DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

Výzva ČRo

Výzva ČRo
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/aWaM

PDF file size:
167.44 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/WaM.pdf
Download: VýzvaČRo.pdf

Date saved:
July 17, 2017» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document VýzvaČRo.pdf:


Český rozhlas

sážený pan generální ředitel

Zené avoral

sinohradská 12

120 00 Wraha 2

V Praze dne 7/7/2017

Věc: Výzva k uveřejnění omluvy

sážený pane generální řediteli,
s politováním musím konstatovat, že jsem dne 30. 6. 2017 musel na vlnách Českého rozhlasu -
Zadiožurnál a také na internetových stránkách irozhlas.cz zaznamenat materiál reportéra :anka Kroupy
se sugestivním sdělením͗ „Kdo se skrývá za Šumanem? ^topy vedou do Langerova okolí.“
Wodle Českého rozhlasu – cituji͗ „Reportér Janek Kroupa odhalil i člověka, který disponuje
dalšími nezveřejněnými nahrávkami Andreje Babiše. Tento člověk má blízko k bývalému ministrovi
vnitra za ODS Ivanu Langerovi… Při pátrání získal Radiožurnál mezi policisty zdroj - jeho identitu redakce

zná, bude ji ale chrá
nit. Právě přes něj se ale podařilo získat další, dosud nezveřejněné nahrávky Andreje
Babiše….Pro teď je důležité, kde přesně se nahrávky nacházely. Radiožurnál je získal v Olomouci, v jedné
z kanceláří v domě, který patří Ivanu Kyselému. Pro připomenutí: jde o blízkého přítele bývalého
ministra vnitra Ivana Langera. Mimochodem i zdroj Radiožurnálu je celé skupině velmi blízký.“
Wominu-li časově a logicky napr osto nesouvis ející spojení mezi nahrávkami, které byly
zveřejněny na tǁitterovém Ʒčtu :ulius Šuman a které mají obsahovat rozhovory mezi Andrejem
Babišem a no vinářem Wřibilem, je ž se dle veřejně publiko vaných indicií měly uskutečn it někdy
na přelomu roků 2016ͬ2017 na jedné straně a nahrávkou, jíž sáš reportér výslovně zařadil

do roku

2012
na druhé straně, tedy pominu-li nepravdivé spojení mojí osoby s tzv. skupinou Šuman, ohrazuji
se zásadně, že bych měl jakékoliv povědomí či Ʒčast na pořízení jakékoliv nahrávky Andreje Babiše či
na jejím uchovávání nebo šíření. do platí i pro nahrávku či nahrávky z roku 2012 uveřejněné Českým
rozhlasem dne 30. 6. 2017.
Nevím, koho myslí sáš reportér „zdrojem mezi policisty“, ale i kdyby bylo pravda, že sáš

reportér
nahrávky získal od osoby z policie či od kohokoli v nějaké kanceláři v Klomouci a dokonce i
kdyby v domě Ivana Kyselého, o čemž pochybuji a nevěřím, že by se na něčem takovém aktivně podílel,
tato skutečnost nemůže vést k logickému ve vztahu k mojí osobě. Nechápu, proč Český rozhlas masivně
celý den zmiŸoval moje jméno, a to zcela spekulativně bez jakékoliv opory ve Ĩaktech.
a výrazný prohřešek proti elementárním pravidlům korektní novinářské práce pak považuji
zavádějící Ĩormulac i, kterou sáš report ér použil, totiž „Langerovo okolí“.  amysleme se prosím
společně, co toto slovní spojen í věcně označuje, respektive naopak nakolik je manipulativn í a
skutečnost zkreslující.
V reportáži dále autor proslovil větu͗ „Důležitá otázka samozřejmě je, proč lidé okolo Ivana
Langera shromažďují kompromitující materiály na Andreje Babiše.“ da posouvá význam tím směrem,

že z
Ivana Langera dělá aktéra ve středu nějakého okruhu lidí, kteří shromažďují kompromitující
materiály, a tak jej obviňuje ze zapojení do takového jednání. Přesně tak vyznívají materiály Českým
rozhlasem uveřejněné.
Běží o zá važné obvinění. Shromažďování nahrá vek či kompromit ujících materiálů, jak
naznačujte, vrhá na osobu, která by tak činila, negativní světlo a staví ji na hranu a za určitých
předpokladů dokonce za hranu zákona. Přesně tam mojí osobu staví reportáže a články celý poslední
červnový den Českým rozhlasem šířené. Podotýkám, že jsem soukromá osoba vykonávající profesi
advokáta. Obviňujete mě z podílu na jednání neslučitelného s profesí, kterou vykonávám. Nemusím se
rozepisovat o újmě mě tím vznikající v očích klientů, spolupracovníků, potažmo širší veřejnosti.
Znovu se ptám, na čem stojí toto závažné obvinění? Na tom, že údajný policista údajně vezme
reportéra Kroupu údajně do kanceláře údajně v domě Ivana Kyselého a z toho se dovozuje že "lidé

okolo Ivana La
ngera shromažďují kompromitující materiály“? Je profesním, editoriálním a morálním
standardem Českého rozhlasu, aby na tomto stálo obvinění konkrétního člověka z toho, že je středem
(protože ostatní jsou „okolo“) pravděpodobně protiprávního jednání? Nebo jde „jen“ o potřebu
vypointovat reportáž tak, aby přinesla „zásadní odhalení“ a slavila úspěch mezi posluchači a kolegy bez
ohledu na pravdu?
Vážený pane generální řediteli, položte si prosím na tomto místě s Vašimi spolupracovníky
otázku, zda toto má být modus operandi Českého rozhlasu? Jsem přesvědčen, že pokud si na tuto
otázku odpovíte, povede Vás k odčinění újmy, kterou na mých osobnostních právech, zejména mém
jméně a cti způs obily ce lodenní relace líčící mě jako c entrální osobu při shromažďování
kompromitujících materiálů.
Abych Vám to usnadnil, konkretizuji tímto způsob odčinění újmy takto: vyzývám Český rozhlas
k tomu, aby do 5 pracovních dnů ode dne doručení této výzvy uveřejnil na ČRo Radiožurnál v jednom
dnu (24 hodin) každé dvě hodiny alespoň jednou omluvu v tomto znění: „Český rozhlas se omlouvá

panu Ivanu
Langerovi, že v reportáži, kterou odvysílal dne 30. 6. 2017, nepravdivě spojil pana
Langera se shromažďováním kompromitujících materiálů (zejména nahrávek) na Andreje Babiše.
Není nám známo, že by pan Ivan Langer měl jakýkoliv podíl na takovém jednání.“
Dále Vás vyzývám, abyste na serveru irozhlas.cz na domovské stránce http://www.irozhlas.cz
po do bu 14 dnů uve řejnili omluvu obdobné ho znění: „„Český rozhlas se omlo uvá panu I vanu
Langerovi, že v článku, který uveřejnil dne 30. 6. 2017 na serveru irozhlas.cz, nepravdivě spojil pana
Langera se shromažďováním kompromitujících materiálů (zejména nahrávek) na Andreje Babiše.
Není nám známo, že by pan Ivan Langer měl jakýkoliv podíl na takovém jednání.“ A dále tuto omluvu
uveřejněte tak, že bude připojena k článku „Kdo se skrývá za Šumanem? Stopy vedou do Langerova
okolí. Kéž by, odmítá to exministr“
Vámi uveřejňovaném na server irozhlas.cz, a to po celou dobu, kdy
bude článek na serveru umístěn.
Děkuji Vám za vyhovění této výzvě. Vzhledem k tomu, že se cítím velmi poškozen, chápejte
prosím tuto výzvu jako předžalobní.

S pozdravem

MUDr. Mgr. Ivan LangerVýzva ČRo

PDF file: VýzvaČRo.pdf© 2023 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz