2018

• Projekt EU - výzva č. 35 OPPPR - Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení

Projekty musí být zaměřené na: A) vznik nebo rozvoj sociálních služeb, B) vznik a rozvoj kulturně
komunitních center, C) vznik a rozvoj bytů sociálního bydlení, včetně chráněného bydlení. Projekty musí
být fyzicky realizovány výhradně na území hl. m. Prahy a pro cílovou skupinu, která splňuje podmínky
územní způsobilosti pro hl. m. Prahu. Žadatelem mohou být také nestátní neziskové organizace (např.
spolky). Pro žadatele je připraven seminář, který se bude konat 19. 10. 2017 na Magistrátu hl. m. Prahy,
Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1.

Více informací: http://penizeproprahu.cz/vyzvy/
Termín pro předkládání žádostí: od 23. října 2017 do 23. března 2018 (do 16:00 hod.)

• Projekt EU - výzva č. 129 OPZ - Podpora sociálního podnikání

Podporovány budou tyto aktivity: A) Vznik nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání –
integrační sociální podnik, B) Vznik nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání –
environmentální sociální podnik. Oprávněnými žadateli jsou OSVČ, obchodní korporace a nestátní
neziskové organizace.

Více informací: https://www.esfcr.cz/vyzva-129-opz
Termín pro předkládání žádostí: od 30. června do 30. listopadu 2018 do 12:00 hodin

• Projekt EU - výzva č. 60 Sociální infrastruktura - Integrovaný regionální operační program

Výzvu vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Typy podporovaných projektů: deinstitucionalizace
sociálních služeb za účelem sociálního začleňování, infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální
služby, komunitní centra a sociální bydlení. Žadatelem mohou být také nestátní neziskové organizace.
Projekty mohou být realizovány na území Brněnské a Plzeňské metropolitní oblasti a Ústecko-
chomutovské aglomerace.

Více informací: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-60-Socialni-infrastruktura-

integrovane-projekty-ITI
Termín pro předkládání žádostí: od 29. listopadu 2016 do 31. října 2022

• Projekt EU - výzva č. 61 Sociální infrastruktura - integrované projekty IPRÚ - Integrovaný regionální

operační program

Výzvu vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Typy podporovaných projektů: deinstitucionalizace
sociálních služeb za účelem sociálního začleňování, infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální
služby, komunitní centra a sociální bydlení. Žadatelem mohou být také nestátní neziskové organizace.
Projekty mohou být realizovány na území Liberce – Jablonce nad Nisou, Karlových Varů, Mladé Boleslavi,
Jihlavy a Zlína.

Více informací: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-61-Socialni-infrastruktura-

integrovane-projekty-IPRU
Termín pro předkládání žádostí: od 29. listopadu 2016 do 31. října 2022

• Projekt EU - výzva č. 62 Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD - Integrovaný regionální

operační program

Výzvu vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Typy podporovaných projektů: deinstitucionalizace
sociálních služeb za účelem sociálního začleňování, infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální
služby, komunitní centra a sociální bydlení. Žadatelem mohou být také nestátní neziskové organizace.
Projekty mohou být realizovány na území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD.

Více informací: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-62-Socialni-infrastruktura-

integrovane-projekty-CLLD
Termín pro předkládání žádostí: od 29. listopadu 2016 do 31. října 2022

• Nadace AGROFERT – Automobil pro hendikepované

Individuální žadatelé mohou žádat o příspěvek na zakoupení automobilu. Fond je určen na podporu lidí s
hendikepem a rodičů, kteří se starají o děti s postižením. Základními hodnotícími kritérii jsou jak postižení
žadatele/dítěte, tak sociální situace žadatele/rodiny.

Více informací: http://www.nadace-agrofert.cz/
Termín pro předkládání žádostí: žádosti jsou přijímány 4x ročně, nyní do 28. února 2018, následně do 31.
května 2018, do 31. srpna 2018 a do 15. listopadu 2018

• NROS - Program Pomozte dětem – Individuální projekty

Program Pomozte dětem je dlouhodobý charitativní projekt spojený s celonárodní veřejnou sbírkou, který
přináší přímou a účinnou pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let věku v celé České
republice. Žádost podává nezisková organizace ve prospěch konkrétního dítěte (dětí) v jedné domácnosti.

Více informací: http://www.pomoztedetem.cz/pomoc/individualni-zadatel/
Termín pro předkládání žádostí: 3x ročně, nyní do 15. února 2018 do 16 hod.

• Nadace Dětský mozek

Nadace podporuje děti i dospělé s postižením centrální nervové soustavy, seniory, autisty. Pomoc
prostřednictvím finančních příspěvků je poskytována fyzickým i právnickým osobám a je určena na
respitní a domácí péči, asistenční službu, vzdělání, pořízení rehabilitačních pomůcek.

Více informací: http://www.detskymozek.cz/o-nas
Termín pro předkládání žádostí: průběžně (nyní do 15. května 2018)

• Nadace Zdraví pro Moravu

Nadace vyhlašuje grantové řízení pro neziskové organizace, rozpočtové a příspěvkové organizace,
občanská sdružení, účelová zařízení církví a ostatní nestátní organizace, registrované v České republice a
pracující v oblasti prevence a podpory zdraví. Finanční prostředky mohou být poskytnuty na přímé hrazení
projektu. Od roku 2006 jsou vypisovány granty i pro jednotlivce (ovšem o podporu se žádá prostřednictvím
organizací, které pro žadatele formou podaného projektu požádají o podporu a mohou žádost doložit).

Více informací: http://www.nadacezdravi.cz/
Termín pro předkládání žádostí: každý rok ve dvou kolech – k 31. březnu a k 31. srpnu daného roku

• Citibank – zaměstnanecký charitativní fond

Fond se zaměřuje na podporu neziskových organizací v následujících oblastech: ohrožené děti nebo
podpora aktivit zaměřených na děti žijící v sociálně nestandardních podmínkách; ohrožené ženy nebo podpora
programů určených ženám žijících v sociálně nestandardních podmínkách; zdravotně postižení; senioři;
ekologické projekty.

Více informací: http://www.citibank.cz/czech/gcb/corporate_banking/czech/footer/spolecenska-

odpovednost.htm

Termín pro předkládání žádostí: do 30. dubna nebo do 31. října daného roku

• Siemens Fond pomoci - Regionální podpora

Siemens Fond pomoci má kromě celostátního programu navíc i regionální kola, a to v regionech Frenštát,
Brno, Trutnov a Mohelnice (tam, kde se nacházejí odštěpné závody Siemens). Regionální kola jsou otevřená
všem neziskovým organizacím, která mají své sídlo v blízkosti našich odštěpných závodů. Podpora je
určena na pomoc slabším a potřebným, kteří se ne vlastní vinou dostali do obtížné situace a nemohou si
pomoci sami. Fond podporuje instituce, které pomáhají dětem a lidem se zdravotním postižením či
sociálními problémy. Pro regionální kola platí stejná pravidla jako pro celostátní kolo. Pokud s projektem
neuspějete v regionálním kole, nelze stejný projekt přihlásit do kola celostátního.

Více informací:
https://www.cee.siemens.com/web/cz/cz/corporate/portal/home/o_nas/spol_odpovednost/firemni_filantropie/fon

d_pomoci/Pages/regionalni-podpora.aspx
Termín pro předkládání žádostí: dvakrát do roka, vždy do 15. května nebo do 15. listopadu daného roku

• Nadace AGROFERT – Obecné individuální žádosti

Podpora je určena především těm, kteří navzdory svému jasnému hendikepu (fyzickému, mentálnímu či
sociálnímu) bojují a snaží se vést plnohodnotný život. I přesto se ocitli v situaci, ve které potřebují pomoc.
Poskytují se příspěvky na zdravotní a edukační pomůcky, na hippoterapii a canisterapii, na odlehčovací
a asistenční služby, na vzdělávání dětí/lidí, kteří studují/chtějí studovat i navzdory svému hendikepu..

Více informací: http://www.nadace-agrofert.cz/
Termín pro předkládání žádostí: průběžně, vždy k poslednímu dni v měsíci

• Nadace Jakuba Voráčka

Hokejista Jakub Voráček společně se svou sestrou Petrou Klausovou založili Nadaci Jakuba Voráčka, jejímž
cílem je především zlepšit situaci pacientů s roztroušenou sklerózou. Podpora Nadace Jakuba Voráčka v
České republice směřuje do tří oblastí: 1) podpora výzkumu a rozvoje registru pacientů s roztroušenou
sklerózou, 2) podpora činnosti a rozvoje MS center v České republice, 3) podpora individuálních pacientů s
roztroušenou sklerózou v tíživé situaci.

Více informací: http://nadacejakubavoracka.cz/
Termín pro předkládání žádostí: několikrát ročně

• Nadační fond Propojeni

Oblast projektů realizovaných NF Propojeni není striktně vymezena. Prostředky jsou směřovány zejména na
pomoc handicapovaným pro jejich snadnější začlenění do společnosti, na nákup nenárokovatelných
zdravotních pomůcek vedoucích ke zkvalitnění života nemocných a postižených, příspěvky a dary
dětským a seniorským domovům apod.

Více informací: http://www.nfpropojeni.cz/cs/kohobrpodporujeme/
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Nadační fond KlaPeto

Nadační fond se věnuje přispívání ke zlepšení postavení zdravotně postižených osob v České republice,
odstraňování mentálních a legislativních bariér pro zařazení sociálně a zdravotně znevýhodněných do
života, podpoře aktivit a sportu handicapovaných, podpoře poradenských služeb zdravotně postiženým
osobám. Nadační fond poskytuje příspěvky a) fyzickým osobám se zdravotním postižením, b) právnickým
osobám podporujícím zájmy zdravotně postižených. Základní cílovou skupinou činností nadačního fondu
jsou osoby na vozíčku či po amputaci končetiny.

Více informací: http://www.klapeto.eu/
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Fond rodiny Sýkorovy

Výnosy z dárcovského fondu Sýkorových zřízeného v Nadaci Via podporují řadu projektů v Česku i v
zahraničí. Prostřednictvím svého rodinného dárcovského fondu chtějí Sýkorovi vést k filantropii své děti.

Více informací: http://www.nadacevia.cz/fond-rodiny-sykorovy/
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Fond Tři sestry pomáhají

Hudební skupina Tři sestry si u Nadace Via založila svůj vlastní dárcovský fond na konci roku 2011.
Posláním fondu je podporovat zejména programy pro děti a mládež, osoby sociálně slabé v situacích, kdy
jsou odkázány na pomoc druhých, či ty, které se nečekaně ocitnou v těžké životní situaci vinou
nehody, nemoci či jiné osobní tragédie.

Více informací: http://www.nadacevia.cz/fond-tri-sestry-pomahaji/
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Fond Rachůnek

Marek Herman založil dárcovský fond ve spolupráci s Nadací Via v roce 2006. Výnosy fondu jsou určeny k
financování projektů zaměřených na vzdělávací a rozvojové programy na podporu maminek a tatínků
pečujících o děti do šesti let.

Více informací: http://www.nadacevia.cz/fond-rachunek/
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Nadační fond Bělobrádek

Posláním a účelem nadačního fondu je především podpora zdravotně postižených, nemocných a
znevýhodněných osob, zejména v oblasti jejich integrace do společnosti, zajišťování plnohodnotného
života a dosahování profesního úspěchu, či podpora právnických a fyzických osob, které se zabývají
pomocí handicapovaným a dále podpora kulturních a volnočasových aktivit a činností fyzických a
právnických osob, které těmito aktivitami rozvíjejí kvalitu společenského života.

Více informací: http://www.pavelbelobradek.cz/clanky/nadacni-fond-belobradek/
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Nadační fond Šance onkoláčkům

Nadační fond materiálně a finančně pomáhá dětem s vrozenými vadami, s onkologickým nebo jiným
závažným onemocněním a 2 roky po jejím ukončení. Žádosti mohou podávat jednotlivci.

Více informací: http://www.nfsanceonkolackum.cz/
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Projekt HUGS

HUGS Club sdružuje členy klubu, kteří platí pravidelný měsíční členský příspěvek a tím se podílejí na realizaci
příběhů pomoci. Žádat o podporu mohou jednotlivci i neziskové organizace. Průběh darování probíhá
vypsáním a zveřejněním příběhu na stránkách https://www.hugseurope.eu. Následně se v rámci projektu
vybírají příspěvky na úhradu potřebných nákladů. Je možné zakoupit, uhradit věc, službu spojenou se
zdravím, rehabilitací, náklady na léčbu. Není možné poskytnout přímo finanční částku.

Více informací: https://www.hugseurope.eu
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Nadace Preciosa - Fond sociální a humanitární

Významnou součástí práce tohoto fondu je i pomoc individuálním žadatelům, kteří se ocitnou v kritické
životní situaci. V oblasti sociálních a humanitárních činností působí Nadace i mimo domovský region.

Více informací: http://www.preciosa.com/cs/firma/nadace-preciosa/nadacni-fondy/fond-socialni-a-

humanitarni.html
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Nadační fond Šestý smysl

NF byl zřízen za účelem podpory dlouhodobého rozvoje Prahy 6 a jejích občanů, a to zejména podpory v
sociální oblasti a v oblasti kultury, vědy, vzdělávání, zdravotnictví, tělovýchovy a sportu. Hlavním cílem je
podporovat sociálně slabé spoluobčany, rodiny s handicapovanými dětmi, děti z dětských domovů,
začínající sportovce, umělce atp. Nadační příspěvek může být poskytnut kterékoliv právnické nebo fyzické
osobě, jejíž činnost je v souladu s účelem nadačního fondu a má trvalé bydliště, sídlo či provozovnu v
územním obvodu Městské části Prahy 6.

Více informací: http://nfsestysmysl.cz/hledam-pomoc
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Nadace Agel

Základním cílem nadace je podpora humanitárních aktivit s návazností na sféru zdravotnictví. Nadace
podporuje aktivity právnických a fyzických osob, sledujících obecně prospěšné cíle, zejména se zaměřením
na podporu projektů a aktivit zdravotního a sociálního charakteru a projektů a aktivit v oblasti vzdělávání
ve zdravotnictví.

Více informací: http://nadace.agel.cz/index.html
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Nadace Karla Janečka

Žádat lze na aktivity a projekty, které jsou v souladu s účelem nadace, jímž je především podpora vzniku a
rozvoje aktivní občanské společnosti, podpora vzdělávání a zdravěji fungujícího státu. Tyto projekty mají
prioritu před doplňkovým účelem nadace, kterým je podpora jiných obecně prospěšných aktivit, zvláště
podpora zdraví, přírody, výzkumu, kultury a sportu, sociálních projektů, jakož i další podpora jednotlivců
včetně osob zakladateli blízkých a organizací. Nadace preferuje koncepční projekty spouštějící řetězce
návazných aktivit, projekty s celorepublikovým dopadem nebo regionální pozitivní příklady, které lze šířit jako
příklady dobré praxe. Dále projekty, které jsou inovativní a svou povahou unikátní, s udržitelností projektu po
skončení daru, projekty propojené s jinými projekty a organizacemi.

Více informací: http://www.nadacekj.cz/cs-CZ/zadost-o-podporu
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Nadace SYNER

Účelem nadace je podpora handicapovaných občanů bez ohledu na věk, podpora dětských domovů a jejich
klientů, stejně tak pomoc obyvatelům domovů důchodců, podpora pěstounských rodin, pomoc jednotlivcům
při pořizování rehabilitačních pomůcek i pomoc zdravotním stacionářům, podpora jednotlivců a
kolektivů při speciálních kulturních a sportovních aktivitách, podpora všech typů škol, a to vše s
maximálním důrazem na sídlo žadatelů v Libereckém kraji. V případech hodných zvláštního zřetele nadace
směřuje pomoc i do vybraných zdravotních a rehabilitačních zařízení v rámci České republiky a přispívá na
vybrané projekty s celorepublikovým dosahem. O nadační příspěvky není možné žádat v souvislosti s
nákupem osobních automobilů, výpočetní techniky a osobní asistence.

Více informací: http://www.nadacesyner.cz/
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Nadace ČEZ - grantové řízení Podpora regionů

Toto grantové řízení je zaměřené na podporu veřejně prospěšných projektů. Předkládané projekty se mohou
týkat podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury,
sportu či životního prostředí. Žádosti mohou podávat pouze organizace (právnické osoby).

Více informací: http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/podpora-regionu.html
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Nadace Jedličkova ústavu – Nadační příspěvky a Ostatní granty

Nadace v současné době všestranně pomáhá v integraci mladých handicapovaných lidí do společnosti s
cílem zamezení sociální a společenské izolace a podpora komplexní rehabilitační a výchovně vzdělávací péče.
Pomoc je směřována ke klientům a absolventům Jedličkova ústavu a škol, k rozvoji Jedličkova ústavu a
škol a také k neziskovým organizacím v celé ČR, které mají podobné poslání jako nadace. Nadační
granty budou poskytovány zejména v oblasti podpory a integrace osob s postižením do společnosti a podpory
komplexní a vyvážené péče o osoby s postižením. Žádosti o individuální nadační příspěvek i v kategorii ostatní
granty lze podat kdykoli během roku.

Více informací: http://www.nadaceju.cz/
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Nadace Komerční banky Jistota

Nadace Jistota je otevřena pro žadatele ze sociální, zdravotní a vzdělávací oblasti, v případě tělesně
postižených rovněž z oblasti zaměstnanosti. Žadatelem mohou být jednotlivci i organizace. Nemalé
prostředky z rozpočtu nadace plynou také na podporu osob v tíživé životní situaci a zdravotně postiženým
spoluobčanům. Žádosti o podporu je možné podávat průběžně.

Více informací: http://www.nadacejistota.cz/
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Nadace Naše dítě – Individuální žádosti

Hlavním posláním nadace je pomoc dětem z problémových rodin a dětem v ústavní výchově, dětem
zneužívaným a týraným, dětem mentálně a fyzicky handicapovaným. Nejčastěji nadace vyřizuje žádosti
týkající se příspěvků na zakoupení rehabilitačních pomůcek, na osobní asistenci, podporu dětí z rodin v
mimořádné sociální nouzi, na podporu opuštěných dětí a další.

Více informací: http://www.nasedite.cz/individualnipomoc.html
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Nadace VIA - program Techsoup

V rámci dárcovského programu Techsoup Česká republika lze žádat o počítačové programové vybavení.
Neziskové organizace mohou získat pouze za administrativní poplatek, který je zlomkem běžné tržní ceny,
širokou škálu nabízeného softwaru, hardwaru či IT služeb. Žádat mohou charitativní organizace a zařízení
zřízená církvemi, nadace, nadační fondy, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a veřejné
knihovny. Nejprve je třeba se do programu zaregistrovat.

Více informací: https://www.techsoup.cz/
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Nadační fond Českého rozhlasu - Sbírka Světluška – žádosti jednotlivců

Sbírka Světluška je otevřená všem těžce zrakově postiženým lidem v České republice. O nadační příspěvek
může požádat jakýkoli jednotlivec s těžkou ztrátou zraku. Sbírka Světluška podporuje např. osobní asistenci
pro nevidomé a kombinovaně postižené děti integrované do běžných škol, pořízení speciálních pomůcek,
pořízení vodících psů, průvodcovské a asistenční služby, apod.

Více informací: http://www.rozhlas.cz/svetluska/potrebujipomoc/
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Nadační fond Pečovatel

Posláním Nadačního fondu Pečovatel je podporovat seniory a osoby se zdravotním postižením nebo
chronickým onemocněním, kteří potřebují osobní asistenci. Nadační fond přispívá k tomu, aby tito lidé,
závislí na pomoci ostatních, mohli díky asistenční péči zůstávat v pohodlí domova a vést plnohodnotný
život mimo zdi zdravotnických a pečovatelských zařízení. Získáváním finančních prostředků na asistenční
péči jim umožňuje i přes zdravotní omezení důstojně setrvat v domácím prostředí. Žadatelem jsou jednotlivci.

Více informací: https://pecovatel.cz/pro-zadatele
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• WEIL, GOTSHAL - nadační fond

O příspěvky nadačního fondu mohou žádat fyzické i právnické osoby. Fond podporuje zejména jednotlivé lidi
se zdravotním postižením a dále projekty sociální pomoci. Nadační fond uskutečňuje zejména činnost
směřující např. k podpoře lidí, kteří jsou ve společnosti znevýhodněni pro svůj zdravotní nebo sociální
stav, nebo k podpoře obecně prospěšných a potřebných aktivit.

Více informací: http://www.weil-nadacni-fond.cz/nadacni-prispevky/zadost-o-nadacni-prispevek
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Elektrárny Opatovice

Firma pomáhá především v regionu, ve kterém působí, tj. v oblasti Královéhradecka, Pardubicka a
Chrudimska. Zaměřuje se na oblast zdravotnictví, vzdělávání, na charitativní a sociální projekty a kulturu.
Podporuje také obce v okolí elektrárny.

Více informací: http://www.eop.cz/firemni-darcovstvi
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Fond na podporu matek-samoživitelek v nouzi

Nadace AGROFERT realizuje speciální program „Fond na podporu matek-samoživitelek v nouzi“. Je určen
osamělých rodičům - samoživitelům vychovávajícím jedno či více dětí do věku 18 let, a to děti biologické,
adoptivní či v pěstounské péči. Podporuje matky a otce (případně prarodiče), kteří se bez svého výrazného
zavinění dostali do tíživé životní situace, a nyní se aktivně snaží tuto situaci řešit. Žádost lze podat
pouze ve spolupráci se sociálním pracovníkem OSPOD nebo neziskovou organizací s registrovanou
sociální službou. Výjimku představují rodiče dětí s průkazem ZTP nad 18 let, ti mohou podat žádost
samostatně. Záměrem Fondu je podpořit osamělé rodiče v nouzi, a to formou jednorázového příspěvku či
příspěvku krátkodobého až střednědobého. Maximální délka pomoci je 12 měsíců.

Více informací: http://www.nadace-agrofert.cz/projekty/fond-pro-samozivitele
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Konto Bariéry - Projekt Sport bez bariér

Projekt Sport bez bariér je určen pro jednotlivce se zdravotním handicapem nebo neziskové organizace
(činné nejméně rok) zajišťující lidem s handicapem sportovní aktivity. Projekt přispívá na: pořízení
sportovních potřeb (například speciální sportovní vozík, handbike, monoski, závěsné vozíky za kolo nebo
pálky na stolní tenis apod.), zajištění účasti na sportovních akcí (cestovné, osobní asistent, zápisné apod.),
organizaci sportovních akcí pro lidi s postižením, školení profesionálů v dané oblasti.

Více informací: http://www.kontobariery.cz/Projekty/Sport-bez-barier.aspx
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Povodně - NRZP nabízí pomoc při zajištění náhradních kompenzačních pomůcek

NRZP ČR organizuje pomoc osobám se zdravotním postižením, které byly postiženy povodněmi. Možnosti
NRZP jsou především v pomoci při zajištění náhradních kompenzačních pomůcek, pokud by byly při
povodni poškozeny nebo zničeny. NRZP je schopna zajistit zapůjčení nezbytných kompenzačních pomůcek,


granty a dotace 19.2.2018

PDF file: granty a dotace 19.2.2018.pdf© 2023 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz