DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

REPORTING síťování HKK 05 2017

REPORTING síťování HKK  05 2017
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/aXVj
Description:
Zpráva ze síťování v Královéhradeckém
kraji - květen 2017
PDF file size:
882.96 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/XVj.pdf
Download: REPORTING síťov…5 2017.pdf

Date saved:
July 28, 2017» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document REPORTING síťování HKK - 05 2017.pdf:


Systémový projekt

Systémový rozvoj a podpora nástrojů

sociálně-právní ochrany dětí

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení transformace služeb pro rodiny a děti
Na Poříčním právu 1, Praha 2, 120 00

Cílem lokálního síťování je podpora spolupráce všech aktérů multidisciplinární sítě služeb pro
ohrožené rodiny s dětmi. V lokalitě dané zapojené obce s rozšířenou působností, resp. kraje,
lokální (krajští) síťaři podporují optimální pokrytí a funkci této sítě a její dobré propojení. V praxi
jde o podporu spolupráce oddělení sociálně-právní ochrany dětí se službami psychosociálními,
školskými, zdravotními, preventivními, volnočasovými a dalšími aktéry, kteří s ohroženými dětmi a
rodinami pracují. V rámci síťování také dochází k propojování informací, které jsou nezbytné
k plánování služeb na úrovni samospráv a krajů.
Projekt jako celek je zaměřen na:
1/ posílení kapacit na pracovištích orgánů sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) v oblasti síťování a
vytváření sítí služeb pro ohrožené děti a rodiny na lokální úrovni,
2/ zajištění kvalitních statistických dat nutných pro výkon sociálně-právní ochrany dětí,
3/ nastavení celoživotního vzdělávání a zvyšování kvalifikace pracovníků SPOD,
4/ podporu a rozvoj náhradní rodinné péče s důrazem na pěstounskou péči.

Realizace projektu probíhá v období 1. 1. 2016 – 30. 6. 2019.

REPORTING
Klíčová aktivita 1 – Podpora a rozvoj služeb v oblasti SPOD
Podaktivita 1.1 – Podpora síťování služeb na lokální úrovni

Květen 2017

Královéhradecký kraj

Systémový projekt

Systémový rozvoj a podpora nástrojů

sociálně-právní ochrany dětí

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení transformace služeb pro rodiny a děti
Na Poříčním právu 1, Praha 2, 120 00

OBSAH

Celkové shrnutí procesu síťování v Královéhradeckém kraji ………………………………………………………………. 3
Zpráva z činnosti krajského síťaře …………………………………………………………………………………………………….. 4
Zpráva ze síťování v oblasti ORP Hradec Králové ………………………………………………………………………………. 5
Zpráva ze síťování v oblasti ORP Hradec Králové – Chlumec nad Cidlinou …………………………………………. 6
Zpráva ze síťování v oblasti ORP Nový Bydžov ………………………………………………………………………………….. 7
Zpráva ze síťování v oblasti ORP Trutnov ………………………………………………………………………………………….. 8
Zpráva ze síťování v oblasti ORP Broumov ………………………………………………………………………………………… 9
Zpráva ze síťování v oblasti ORP Jaroměř ……………………………………………………………………………………….. 10
Zpráva ze síťování v oblasti ORP Nové Město nad Metují ……………………………………………………………….. 11
Zpráva ze síťování v oblasti ORP Dobruška ……………………………………………………………………………………… 12
Zpráva ze síťování v oblasti ORP Náchod ………………………………………………………………………………………... 13
Zpráva ze síťování v oblasti ORP Rychnov nad Kněžnou ……………………………………….…………………………. 14
Zpráva ze síťování v oblasti ORP Kostelec nad Orlicí………………………………………………………………………... 15

Zpracovaly:
Krajská koordinátorka síťování Mgr. Markéta Vlasatá
-mail: marketa.vlasata@mpsv.cz, tel.: +420 778 730 530 Krajská síťařka Mgr. Lucie Smutková, Ph.D.
-mail: lucie.smutkova@mpsv.cz, tel.: +420 777 433 126

Systémový projekt

Systémový rozvoj a podpora nástrojů

sociálně-právní ochrany dětí

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení transformace služeb pro rodiny a děti
Na Poříčním právu 1, Praha 2, 120 00

Celkové shrnutí procesu síťování v Královéhradeckém kraji za květen 2017

V posledních měsících došlo k poměrně zásadnímu zvýšení počtu ORP zapojených do projektu.
V současné době jsou tedy zapojeny ORP Hradec Králové, Nový Bydžov, Trutnov, Broumov, Jaroměř,
Dobruška, Nové Město nad Metují, Náchod a nově zapojená ORP Rychnov nad Kněžnou, Kostelec
nad Orlicí, Dvůr Králové a jako poslední přistoupila ORP Jičín. Vedoucí OSPOD všech nezapojených
ORP (Vrchlabí, Nová Paka, Hořice) jsou pak na základě jejich dohody s krajskou síťařkou o průběhu
síťování informováni prostřednictvím zasílání pravidelných měsíčních reportingů.

V souvislosti s procesem rozšiřování projektu a přijímání nových pracovníků na pozice lokálních
síťařů dochází v praxi k tomu, že v některých déle zapojených ORP se lokální síťaři posouvají již
k samotné realizaci strategií síťování (Hradec Králové, Nový Bydžov, Trutnov, Broumov, Jaroměř,
Nové Město nad Metují a Dobruška), zatímco v těch zapojeným v nedávné době (Rychnov nad
Kněžnou a Kostelec nad Orlicí a částečně ještě také Náchod) probíhá v současné době proces
mapování potřeb aktérů sítě služeb pro ohrožené rodiny s dětmi. Předpokládáme, že výhledově
bude docházet k postupnému slaďování procesu síťování v jednotlivých lokalitách. Na pravidelných
měsíčních intervizních setkáních lokálních síťařů dochází mimo jiné také k předávání zkušeností ze
strany déle působících síťařů směrem k síťařům nově nastoupeným.

Většina aktuálně realizovaných strategií lokálních síťařů na území našeho kraje je zacílena na téma
efektivní spolupráce aktérů, rozvoje stávající sítě služeb pro ohrožené rodiny s dětmi a hledání
možných způsobů mezirezortní spolupráce v rámci řešení obtížných situací rodin s dětmi.

Systémový projekt

Systémový rozvoj a podpora nástrojů

sociálně-právní ochrany dětí

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení transformace služeb pro rodiny a děti
Na Poříčním právu 1, Praha 2, 120 00

V květnu se krajská síťařka Lucie Smutková soustředila na navázání spolupráce s pracovníky krajské
pobočky Úřadu práce v Hradci Králové. Byla realizována schůzka s Mgr. Martinou Hronkovou, která je
vedoucí Oddělení nepojistných sociálních dávek. Ta poskytla mimo jiné kontakty na pracovníky
kontaktních pracovišť Úřadu práce ČR v jednotlivých ORP s tím, že právě na tyto osoby se mohou
obracet lokální síťaři v rámci mapování potřeb aktérů sítě služeb pro ohrožené rodiny s dětmi.
Dále se krajská síťařka sešla například se dvěma pracovnicemi Odboru sociálních věcí Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje. Na schůzce s Mgr. Žanetou Ferdinandovou byly vzájemně předány aktuální
informace o projektech realizovaných krajem a MPSV a o časovém rozložení jednotlivých aktivit.
Další schůzka byla realizována s Ing. Ivanou Matoušovou, se kterou byly blíže diskutovány potřeby
sítě služeb pro ohrožené rodiny s dětmi z pohledu OSPOD. V rámci diskuze byla paní Matoušovou
jmenována dvě zásadní témata, která se zároveň ukazují jako důležitá také v rámci lokálního a
krajského mapování potřeb aktérů sítě služeb pro ohrožené rodiny s dětmi. Zaprvé potřeba lepšího
nastavení spolupráce pracovníků OSPOD a nestátních neziskových organizací poskytujících sanaci
rodiny, potřeba jasného vymezení rolí OSPOD a NNO při práci s rodinou a sdílení příkladů dobré
praxe napříč krajem. A zadruhé potřeba lepšího nastavení spolupráce OSPOD s pracovníky Úřadu
práce ČR, a to zejména v oblasti přiznávání dávek mimořádné okamžité pomoci a nastavení
spolupráce s organizacemi realizujícími doprovázení pěstounských rodin.
V následujícím období má krajská síťařka v plánu hledat ve spolupráci s dalšími aktéry způsoby práce
s výše uvedenými tématy na celokrajské úrovni.
Krajská síťařka předala na Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje jako
pracovní podklad pro proces tvorby střednědobého plánu sociálních služeb souhrn nejvýznamnějších
identifikovaných potřeb OSPOD za jednotlivé ORP v kraji a také materiál týkající se praxe sanace
rodiny vytvořený ve spolupráci některých lokálních síťařů.
Shrnutí činnosti krajské síťařky Mgr. Lucie Smutkové, Ph.D.
e-mail: lucie.smutkova@mpsv.cz, tel.: +420 777 433 126

Systémový projekt

Systémový rozvoj a podpora nástrojů

sociálně-právní ochrany dětí

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení transformace služeb pro rodiny a děti
Na Poříčním právu 1, Praha 2, 120 00

ORP Hradec Králové
Oblast síťuje lokální síťařka Mgr. Agáta Havlíková
e-mail: agata.havlikova@mpsv.cz, tel.: +420 702 954 898
Strategie síťování na téma efektivní spolupráce aktérů v síti pro ohrožené rodiny s dětmi
V rámci strategie na téma efektivní spolupráce aktérů v síti pro ohrožené rodiny s dětmi, jež vyplývá z nejčastěji
se opakující potřeby všech aktérů sítě – potřeby vzájemné kvalitní spolupráce – se v květnu lokální síťařka
podílela na uskutečnění setkání klinických a neklinických (školních) logopedů. Hlavním organizátorem setkání
byla Ing. Alena Synková z odboru školství na MM HK. Lokální síťařka se ujala tvorby programu a moderování
schůzky. V ORP Hradec Králové pracuje řada klinických i neklinických logopedů, školy (především mateřské)
využívají také pomoc logopedických asistentů. V České republice nejsou nastavena pravidla spolupráce mezi
těmito skupinami logopedů, které často pracují se stejnou cílovou skupinou. Logopedů je obecně nedostatek a
zájem o jejich služby je veliký. Účelem setkání v Hradci Králové bylo domluvit pravidla spolupráce tak, aby byly
využity všechny nabízené možnosti odborníků a jejich vzájemná kooperace byla efektivní. Zájem o téma byl
veliký. Setkání se zúčastnilo více než třicet odborníků. Mimo jiné byl diskutován průběh depistáže u
předškoláků, významná pozice logopedických asistentů a podpora speciální pedagogiky ve školkách, nutnost
spolupráce školek a škol s klinickým logopedem a Speciálně pedagogickým centrem pro děti s vadami řeči. Bylo
navrženo a vzájemně odsouhlaseno, aby došlo ke změně terminologie a školky uváděly, že nabízejí řečovou
výchovu nikoli logopedickou péči. Potřeba vzájemného setkávání a konzultování problematiky je i nadále
aktuální. V listopadu 2017 proběhne další společné setkání.
V souvislosti s výše uvedenou strategií se lokální síťařka zúčastnila setkání pediatrů z Královéhradecka, kde
prezentovala možnosti sítě služeb pro ohrožené rodiny s dětmi v Hradci Králové se zaměřením na oblast
spolupráce dětských lékařů s pracovníky OSPOD a dalšími aktéry v síti. Lékaři uvítali poskytnuté informace.
V průběhu setkání byly zmíněny současné problémy související se systémem poskytování zdravotní péče
v České republice, mimo jiné i nedostatek pedopsychiatrů a pediatrů a rizika zrušení oboru praktický lékař pro
děti a dorost. Lokální síťařka bude i nadále v kontaktu se zástupci pediatrů za účelem předávání aktuálních
informací ze sítě a podpory vzájemné spolupráce mezi lékaři a dalšími aktéry sítě.
Taktéž další aktivity síťařky souvisely s výše uvedenou strategií a především s naplňováním dílčího cíle, aby se
aktéři sítě mezi sebou znali, znali své možnosti i limity. Za tímto účelem proběhly v květnu schůzky se starostou
města Třebechovice pod Orebem, s vedoucí správního odboru a sociálními pracovnicemi z MěÚ Třebechovice
pod Orebem. Dále schůzka s ředitelem Dětského domova v Nechanicích, s vedoucí SPC pro děti s vadami řeči a
vedoucí Dětského denního rehabilitačního stacionáře v Hradci Králové. Síťařka se zúčastnila také Konference
pořádané Oddělením sociální péče při Fakultní nemocnici v Hradci Králové, jejíž hlavním tématem byla
spolupráce mezi zdravotníky a sociálními pracovníky.

Plán na další období
V červnu bude lokální síťařka v souvislosti s mapováním potřeb jednat s vedoucí odboru nepojistných dávek ÚP
v Hradci Králové. Dále opakovaně navštíví pracovníky správního odboru při MěÚ v Třebechovicích pod Orebem
a zúčastní se setkání sociálních pracovníků pověřených obcí v rámci ORP v Hradci Králové.
Síťařka má v plánu také zrealizovat vzdělávací seminář s novými pracovníky OSPOD Hradec Králové, které bude
informovat o dalších aktérech v síti pro ohrožené rodiny s dětmi a jejich možnostech.
Další aktivity síťařky se budou vztahovat k tématu škol v síti aktérů pro ohrožené rodiny s dětmi. Síťařka má
v plánu dokončit přípravnou fázi tvorby prezentace školám o nabídce sítě a plánuje společnou schůzku
s ostatními aktéry v rámci projektu Pojďme do škol(k)y.

Systémový projekt

Systémový rozvoj a podpora nástrojů

sociálně-právní ochrany dětí

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení transformace služeb pro rodiny a děti
Na Poříčním právu 1, Praha 2, 120 00

ORP Hradec Králové

Chlumec nad Cidlinou
V rámci síťování ORP Hradec Králové síťuje oblast Chlumec nad Cidlinou

lokální síťař Mgr. Jan Kubinec
e-mail: jan.kubinec@mpsv.cz, tel.: +420 737 956 660

Strategie síťování na téma efektivní spolupráce aktérů v síti služeb pro ohrožené rodiny s dětmi
Na základě předchozího mapování potřeb aktérů sítě služeb pro ohrožené rodiny s dětmi byla
zjištěna potřeba vzájemné, efektivní spolupráce mezi aktéry. Lokální síťař pro oblast Chlumecka Jan
Kubinec se v květnu věnoval plnění cílů strategie síťování zohledňující tuto potřebu.
Setkal se se zástupkyněmi města Chlumec nad Cidlinou Ing. Irenou Pánkovou a Bc. Barborou
Vídeňskou. Výsledkem tohoto jednání byla domluva na spolupráci v oblasti zlepšení povědomí
chlumecké laické a odborné veřejnosti o fungování sítě služeb v ORP Hradec Králové a možnostech
jejího využití. Ve vztahu k potřebě navázání užší spolupráce pracovníků města Chlumec nad Cidlinou
s pracovníky OSPOD Hradec Králové bylo domluveno, že síťař bude v červnu iniciovat společné
setkání zástupců obou organizací.
V rámci potřeby posílení terénní práce na Chlumecku bylo rovněž dohodnuto, že síťař bude na červen
iniciovat společné setkání zástupců města Chlumec nad Cidlinou se zástupci organizace Prostor Pro,
o.p.s., Hradec Králové, kteří představí své služby a nabídnou možnost spolupráce v rámci posílení
terénní práce v dané lokalitě.
Lokální síťař se zúčastnil setkání pracovní skupiny pro komunitní plánování zaměřené na rodiny
s dětmi. V souvislosti s tématem zlepšení povědomí laické a odborné veřejnosti na Chlumecku o
fungování sítě služeb v ORP Hradec Králové síťař na setkání navrhnul zástupcům přítomných
poskytovatelů sociálních služeb možnost bezplatně prezentovat své služby v místním regionálním
tisku v Chlumeckých listech.
V průběhu května se síťař setkal také s vedoucí OSPOD Hradec Králové, Mgr. Světluší Kotrčovou,
kterou informoval o všech důležitých skutečnostech z průběhu síťování na Chlumecku.

Plán na další období
Za účelem naplňování strategie síťování na téma efektivní spolupráce aktérů v síti pro ohrožené
rodiny s dětmi uskuteční lokální síťař v průběhu června další pravidelná setkání se zástupci města
Chlumec nad Cidlinou. Účelem těchto setkání bude otevřít diskuzi na téma zlepšení povědomí laické i
odborné veřejnosti o fungování sítě služeb v ORP Hradec Králové a možnosti jejich využití. S cílem
nastavit funkční spolupráci pak proběhnou společná setkání pracovníků města Chlumec nad Cidlinou
s kompetentními pracovníky OSPOD Hradec Králové. Dále je naplánováno společné setkání se
zástupci organizace Prostor Pro o.p.s., Hradec Králové za účelem hledání možností v rámci
poskytování terénních služeb na Chlumecku.

Systémový projekt

Systémový rozvoj a podpora nástrojů

sociálně-právní ochrany dětí

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení transformace služeb pro rodiny a děti
Na Poříčním právu 1, Praha 2, 120 00

ORP Nový Bydžov
Oblast síťuje lokální síťař Mgr. Jan Kubinec
e-mail: jan.kubinec@mpsv.cz, tel.: +420 737 956 660
Strategie síťování zaměřená na rozvoj stávající sítě služeb pro ohrožené rodiny s dětmi
V rámci zjišťování potřeb aktérů sítě pro ohrožené rodiny s dětmi a vzhledem ke skutečnosti, že
v ORP Nový Bydžov jsou registrovány pouze dvě sociální služby pro ohrožené rodiny s dětmi, vytvořil
síťař strategii síťování zaměřenou na rozvoj této sítě. Aktéři v síti při práci s ohroženými rodinami a
jejich dětmi nejčastěji naráží na potřebu řešit psychické problémy spojené se sebe-přijetím a
vyrovnáním se s těžkou životní situací. Dále se také členové ohrožených rodin potýkají s
problematikou závislostí na legálních i nelegálních návykových látkách či s procesní závislostí.
Hlavní zjištěnou potřebou v rámci tohoto tématu je tedy zpřehlednit poskytovatele potřebné
odborné psychologické a psychoterapeutické pomoci z Hradce Králové pro zainteresované aktéry
v síti služeb, navázat užší spolupráci s vybranými poskytovateli a zajistit tak dlouhodobě stabilní
přístup k této odborné pomoci pro klienty z ORP Nový Bydžov. Dále je tu potřeba najít možnosti pro
poskytování této potřebné odborné pomoci klientům z ORP Nový Bydžov přímo v Novém Bydžově.
Za účelem naplnění potřeb v rámci stanovené strategie informoval síťař v průběhu května pracovníky
OSPOD Nový Bydžov o možnosti využívat v celém rozsahu služby Manželské a rodinné poradny
v Hradci Králové, která svým klientům nabízí například individuální, párové či rodinné psychologické
poradenství a terapie nebo také skupinové terapie pro děti ve věku od šesti do deseti let.
V souvislosti s tímto tématem jednal síťař také s manažerkou MAS Společná Cidlina Ing. Janou
Bitnerovou, která potvrdila, že potřeba aktérů v síti ohledně zřízení odborného pracoviště
psychologického poradenství pro oblast Novobydžovska a Chlumecka je součástí místního akčního
plánu na další období.

Plán na další období
Za účelem naplňování strategie zaměřené na rozvoj stávající sítě služeb pro ohrožené rodiny s dětmi
má síťař v následujícím období v plánu uskutečnit setkání s ředitelkou společnosti Centrum sociální
pomoci a služeb o.p.s., Hradec Králové, které provozuje síť manželských a rodinných poraden v rámci
celého Královéhradeckého kraje. Setkání proběhne za účelem hledání možností zřídit odloučené
pracoviště Manželské a rodinné poradny přímo v Novém Bydžově.
Dále má síťař v plánu v průběhu června navštívit jednání vybraných komisí Rady města Nový Bydžov
(Sociální a zdravotní komise, Komise pro bezpečnost ve městě a Vzdělávací komise), kde bude
podrobně prezentovat služby AC Laxus z.ú., Hradec Králové. Účelem prezentace bude informovat
komise o možnosti zřízení odloučeného pracoviště na území Nového Bydžova.

Systémový projekt

Systémový rozvoj a podpora nástrojů

sociálně-právní ochrany dětí

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení transformace služeb pro rodiny a děti
Na Poříčním právu 1, Praha 2, 120 00

ORP Trutnov
Oblast síťuje lokální síťařka Bc. Erika Kováčiková
e-mail: erika.kovacikova@mpsv.cz, tel.: +420 777 300 903

Během května se lokální síťařka pro ORP Trutnov Erika Kováčiková zabývala plněním svých strategií
síťování a dalším mapováním potřeb aktérů sítě služeb pro ohrožené rodiny s dětmi.
Strategie síťování na téma nastavení spolupráce v síti služeb pro ohrožené rodiny s dětmi v Úpici
V rámci zjišťování potřeb OSPOD Úpice iniciovala síťařka setkání zástupců OSPOD, ze kterého
vyplynulo, že jejich potřebou směrem k síti je vyjasnění rolí a kompetencí vůči školám. Především
v případech, kdy je třeba hlásit pracovníkům OSPOD podezření na ohroženost dítěte. Lokální síťařka
bude nadále hledat možnosti vyjasnění kompetencí mezi OSPOD Úpice a zástupci tamních škol.
Strategie síťování na téma dluhového a občanského poradenství
Během předchozího mapování byla v ORP Trutnov zjištěna potřeba nastavit mezi aktéry sítě služeb
pro ohrožené rodiny s dětmi funkční spolupráci v oblasti dluhového a občanského poradenství. Za
tímto účelem se v květnu síťařka sešla s Mgr. Janem Hlouškem, Ph.D. z Občanské poradny Hradec
Králové. Na setkání byly předmětem diskuze možnosti rozšíření služeb poradny do ORP Trutnov. Pan
Hloušek zdůraznil, že pro rozšíření je třeba především podpory vedení města Trutnov.
Na doporučení pana Hlouška uskutečnila síťařka setkání také s Kateřinou Veselou z Farní Charity Dvůr
Králové nad Labem. K nastavení spolupráce se paní Veselá stavěla pozitivně, rovněž ale upozornila, že
pro dosažení cíle je třeba spolupráce vedení města Trutnov. Síťařka se bude nadále zabývat hledáním
možností, jak zlepšit dostupnost dluhových a občanských poraden v ORP.
V květnu uskutečnila síťařka také pravidelnou návštěvu OSPOD Trutnov, kde vedoucí Bc. Margita
Hosmanová v souvislosti s tématem nastavení spolupráce v oblasti občanského a dluhového
poradenství navrhla uskutečnit setkání, ke kterému budou přizváni také zástupci vedení města
Trutnov. Účelem tohoto setkání by pak byla diskuze nad daným tématem.

Další aktivity síťařky
V květnu proběhl festival Trutnovský den pro rodinu, na jehož realizaci se podílela také lokální síťařka.
Akce proběhla za účelem představení činnosti organizací (celkem devatenáct), které poskytují služby
pro rodiny s dětmi, seniory i handicapované. Program festivalu byl určen pro veřejnost, která měla
také možnost se aktivně zapojit (vyzkoušet si život ve tmě a s šátkem na očích poznávat předměty,
děti měly možnost kreslit obrázky na téma rodina a tak dále).

Plán na další období
V souvislosti s tématem sítě služeb pro ohrožené rodiny s dětmi v Úpici má síťařka v plánu navázat
spolupráci s Bc. Ivanou Hrubou z Agentury pro sociální začleňování. Dále plánuje účast na jednání
pracovních skupin (Náhradní rodinná péče, Rodina a děti a Sociálně vyloučené lokality). A nadále se
síťařka bude věnovat mapování sítě služeb v Úpici a strategii síťování zaměřené na spolupráci
organizací v oblasti dluhového a občanského poradenství.

Systémový projekt

Systémový rozvoj a podpora nástrojů

sociálně-právní ochrany dětí

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení transformace služeb pro rodiny a děti
Na Poříčním právu 1, Praha 2, 120 00

ORP Broumov
Oblast síťuje lokální síťařka Bc. Erika Kováčiková
e-mail: erika.kovacikova@mpsv.cz, tel.: +420 777 300 903
V květnu se lokální síťařka pro ORP Broumov Erika Kováčiková zabývala plněním svých strategií
síťování. Jedna z nich má za cíl nastavit funkční spolupráci mezi poskytovateli sociálních služeb v ORP
Broumov.
Strategie síťování na téma nastavení spolupráce mezi poskytovateli sociálních služeb v ORP Broumov
V rámci této strategie síťařka iniciovala setkání s koordinátorkou sociálních projektů Kamilou
Lupoměskou. Účelem setkání bylo předat si informace o zařízeních sociálních služeb v ORP Broumov
a také hledání možností nastavení spolupráce mezi lokální síťařkou a koordinátorkou sociálních
projektů. Erika Kováčiková během jednání informovala Kamilu Lupoměskou o zjištěných potřebách
ORP Broumov, mezi něž patří také nedostatečná komunikace mezi současnými poskytovateli
sociálních služeb, je třeba vytvořit efektivnější systém předávání informací (například o nabídce nově
zavedených služeb) mezi organizacemi Začít spolu, z.s. a Centrum pro rodinu a pracovníky OSPOD.
Koordinátorka sociálních projektů se bude účastnit jednání, která mají za cíl naplnit výše uvedenou
potřebu. Síťařka osloví pracovníky OSPOD, Začít spolu z.s. a Centrum pro rodinu s nabídkou
společného setkání nad tématem efektivnější spolupráce.
Strategie síťování zabývající se možnostmi rozšíření sítě služeb z ORP Náchod
V rámci strategie zaměřené na posílení sítě služeb a hledání možností jejího rozšíření o služby z ORP
Náchod se lokální síťařka sešla s vedoucím odboru Ing. Milošem Andršem a vedoucí OSPOD Mgr.
Lenkou Hlouškovou. Hlavním předmětem diskuze na schůzce bylo rodinné poradenství. Lokální
síťařka má v následujícím období v plánu zmapovat možnosti rozšíření rodinného poradenství
z města Náchod. V současné době v Broumově rodinné poradenství poskytují dvě organizace,
kapacitně ale nestačí broumovské klientele.

Plán na další období
V následujícím období má lokální síťařka v plánu nadále mapovat možnosti rozšíření služeb z ORP
Náchod, konkrétně SVP Kompas, Centrum sociální pomoci a služeb Náchod. Také bude zjišťovat
možnosti finančních zdrojů MAS Broumovsko.

Systémový projekt

Systémový rozvoj a podpora nástrojů

sociálně-právní ochrany dětí

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení transformace služeb pro rodiny a děti
Na Poříčním právu 1, Praha 2, 120 00

ORP Jaroměř
Oblast síťuje lokální síťařka Markéta Pavlová, DiS.
e-mail: marketa.pavlova@mpsv.cz, tel.: +420 733 335 297
Strategie síťování zaměřená na rozšiřování služeb z ORP Náchod
V průběhu května uskutečnila lokální síťařka pro ORP Jaroměř Markéta Pavlová několik setkání za účelem
podpory sítě služeb pro ohrožené rodiny s dětmi rozšířením služeb z bývalého okresního města Náchod.
Začátkem měsíce se setkala se zástupci AC Laxus. Cílem schůzky bylo zmapovat možnosti centra rozšířit své
služby do vzdálenějších obcí, o což má organizace zájem. Pro zřízení ambulance ve městě Náchod, kam by mohli
dojíždět klienti sousedních ORP, jsou potřeba vhodné prostory a devadesát tisíc korun ročně. Organizace
jednala se zástupci příslušných měst. Jako nejpotřebnější vnímají zástupci AC Laxus oblast Broumovska.
V rámci hledání možností rozšíření služeb do ORP Jaroměř se lokální síťařka setkala s vedoucím výchovného
střediska Kompas Mgr. Petrem Voženílkem. Ten uvedl, že jednání o spolupráci s městem Jaroměř by mělo být
zahájeno v následujícím měsíci.
Při mapování dalších možností rozšíření služeb do ORP Jaroměř se síťařka sešla také s vedoucí střediska Péče o
duševní zdraví Náchod Bc. Lucií Pacákovou, která vyjádřila zájem o mezirezortní spolupráci a rozšíření služeb do
oblastí bývalého okresu.
Strategie síťování zabývající se podporou škol v síti služeb pro ohrožené rodiny s dětmi
V květnu síťařka navštívila Pedagogicko-psychologickou poradnu Náchod s cílem zmapovat její potřeby směrem
k ostatním aktérům sítě pro ohrožené rodiny s dětmi. Zástupci poradny hovořili o tom, že by rádi pracovali s
klienty více terapeuticky, bohužel ale nemají dostatečnou kapacitu. Směrem k síti vnímají nedostatek možností
psychologického poradenství, terapie a pedopsychiatrie. Rovněž vnímají potřebu vzniku týmu odborníků
z oblasti zdravotnictví (pediatři, neurologové atd.), klinické psychologie, terapie a pedopsychiatrie, který by ve
vzájemné spolupráci vytvořil individuální vzdělávací plán pro děti s kombinovaným postižením. Vedoucí
poradny PaedDr. Hana Plachtová našla inspiraci v Hradci Králové, kde se ve spolupráci s lokální síťařkou snaží
tento tým zrealizovat.
Z pohledu PPP chybí na základních školách odborníci v podobě speciálních pedagogů, kteří by byli schopni
reagovat na individuální potřeby dítěte. V oblasti prevence PPP vidí význam v dlouhodobých programech. Nově
příchozí metodička prevence Mgr. Nikola Hendrychová bude učitelům nabízet možnosti vzdělávání a
podporovat je ve využívání supervize na školách.
Za účelem naplnění potřeb v rámci stanovené strategie se lokální síťařka sešla také s Mgr. Hanou Krejsovou z
Agentury pro sociální začleňování. Na schůzce byla dohodnuta spolupráce v oblasti, kde by mohlo dojít
k dublování činnosti více aktérů. Je třeba vymezit role aktérů a najít možnosti propojení projektů, které
v současné době v ORP Jaroměř probíhají (Agentura pro sociální začleňování, MAS, Tým pro mládež, lokální
síťování).
Strategie síťování na téma nastavení spolupráce mezi aktéry sítě pro ohrožené rodiny s dětmi
V rámci strategie zaměřené na nastavení spolupráce mezi aktéry sítě pro ohrožené rodiny s dětmi se síťařka
setkala s Mgr. Hanou Vrbovou z ČCE Diakonie, středisko Miličův dům. Paní Vrbová potvrdila potřebu vyjasnit si
s aktéry v síti kompetence a potřebu nastavit možnou spolupráci. Pro tento účel by bylo vhodné zrealizovat
společnou schůzku aktérů, kterou by vedl nezávislý facilitátor.

Plán na další období
V červnu bude Markéta Pavlová předávat síťování ORP Jaroměř novému lokálnímu síťaři Martinu Snížkovi.REPORTING síťování HKK 05 2017

PDF file: REPORTING síťování HKK - 05 2017.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz