DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

Doktorandi seminár 2023

Doktorandi seminár 2023
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/aetg

PDF file size:
162.55 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/etg.pdf
Download: Doktorandi semi… 2023 .pdf

Date saved:
March 13, 2023» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document Doktorandi seminár 2023 .pdf:


Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v.v.i. a Vedecká rada pozývajú všetkých

vedeckých pracovníkov ústavu na

SEMINÁR MLADÝCH VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV

(DOKTORANDOV)

The Young Scientist Seminar

14. 3. 2023 od 9.00 hod.
Place: Bratislava, Institute of Botany – for PhD. students

Scientists of IPGB – zoom on-line

Programme: PhD. student presentation in English. Prosím aby ste dodržali časový
limit/time limit max. 15 min. + 5 min. diskusia/discussion. Prvoročiaci/First

year students 10 min. + 5 min.;

9:00-9:20 Kantor Adam: Evolution and biogeography of members of the genus Cardamine L.
from the Caucasus and Irano-Anatolian region/ Evolúcia a biogeografia
zástupcov rodu žerušnica (Cardamine L.) z Kaukazu a irano-anatolského regiónu

9:20-9:40 Mishra Shubbi: Effect of chronic ionizing radiation on proteome and immunity of
aquatic plants/Vplyv ionizujúceho žiarenia na súbor proteínov a imunity

vodných rastlín

9:40-10:00 Kumar Ajay: Dissection of the function of the Arabidopsis genes
SYNAPTOTAGMIN 4 and 5 in plant development and in response to
environmental stresses/Vymedzenie funkcie arábkovkových génov
SYNAPTOTAGMIN 4 a 5 vo vývine rastlín a v odpovediach na environmentálne

stresy

10:00-10:20 Kusá Zuzana: Functional analysis of plant synaptotagmins and their interaction
network regarding plant responses to environmental stresses/ Funkčná analýza
rastlinných synaptotagmínov a ich interakčnej siete s ohľadom na odpovede
rastlín voči environmentálnym stresom

10:20-10:40 Veronika Mikitová: Chitinases of carnivorous plants and their use in plant
protection against biotic stress/Chitinázy mäsožravých rastlín a ich využitie z
hľadiska ochrany rastlín voči biotickému stresu

10:40-11:00 Gajdošová Zuzana: Living on the edge: evolutionary and bioecological aspects
of stenoendemic species Daphne arbuscula/Život na okraji: evolučné
a bioekologické aspekty stenoendemita Daphne arbuscula

11:00-11:20 Čahojová Lucia: Identification and monitoring of habitats by remote sensing
techniques/Identifikácia a monitoring biotopov pomocou techník diaľkového
prieskumu.
11:20-11:40 Klačanová Simona: Plant functional diversity along stress gradient in ski
resorts/Funkčná diverzita rastlín pozdĺž stresového gradientu v lyžiarskych

strediskách

11:40-12:00 Michalková Michaela: The effect of spatio-temporal development of forest
fragments on the diversity of various habitats/Vývoj lesných fragmentov v čase
a priestore - ako sú ovplyvnené rôzne biotopy?

12.00-12.55 Obedná prestávka/Lunch break

13.00-13.20 Ivascu Alina-Sorina: Traditional grasslands in Lelese (Poiana Rusca Mts.,
Romania): the role of historical continuity and modern adjustments in local
grassland management/Tradičné travinné porasty v Lelese (Poiana Rusca) v
rumunských Karpatoch: historická kontinuita obhospododarovania vs. moderný

manažment

13.20-13.40 Zaib Shanza: Sequestration of carbon dioxide in natural and managed
habitat/Sekvestrácia oxidu uhličitého v prirodzenom a manažovanom prostredí

13:40-14:00 Shapkin Vasilii: Solitairy trees in agricultural open land and their impact on soil
fungal communities/Solitérne stromy v otvorenej agrárnej krajine a ich vplyv na

spoločenstvá húb

14.00-14:15 Kale Rohan Arjun: Leaf development in carnivorous sundews: Proteomics for
the discovery of novel hydrolytic enzymes/ Vývin listov u mäsožravých rosičiek:
Proteomika pre objav nových hydrolytických enzýmov

14:15-14:30 Monika Lisinovičová: The evaluation of silicon application in enhancing the
resistence to abiotic stress in amaranth plants (Amaranthus spp.) /
Vyhodnotenie účinku kremíka na zvýšenie odolnosti rastlín láskavca
(Amaranthus spp.) voči abiotickému stresu

14:30-14:45 Viktoria Ďuricová: Combination of mowing and grazing as a tool for enhancing
grassland biodiversity/ Kombinácia kosenia a pasenia ako nástroj podpory

biodiverzity trávnych porastov

14:45-15:00 Jean-Pierre Lolivier: Phylogeny of the family Clavariaceae/ Fylogenéza húb

čeľade Clavariaceae

15:00-15:15 Karolína Gelatičová: Acoustic diversity as a predictor of variability in flora and
vegetation diversity and quality of ecosystem services: a comparison of areas
with intensive and regenerative management approaches/ Akustická diverzita
ako prediktor variability diverzity flóry a vegetácie a kvality ekosystémových
služieb: porovnanie oblastí s intenzívnymi a regeneratívnymi manažmentovými

prístupmi

15:15-15:40 Prestávka a zasadnutie komisie/Evaluation committee meeting

Cca. 15:40 Vyhlásenie výsledkov/Announcement of the resultsDoktorandi seminár 2023

PDF file: Doktorandi seminár 2023 .pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz