DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

172 1

172 1
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/acU1
Description:
AKTUALITY v obci Čistá v ÚNORU 2019
PDF file size:
212.11 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/cU1.pdf
Download: 172_1.pdf

Date saved:
March 10, 2019» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document 172_1.pdf:


AKTUALITY v obci Čistá v ÚNORU 2019

Informace starosty a místostarosty obce o dění v obci v měsíci ÚNORU 2019
Níže podáváme občanům obce Čistá informace o událostech v obci v období -

ÚNOR 2019

 Pronájem Restaurace s občerstvením na hřišti – dne 14.02. 2019
zasedala na OÚ komise, která hodnotila předané nabídky. Po zvážení byl
vybrán jako nájemce nebytových prostor pan Daniel Vacek. Následně dne
26.02. 2019 byla podepsána Nájemní smlouva na dobu určitou od 01.03.
2019 do 31.12. 2019. V průběhu měsíce března bude v Restauraci
s občerstvením na hřišti uvedena informace o otevírací době.

 Kostel sv. Vavřince – dne 11.02. 2019 se podařilo na tuto plánovanou
opravu získat Stavební povolení. V průběhu měsíce února připravoval
OÚ Čistá veškeré potřebné doklady pro přípravu podání žádosti na dotaci
ze Středočeského kraje. Úspěšnost získání dotace je samozřejmě závislá
na počtu „získaných bodů“. Proto jsme za obec museli doložit „Reference
o stávajícím využití kostela sv. Vavřince v Čisté“ a také jsme učinili „Příslib
poskytnutí finančních prostředků na opravu a dali souhlas s plánovanou
opravou“. V 1.etapě se plánuje realizovat „Opravu krovu a střešního
pláště na lodi, presbyteriu a věži a obnovu západního průčelí kostela“
dle zpracované Projektové dokumentace, která je samozřejmě
k nahlédnutí na OÚ. Další informace vám podáme prostřednictvím
Zpravodaje obce, který bude vydáván na začátku měsíce dubna.

 Zajištění Skalního svahu na poz. p.č. 732/10 nad RD č.p. 91, 92, 181 –
jak jsme vás již informovali v lednových informacích, jedná se o
plánované „zabezpečení skalního svahu“ v lokalitě údolí „pod Stránkou“.
V průběhu měsíce února 2019 bylo již objednáno a provedeno
zpracování „Geodetických prací – Výškopisový a polohopisový plán“, dále
byl objednán a zpracován kompletní „Inženýrsko geologický posudek
stability skalního svahu“. Nyní musí následovat další přípravné kroky pro
případné získání dotace na tuto finančně velice náročnou, ale potřebnou
záležitost. Opět vás budeme podrobněji informovat ve Zpravodaji obce.

 Splašková kanalizace – dne 28.02. 2019 se uskutečnila ve věci
„Odkanalizování obce Čistá (Stavba Čistá – Splašková kanalizace)“ na
VaK Kanalizace Mladá Boleslav schůzka s Technickým náměstkem Ing.
Tomášem Žitným. Byla např. diskutována otázka volné kapacity na ČOV
v Bělé p. B. Dále byla diskutována případná možnost napojení obce Čistá
na plánovanou novou kanalizaci v obci Hrdlořezy. V první polovině
měsíce března ’19 se k tomuto úvodnímu jednání opět vrátíme a poté
bude zpracován návrh řešení a může případně dojít v této záležitosti ke
spolupráci s Vak Kanalizace Mladá Boleslav. Nadále vás občany budeme
průběžně informovat.

 Nákup obecního automobilu – OÚ vypracoval Zadávací dokumentaci,
Výzvu k podání nabídek a Technickou specifikaci požadovaného
automobilu pro výběrové řízení. Zadávací dokumentace bude rozeslána
v 1.týdnu měsíce března ’19.

 Plánovaný nákup Komunální techniky pro potřeby obce – OÚ nyní
zpracovává Zadávací dokumentaci a ostatní podklady. Zadávací
dokumentace bude zpracována v průběhu měsíce března ’19 a poté bude
rozeslána osloveným prodejcům.

 Otevírací doba Sběrných míst – otevření sběrných míst v obci (Sběrný
dvůr a Sběrné místo na hřišti) plánuje obecní úřad dle klimatických
podmínek. Předpokládáme, že v měsíci březnu by mohlo být otevřeno
v posledním týdnu, tzn. ve středu 27.03. 2019, nejpozději v sobotu,
30.03. 2019.

 Mateřská školka, Školní družina – do kuchyně MŠ byl zakoupen nový
„dvou dřez“, protože starý již tzv. „dosloužil“. Dále byla dle doporučení
Hygieny dovybavena výdejní místnost jídel ve školní družině. Byla
zakoupena myčka nádobí a také „sporáková“ kamna s troubou.

 Zpravodaj obce – první vydání obecního Zpravodaje v roce 2019 se
předpokládá začátkem měsíce dubna.172 1

PDF file: 172_1.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz