DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

ČSSD Mělník volební leták

ČSSD Mělník volební leták
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/addx

PDF file size:
251.84 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/ddx.pdf
Download: ČSSD Mělník vol… leták.pdf

Date saved:
September 19, 2018» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document ČSSD Mělník volební leták.pdf:


LEPŠÍ MčLNÍK JE MO NÝ!

Volte volební stranu

čSSD MČlníkPaedDr.řMilan

NČmec, MBA

Kandidát čSSD
na starostu mČsta.

dlouholetý ěeditel ZŠ J. Seiferta

MČlník, nyní Pěedseda Výboru pro

sociální vČci Stěedo eského kraje

Jsme tradiČní politická strana,
která hájí sociální, zdravotní aěvzd lávací
potřeby obČanč m sta. Naším cílem je
podpora sportovních aěkulturních aktivit pro
všechny generace M lniČanč. Budu garantovat
prosazování našeho programu.Mgr.řDavid Jašek

stěedoškolský u itel, nyní

provozovatel Penzionu Hana

vřMČlníku

Podpoříme rozvoj nové bytové

výstavby. Prosadíme pravidel-

né investice do modernizace
m stských sídlišž - Podolí, Pivovar, Střed, Spor-
tovní aěSlovany.

Mgr.řKateěina
Valachová, Ph.D.poslankynČ Parlamentu čR

Jako poslankyn  zvolená

StředoČeském kraji

podporuji kandidátku
m lnické ĚSSD!

Petr Patera

stržník MP„Posílíme Činnost m stské

policie při zajišžování klidu,

pořádku aěbezpeČnosti

osob aěmajetku věulicích
m sta.ěDotace naěpodporu sportovních klubč
aězájmových organizací rozd líme podle
závazných aějasných pravidel.“

čSSD SěPODPOROU
NEZÁVISLÝCH!

• kandidujeme jako členové fiSSD
sČpodporou NEZÁVISLÝCH, kteěí sdílejí

vizi mřsta zaloůenou naČhodnotách

sociální aČdemokratické politiky
• jako tradiční politická strana, která hájí zájmy občan  mřsta, nejsme zavázáni ůádným lobbistickým skupinám
• naše volební kampa je nancována zČpěíspřvk  našich člen  – pěed volbami zveěejníme celkové nanční volební náklady
čSSD PRO!
• férové projednání územního plánu – minimální aČjen odbornř zd vodnřné zmřny, zachování park , zemřdřlských p d aČvinic
• podpoěíme rozvoj nové bytové výstavby, včetnř byt  startovacích a bezbariérových
• bezodkladné postavení nové mateěské školky sČprodlouůenou otevírací dobou
• ěešení smart city / chytré mřsto – propojíme nové technologie doČjednoho celku aČzajistíme úspornřjší provoz mřsta • participativní rozpočet – Mřlničané sami rozhodnou, kam ročnř investovat 5 mil. Kč
• koncepci rozvoje pro kaůdé mřstské sídlištř (Podolí, Pivovar, Stěed, Sportovní, Slovany) – spravíme chodníky aČsilnice, zvýšíme počet parkovacích míst, obnovíme zele aČklidové zóny, renovujeme kaůdý rok 1 dřtské hěištř aČ1 malé sportovní hěištř
• kanalizaci doČVehlovic ačásti Rousovic, dobudování protipovodové ochrany pro Pšovku aČMlazice, odhlučnřní stěelnice na Chloumku, nové povrchy aČchodníky uČspojovacích ulic naČBlatech
• pěestavbu námřstí Karla IV. naČzákladř otevěené debaty sČobčany
• realizaci druhé etapy obchvatu mřsta
• revitalizaci mřstských park  aČsad  – kaůdý rok obnovíme 1 mřstský park, kaůdý rok zasadíme 100 nových strom , oůivíme relax zónu vČparku NaČPodolí
• spolupráci sČvýznamnými zamřstnavateli regionu (Junker, Vibracoustic, fieské pěístavy), které zapojíme donancování mřstských aktivit
LEPŠÍ MČLNÍK JE MOžNÝ!
• maximální podporu pro mřlnické drobné ůivnostníky aČpodnikatele, jejich aktivní oslovování pěi zadávání veěejných zakázek
• aktualizaci plánu mřsta Mřlníka vČoblasti sociálních sluůeb aČsociální péče
• podporu kulturních aČspolečenských akcí, které dávají mřstu ěíz ašžávu (vinobraní, Mřlnický Vrkoč, týdenní trhy, jarmarky, festivaly, Mřlnické kulturní léto aj.)
• těídřní, kompostování aČrecyklaci odpadu
• databázi veěejných zakázek naČinternetu včetnř zakázek malého rozsahu – jednoduchý pěístup zČwebu mřsta, jejich účelné utěídřní naČvyhlášené, realizované aČuzavěené
• otevěenou veěejnou kontrolu hospodaěení pěíspřvkových organizací mřsta
• rozdřlování dotací podle závazných aČjasných pravidel, férová podpora sportovních klub  aČzájmových organizací
• pěijmutí osobní odpovřdnosti veěejných funkcionáě  (zastupitel , úěedník ) zaškody zp sobené protiprávním jednáním (pokuty zaČporušení zákona oČveěejných zakázkách, vrácené dotace)• podporu činnosti mřstské policieČ pěi zajišžování klidu, poěádku a bezpečnosti osob aČmajetku v ulicích mřsta
• zvýšíme podporu rodinným centr m naČMřlníku
• zajistíme školní obřdy zdarma pro dřti zČchudých rodin

• zachováme zubní pohotovost

čSSD PROTI!
• STOP! výstavbř spalovny odpadu vČHorních Počáplech – ne! toxickým látkám vČovzduší, ne! zvýšení nákladní dopravy

• STOP! zdraůování vody –

trváme naČzachování ceny vody

pro

domácnosti, dáme více penřz

doúdrůby vodárenské infrastruktury
• STOP! zatíůení dopravy vlečkou doČpěístavu – sníůíme objem kontejnerové pěepravy poůeleznici doČpěístavu, omezíme provoz vlečky
• STOP! kšeftování sČmřstskými byty

– mřstské byty rodinám vČbytové

nouzi, ne! honoraci naČradnici

• STOP! manipulacím sČmřstskými

zakázkami – zajistíme jejich

transparentnost aČotevěenost

GARANTUJEME!!
Kandidáti do zastupitelstva města Mělník
1.  PaedDr. Milan Němec, MBA, člen ČSSD,
dlouholetý ředitel ZŠ J. Seiferta Mělník, nyní Předseda
Výboru pro sociální věci Středočeského kraje
2. JUDr. Petr Kowanda, člen ČSSD, právník
3. Mgr. David Jašek, člen ČSSD, středoškolský
učitel, nyní provozovatel Penzionu Hana v Mělniku

4. Petr Patera, člen ČSSD,

strážník městské policie
5. Ing. Adéla Roušalová, nezávislá,

finanční kontrolorka

6. Mgr. Jiří Dohnal, člen ČSSD,

obchodní manažer
7. Mgr. Jitka Majerníčková, nezávislá,

učitelka ZŠ J. Seiferta

8. Pavel Slimařík, nezávislý,

správce tenisového areálu,

provozovatel hospůdky Rasovna

9. Jan Lejtnar, člen ČSSD,

bankovní analytik

10. Martin Štolba, nezávislý,

strážník městské policie

Mgr. Jiří Dohnal

obchodní manažer

„Připravíme participativní

rozpočet – Mělničané

sami rozhodnou, kam

ročně investovat 5 miliónů

korun.“

Mgr. Jitka Majerníčková

učitelka ZŠ J. Seiferta
Prosadíme zlepšování vzdělávacích

a výchovných podmínek škol
aškolských zařízení.

Ing. Adéla

Roušalová

finanční kontrolorka

„Aktualizujeme plán

města Mělníka v oblasti

sociální péče a sociálních
služeb. Zvýšíme podporu rodinným centrům

na Mělníku.“
11. Bc. Lucie Szilagyiová, členka ČSSD,

referentka

12. Pavel Špánik, nezávislý,

učitel a správce IT ZŠ J. Seiferta

13. Václav Novák, člen ČSSD,

důchodce, fotograf

14. Miroslav Schweizer, člen ČSSD,

specialista BOZP a PO

15. Petr Rada, člen ČSSD,

strážník městské policie

16. Mgr. Zbyněk Zavřel, člen ČSSD,

právník

17. Jan Douděra, nezávislý,

strážník městské policie
18. Jiří Liška, člen ČSSD, živnostník

19. Tereza Paterová, nezávislá,

studentka pedagogiky
20. Ing. Ladislav Vik, člen ČSSD, manažer
21. Josef Beneš, nezávislý, podnikatel


ČSSD Mělník volební leták

PDF file: ČSSD Mělník volební leták.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz