DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

Proenergy olympiada ohlednuti

Proenergy olympiada ohlednuti
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/adyH
Description:
Co přinesl 1. ročník Energetické olympiády?
PDF file size:
86.2 kB


Keywords: Proenergy olympiada ohlednuti:
energetická, olympiáda
Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/dyH.pdf
Download: Proenergy_olymp…ednuti.pdf» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Notice: Undefined offset: 0 in /mnt/data/accounts/p/perpetum2019x1/data/www/dragif.com/inc/nahledy-radek.php on line 57

Notice: Undefined offset: 1 in /mnt/data/accounts/p/perpetum2019x1/data/www/dragif.com/inc/nahledy-radek.php on line 57

Similar PDF documents


» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document Proenergy_olympiada_ohlednuti.pdf:


e potěšitelné, že v době jakéhosi od-

klonu od technických oborů se najdou
mladí lidé, kteří o techniku a technické
disciplíny mají zájem. S cílem podpořit zá-
jem o energetiku vznikla soutěž Energetická
olympiáda.

SOUTĚŽILY RfZNORODÉ TÝMY
Do prvního kola nové soutěže pro studenty
středních škol nazvané Energetická olympiá-
da, které proběhlo 19. října letošního roku,
se přihlásilo 310 týmů. Týmy byly z 94 škol
z celé republiky. Zároveň se zaregistrovalo
79 učitelů. Do fi nálového kola postoupil kaž-
dý tým, který získal 24 a více bodů z celko-
vých 26, což bylo celkem 29 týmů. Týmy byly
dvou- až tříčlenné. Většina týmů byla složena
z chlapců, nechyběl ale čistě dívčí tým a byly
i týmy smíšené.
Olympiáda se týká různých oblastí ener-
getiky, jako je elektromobilita, energetický
trh a obchodování s elektřinou, akumulace,
obnovitelné a další alternativní zdroje ener-
gie, Smart Grids, energetický management,
energetické úspory, budoucnost energetiky
a mnoha dalších. Tedy to byla vesměs aktuál-
ní témata.

VÍTĚZNÝ PROJEKT CÍLÍ

NA ELEKTROMOBILITU
V  dopolední části byly pro středoškoláky
ze stran partnerských organizací připrave-
né zajímavé přednášky podporující témata,
z nichž si studenti volili. V odpolední čás-
ti programu pak měli studenti sestavit a pre-
zentovat vlastní energetický projekt. Odbor-
nou porotu nejvíce zaujal projekt Změna
v  konceptu elektromobility, který předsta-
vil tým s názvem {λπΩ} z pražského Gymná-
zia Nad Alejí ve složení Jakub Jelínek, David
Klement a Josef Polášek.
Tým totiž nabídl inovativní řešení týka-
jící se elektromobility. Masivní rozvoj elekt-
romobility ovlivňují doposud technické limi-
ty, jakými jsou dojezd a nabíjení. Dojezdová
vzdálenost je ovlivněná jednak technickým
řešením vozidla, jednak roční dobou (po-
kud musíme topit, rozmrazovat atd., bate-
rie jsou více zatíženě a dojezdová vzdálenost
se snižuje). Další překážkou je nedostatečná
dobíjecí infrastruktura. Vítězný tým přišel

První ročník
Energetické olympiády je za námi. Co přinesla?
V pátek 16. listopadu se na půdě Fakulty elektrotechnické bVUT v Praze uskutečnilo
fi nále prvního ročníku Energetické olympiády. Z celkových 310 přihlášených týmů
jich do závěrečného kola postoupilo 29.
s ideovým návrhem dobíjení za jízdy: do sil-
nic by byly, v určitých úsecích, zabudovány
indukční cívky umožňující dobíjení za jízdy.
Je otázkou, jaká by byla fi nanční stránka to-
hoto řešení, nicméně jako inspirace je to ve-
lice zajímavé.
Druhá nejlépe hodnocená prezentace se
týkala automatizované kontroly vysokona-
pě ť ové ho vedení a přednesli ji Daniel Rezner,
Martin Edl a Radek Olšák z Mensa gymnázia,
o.p.s. Na bronzové příčce se umístilo druž-
stvo SingleSideBand, jehož členy byli Kryš-
tof Slaný, Daniel Buček a Lubomír Smrček
z Gymnázia, SPŠ, OA Znojmo. Ti se věnovali
využití odpadu v energetice České republiky.

MOTIVACE, KTERÁ NENÍ

K ZAHOZENÍ
Během náročného dne se studenti setkali ne-
jen s odborníky z oblasti energetiky, ale mu-
seli také řešit zajímavé úkoly, které se týka-
ly oboru. Pořadatelé Energetické olympiády
účastníkům také umožnili seznámit se jak
s prostorami Fakulty elektrotechnické ČVUT
v Praze, tak se zázemím Národní technické
knihovny. Na vítěze pak čekala fi nanční od-
měna, kterou byla výhra v soutěži oceněna:
50 000 Kč pro vítězný tým, 20 000 Kč pro tým
na 2. místě a třetí nejlepší řešitelé se mohou
těšit na ocenění ve výši 10 000 Kč. Finalisté
také získali hodnotné věcné ceny od partne-
rů soutěže a dále možnost prominutí přijí-
macích zkoušek na Fakultu elektrotechnic-
kou ČVUT v Praze.
Soutěž pořádá společnost Energetická
gramotnost pod záštitou Ministerstva prů-
myslu a obchodu, ve spolupráci se společ-
ností ČEPS, s  Fakultou elektrotechnickou
ČVUT v Praze, která se zabývá vzděláváním
v oblasti energetiky, a dalšími partnery. Ini-
ciativa původně vznikla jako školní projekt
studentů programu Elektrotechnika, energe-
tika, management Fakulty elektrotechnické
ČVUT v Praze.

PŘÍSPĚVEK K ENERGETICKÉMU

VZDĚLÁVÁNÍ
Adéla Holasová z Fakulty elektrotechnické
ČVUT, která celou akci iniciovala a společně
se svým týmem připravila, o fi nálové soutěži
uvedla: „Všichni studenti pracovali s velkým vypětím. Měli náročný úkol – pochopit ak-tuální problém z vybrané oblasti energetiky, následně navrhnout řešení a na závěr ho pre-zentovat před celou přednáškovou halou ko-legům z ostatních týmů a přítomnými od-borníky a pedagogy. Všichni by si zasloužili velké ocenění za skvělou práci, vydali ze sebe maximum a my doufáme, že se i hodně při-učili.“
„Také přípravný tým, organizátoři, men-
toři a porotci – odborníci z partnerských or-
ganizací získali mnoho zkušeností z formo-
váním energetických témat, ze kterých si
studenti vybírali své projekty. Na závěr dne
se všichni shodli, že by se Energetická olym-
piáda měla pořádat každoročně. Je totiž pří-
spěvkem k energetickému vzdělávání, které
u nás naprosto chybí,“ doplnil Miroslav Vr-
ba, jeden ze spolupracujících expertů a neofi -
ciální šéf porotců.
Podrobné výsledky a videa z prezentací

jsou k dispozici na faceboo-

kovém profi lu Energetické

olympiády: https://www.face-

book.com/energetickaolym-

piada/. (ev)
Vítězný tým při prezentaci Foto: Archív ČVUT


Proenergy olympiada ohlednuti

PDF file: Proenergy_olympiada_ohlednuti.pdf© 2022 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czObchod.Bejvavalo.czPieris.cz