DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

flyer web

flyer web
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/aTiR
Description:
Volební leták sdružení Pro Jinačovice pro
komunální volby 2018
PDF file size:
943.24 kB


Source:
Ic.cz
Free PDF file download:Free PDF file download: https://projinacovice.ic.cz/flyer_web.pdf
Download: flyer_web.pdf

Date saved:
September 14, 2018» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document flyer_web.pdf:


VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 2018

t Z h : / b   h s /  
^  Z h   b 1 b    s / ^ > |  , <  b  /   d é

0ilí sousedé, vážení voliči,
zanedlouho, konkrétně . a . října, se budou
opět konat volby do obecního zastupitelstva.
1aše sdružení kandidátů, které před čtyřmi lety
získalo většinu Vašich hlasů, se o ně v mírně po
změněném složení bude opět ucházet.
0ožná si ještě pamatujete, že jedním z hlav
ních témat našeho vystoupení v minulých
volbách bylo vnést do komunální politiky
soutěž a diskusi. 1yní již víme, že naše sdru-
žení bude v nadcházejících volbách jediným
uchazečem o Vaši přízeň. 0ůže to být dobrá
zpráva pro nás jako kandidáty, ale z hlediska
oživení zájmu o politiku, o které jsme usilovali, je to vlastně prohra. Jen volby samotné
nám mohou ukázat, jak si máme tuto situaci
vyhodnotit. Proto Vás žádáme o vyjádření co
největší podpory, i když bez soupeře je ko
nečný výsledek voleb takříkajíc jasný. Ne-
chceme zastupitelská místa zastávat s poci-
tem, že o ně nikdo jiný nestál, ale s hrdostí
vyplývající z Vaší podpory. Potřebujeme cí
tit Vaši důvěru, potřebujeme co nejsilnější
mandát. S pochybnostmi o síle mandátu by
bylo mnohem těžší a také mnohem méně ra
dostné v práci pro obec pokračovat.
Jsou však i další důvody proč k volbám při
jít. Volební účast v naší obci je tradičně spíše
nadprůměrná. Ukažme opět, že nám na udr
žování demokratických principů záleží. De
mokracii je třeba stále obnovovat a pěstovat, sama bez naší péče seschne. Účast ve vol
bách je tím nejmenším, čím může každý
z nás k této péči přispět.
A dalším důvodem, proč jít k volbám, je sa
mozřejmě také možnost vyjádřit individu
ální preference jednotlivým kandidátům a
tím ovlivnit konečné složení sedmičlenného
zastupitelstva.
1a následujících řádcích se Vám pokusíme
podat alespoň základní programové prohlá
šení, shrnout naše dosavadní působení a na
stínit cíle pro další období.
Co jsme se naučili a proč chceme
v práci pro obec pokračovat?
=a uplynulé čtyři roky jsme se mnohé naučili
a také se v mnohém poučili. Cennou zkuše
ností je již sám pohled na politiku a vztah
mezi voličem a jeho reprezentanty, který člo
věk takříkajíc Äz druhé strany³ získá. Práce v
komunální politice nás také nemilosrdně
konfrontovala s bezbřehou pestrostí indivi
duálních a často protichůdných zájmů, které
je pochopitelně nemožné současně uspokojit.
Další zkušeností je pak poznání, že i nej-
promyšlenější nápady a rozhodnutí mohou
v měnící se situaci velmi rychle zastarávat
a stavět zastupitele před složitá dilemata. Ob
zvlášĢ složité je nalézání rovnováhy mezi na-
stavováním a dodržováním srozumitelných
principů a pravidel a snahou o individuální
lidský přístup. Důležité je přitom neuzavřít se
do vlastního světa, neodcizit se, ale o své po
chybnosti se dělit s co nejširším okruhem lidí,
kteří o to stojí, a uchovat si schopnost naslou
chat a komunikovat. O to se s Vaší pomocí
chceme i nadále snažit a všem, kteří nám do-
sud v dialogu byli partnery, aĢ už na úřadě, na
schůzích nebo jen tak na ulici, mockrát děku
jeme. Pokud si tuto schopnost uchováme,
bude další práce dávat jasný smysl.
Co se nám za uplynulé čtyři roky po-
dařilo a co ne?
0áme velkou radost z téměř dvou kilometrů
opravených komunikací, z dětského hřiště,
z revitalizované obecní chaty, z nového ve
řejného osvětlení a všech dalších příjem
ných viditelných změn, které se v minulých
čtyřech letech podařily. 0ezi největší úspě
chy však řadíme také věci, které vidět nej
sou, přesto je za nimi mnoho hodin práce
v průběhu několika let, ale i nervozita a stří
dání zklamání a nadějí.
„Potřebujeme Vaši důvěru.

Přijďte nás podpořit svými

hlasy.“
Podařilo se dotáhnout a optimalizovat
změnu územního plánu, zahájit práce na
přípravě nového územního plánu, navrh
nout a schválit strategický plán rozvoje. Po
dařilo se dosáhnout obratu ve vztahu s developerem podnikajícím v jižní části obce a do
stat obec z velmi nevýhodného postavení.
Rádi bychom realizaci nově nastavené do
hody dotáhli do zdárného konce.
Ve výsledku jsme rádi, že kromě již dříve
umožněné výstavby se obec nestala místem
další proměny zemědělské půdy ve stave
niště a že se probíhající stavební ruch daří
v mezích možností regulovat. 1epodpořili
jsme rozšíření zastavitelných ploch pro prů
mysl či bydlení. =atím neviditelný, ale již ne-
zadržitelně rozběhnutý, je také krajský pro
jekt napojení obce na síĢ plnohodnotných
cyklostezek v ose Kníničky±Kuřim, který
jsme po nástupu do zastupitelstva iniciovali.
Dluhy a zároveň výzvu do dalšího období
spatřujeme především v otázce celkové kon
cepce dalšího osudu a využití Palasovy sto
doly a areálu obecního úřadu a školky.
1epodařilo se nám také podnítit rozvoj
a vznik nových spolků či zvýšit aktivní
participaci většího počtu občanů na
dění v obci. Ačkoliv společenský život
v obci nepochybně vzkvétá, nezastavili
jsme trend, kdy se z něj vytrácejí starší
spoluobčané.
Jsme ale rádi, že se nám snad povedlo

dosáhnout znatelného posunu v komu
nikaci a informování obyvatel, aĢ už

prostřednictvím nového =pravodaje,
nového Zebu, sociálních sítí či mobilní
aplikace Česká obec. Informovanosti
prospívají přednášky a diskusní shro
máždění uspořádaná k důležitým otáz
kám.
Jak jsme hospodařili?
Štěstím pro končící zastupitelstvo bylo,
že se nepotýkalo s hospodářskou a fi
nanční krizí. Dobrá ekonomická situace
a ekonomicky i strategicky výhodný

prodej několika obecních pozemků
umožnil sebevědomé investice do oprav
komunikací a částí dešĢové kanalizace.
Část prostředků jsme reinvestovali do
nákupu nových strategických pozemků. =bytečně jsme nerozhazovali, ale dovo
lili jsme si zvýšit výdaje na podporu kul
turního a společenského života.
Úspěch zastupitelstev se dnes často

měří pouze počtem a objemem získa
ných dotací. Ač s tím nesouhlasíme, i
zde se naší obci docela dařilo. Pro ilu
straci uvećme jen, že různé dotace se
nám podařilo i opakovaně získávat od
Jihomoravského kraje a tří různých mi
nisterstev v sedmi různých dotačních
programech.
=a nejen ekonomický úspěch si již do
volujeme považovat také spuštění moti
vačního systému sběru odpadů.

Vaše dotazy a náměty k dis-

kusi s napětím očekáváme na

mailové adrese

projinacovice@email.cz

nebo na našem )B profilu

Pro Jinačovice

Čemu se chceme věnovat v následujících čtyřech letech?
  platnosti zůstávají priority, které jsme sledovali v uplynulém období a které jsou
zakotveny ve strategickém plánu rozvoje.
 Budeme pokračovat v naplňování obsahu dohody s firmou Investmanagement
zahrnující m. j. dokončení dosud chybějícího propojení komunikací Sýčky
(bývalá panelka)–Chaloupky, vybudování pěších stezek spojujících Člupky s obcí
a zisk strategických pozemků k případné realizaci (okružní) komunikace Sýčky–Stráň.
 Chceme dokončit běžící projekt vybudování nové školky v závislosti na již získaných
a dalších zažádaných dotacích. V případě neúspěchu aktuálního projektu pokračovat
s novým projektem na komplexní využití areálu OÚ, případně též Palasovy stodoly.
 Pokračování oprav místních komunikací a veřejných prostranství.
 Dokončíme návrh a schválíme nový územní plán obce v souladu se zásadami
strategického plánu rozvoje orientovaného především na udržení venkovského
charakteru obce.
 S ohledem na možné varianty vývoje otázky výstavby rychlostní komunikace D 43
chceme pokračovat v úsilí odvrácení negativních scénářů a o prosazení varianty
neohrožující naši obec, případně se zaměřit na minimalizaci negativních vlivů.
 Schválíme rozpracovanou koncepci přehlednějšího a programového přidělování
obecních dotací s cílem motivovat intenzivnější spolkovou činnost se zaměřením na
sport, práci s dětmi a společenské aktivity seniorů.
 Chceme rozvíjet záměr a prověřit možnosti financování výstavby krytého
sportovního a kulturního centra v návaznosti na již vypracovanou studii.
 Aktuální sucho a jeho dosud pouze předpokládané následky podtrhují naléhavou
potřebu péče o životní prostředí. Konkrétně se chceme zaměřit na rozvoj veřejné
zeleně v intravilánu i v extravilánu, zahrnující okrasnou zeleň, obnovu či výsadbu
nových sadů či stromořadí a zajistit její životaschopnost. Chceme intenzivně sledovat
debatu o ochraně a zlepšení poměrů v krajině a s využitím případné státní podpory
usilovat například o optimalizaci vodních poměrů v obci.
O Vaši důvěru se ucházejí:

1. Ing. Jan KAZDA,

34 let, starosta obce

2. Mgr. Tomáš DVOŘÁK, Ph.D.,

45 let, historik, vysokoškolský

učitel

3. Ing. Jan URBAN,

33 let, vedoucí obchodních

zástupců

4. Marek HALUZA,

35 let, živnostník

5. Jiří KUČERA,

38 let, IT specialista počítačových

sítí

6. Petr KOŠÍK,

44 let, živnostník

7. Bc. Kateřina DOBIÁŠOVÁ,

42 let, učitelka mateřské školy

8. Ester VESELOVSKÁ, DiS.,

38 let, pracovnice státní správy

9. Tomáš KUČERA,

43 let, hostinský a kuchař
Zveme Vás k neformálnímu předvolebnímu setkání v pátek 21. září 2018 ve 20.00 do sálu Pohostinství u Střížů,
kde s Vámi budeme rádi diskutovat o programu na další volební období a odpovídat na Vaše otázky.
Těšíme se na viděnou!flyer web

PDF file: https://projinacovice.ic.cz/flyer_web.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz