DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

ziadost o clenstvo –pdf

ziadost o clenstvo –pdf
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/aV4w

PDF file size:
178.51 kB


Keywords: ziadost o clenstvo –pdf:
OZ, M.R. Stefanik
Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/V4w.pdf
Download: ziadost o clens…o –pdf.pdf

Date saved:
October 16, 2017» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Similar PDF documents
» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document ziadost o clenstvo –pdf.pdf:


ŽIADOSŤ O ČLENSTVO

v občianskom združení

generál Milan Rastislav Štefánik

Titul: .....................................................
Meno: ..................................................
Priezvisko: ............................................
Dátum narodenia: ................................
Adresa, tel., email: ................................................................................................................
Najvyššie ukončené vzdelanie: .............................................................................................
Povolanie: .............................................................................................................................

Záujmy a predstavy o napĺňaní cieľov občianskeho združenia: ................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Ja, dole podpísaný/á vyhlasujem, že som sa oboznámil/a so stanovami občianskeho združenia, svojím
podpisom sa prihlasujem za člena/ku Občianskom združenia generál Milan Rastislav Štefánik, budem
dodržiavať stanovy občianskeho združenia ako aj právne predpisy a morálne a etické princípy pri
aktivitách spojených s napĺňaním cieľov občianskeho združenia.
V zmysle zákona č. 123/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím
so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v tejto prihláške občianskeho
združenia a to v rozsahu potrebnom k spracúvaniu údajov, za účelom vedenia databázy členskej
základne občianskeho združenia, ako aj pre vnútorné potreby občianskeho združenia. Svojím
podpisom prehlasujem, že mnou poskytnuté údaje sú pravdivé.

Dátum: ........................................................ Podpis: ...................................

Vyjadrenie Predstavenstva o schválení/neschválení žiadosti: .................................................................
Dátum rozhodnutia o prijatí/neprijatí za člena: .......................................................................................

Pečiatka a podpis (za Predstavenstvo): ....................................................................................................

Číslo členského preukazu: ...................


ziadost o clenstvo –pdf

PDF file: ziadost o clenstvo –pdf.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz