DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

Zeosak 1 2017

Zeosak 1 2017
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/acMR
Description:
První číslo firemního časopisu
PDF file size:
1258.02 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/cMR.pdf
Download: Zeosak 1 2017.pdf

Date saved:
July 4, 2017» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document Zeosak 1 2017.pdf:


Vážení spolupracovníci, milí kolegové,
dostává se Vám do rukou premiérové číslo našeho nového podnikového čtvrt-
letníku „ZEOSÁK“. Jeho vznik urychlil Váš zájem dostávat informace o dění
v naší společnosti i touto dosud nestandardní formou. Obsahem bude přede-
vším přiblížení aktuální situace na všech úsecích, střediscích a provozech dopl-
něné o nejbližší plánované záměry, změny či investi ční projekty. Nebudeme se
v něm zabývat jen poziti vními informacemi, ale zaměříme se i na řadu nedo-
statků či přetrvávajících nešvarů. Budeme upozorňovat na blížící se důležitá ob-
dobí či celopodnikové akce, do kterých se většina z Vás zapojuje. Mimo těchto
informací počítáme v rámci tohoto časopisu i s realizací řady anket či soutěží
s následným vyhodnocením a odměnou pro ty nejlepší. Cílem tohoto čtvrtlet-
níku bude především vzájemná informovanost a eliminace nejrůznějších „zaru-
čených fám“, které každou chvíli naší společností kolují. Přispěvatelem do jed-
notlivých rubrik může být každý z Vás. Nejzajímavější a podnětné příspěvky pak
budeme průběžně zveřejňovat. První číslo je tedy zde a věříme, že postupně
naplní Vaše představy o tom, k čemu bude tento časopis určen.
Ing. Jiří Lacina, předseda představenstva

Okénko akcionáře
V souvislosti s vydáním prvního čísla

našeho nového časopisu bude vhod-
né zmínit se i o vlastnících naší spo-
lečnosti . V současné době náš podnik
spoluvlastní více jak 970 akcionářů.
Nejde jen o místní občany, ale i řadu
osob z různých koutů naší republiky.

Vlastnická struktura je dost různoro-
dá, nikdo z akcionářů nedrží výrazně
vysoký podíl, který by mu umožňoval
zásadní vliv nad naší společností . Tím
bych chtěl „dementovat“ řadu „zaru-

čených“ zpráv o prodeji ZEOSu panu
Babišovi či jemu podobným. Tuto pravomoc má jen valná hromada ak-cionářů, nikdo jiný. Ani já, ani předsta-venstvo či dozorčí rada nic takového realizovat bez jejich souhlasu nemůže-me. Naopak, většina akcionářů, kteří se pravidelně zúčastňují každoročních valných hromad, má zájem o další roz-voj naší společnosti a tvorbu zisku, která jim přináší ve formě dividend podíl na jejím hospodaření. V součas-né době tak z těchto důvodů ovlivňu-jí naši existenci prakti cky tři skupiny osob. Nejvýše stojí akcionáři, kteří nás přijdou ve formě dividend na cca Sloupek agronoma

Stavy porostů shledáváme na obou
střediscích ve velmi dobrém stavu.
Sucho, které trápí zemědělské pod-

niky v níže položených oblastech,
u nás zatí m viditelné není. Když ve

stručnosti zhodnotí me jednotlivé

plodiny tak můžeme konstatovat,
že řepky jsou na drti vé většině vý-

měry nádherně narostlé a spolu
s obilninami slibují pěkné výnosy.
Vrásky na čele nám přidělává výdrol

ozimého a jarního ječmene v pšeni-

cích. Tato situace nastala kombinací

velmi sešněrovaného osevního po-

stupu, suchého počasí v době setí

a jak se ukázalo i nevhodně zvolené

agrotechniky. Do další sezóny jsme

poučeni a věříme, že se nám v mi-

nulých letech nezvyklou věc podaří
úspěšně vyřešit. Porosty máků jsou
nad očekávání pěkné a slibují zapo-

menout na loňský stav u této komo-

dity. U brambor, které v letošním

roce zaujímají zhruba 7 ha, je stav

standardně dobrý. Velkou otázkou

do budoucna v rámci celého pod-

niku je problemati ka vhodně zvo-

lené agrotechniky. Vlivem přísné

legislati vy budeme nuceni přehod-

nocovat klasickou orbu a zvolit stra-
tegie, které budou přívěti vé k dnes
intenzivně řešené erozi. S určitostí

můžeme již dnes predikovat velké

problémy v redukci plevelů a cho-

rob po zařazení těchto technologií
šetrných k vodní a větrné erozi. Na

závěr článku můžeme kladně zhod-
noti t proběhnuvší senáže, které se
podařilo sklidit v opti málním staří
a kvalitě.
Milan Sedláček, Ing. David Kocourčíslo 1/2017Vydává:
ZEOS LOMNICE a.s.

K urnovému háji 1276

512 51 Lomnice nad Popelkou

e-mail: info@zeoslomnice.cz

www.zeoslomnice.cz

< 1 >
1,4 – 1,8 mil. Kč ročně (dle dosažené-
ho zisku). Ve druhé řadě jsou naši pra-
covníci, bez kterých by obecně žádná

společnost našeho typu nemohla exi-

stovat. Náklady spojené s touto sku-
pinou představují cca 48 mil. Kč. Třetí
výraznou skupinou jsou vlastníci půdy,

bez kterých bychom nemohli provo-
zovat naši zemědělskou výrobu. Ve

formě pachtovného nás tato skupina
ročně stojí cca 5 mil. Kč. Sami si mů-
žete udělat obrázek, jak která skupina
je pro existenci ZEOS důležitá. Někteří
z Vás jsou v jedné skupině, někteří ve všech. Proto každý rok valná hroma-da akcionářů schvaluje základní po-žadavky pro chod společnosti, které pak naše představenstvo postupně realizuje. Cílem je vždy pokrýt potřeby všech skupin a dosahovat pravidelné-ho ziskového hospodaření, bez které-ho to prostě nejde. Pro letošní rok je naší metou dosažení zisku minimálně ve výši 7 mil. Kč a realizace většiny naplánovaných investic v rozsahu cca 20 mil. Kč. Ing. Jiří Lacinapředseda představenstva

Pracovní oděvy

Během měsíce května byla realizo-

vána změna v sortimentu pracov-

ních oděvů a obuvi na jednotlivých

střediscích. Za spolupráce vedou-

cích pracovníků byly vybrány 2 typy

oděvů od firmy Červa doplněné

o potisk novým logem. Výběr pro-
běhl za tvůrčích problémů s vedou-
cími středisek. Během výroby a pří-
pravy došlo organizačně ke zdržení,
ale i přes tyto počáteční komplikace

se díky práci skladu podařilo nové

oděvy předat dle dodaných po-

žadavků. V nových a kvalitnějších

oděvech mohou zaměstnanci ZEOS

LOMNICE a.s. důstojně reprezento-
vat firmu i tímto směrem.

Sklad komodit BIOS ve Stru-
žinci v současné době dokončuje

vyskladnění pšenice a řepky. Do

konce června tak budou dlouhodo-
bé kontrakty plně vykryty. Zůstávají

nám jen komodity potřebné pro

zajištění provozu mísírny krmných
směsí a pro následný drobnější pro-
dej.

Výrazným pozitivním a úspěš-

ným krokem je další prohlubování

spolupráce s okolními zemědělci,

a to nově i v oblasti prodeje pro-

středků pro ochranu rostlin a souvi-
sejícím poradenstvím, které zajišťu-
je pan Ing. David Kocour.

Při poslední expedici pšenice bylo
bohužel zjištěno závažné selhání

kontroly skladování pšenice na Kat-

ru Nová Ves nad Popelkou. Hlav-
ní příčinou je pochybení lidského

faktoru a vzniklá škoda tak bude fi-
nančně a personálně řešena s odpo-
vědnými pracovníky tohoto úseku.
Vývoj výkupní ceny mléka.

< 2 >

Stružinec
Letošní nástup jara byl opožděný
a dosti dlouho nás trápily ranní mra-
zíky. Práce na poli začaly proto poz-
ději oproti jiným rokům. Přesto se
vše zvládlo a mohu říci, že stav ozimů,
řepky, jařin a máku, o který jsme měli
obavy díky již zmiňovaným mrazům je
uspokojivý. Kukuřice vypadá rovněž
dobře, i když se sela poměrně pozdě.

Dále máme za sebou sklizeň prvních
sečí na senáže, studené počasí se po-
depsalo na nižším výnosu z luk a to asi

o 20 %. Z tohoto důvodu jsme asi 130
ha přihnojili a věříme, že bude více
z druhé seče.
V živočišné výrobě stáj Rváčov díky

dobrému objemnému krmivu z minu-
lého roku za prvních pět měsíců má
užitkovost 21,43 l na kus denně, to je
o 0,5 l více než vloni za stejné období.

Cena mléka pomalu roste a od počát-
ku roku máme průměr 8,19 Kč/l, vloni
bylo 6,95 Kč/l.
I letošní rok jsme se zúčastnili
s farmou Rváčov celostátní soutěže
MLÉČNÁ FARMA ROKU. Ve velice sil-né konkurenci z celé republiky, jsme postoupili do finálové pětice a zde obsadili páté místo, když na pomy-slnou ,,bednu“ nám scházely pouhé 0,3 bodu.Miloš Kubánekmístopředseda představenstva

Byla zahájena rekonstrukce

areálu OLYMP

Areál Olymp se letos konečně dočká
potřebných rekonstrukcí, největších

za posledních více jak 20 let. Jejich
realizace je rozložena na dva roky. Le-
tos je hlavním cílem změna vytápění
a s tím spojená řada stavebních úprav
a vylepšení. Původní systém již o více
jak 10 let překonal svou životnost

a rozhodně nenaplňuje současné po-
žadavky na efektivní a úsporné vytá-
pění. Od původní centrální kotelny tak

přecházíme na plně automatizovaný

provoz na bázi zemního plynu. Systém
bude mít řadu nezávislých okruhů,

rozsáhlou regulaci a prakticky bezob-
služný provoz. Kancelářské a skladova-

7,28

7,08
6,756,796,366,376,326,376,696,957,298,57

7,668,08

8,158,31

8,32

0 0 0 0 0 0 0

0123456789

2016

2017
cí prostory budou vytápěny klasickými
radiátory s termoregulačními hlavice-
mi, prostory dílny, autodílny a bývalé

klempírny pak kombinací teplovzduš-
ných agregátů a infrazářičů. Nedílnou
součástí, s ohledem na tepelné ztráty,
bude i zateplení stropů, výměna větši-
ny oken, venkovních vrat a dveří. Sou-
částí této modernizace je i centraliza-

ce obchodních aktivit s ohledem na
potřeby našich zákazníků. Sklad ser-
visu dojení a chlazení se přesouvá do
přízemí a bude fungovat společně se
skladem náhradních dílů. Hlavní vstup

pro zákazníky pak bude z boku hlavní
budovy. Zjednoduší se tak jejich pohyb

po areálu, vše budou mít na jednom
místě. V příštím roce nás pak čeká

vybudování maloobchodní prodejny,
která rozšíří současné aktivity skladu náhradních dílů. Na dílně Olymp pro-běhne modernizace v oblasti osvětlení a odsávání včetně obměny či doplně-ní klíčových technologických zařízení. Posledním počinem pak bude ve spo-lupráci se společnostmi SAMOHÝL a.s. a E.ON vybudování místní CNG čer-pací stanice. Součástí tohoto záměru je i oprava podstatné části venkovní plochy areálu včetně obvodového oplocení. Co zatím zůstává otevřeno, je budoucí využití současné budovy kotelny. Všechny výše uvedené zámě-ry se budou provádět za běžného pro-vozu a budou dočasně provázeny zvý-šenou hlučností a prašností. Výsledek však bude určitě stát za to! Ing. Jaroslav Uhlířčlen představenstva

Havárie traktoru
Jak bylo již řečeno v úvodníku, bude
se náš nový časopis zabývat i nega-
tivními jevy. Začínáme nepříjemnou

zprávou spojenou s havárií traktoru

na středisku Nová Ves. Nedosta-
tečně zajištěný stroj zde v polovině

června vážně ohrozil svou nekon-

trolovanou jízdou zahradu našeho

bývalého pracovníka. Jen zázrakem

se nikomu nic nestalo, škoda na

majetku ZEOS je však jednoznač-
ná. Její náhrada je řešena v souladu

s platnou legislativou s obsluhou

dotyčného traktoru. Něco takového
se již nesmí nikdy opakovat!!!

Soutěž
Vyhlašujeme soutěž o nejvíce udržo-

vaný traktor! Komise ve složení pan

Ing. Lacina a mechanizátoři středi-

sek budou během měsíců července
až září hodnotit stav svěřených trak-

torů. Vyhodnocení proběhne k datu

15. 9. 2017 a výsledek soutěže bude
zveřejněn v příštím čísle. Odměnou

pro výherce bude částka 5.000,- Kč
jako prémie.

V dalším období budou realizovány
další podobné soutěže.

< 3 >

Co nás čeká do roku 2020

Na půdě našeho nového časopisu se

nebudeme zabývat jen aktuálním dě-
ním, ale i tím, co nás čeká v následu-
jících letech. České zemědělství není
izolované, ve většině směrech ho
ovlivňuje celoevropské dění, a to jak
v tom dobrém, tak i v tom špatném.

V roce 2020 končí programové období
současné zemědělské politiky Evrop-
ské Unie. Již dnes se na půdě většiny
států a evropské komise řeší, jak to
bude dál. Vystoupení Velké Británie z
EU, příliv uprchlíků z blízkého výcho-
du, změny klimatu, ale i obraty v poli-

tice USA či Ruska přinesou podstatné

změny pro celou Evropu, zemědělce z

toho nevyjímaje. Co to bude znamenat
pro naši společnost? Především dojde po roku 2020 k výraznému poklesu dotací včetně změn v jejich struktuře. Přednost dostanou malé farmy, čím větší podnik, tím větší bude jejich krá-cení (většina zemědělců je v současné době na dotacích stále životně závis-lá). Tento koncept vychází ze součas-ných jednání a jeho pravděpodobnost realizace je zatím dost vysoká. Plánu-je se zvýšení požadavků na ekologii, protierozní opatření a hospodaření s vodními zdroji, počítá se s podstat-ným omezením aplikace přípravků pro ochranu rostlin. To vše bude mít vliv na budoucí strukturu a charakter na-šeho hospodaření, a to nejen v samot-né zemědělské výrobě. Čeká nás prů-běžná revize a následná optimalizace
všech našich podnikatelských aktivit a
činností. Co je dlouhodobě ztrátové či
nebude mít z výše uvedených důvodů
šanci na další rozvoj a existenci, skon-
čí. V rostlinné výrobě musíme podstat-
ně zvýšit sezonní výkonost s ohledem
na měnící se klimatické podmínky,
změny ve struktuře dešťových srážek
a protierozní opatření. Řada zavede-

ných technologických operací bude

změněna, upravena či nahrazena po-
stupy s vyšší produktivitou, účinností

a efektivitou. Prvním krokem bude
zrušení organizační struktury rostlinné
výroby na úrovni středisek a její pře-
chod na celopodnikové řízení. Z dů-
vodu průběžného úbytku pracovníků,
a ne vždy optimálního využívání větši-
ny strojů na jednotlivých úsecích, nám
zde nic jiného nezbývá. V živočišné vý-
robě jsme za posledních 10 let výraz-
ně pokročili, ale i tak je před námi řada
projektů a modernizací, které nám

budou i nadále pomáhat zvyšovat
produktivitu tohoto klíčového odvětví
a zvládat budoucí nelehké podmínky.
Obchodní aktivity čeká v tomto směru

něco podobného. Nejsou sice přímo
vázány na dotace, ale většina jejich
zákazníků jsou opět zemědělci a tím
nás budou nepřímo ovlivňovat také.
Proto se už v současné době snažíme
rozšiřovat naše zaměření i mimo ze-
mědělský sektor. Aktuálním počinem
bude optimalizace skladu a dílny v are-

álu Olymp. Mimo současných rekon-

strukcí zde bude do konce roku 2018

vybudována maloobchodní prodejna

a čerpací stanice na CNG. Pokud je
naše prodejna v Semilech schopna měsíčně generovat přes 400 tis. Kč tržeb, proč by to nemohlo fungovat i v Lomnici? Do roku 2020 dosáhne důchodového věku více jak 15 % z Vás. Nebude to jednoduché období, proto-že kvalitních pracovníků je stále nedo-statek. V souladu s probíhajícími pro-jekty však věříme, že nás to výrazně nezpomalí. Změn nás tedy čeká dost a oceníme, pokud se na nich většina z Vás bude úspěšně a aktivně podílet.Ing. Jiří Lacinapředseda představenstva.

Nová Ves nad Popelkou

Poprvé se na polích v Nové Vsi obje-
vil oves nahý, který nahradil nevzešlou

řepku ozimou. Studené jaro posunulo
setí jařin a kukuřice o 14 dní. Přesto
porosty jařin a ozimů vypadají dobře,
pouze pícniny v první seči nenarostly
a bylo sklizeno o 25 % méně senáží. To
však nenaruší krmnou bilanci, jelikož

máme zásoby z loňského roku. Od po-
čátku roku se plánovitě snižují stavy na

kravině 174 NV. Od 30. 6. 2017 dojde
k úplnému ukončení výroby mléka na
této stáji. Výroba mléka na VKK Syře-

nov stoupla na úroveň 25l na ustáje-

nou krávu. Na tomto provoze došlo
k úpravě provzdušnění a výměně na-
páječek. VKT se od začátku roku potý-

ká s odbytem zástavového skotu, ten

se vyřešil prodejem na Balkán. Nedo-

statek býčků je nahrazován výkrmem

ve mzdě pro firmu KULMON-ŠKODA
a firmu Blatiny.

Ivo Plecháč

člen představenstva

Oživení prodeje

zemědělské techniky

V letošním roce se na středisku Pro-

deje zemědělské techniky podařilo
začít lépe, než v minulém roce. Již
tradičně úspěšný prodej náhradních
dílů vykázal růst tržeb o 21% opro-

ti silnému roku 2015. Prodej strojů
se nám letos také zlepšil. Za měsíc

1–5 2017 jsme na 50% úspěšného

roku 2015. Z klíčových strojů bych

zmínil traktor Valtra N163 Versu,

Valtra A83, rozmetadlo průmyslo-
vých hnoji a shrnovač Kverneland.
Dále pak vyvážecí vlek BMF, štípací
procesory JAPA.

Co se nám nepovedlo, je prodej

předváděcího traktoru. Traktor ak-

tivně předvádíme, pronajímáme
a účastníme se na výstavách. V loň-

ském roce jsme traktor pronajali zá-
kazníkům celkem na 506 Mth.

Radek Fejfar

člen představenstva

Prodej kovového odpadu

V listopadu roku 2016 jsme po

přehodnocení nakládání s odpady
stanovili pravidla pro třídění a od-

prodej železného šrotu. V zhruba

7 termínech až do června 2017 jsme

odprodali za více než 150.000 Kč

železného šrotu ze středisek Stru-

žinec, Olymp a Nová Ves. V úklidu

a řízenému odprodeji nepotřebné-

ho kovového odpadu budeme i na-
dále pokračovat a poděkování patří
všem, kteří se aktivně zapojí.

< 4 >


Zeosak 1 2017

PDF file: Zeosak 1 2017.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz