DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

Prodejní řád Lounského blešáku

Prodejní řád Lounského blešáku
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/ae4i

PDF file size:
450 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/e4i.pdf
Download: PRODEJNÍ ŘÁD_f.pdf

Date saved:
October 30, 2017» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document PRODEJNÍ ŘÁD_f.pdf:


PRODEJNÍ ŘÁD LOUNSKÉHO BLEŠÁKU

I. PRODEJCE
 Prodejce se svým podpisem na "Seznam prodejců" při registraci před
zahájením v den konání Lounského blešáku zavazuje k dodržování
tohoto Prodejního řádu.
 Prodejce prodává zboží na vlastní zodpovědnost a svým jménem.
 Hlavní pořadatel Lounského blešáku v Lounech (dále jen pořadatel)
nenese za prodávané zboží a jeho původ žádnou zodpovědnost.
 Prodej na Lounském blešáku mohou provádět:
o občané bez živnostenského listu obchodující s použitým zbožím
nebo vlastními výrobky (jedná se o příležitostný přivýdělek,
který jsou povinni v případě překročení zákonem daných částek
danit dle § 38G Zákona o dani z příjmu)
o občané, kteří jsou oprávněni obchodovat s nabízeným
sortimentem podle živnostenského oprávnění stanoveného

platnými právními předpisy
o umělci a malovýrobci spadající do jedné z výše zmíněných

kategorií
o organizace v rámci oprávnění k obchodování vymezenému
živnostenským listem nebo jiným oprávněním dle platných

právních předpisů
 Prodej je povolen osobám mladším 18 let pouze v doprovodu rodičů
nebo jiných osob starších 18 let. Jako prodejce bude při registraci
uvedena osoba starší 18 let.

II. POVINNOSTI PRODEJCE
 Prodej je povolen pouze oprávněným osobám (viz čl. I.), případně
osobám jimi pověřeným (samozřejmě u stánku může být více
lidí), na místech jim vyhrazených organizátorem.
 Prodejce je povinen dbát pokynů pořadatele a osob jím
pověřených - zvláště ve věci prostorového rozložení prodejních
ploch a prodávaného zboží. Pokud prodejce nebude těchto
pokynů dbát, jeho registrace na bleším trhu bude stornována a
jeho prodejní místo propadne dalšímu zájemci.
 Prodejce nesmí o prodávaném zboží uvádět nepravdivé údaje
s cílem oklamat zákazníka.
 Prodejce je povinen udržovat prodejní místo a jeho okolí v čistotě
a po skončení prodeje zanechat stanoviště čisté a uklizené a
odklidit neprodané zboží.

III. CO NENÍ MOŽNÉ PRODÁVAT
Následující zboží není na trhu přípustné a jeho prodej může být
důvodem k okamžitému vykázání prodejce z prodejního místa a
propadnutí poplatku za prodejní místo prodejce ve prospěch
organizátora. V případě neuposlechnutí má organizátor právo přizvat
pomoc Městské policie.
 OBČERSTVENÍ, DOMÁCÍ JÍDLO A PITÍ

 ALKOHOL
 kosmetika, parfémy - kromě výjimek udělených provozovatelem
 zboží nové povahy, které není rukodělným výrobkem prodejce

(posouzení je na pořadateli)
 finanční produkty – hypotéky, pojištění, stavební spoření...
 firemní prezentace, není-li domluveno s pořadatelem

 produkty z tabáku
 jakékoliv zbraně (sečné, bodné nebo střelné atd. – i
znehodnocené), jakákoliv munice, pyrotechnické pomůcky a

produkty
 válečné hračky (kromě sběratelských miniaturních modelů)
 všechny druhy zboží velebící násilí nebo rasistické a nacistické
smýšlení nebo jiné nedemokratické principy včetně materiálů
organizací velebících násilí nebo rasistické a nacistické smýšlení

nebo jiné nedemokratické principy
 erotické produkty a pomůcky, veškeré pornografické zobrazení

a produkty
 barvy, oleje, laky, rozpouštědla, tlakové nádoby
 jedy, léky nebo omamné a radioaktivní látky
 produkty, které jsou v rozporu s celními nařízeními nebo
porušující práva třetích osob (autorská práva, patenty, ochranné

značky, majetková práva atd.)
 Nepodporujeme prodej zboží obchodníků se second-handovým
textilem. Jsme raději, když u nás mohou prodat místní lidé své
osobní přebytky.
Na bleším trhu není možné provozovat:
 Politickou ani náboženskou reklamu, propagandu a propagaci
 Propagaci či reklamu komerční organizace či produktu (u
nekomerčních pouze po schválení pořadatelem)
 Petice (výjimky uděluje pořadatel)
 Megafon, amplion popř. podobné zařízení k prodeji
IV. REZERVACE PRODEJNÍCH MÍST A REGISTRACE PRODEJCŮ
Prodejním místem se myslí plocha jednoho stolu (cca 2×1 m²). Zboží lze
nabízet na ploše stolu, pod stolem nebo na štendru či židlích v těsné
blízkosti přiděleného stolu.

Rezervace prodejních míst
 Rezervace prodejních míst probíhá výhradně pomocí online
formuláře.
 Rezervace musí obsahovat pravdivé občanské jméno prodejce,
kontakt a povahu zboží. Prodejce má možnost zarezervovat si na
své jméno jedno prodejní místo.
 Online rezervace je ukončena po překročení maximálního počtu
prodejců.
 Pořadatel rezervaci každému prodejci do několika dnů potvrdí na
uvedený e-mail. Pořadatel si vyhrazuje právo prodejce odmítnout.

Registrace prodejců
 Registrace probíhá v den blešího trhu od 9:30 do 9:50 v sále
Restaurace Stromovka v Lounech u pověřeného organizátora.
 Prodejce je povinen po příchodu na místo Lounského blešáku
podepsat souhlas s prodejním řádem a zaplatit registrační
poplatek.
 Prodejce může obsadit pouze předem rezervované prodejní
místo, pokud provozovatel neurčí jinak.
 Prodejci není povoleno měnit umístění prodejního místa.
 Pokud prodejce nedorazí a neinformuje provozovatele o svém
pozdním příchodu, jeho místo propadá a provozovatel má od 9:50
právo toto místo obsadit náhradníkem.

Registrační poplatek
 Registrační (organizační) poplatek je splatný při ranní registraci
a činí 80 Kč za každé prodejní místo.
 U chráněných dílen a jiných dobročinných projektů je poplatek za
1 prodejní místo dobrovolný (nutné konzultovat předem s
organizátorem).
 U zajišťovatelů dílen a zábav pro děti je poplatek za 1 prodejní
místo zcela dobrovolný (nutné konzultovat předem s
organizátorem).

Příprava prodejních míst
 Příprava prodejního místa prodejci je možná od 9:30 do 10:00.
 Od 9:50 může organizátor poskytnout volná prodejní místa
prodejcům, kteří se přihlásili jako náhradníci.

V. TRVÁNÍ TRHU
Provozní doba trhu je od 10:00 do 17:00.

VI. UKONČENÍ PRODEJE/ZRUŠENÍ TRHU

Ukončení prodeje
 Prodejce může ukončit prodej na svém prodejním místě kdykoliv
během konání Lounského blešáku.
 Prodejce má povinnost zanechat své místo čisté a uklizené a
vlastními prostředky odklidit případné neprodané zboží, pokud
není dovoleno jinak (např. vybírání oblečení na charitu).

Zrušení trhu
 Zrušení trhu je možné do jeho začátku. V takovém případě je
pořadatel povinen zaregistrované prodejce co nejdříve o této
skutečnosti informovat.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tento prodejní řád zavazuje jak prodejce, tak pořadatele.
Při porušení kteréhokoliv z bodů tohoto PŘ ze strany prodejce si
pořadatel nebo osoba jím pověřená vyhrazuje právo požadovat
okamžitou nápravu zjištěné skutečnosti, popř. vykázat prodávajícího
z prostoru trhů bez nároku na vrácení organizačního poplatku.
Mimo stanovenou prodejní dobu je užívání prodejního místa k prodeji
zakázáno.

V Lounech dne 27. 10. 2017Prodejní řád Lounského blešáku

PDF file: PRODEJNÍ ŘÁD_f.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz