DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

Odpovede pre Žilinak.sk

Odpovede pre Žilinak.sk
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/aZxO

PDF file size:
884.58 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/ZxO.pdf
Download: Odpovede pre Ži…nak.sk.pdf

Date saved:
October 29, 2018» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document Odpovede pre Žilinak.sk.pdf:


Meno: Ján Púček narodený v Žiline

Vek: 64 rokov

Rodinný stav: ženatý 45 rokov

Počet detí: 5 dospelých detí

Zamestnanie: poslanec MZ

1. Predstavte nám Vašu základnú víziu smerovania Žiliny pre najbližšie 4 roky.
Aké sú najpodstatnejšie piliere Vášho volebného programu a aké zmeny chcete
občanom Žiliny ponúknuť?

1. Efektívnosť

Do 100 dní zariadim vykonanie auditu zamestnanosti na Mestskom úrade a v mestských
podnikoch. Aplikované systémové zmeny budú zosúladením výsledkov auditu a požiadaviek občanov.

Budem presadzovať, aby mesto Žilina (ďalej len „Mesto“) začalo so zodpovednou a pravidelnou
údržbou zelene, parkov, detských ihrísk, chodníkov a iných nehnuteľností vo vlastníctve Mesta. Tieto
práce budú vykonávané zamestnancami podniku Mesta s vlastnými technickými prostriedkami.

Som zástancom rovného postavenia občanov a uplatňovania rovnakého metra na všetkých
občanov Mesta. Pokiaľ všetci občania Žiliny majú rovnakú daňovú povinnosť, Mesto im musí
poskytnúť rovnakú aspoň základnú občiansku vybavenosť. Vo viacerých mestských častiach absentuje
dokončenie kanalizácie, prípojok mestskej vody, plynu, chodníkov a pod.

Mojou prioritou budú pravidelné stretnutia s občanmi najmenej 4 krát do roka v zasadacej
miestnosti MsÚ, prípadne v jednotlivých obvodoch podľa potreby. Každú požiadavku, alebo
pripomienku občanov budem riešiť individuálne s jednotlivými odbormi MsÚ, ale aj s poslancami MZ
a odpovedať písomne občanovi najneskôr do 30 dní.

Celé 4 roky budem mať na mysli zlepšovanie podmienok života občanov Mesta. Za tým účelom
budem organizovať elektronické „referendá“ k zásadným problémom občanov.

Dôsledne budem dbať na čestnosť a poctivosť moju, ako aj všetkých zamestnancov Mestského
úradu. Mojím prvoradým záujmom bude dosiahnutie spokojnosti všetkých občanov Mesta s mojou
prácou a prácou zamestnancov úradu.

Nebudem trpieť neochotu, arogantnosť a povýšenectvo zamestnancov Mesta, ktorí budú musieť
byť zo všetkých síl nápomocní každému občanovi vybavujúcemu si svoje záležitosti na MsÚ.

2. Ekonomika

Do 100 dní zariadim vykonanie ekonomického auditu Mesta, prehodnotím s odborníkmi všetky
zmluvy Mesta a podľa ich výsledkov podám návrhy na riešenie Mestskému zastupiteľstvu. Je
absurdné aby sa z daní našich občanov plnili vrecká podnikavcov, ktorí si neplnia svoje záväzky, alebo
sa im v minulosti podarilo uzatvoriť pre nich jednostranne výhodné zmluvy.

Postupným vylučovaním objednávania služieb u subdodávateľov, ktoré si bude môcť zabezpečiť
Mesto samo, sa vytvorí priestor pre nákup technického zariadenia pre výkon týchto služieb a
následné oddlžovanie mesta. Písomná hmotná zodpovednosť zamestnancov bude podmienkou.

Heslo „Žilina draho kupuje a lacno predáva.“ sa musí stať minulosťou! Komisie mestského
zastupiteľstva sú poradným a kontrolným orgánom, musia bez vyzvania v zápisnici zo zasadnutia
zdôvodniť svoje odporúčania a to aj jej jednotliví odborníci. Ich odporúčania sú často neznáme,
podozrivé alebo bez zdôvodnenia.

Budem presadzovať možnosť vysporiadania pohľadávok dlžníkov - obyvateľov Mesta
prostredníctvom ponúknutia brigád v mestskom záujme. Z nevymožiteľných pohľadávok musí mesto
aj tak zaplatiť trovy exekútora a táto strata bude uvedeným krokom minimalizovaná.

Vynaložím maximálne úsilie na to, aby sa Mesto pričinilo o urovnanie vlastníckych vzťahov v
záhradkových osadách v územnom obvode Mesta, v ktorých je Mesto vlastníkom pôdy.

3. Doprava a parkovanie

V oblasti dopravy budem vehementne presadzovať riešenie dopravy a parkovania v Meste a na
sídliskách za pomoci odborníkov z Výskumného Ústavu dopravného a Žilinskej Univerzity.

Mojou víziou je postupné zavádzanie záchytných parkovísk a využitie najefektívnejšieho
parkovacieho systému „chytrého parkovania“ („smart“ parkovanie) v miestach hustej zástavby.
Musíme realizovať vytváranie parkovacích plôch na sídliskách Mesta, pokiaľ nedosiahneme aspoň
stav jedného parkovacieho miesta na jednu bytovú jednotku, aby bola možná i jeho rezervácia.
Súčasný stav je alarmujúci, v prípade nešťastia má problém s prejazdom vozidlo rýchlej zdravotnej
pomoci a prechod niektorými prístupovými cestami pre špeciálne vozidlá hasičského zboru je
prakticky nemožný.

Prehodnotím riešenie parkovacích vstupov v centre mesta s ohľadom na špecifické časové
požiadavky vstupu (napr. pri zásobovaní), ktoré nevyhovujú plošne všetkým prevádzkam a
prevádzkovateľom.

Pripravím pre občanov systém umožňujúci platenie platobnou kartou, ktorou budú môcť platiť
parkovné, či vstupné na podujatia organizované Mestom.

nedokončené, či vedúce nikam.

4. Zdravie a šport

Poverím komisiu, ktorá každoročne na kultúrnom podujatí mesta vylosuje a odmení navrhnutých
občanov Mesta, ktorí sa najviac v príslušnom kalendárnom roku zasadili o skrášľovanie verejného
priestranstva výsadbou a údržbou ozdobnej zelene, či detských ihrísk počas svojho voľného času. Aj
vďaka desiatkam týchto nedocenených ľudí sa všetci cítime komfortnejšie a príjemnejšie, čo pozitívne
vplýva i na náš zdravotný stav.

Budem presadzovať zavedenie poskytovania zľavy na parkovnom, či vstupnom na kultúrne
podujatia usporiadané Mestom pre osoby s trvalým pobytom v meste Žilina vlastniace preukaz ŤZP
osoby a darcov krvi s trvalým pobytom v Žiline s minimálne bronzovou plaketou.

Považujem za nutné podstatne skvalitniť služby pre odkázané osoby na opateru a realizovať
vypracovaný návrh riešenia nedostatočných kapacít lôžok pre týchto občanov.

Budem navrhovať ,podporovať a presadzovať zľavy pre školy v pôsobnosti Mesta na plaváreň,
korčuľovanie a aktivity športového zamerania.

Aj napriek tomu, že na šport Mesto vynakladá takmer desaťnásobok čiastky z roku 2011,
výsledkom je havarijný stav zanedbaných zostávajúcich športovísk a minimálne uplatnenie žiakov
mestských športových škôl v mestských športových kluboch. Mojím riešením je prenajímať športové
plochy finančne podporovaným mestským športovým klubom, ktoré o danú možnosť prejavia záujem
a súčasne sa zaviažu prijímať absolventov športových škôl v meste a tréningových krúžkov.

5. Kultúra

Navrhnem rozšírenie celomestských akcií aj do mestských častí pri organizovaní podujatí ako napr.
deň matiek, hasičské súťaže, folklórne podujatia, vystúpenia detí pre seniorov, či obnovenie dňa úcty
k starším.

Budem presadzovať vybudovanie turistických okruhov so značením na chodníkoch v centre Mesta,
vedúcich ku výnimočným a zaujímavým miestam, kde budú osadené príslušné viacjazyčné tabule. Ich
súčasťou musí byť aj pútač na aktuálne a plánované kultúrne podujatia, atrakcie a „klenoty“ v Žiline a
jej blízkom okolí. Návštevník tápa na potulkách našim mestom, ktoré nevyužíva dostatočne svoj
potenciál.

„Žilina žilincom“ - Prioritne oslovovať žilinské spolky, súbory, skupiny, združenia, remeselníkov a
predajcov na spoluúčasť, jarmočný predaj, či spoluorganizáciu vybraných podujatí Mesta.

6. Výstavba a architektúra

Presadiť zmenu územného plánu, ktorý bude rešpektovať výstavbu nájomných bytov z
prostriedkov ŠFRB, prípadne aj cestou súkromných investorov so zameraním sa na vyhľadávanie
nových lokalít a ukončenie neustáleho pokračovania zástavby na sídliskách a v centre mesta.

Sociálne a bezbariérové byty sa musia stať finančne dostupnými aj pre sociálne slabšie rodiny.
Tento aspekt bude zakomponovaný pri všetkých projektoch výstavby.

Zasadím sa o udržiavanie architektúry pri stavebných a rekonštrukčných projektoch konzultovanými s
odborom mestského architekta, ktorý má súčasne slúžiť občanom, či investorom pri vyhľadávaní
kompromisu medzi ich predstavami, koncepciou architektúry a špecifík lokality

7. Bezpečnosť

Mestská polícia bude využívaná prednostne (na 80%) na riešenie bezpečnosti občanov a čistotu
Mesta a jeho častí. Okrajovo sa budú venovať zakladaniu papúč, či riešeniu dopravy na súkromných
parkoviskách. Príslušníci mestskej polície musia mať povinnosť nahlasovať nebezpečné poškodenia
chodníkov a ciest v meste.

Je jednoduché v programe sľubovať, predkladať rôzne vízie a štúdie, ktoré sa nakoniec nesplnia, tak
ako to politici zvyknú. Predkladám stručný program, s jasnými cieľmi a víziami a s pomocou všetkých
občanov Žiliny môžeme dosiahnuť rozvoj nášho mesta k spokojnosti všetkých.
Budem sa usilovať o spájanie ľudí a nie o ich rozdeľovanie.

2. Pri otázke vízií je nutné pozrieť sa aj na financovanie prísľubov, ktoré
ponúkate voličom. Má Žilina dostatok zdrojov pre realizáciou vašich nápadov? Z
akých zdrojov by ste chceli pokryť ich realizáciu?

Žilina je v dobrej finančnej kondícii. Som presvedčený, že ak začneme realizovať
vyššie uvedený program, získame prostriedky aj z prevádzky vlastného podniku, ktorý bude
zamestnávať remeselníkov v takom množstve, aby sme si vo vlastnej réžii zabezpečili čistotu
mesta a údržbu nehnuteľností v jeho vlastníctve. Zrušením subdodávok na tieto práce
získame nemalé finančné prostriedky aj na realizáciu mojich zámerov a zanikne aj
podozrievanie z klientelizmu a kšeftov.
Budeme sa intenzívne uchádzať o rôzne granty a výzvy v rámci čerpania prostriedkov
z fondov EÚ.

3. Aká je Vaša politická orientácia a s koho podporou kandidujete? Predstavte
najvýraznejších odborníkov vo Vašom tíme na vybrané problémy.

Nie som členom žiadnej politickej strany. Aj keď kandidujem ako nominant strany
Kotleba – ĽSNS, nie som na tejto strane závislý, ani ničím zaviazaný a to na základe našej
vzájomnej dohody. Som konzervatívny a pragmatický. Ctím si tradície a rokmi overené
postupy vo všetkých oblastiach života.
Nevytváral som žiadny odborný tím, aby som v prípade zvolenia nebol nikomu
zaviazaný ani len za rady, ktoré by som dostal od týchto odborníkov. V prípade zvolenia
obrátim sa na odborníkov zo Žilinskej univerzity a Výskumného ústavu dopravného, ale aj
odborníkov z iných oblastí a verím, že do 100 dní budem mať vytvorený kvalifikovaný
odborný tím a to aj na jednotlivých odboroch Mestského úradu.

4. Objasnite, z čoho pozostáva Vaša kampaň, koľko bude stáť a z akých
prostriedkov je financovaná?

Moja kampaň pozostáva približne zo sumy 2.200,- EUR. Z tejto sumy na predvolebnú
kampaň prispela strana Kotleba ĽSNS sumou 1.200,- EUR a môj príspevok bude približne
1.000,- EUR.
Ako si všetci občania mohli všimnúť nemám dodnes žiadny billboard a to z dôvodu
obmedzených finančných prostriedkov. Nemám žiadnych sponzorov a nikomu nič nedlhujem
v súvislosti s voľbami. Nikomu nie som zaviazaný ani sa zaväzovať nebudem.

6. Ako sa pozeráte na prácu primátora a mestského zastupiteľstva v Žiline v
končiacom volebnom období?

Odchádzajúci primátor nepochybne urobil veľa pozitívneho, najmä v oblasti oddlženia
mesta, čo uznávajú všetci kandidáti na primátora. Mestské zastupiteľstvo bolo najhoršie za
môjho 12-ročného pôsobenia, pretože príliš často si poslanci vytvárali záujmové skupiny
a snažili sa presadiť pre tieto skupiny výhody. Napriek mojim námietkam sa lacno predávali
nehnuteľnosti za ceny nevýhodné pre mesto. Za týmito predajmi boli lobingové skupiny,
ktoré krúžili okolo poslancov.

7. Čo v meste podľa vás funguje dobre a v prípade zvolenia by ste v tom
pokračovali?

Podľa môjho názoru dobre funguje MHD a to je aj názor občanov. Samozrejme je
stále čo vylepšovať a o to sa budem zo všetkých síl snažiť.

8. Čo sa dá v Žiline zmeniť aj bez nutnosti nákladných investícií a v krátkom
časovom horizonte?

Je toho veľmi veľa. Ale v prvom rade obsadiť vedúce funkcie Mestského úradu
skutočnými odborníkmi. Zracionalizovať chod Mestského úradu, vrátane personálneho
obsadenia je nevyhnutnosťou. Podstatným spôsobom zmeniť fungovanie Mestskej polície,
aby ich prvoradou úlohou bolo zabezpečiť ochranu životov, zdravia a majetku občanov,
namiesto zakladania „papúč“. Mojim cieľom je mať v už existujúcich mestských podnikoch so
100% účasťou mesta remeselníkov, ale aj pomocných robotníkov, aby sme vo vlastnej réžii
vedeli udržiavať chodníky, zeleň, parky, detské ihriská a vedeli vykonávať jednoduchšie
úkony na údržbe mestských komunikácií. Tým začneme vytvárať zisk a mesto nebude žiť len
z daní daňových poplatníkov.

9. Ktoré tri problémy najviac trápia Žilinčanov? Aké navrhujete ich riešenie?

Prvoradým problémom je doprava a parkovanie. Samozrejme by som využil potenciál
ŽÚ a VÚD na vypracovanie štúdie realizovateľnosti zmien v doprave ale aj v parkovacej
politike. Po pripomienkovaní občanmi, by som tieto návrhy predložil na schválenie
mestskému zastupiteľstvu. Na realizáciu týchto zmien by som sa uchádzal o výzvy z fondov
EÚ. Ak budú občania súhlasiť, pripravíme projekt parkovania na sídliskách tak, aby vlastník
bytu vlastniaci vozidlo mal vyhradené 1 parkovacie miesto.
Veľkým problémom je aj odpadové hospodárstvo. Ja by som tento problém riešil
v spolupráci s okolitými samosprávami hľadaním vhodnej lokality na vybudovanie spaľovne.
Nemalým problémom je aj nízka úroveň vybavenosti mestských častí, kde okrem
chýbajúcej kanalizácie, rozvodov vody a plynu, nie sú ani v mnohých lokalitách vybudované
chodníky. Chýbajú detské ihriská, údržba a kosenie zelene je iba sporadické, napriek tomu že
občania týchto mestských častí platia dane tak, ako občania v centre mesta a na sídliskách.
Aj preto presadzujem, aby občania za rovnaké dane dostali od mesta rovnaké služby. Musí
pre všetkých bez rozdielu platiť zásada: „Rovnaké práva a rovnaké povinnosti“
10. S komunálnou politikou už máte skúsenosti, čo sa vám podarilo pre Žilinčanov
presadiť?

Žilinčanmi sú aj všetci obyvatelia mestských častí. Ja som bol volený občanmi
volebného obvodu číslo 8 a im som bol za moje pôsobenie aj zodpovedný. Preto som hájil
a presadzoval predovšetkým oprávnené požiadavky občanov tohto obvodu. V spolupráci
s poslancami volebného obvodu 8, za podpory primátorov a poslancov za 3 volebné obdobia
sa nám podarilo napríklad kompletne zrekonštruovať kultúrny dom a kaplnku vo Vraní.
Rozšírili sme cintoríny v Brodne, v Zádubní a vo Vraní. Na týchto cintorínoch boli vybudované
chodníky a prípojky vody. Bolo zrealizované oplotenie cintorínov v Budatíne, Brodne a vo
Vraní. Chodníky boli vybudované aj na cintoríne v Považskom Chlmci. Vo Vraní boli
vybudované oporné múry proti zosuvu cesty cez Vranie. Vo všetkých obciach obvodu sú
vybudované nové bezdrôtové miestne rozhlasy a bola vykonaná rekonštrukcia verejného
osvetlenia. Bola vybudovaná 1.etapa kanalizácie v Považskom Chlmci a mestské
zastupiteľstvo odhlasovalo už 2. etapu výstavby kanalizácie. V mestskej časti Vranie boli
zrekonštruované všetky ulice a čiastočne rekonštrukcie boli vykonané v Považskom Chlmci,
v Brodne, v Zádubní, Zástraní a v Budatíne.
V Zástraní bola realizovaná čiastočná rekonštrukcia kultúrneho domu.
Významnou investíciou je výstavba novej lávky spájajúcej Brodno s Vraním, ktorá začala
26.10.2018.
Okrem týchto akcií, bolo vykonané nepreberné množstvo drobnejších opráv majetku mesta,
či realizácia rôznych požiadaviek občanov na lepšie životné prostredie, športové a kultúrne
aktivity.

11. Prečo by mali voliči dať svoj hlas práve vám a čo ponúkate oproti Vašim
protikandidátom?

Občanov by mohla osloviť moja práca poslanca za 3 volebné obdobia. Mám
nevýhodu, že som neriešil požiadavky sídlisk kde je najväčší počet voličov. Ale vždy som
hlasoval za každý rozumný návrh v týchto lokalitách, ktoré spadajú do iných obvodov.
Ak si voliči prečítajú výsledky môjho pôsobenia, verím, že nebudú pochybovať, že
s rovnakou vervou by som riešil požiadavky každého volebného obvodu.
Za mnou nestoja žiadne finančné skupiny, ani lobisti. Nie som nikomu nič dlžný
a nemá ma kto vydierať. Nesľubujem nesplniteľné veci a vždy sa budem riadiť návrhmi
a pripomienkami občanov.
Tak ako každý kandidát, moje riešenia podliehajú schváleniu v mestskom
zastupiteľstve a preto nesľubujem finančne náročne investície, ktoré primátor nemôže bez
poslancov realizovať.
Samozrejme mojou snahou bude pozvať všetkých poslancov, oboznámiť ich s mojim
programom, vypočuť pripomienky, námety a návrhy, vrátane ich programov, a spoločne
dosiahnuť takú dohodu, ktorá bude prospešná pre všetkých občanov mesta, ale aj jeho častí.

12. Je podľa vás súčasná výška odmeny poslanca MZ v Žiline primeraná práci?

Áno, je primeraná. Preto ma prekvapuje, že kandidáti na poslancov vkladajú také
obrovské finančné prostriedky do svojej kampane. Z odmeny poslanca za 4 roky sa im tieto
prostriedky možno ani nevrátia. Nechávam to na názor občanov.
V tomto volebnom období som hlasoval proti zvýšeniu odmeny na úroveň minimálnej
mzdy a to bolo bez príplatkov za komisie, telefón, účasť na zasadnutiach výborov.
Keď to väčšina zastupiteľstva prehlasovala, tak som asi 4 krát podal návrh na
zrušenie uznesenia o zvýšení odmien, čo poslanci vždy zamietli. Poriadok v tom urobil až
zákon NRSR.

13. Aké budú Vaše prvé kroky po zvolení na Radnicu?

Mojim prvým krokom by bolo stretnutie s novozvolenými poslancami, aby sme si
vysvetlili stanoviská k volebným programom, s ktorými išli do volieb. Musíme sa dohodnúť,
ak chceme Žilinu posunúť dopredu, ktoré veci bez ohľadu na predkladateľa, sme schopní
podporiť a realizovať a to na rozdiel od minulosti aj s určením termínov. Nie je možné, aby
poslanci išli proti primátorovi a primátor proti poslancom.
Druhým krokom v krátkej dobe by bolo zracionalizovanie chodu Mestského úradu,
vrátane jeho personálneho obsadenia. Na vedúce pozície na Mestskom úrade budú vypísané
výberové konania. Zaväzujem sa presadiť u všetkých zamestnancov Mestského úradu taký
prístup k občanom v jednaní s nimi, ktorí zamedzí neochote a arogancii voči občanom.
U poslancov budem presadzovať, aby vybrané podniky so 100% účasťou mesta,
vykonávali nenáročné opravy a úpravy majetku mesta tak, aby sme v krátkom čase mohli
skoncovať s objednávaním týchto prác v subdodávkach.

Ján Púček

kandidát na primátora ŽilinyOdpovede pre Žilinak.sk

PDF file: Odpovede pre Žilinak.sk.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz