DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

Prodejní řád Lounský blešák 2018

Prodejní řád Lounský blešák 2018
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/afBm

PDF file size:
82.16 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/fBm.pdf
Download: Prodejní řád Lo…k 2018.pdf

Date saved:
October 31, 2018» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document Prodejní řád Lounský blešák 2018.pdf:


PRODEJNÍ ŘÁD LOUNSKÉHO BLEŠÁKUI. PRODEJCE rodejce se svým podpisem na "Seznam prodejců" při registraci před zahájením v den konání Lounského blešáku zavazuje k dodržování tohoto Prodejního řádu. rodejce prodává zboží na vlastní zodpovědnost a svým jménem. Hlavní pořadatel Lounského blešáku v Lounech (dále jen pořadatel) nenese za prodávané zboží a jeho původ žádnou zodpovědnost. rodej na Lounském blešáku mohou provádět: oobčané bez živnostenského listu obchodující s použitým zbožím nebo vlastními výrobky (jedná se o příležitostný přivýdělek, který jsou povinni v případě překročení zákonem daných částek danit dle § 38G Zákona o dani z příjmu), oneziskové organizace v rámci oprávnění k obchodování vymezenému živnostenským listem nebo jiným oprávněním dle platných právních předpisů. rodej je povolen osobám mladším 18 let pouze v doprovodu rodičů nebo jiných osob starších 18 let. Jako prodejce bude při registraci uvedena osoba starší 18 let. II.POVINNOSTI PRODEJCE rodej je povolen pouze oprávněným osobám (viz čl. I.), případně osobám jimi pověřeným (samozřejmě u stánku může být více lidí), na místech jim vyhrazených organizátorem. rodejce je povinen dbát pokynů pořadatele a osob jím pověřených -zvláště ve věci prostorového rozložení prodejních ploch a prodávaného zboží. Pokud prodejce nebude těchto pokynů dbát, jeho registrace na bleším trhu bude stornována a jeho prodejní místo propadne dalšímu zájemci. rodejce nesmí o prodávaném zboží uvádět nepravdivé údaje s cílem oklamat zákazníka. rodejce je povinen udržovat prodejní místo a jeho okolí v čistotě a po skončení prodeje zanechat stanoviště čisté a uklizené a odklidit neprodané zboží. III. CO NENÍ MOŽNÉ PRODÁVAT Následující zboží není na trhu přípustné a jeho prodej může být důvodem k okamžitému vykázání prodejce z prodejního místa a propadnutí poplatku za prodejní místo prodejce ve prospěch organizátora. V případě neuposlechnutí má organizátor právo přizvat pomocMěstské policie. OBČERSTVENÍ, DOMÁCÍ JÍDLO A PITÍ ALKOHOL zboží zcela nové povahy (posouzení je na pořadateli) finanční produkty –hypotéky,pojištění, stavební spoření atp.firemní prezentace, není-li domluveno s pořadatelem produkty z tabáku velkéspotřebiče a velké kusy nábytku (posouzení je na pořadateli) jakékoliv zbraně (sečné, bodné nebo střelné atd. –i znehodnocené), jakákoliv munice, pyrotechnické pomůcky a produkty válečné hračky (kromě sběratelských miniaturních modelů) všechny druhy zboží velebící násilí nebo rasistické a nacistické smýšlení nebo jiné nedemokratické principy včetně materiálů organizací velebících násilí nebo rasistické a nacistické smýšlení nebo jiné nedemokratické principy erotické produkty a pomůcky, veškeré pornografické zobrazení a produkty barvy, oleje, laky, rozpouštědla, tlakové nádoby jedy, léky nebo omamné a radioaktivní látky produkty, které jsou v rozporu s celními nařízeními nebo porušující práva třetích osob (autorská práva, patenty, ochranné značky, majetková práva atd.) Nepodporujeme prodej zboží obchodníků se secondhandovým textilem. Jsme raději, když u nás mohou prodat místní lidé své osobní přebytky.
Na bleším trhu není možné provozovat: politickou ani náboženskou reklamu, propagandu a propagaci propagaci či reklamu komerční organizace či produktu (u nekomerčních pouze po schválení pořadatelem) petice (výjimky uděluje pořadatel) megafon, amplion popř. podobné zařízení k navýšení svého prodejeIV. REZERVACE PRODEJNÍCH MÍST A REGISTRACE PRODEJCŮ Prodejním místem se myslí plocha jednoho stolu (cca 2×1 m²). Zboží lze nabízet na ploše stolu, pod stolem nebo na štendru či židlích v těsné blízkosti přiděleného stolu. Rezervace prodejních míst Rezervace prodejních míst probíhá výhradně pomocí online formuláře. Rezervace musí obsahovat pravdivé občanské jméno prodejce, kontakt a povahu zboží. Prodejce má možnost zarezervovat si na své jméno jedno prodejní místo. Online rezervace je ukončena po překročení maximálního počtu prodejců. ořadatel rezervaci každému prodejci do několika dnů potvrdí na uvedený e-mail. Pořadatel si vyhrazuje právo prodejce odmítnout. Registrace prodejců Registrace probíhá v den konání blešího trhu od 9:30h do 9:50h v sále restaurace Stromovka v Lounech u pověřeného organizátora. rodejce je povinen po příchodu na místo Lounského blešáku podepsat souhlas s prodejním řádem a zaplatit registrační poplatek. rodejce může obsadit pouze předem rezervované prodejní místo, pokud provozovatel neurčí jinak. rodejci není povoleno měnit umístění prodejního místa. okud prodejce nedorazí a neinformuje provozovatele o svém pozdním příchodu, jeho místo propadá a provozovatel má od 9:50h právo toto místo obsadit náhradníkem. Registrační poplatekRegistrační (organizační) poplatek je splatný při ranní registraci a činí 80 Kč za každé prodejní místo. rodejní místo venku před restaurací Stromovka je ZDARMA.U chráněných dílen a jiných dobročinných projektů je poplatek za 1 prodejní místo dobrovolný (nutné konzultovat předem s organizátorem). U zajišťovatelů dílen a zábav pro děti je poplatek za 1 prodejní místo zcela dobrovolný (nutné konzultovat předem s organizátorem). Příprava prodejních míst říprava prodejního místa prodejci je možná od 9:30h do 10:00h. Od 9:50h může organizátor poskytnout volná prodejní místa prodejcům, kteří se přihlásili jako náhradníci. V. TRVÁNÍ TRHU rodejní doba trhu je od 10:00h do 16:00h. Mimo stanovenou prodejní dobu je užívání prodejního místa k prodeji zakázáno.
VI. UKONČENÍ PRODEJE/ZRUŠENÍ TRHU Ukončení prodeje rodejce může ukončit prodej na svém prodejním místě kdykoliv během konání Lounského blešáku. rodejce má povinnost zanechat své místo čisté a uklizené a vlastními prostředky odklidit případné neprodané zboží, pokud není dovoleno jinak (např. vybírání oblečení na charitu). rodejce opustí sál restaurace Stromovka nejpozději v 16:30h. Zrušení trhu Zrušení trhu je možné do jeho začátku. V takovém případě je pořadatel povinen zaregistrované prodejce co nejdříve o této skutečnosti informovat. VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Tento prodejní řád zavazuje jak prodejce, tak pořadatele. Při porušení kteréhokoliv z bodů tohoto prodejního řádu ze strany prodejce si pořadatel nebo osoba jím pověřená vyhrazuje právo požadovat okamžitou nápravu zjištěné skutečnosti, popř. vykázat prodávajícího z prostoru trhů bez nároku na vrácení organizačního poplatku. V Lounech dne 31. 10. 2018


Prodejní řád Lounský blešák 2018

PDF file: Prodejní řád Lounský blešák 2018.pdf© 2023 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz