DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

Pravidla BOCCIA verze2 2017 CZE

Pravidla BOCCIA verze2 2017 CZE
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/aehe

PDF file size:
1509.62 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/ehe.pdf
Download: Pravidla-BOCCIA…17-CZE.pdf

Date saved:
November 5, 2017» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document Pravidla-BOCCIA-verze2_2017-CZE.pdf:


Úvod

Boccia

Pravidla uvedená v tomto textu se vztahují na hru zvanou boccia.

Pravidla platí na všech mezinárodních soutěžích pořádaných pod záštitou BISFed
(Mezinárodní federace Boccii). Tyto soutěže zahrnují všechny turnaje schválené BISFedem a
sestávají se ze Světových otevřených pohárů (World Opens), regionálních turnajů (Regional
events), Regionálních a Světových mistrovství (Regional and World Championships) a
Paralympijských her (Paralympic Games).
Národní organizace mohou tato pravidla pro své vlastní soutěže vyjasnit, avšak veškeré
změny či dodatky nesmějí měnit význam pravidel a musí být jasně označeny na všech
předložených schvalovacích formulářích (Sanction Form) BISFed.

Duch hry

Étos a duch hry jsou podobné tenisu. Účast přihlížejících je vítána a podporována, nicméně
v průběhu výkonu hráče při odhodu je od diváků, včetně nehrajících členů týmu, požadováno
zachovávat ticho.

Překlady pravidel

Editovatelná verze pravidel je k dispozici pro členy, kteří chtějí přeložit pravidla do jiných
jazyků. Kontaktujte BISfed na adrese admin@bisfed.com, pokud si přejete dostat tento
dokument. BISFed bude usilovat o zveřejnění přeložených dokumentů, avšak anglická verze
je finální kopie pro všechny spory a odvolání.

Fotografování

Fotografování s bleskem není povoleno. Natáčení videa zápasů je povoleno, nicméně stativy
a kamery mohou být umístěny pouze se souhlasem rozhodčího, hlavního rozhodčího,
technického delegáta či vedoucího organizační komise.

Zkušební období pro zavedení změn v pravidlech boccia

Změny pravidel boccia, které obsahuje tato verze budou používány ve zkušebním provozu
během všech schválených soutěžích v roce 2017. Výbor pro soutěžní pravidla vítá připomínky
ke změnám a bude posuzovat účinnost změn na konci roku 2017. Komentáře k pravidlům
mohou být zaslány na emailovou adresu admin@bisfed.com .

Všechny připomínky od členů budou cenné pro jakékoliv budoucí úpravy pravidel. Po
několika měsících, kdy bude dán prostor pravidla vyzkoušet (alespoň 3 či 4 soutěže), můžete
zaslat Vaše připomínky. Ať už pozitivní, či v případě problémů a obav, a tímto pomoci pravidla
vylepšit.

Obsah

1. Definice (Definitions) .............................................................................................4
2. Způsobilost soutěžit (Eligibility of play) ................................................................6
3. Herní divize (Division of Play) ................................................................................6
4. Vybavení a kontrola míčů (Equipment and ball check)..........................................9
5. Pomocná zařízení (Assistive devices) ...................................................................12
6. Vozíky (Wheelchairs) ............................................................................................13
7. Příprava před zápasem (Warm up) ......................................................................13
8. Call Room (Call Room) .........................................................................................14
9. Namátková kontrola vybavení (Random check) .................................................16
10. Hra (Play) ……………………………………………………………………………………….…………………17
11. Skóre (Scoring) ……………………………………………………………………………….………………..21
12. Přerušená směna (Disrupted end) …………………………………………………….………………22
13. Tie break (Tie-Break) ………………………………………………………………………….……………..22
14. Pohyb na kurtu (Movement on Court) ………………………………………………….…………..23
15. Přestupky (Violations) ….…………………………………………………………………………………..24
16. Dorozumívání (Communication) ………………………………………………….……………………29
17. Časový formát hry (Time per end) ……………………………………………….…………………...30
18. Objasnění a protest (Clarification and Protest Procedure) ………….…………………….31
19. Zdravotní time out (Medical Time Out) …………………………………………………………….33

Přílohy
Příloha 1 – Oficiální gestikulace/ Slovní pokyny……..………………..……….…………………….35
Příloha 2 – Protesty ……………………………………………………………………..…………………………40
Příloha 3 – Kurt na bocciu (půdorys) …………………………………………………………..………….45
Příloha 4 – Seznam zkratek …………………………………………………………………..…………….....46

1. Definice (Definitions)

Klasifikace

Klasifikace sportovců podle BISFed klasifikačních pravidel.

CP Mozková obrna
Divize Jednotlivé soutěžní třídy, závislé od klasifikace.

Míč Jeden z červených nebo modrých míčů nebo také bílý cílový míč – jack. (viz
4.7).
Jack Bílý cílový míč.

Mrtvý míč
Červený nebo modrý míč, který se po odhodu ocitl mimo kurt; míč, který byl z
hracího pole odstraněn rozhodčím po přestupku; nebo míč, který nebyl
stranou odhozen, protože stanovený limit pro odhod vypršel, či protože hráč
zvolil míč neodhodit.
Trestný míč Dodatečný míč, přidaný k odhození protistraně v závěru směny. Tento míč je
udělený rozhodčím za určitý přestupek.
Neodhozený míč Míč, který se strana rozhodne již neodhodit během směny.
Měřící zařízení Měrka, která kontroluje obvod míčů.
Váha hmotnosti Váha na zvážení míčů s odchylkou 0,01g.
Call room Místo registrace před každým zápasem.
Hrací plocha Plocha zahrnující všechny hrací kurty a zahrnující také území, na kterých se
nachází časomíry.
Kurt Plocha ohraničená pomezními čarami. Do této plochy patří i odhodové boxy.
Hrací pole Kurt mínus plocha odhodových boxů.
Odhodový box Každý ze šesti vyznačených a očíslovaných odhodových boxů, ze kterých hráči
hází.
Odhodová linie Hraniční linie odhodového boxu, od níž hráči odhazují.
V - linie Lomená čára, přes kterou musí být Jack přehozen, aby byl platný ve hře.
Kříž Označení středu hracího pole pro umístění jacka v tie breaku, nebo ocitne-li se
jack mimo hrací pole či v neplatném prostoru po vhození barevného míče.
Cílový box Čtverec 25cm x 25cm vyznačený kolem kříže pro trestné hody.
Zápas Soutěž mezi dvěma stranami, která se hraje na stanovený počet směn.
Směna Jedna část zápasu, kdy byly odehrány všechny míče obou stran.
Přerušená směna Nastává tehdy, když jsou míče uvedeny do pohybu mimo běžné hrací pořadí,
buď náhodně, omylem, nebo záměrně.
Přestupek Jakékoliv jednání nebo čin ze strany hráče, strany, náhradníka, sportovního
asistenta nebo trenéra, které je v rozporu s pravidly hry a zasluhuje penaltu.
Žlutá karta Je zhotovena z tvrdého papíru nebo plastu ve žluté barvě. Její rozměry jsou
7×10 cm. Rozhodčí použije tuto kartu v případě udělení výstrahy.
Červená karta Je zhotovena z tvrdého papíru nebo plastu v červené barvě. Její rozměry
jsou 7×10 cm. Rozhodčí tuto kartu použije v případě diskvalifikace .
Vybavení Vybavení ke hře - rampy, rukavice, dlahy a jiná pomůcky ke hře, např.
„tykadla“.

HOC Pořadatel

SA, HR, AHR,

TD, ATD
SA – sportovní asistent.
HR – hlavní rozhodčí.
AHR – asistent hlavního rozhodčího.
TD – technický delegát.
ATD – asistent technického delegáta.

Strana
Ve hře jednotlivců je definována jako jeden (1) samostatný soutěžící. V
týmové a párové boccie je strana definována jako tři (3) či dva (2) členové
týmu jako samostatného celku. Náhradní hráči, sportovní asistenti a trenéři,
kteří jsou povoleni, jsou také členové strany.
Sportovní asistent Člověk, který asistuje sportovci dle pravidel pro sportovní asistenty.
Náhradní hráč Náhradník za hráče ze stejné strany.
Hod Termín používaný pro uvedení míče do hracího pole. Patří sem odhod, odkop
a vypuštění míče při použití pomocného prostředku (rampy).

Warm up

Přípravný kurt - vyznačený prostor pro přípravu hráčů na nadcházející zápas
před vstupem do call roomu.

2. Způsobilost soutěžit (Eligibility of play)

2.1 Kritéria pro způsobilost hráčů soutěžit jsou podrobně popsána v klasifikačních
pravidlech BISFedu, které obsahují podrobný popis klasifikačních profilů, jakož i postup při
klasifikaci sportovců, re-klasifikaci a při podávání protestů. Aktuální BISFed klasifikační
pravidla jsou publikována na webových stránkách BISFedu, kde jsou v sekci 4 (klasifikace a
sportovní profily) další informace o způsobilosti soutěžit.

2.2 Všichni sportovci musí být starší 15-ti let před 1. lednem roku, ve kterém se chystají
soutěžit na mezinárodní akci. Mezinárodní turnaje zahrnují, ale zároveň nejsou omezeny na,
Regionální mistrovství, Mistrovství světa a jiné, BISFedem schválené turnaje a Paralympijské
hry.

3. Herní divize (Division of Play)

Existuje celkem sedm herních divizí. Všechny divize mohou být hrány soutěžícími obojího
pohlaví (smíšené). Tyto divize jsou:

3.1 Divize jednotlivců

‡ jednotlivci BC 1

‡jednotlivci BC 2

‡jednotlivci BC 3

‡ jednotlivci BC 4

Pro divize jednotlivců se zápas sestává ze čtyř (4) směn. Každý hráč zahajuje dvě směny,
přičemž se hráči střídají ve vyhození jacka. Každý hráč má šest (6) barevných míčů. Strana
vhazující červené míče obsadí odhodový box číslo 3 a strana vhazující modré míče obsadí
odhodový box číslo 4. Při vstupu do call roomu si každý hráč s sebou může přinést 6
červených, 6 modrých míčů a jeden jack.

3.2 Divize párů

‡ páry – pro hráče třídy BC 3

‡ páry – pro hráče třídy BC 4

Páry BC3
Soutěžící musí být klasifikováni jako hráči způsobilí pro soutěž jednotlivců v klasifikační třídě
BC3. Pár BC3 může mít 1 náhradníka. Výjimky budou na uvážení BISFedu, jehož rozhodnutí
je konečné. Pár BC3 musí mít alespoň jednoho spastického hráče na kurtu. Každý soutěžící
má sportovního asistenta, který se musí řídit pravidly pro sportovní asistenty (viz 3.6).

Páry BC4

Soutěžící musí být klasifikováni jako hráči způsobilí pro soutěž jednotlivců BC4 třídy. Pár BC4
může mít jednoho náhradníka. Výjimka bude na uvážení BISFedu, jehož rozhodnutí je
konečné. Hráči, kteří hrají nohou, mohou mít sportovního asistenta, který se musí řídit
pravidly pro sportovní asistenty (viz 3.6).

V divizi párů BC3 a BC4 se zápas skládá ze čtyř (4) směn. Každý hráč zahajuje jednu směnu,
přičemž vhazování jacka přechází v číselném pořadí od odhodového boxu číslo 2 k boxu
číslo 5. Každý hráč obdrží tři míče. Strana vhazující červené míče obsadí odhodové boxy 2
a 4 a strana vhazující modré míče obsadí odhodové boxy 3 a 5.

3.2.1 Při vstupu do call roomu si každý hráč z párové divize (včetně náhradníka) může vzít
s sebou 3 červené, 3 modré míče a 1 jack pro pár.

3.2.2 Míče, které patří náhradnímu hráči budou umístěny do vyhrazeného prostoru u
výsledkové tabule.

3.3 Divize týmů

‡ týmy – pro hráče třídy BC 1 a BC 2

Týmy

Soutěžící musí být klasifikováni jako hráči způsobilí ke hře jednotlivců BC1 nebo BC2 třídy.
Každý tým musí hrát zápas se třemi hráči a musí mít mezi sebou na kurtu alespoň jednoho
hráče klasifikační třídy BC1, za všech okolností. Každý tým má povoleno mít jednoho
sportovní asistenta, který se musí řídit pravidly pro sportovní asistenty (viz 3.6). V týmu, který
má 2 náhradníky, musí být nejméně dva hráči BC1 třídy.

V týmové divizi se zápas skládá ze šesti (6) směn. Každý hráč zahajuje jednu směnu, přičemž
vhazování jacka přechází v číselném pořadí od odhodového boxu číslo 1 k boxu číslo 6. Každý
hráč obdrží dva míče. Strana vhazující červené míče obsadí odhodové boxy 1, 3 a 5, strana
vhazující modré míče obsadí odhodové boxy 2, 4 a 6.
3.3.1 Při vstupu do call roomu si každý člen týmu s sebou může vzít (včetně náhradníků) 2
červené, 2 modré míče a 1 jack pro celý tým.

3.3.2 Míče, které patří náhradnímu hráči budou umístěny do vyhrazeného prostoru u
výsledkové tabule.

3.4 Dění mezi směnami pro divizi párů a týmů
Mezi směnami již neexistují time outy.

Rozhodčí povolí maximálně 1 minutu volného času mezi směnami. Tato minuta začíná
okamžikem, kdy rozhodčí zvedne jacka z hracího pole a oznámí „Jedna minuta!“, že tato
minuta běží.
Trenéři mohou během této doby posbírat míče jejich strany, přistoupit k hráčům a
hovořit s nimi. Trenéři mohou požádat o pomoc při sbírání míčů sportovní asistenty,
rozhodčí nebo čárové rozhodčí.
Po uplynutí 50 vteřin, rozhodčí oznámí skutečnost, že zbývá 10 sekund „10 sekund!“. Po
uplynutí 1 minuty, rozhodčí oznámí vypršení vyměřeného času „Čas!“. Veškeré aktivity
opačné strany se musí zastavit ve chvíli, kdy rozhodčí předá jacka straně, která je na
řadě. Tuto stranu vyzve ke hře pokynem „Jack!“. V případě, že soupeř není ke hře
připraven, musí počkat, dokud ho rozhodčí nevyzve ke hře, teprve poté může v tomto
čase dokončit své přípravy. Hráči musí být ve svých odhodových boxech a trenéři musejí
být na svých určených místech ve chvíli, kdy rozhodčí dá signál zvoláním „Čas!“, pokud
ne, dostane příslušná strana žlutou kartu za zpoždění zápasu. (viz 15.8.1).

3.5 Odpovědnost kapitána

3.5.1 V divizi týmů a párů stojí v čele každé strany, každého utkání, kapitán. Kapitán musí
být pro rozhodčího zřetelně identifikován pomocí znaku „C“ na dresu. Každý kapitán, tým
nebo země jsou sami odpovědni za označení „C“. Kapitán vystupuje jako výkonný zástupce
týmu a přebírá následující odpovědnosti:

3.5.2 Zastupuje tým/páry při hodu mincí a rozhoduje, zda bude tým hrát s červenými nebo
modrými míči.

3.5.3 Rozhoduje, který člen týmu v průběhu zápasu hraje včetně možných trestných míčů.

3.5.4 Vyhlašuje technický či zdravotní time out nebo střídání. Toto může dělat i trenér.

3.5.5 Potvrzuje rozhodnutí rozhodčího při určení skóre.

3.5.6 Účastní se porady s rozhodčím v případě přerušené směny nebo v případě sporu.

3.5.7 Podepisuje zápis o utkání nebo stanovuje zástupce, aby jej podepsal v zastoupení.
Podpisující osoba se podepisuje vlastním jménem.

3.5.8 Podává protest. Ten může podat také trenér a vedoucí výpravy.

3.6 Pravidla pro sportovní asistenty

V klasifikační třídě BC1, BC3 a BC4 (pouze hráči této divize, kteří hrají nohou) mohou mít
sportovní asistenta. Sportovní asistenti hráčů klasifikačních tříd BC1 a BC4 (hrající nohou)
mají své místo za odhodovým boxem. Sportovní asistenti hráčů klasifikační třídy BC3 mají své
místo během hry uvnitř odhodového boxu svých hráčů. Sportovní asistent plní tyto úkoly:

- nastavuje či stabilizuje hrací vozík – činí tak na pokyn hráče
- nastavuje hráče do vhodné pozice – činí tak na pokyn hráče
- uválí a/nebo předá míč hráči – na pokyn hráče

- nastavuje rampu - na pokyn hráče
- provádí rutinní aktivity před nebo po hodu
- posbírá míče na konci směny - na vyzvání rozhodčího

Sportovní asistent nesmí mít přímý fyzický kontakt se sportovcem během odhodu či
vypuštění míče. Při odhodu/ vypuštění míče nesmí pomáhat hráči tím, že tlačí nebo
nastavuje vozík či tykadlo. Sportovní asistent hráče BC3 se nesmí dívat do hracího pole v
průběhu směny.

3.7 Trenér

Jeden trenér pro každou herní divizi je oprávněn vstoupit do warm up prostoru a do call
roomu před každým zápasem. (viz 7.2, 8.2).

V divizi jednotlivců není trenér oprávněn vstoupit na hrací plochu. V divizi párů a týmů trenér
na hrací plochu vstoupit může, pouze v případě zápasu vlastního páru či týmu.

4. Vybavení a kontrola míčů (Equipment and Ball Check)

Veškeré potřebné vybavení ke hře musí být schváleno pořadatelem a technickým delegátem
BISFedu na každé jednotlivé soutěži.

Kontrola vybavení a míčů musí proběhnout před začátkem soutěže. Hlavní rozhodčí a/nebo
jimi pověřené osoby provedou kontrolu míčů a ramp, v době určené technickým delegátem.
V ideálním případě by kontrola měla proběhnout 48 hodin před začátkem soutěže. Míče,
které neprošly, budou zabaveny do konce soutěže. Rukavice, dlahy nebo jiné pomůcky, které
hráč při hře používá, musí být schváleny klasifikátory a musí být přineseny ke kontrole
vybavení.

Soutěžní míče, které poskytne organizační výbor, musí také úspěšně projít kontrolou
vybavení během každé jednotlivé soutěže.

4.1 Kurt

Povrch musí být rovný a hladký, jako například leštěný beton, dřevěná podlaha nebo
syntetická guma. Povrch by měl být čistý. Nesmí být používáno prostředků, které by změnily
povrch podlahy (např. pudr).

Rozměry kurtu jsou 12,5 m x 6 m, včetně plochy rozdělené do 6-ti odhodových boxů.
Veškerá měření zevních pomezních čar se provádějí k vnitřní hraně příslušné čáry. Čáry
oddělující odhodové boxy a kříž jsou měřeny na tenké čáře tužkou, přičemž páska je
rovnoměrně rozložena na obou stranách této značky. Odhodová čára a V-linie jsou
umístěny uvnitř neplatného území pro odhod jacka. (Příloha 3 -. Boccia Court Layout)

Všechna značení kurtu musí být široká od 1,9 cm do 7 cm a musí být snadno rozeznatelná.
K označení herních čar by měla být použita lepicí páska. Páska široká 4 – 7 cm je určena pro
označení vnějších pomezních čar, odhodovou čáru a V-linii.
Páska široká 1,9 – 2,6 cm je určena pro označení vnitřních čar - čar oddělujících odhodové
boxy, cílový box a vyznačení kříže. Vnitřní rozměry cílového boxu jsou 25 x 25 cm. Úzká páska
by měla nalepena z vnější strany cílového boxu.Pravidla BOCCIA verze2 2017 CZE

PDF file: Pravidla-BOCCIA-verze2_2017-CZE.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz