DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

5 SOS FIN

5 SOS FIN
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/ag6h
Description:
Vše o sušické nemocnici, proč je lepší
nevěřit všemu, skvělý článek od p. MUDr.
Kalného, osudu sirkárny a o čem se nemluví.
5. vydání občasníku nyní zde v elektronické
podobě. Sdílejte, lajkujte, komentujte. Přejeme
Vím inspirativní čtení. My ze Sušice.
PDF file size:
478.52 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/g6h.pdf
Download: 5 SOS_FIN.pdf

Date saved:
February 9, 2018» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document 5 SOS_FIN.pdf:


Ob asné Stránky * 5.vydání * 09. II. 2018 str. 1

informace - pozvánka

upi

o bud

. úno
op t jednat o nemocnici!

CHU

ÁPE, A

Á?

napl ují usnesení zastupitelstva m#sta 22. listopadu 2012?

OB AN#. POM#ŽE &EŠIT PROBLÉMY SUŠICE?
SUŠICKÉ KINO VE ST EDU 14.ÚNORA 2018ZASTUPITELSTVO M#STA od 16 hodin

VÁS

EM ŽETE NA ZASTUPITELSTVU CHYB#T. P&EJEME INSPIRATIVNÍ (TENÍ. ZAMYŠLENÍ: Jak v Sušici lé it rýmu

un , lé#íme tím rýmu, a najednou nám to dochází. Dle slov starosty je sušické zdravotnictví byznys a ješt navíc

ep%ispívá ani nevhodné #epi#ká%ské vystupování krajské zdravotnické radní. V byznysu je to tvrdá hra ará#, sou#asný provozovatel, to umí. Situace je jasná. Provozovatel neplní smlouvu, m l by platit pokutu, možná i nahradit škodu - vždy'

m la jist vyšší tržní hodnotu, nežli má dnes. M sto i my však k(ouráme, že chceme zdravotní pé#i,

ak%ka prosíme, aby plnil platnou smlouvu. S p%ibývající teplotou a párou si myslíme, že by nám dobrý komer#ní právník k tomu %ekl: a'

kud

a' platí sankce, a pokud dále ne, a' skon#í. A a' nahradí zp*sobené škody. Shodujeme se, že když to
ed lá sou#asné vedení m sta, tak to ale neznamená, že to tak nem*že být. Petice ob#an* p%edaná organizátorkou na radnici s více než p ti tisíci

pov

ove( „káuzy“ zvlášt , když na sociálních sítích bylo zaznamenáno vyjád%ení starosty,

jí,

yk%i#eli… Jen zdánliv m*že být pro Sušici dobré, že dáme další peníze na to, na co vlastn máme

ro# by kraj s námi m l po#ítat, když jsme sv %ili provoz bohatému ženichovi, který jak zdá se,

ev stu zneuctil? Na kraj, na ministerstva i na zdravotní pojiš'ovny se m li zástupci m sta a nemocnice obracet mnohem, mnohem
d%íve a intenzivn ji, nežli se ve skute#nosti stalo… Už je nám v saun docela horko, a to nejen díky rozžhaveným kamn*m. P%ed úprkem se

st zastupitel*, za#ali bychom se asi trochu bát, že jsme pronájmem nemocnice vstoupili na tenký led, kde
m*že hrát i o konkrétní osobní odpov dnost. „A co kdyby se Penta“, napadá n koho z nás v horkém pološílenství, „nyní naštvala a odešlaln nepomohla a asi by tím potvrdila, že koupila Nemos bez hlubší znalosti, což by

ád . A je po rým ! Snad ne po nemocnici…

E Tisková zpráva spolku My ze Sušice k nemocnici

ou#asné

ep%ijatelný až potupný, za který nesou p%ímou
dpov dnost zástupci m sta, správní rada nemocnice, dozor#í rada
, %editel Nemocnice o.p.s. a provozovatel nemocnice.

ou#asného provozovatele a n které výroky
m sta nezavdávají nad ji, že hlavním cílem obou je obnova

p*vodního rozsahu a kvality služeb. To se musí
zm nit! Jakékoli úvahy o prodeji nemocnice jsou nep%ijatelné –

st na prodej NENÍ! Zorganizovaná petice je

ít

na#né rozhodování námi volených
upc* m sta, aby se o situaci nemocnice za#ali seriózn zajímat a
vn %ešili problémy s obnovou nemocnice spojené... MzS

BRAHRAN

E Martin Lorenc

m*žeme #íst v
m síci v %ádu kadence známého samopalu ruské

ob . Až by #lov k neznalý

uv %il, že nemocnici zalilo slunce.

po%ad : Dne 12. 1. 2018 Jaroslav Kratochvíl, %editel

st žoval na nedostatek léka%*. To je sice %e#eno
ou#asnou zdravotnickou mluvou, ale kdo je provozovatel nemocnice

p%ipomenout, že zájemci o

ou#asný stav je riziko pro pacienty a my nem*žeme jinak, než
ove( je také nutno p%ipomenout, kdo toto riziko nastavil

ou#asný provozovatel, který nenapl(ujee %editel vyjád%il v KT deníku

že

vn pracuje na zahájení provozu plánované chirurgie, pro kterou získala podporu na

úk

m síc samovoln prodlužuje.
D%íve se objevovaly #lánky s argumentem, že taková je situace a
ka%i nejsou. A tak nyní má m sto dotovat léka%e, které si samo

ka%i, peníze, vybavení, auta #i totální

p%ijde dalšího? Z%ejm se vše dozvímep%edposlední SN a 3 #lánky v jednom vydání). Pozn.:

el* a místních firem takovou bezplatnou inzerci má?

í z*stává vyjád%ení paní Lenky Holé,

uv#í Penta Hospitals CZ, která na listopadovém

o#ích vysv tlovala situaci s tím, že oslovili

ka%* a nikdo nep%išel. Jelikož se sama velmi ohán la „fakty
s #ísly“, tak pro informaci uvádím: z náborového prost%edí je známé,

pt*, nikoli 15!!! Toto jsou fakta.

i p%íšt budete #íst informace o sušické nemocnici, nezapome(te,

áv Penta.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Ob asné Stránky * 5.vydání * 09. II. 2018 str. 2

DAC

RUR

E MUDr.Josef Kalný

ob#an* Sušice a spádové oblasti Sušické

m sících otázku „Jak mohlo

jít

ov zrekonstruované Sušické nemocnice, kteráí,sv tlení na základ

te#ností. Možná, že nejsme informováni o skute#ných
ám rech podnikatelského subjektu Penta, v jehož zájmu jist není

n jaký zdravotnický subjekt, který nep%ináší zisk.

201

at%ila Sušická nemocnice, o.p.s., pod vedením
%editele MUDr. Šedivého, k dob%e prosperujícím zdravotnickým
za%ízením západo#eského kraje. Nemocnice m la vyrovnané
da%ení i p%es veškerou diskriminaci ze strany zdravotních
jiš'oven. V roce 2013 musela Sušická nemocnice, o.p.s., po#ítat se

úh

jiš'oven o 15-20%. M sto muselo

ili
on* ro#n vyrovnávat, což bylo d*vodem ke kritice

m sta a vedlo k abdikaci %editele

unk
e %editele odešel k 31.12.2013. Kritika

da%ení nebyla oprávn ná, což potvrzuje sám#lánek Ing. Stárkové: „…mohu ubezpe#it paní kolegyni, že
da%ení sušické nemocnice je stabilní a dlouhodob lepší, než
da%ení krajských nemocnic. Zd*raz(uji, a to za posledních 8 letli,až-ovicích byly

i #ástkami vedením kraje,p%iznán není. Je pro m

vý#tu nemocnic Ing. Stárkové, radní pro zdravotnictví kraje. Sušická

p%esto, že paní radní v Sušicimn p%ipadá p%inejmenším podivné.

št nc*m všech zdravotních pojiš'oven nejen od Modravy až po

te%í sušickou nemocnici vyhledávali.
Ob#ané spádové oblasti Sušické nemocnice, o.p.s., platí dan do kraje

ob#ané Plze(ského kraje, ale z profitu jsou
ou#ení. Pro m nepochopitelná diskriminace, proti níž by m li

p%íslušnost.
ši#tí politici se této kompetence, práva a povinnosti vzdali a

ovo
ln na soukromý subjekt se sídlem mimo náš

ám ry se v*bec nezajímali. Oni hlavn nehodlali na

m li jiné priority pro peníze

po#tu. Proto se rozhodli k pronájmu nemocnice, #ímž se

ili

ém* se zdravotnictvím. P%estalo je zajímat,

d je.

m #lánku v Sušických novinách jsem v roce 2013

bud

n kterých zkušených koleg* a uvedl jsem, že je škoda, že

v tší pochopení a podporu u politik* m stské
T m nestálo za to, aby o problémech s ním a s ostatními léka%i

i %ešili. Byli toho názoru, že oni mají

í.

m nepochopitelná.

p%ijít za takovou osobností, kterou
p%edstavoval a p%edstavuje sušický patriot a vynikající chirurg

Ji%í Vítovec. Bývá zvykem t mto zasloužilým odborník*m za
h #ty%icetiletou službu nemocným pod kovat a p%i odchodu nadpo#inek jejich práci vzít na v domí, co tento léka% pro

m sta za ú#asti ve%ejnosti bylo

m sta doporu#eno v roce 2013 situaci %ešit

n kdo ptal, comá%i odd lení a ob#ané. Zájem projevil zástupce

ve%ejné sch*zi p%ítomen, sliby nešet%il. Vedle Agelu projevil zájem o pronájem ješt soukromý plze(ský subjektzú#astnil i velký po#et p%ítomných ob#an*

am stnanc* nemocnice, byla mnou položena otázka, co si od toho
m sto slibuje, co takový pronájem m*že p%inést. Starostovo
ru#ení pronájmu bylo nakonec hlasováním odmítnuto a problém

n jaký #as ustoupil do pozadí, ale ne u #len* Rady
m sta, hlavn u starosty, který hlasoval pro pronájem. Své rozhodnutí
zd*vod(oval: „problémy, které nevy%ešíme my sami“.

st v Praze, ale asi nikdy

én v pošumavských vesni#kách, kde je

pé#e a sociální solidarita. Za tím
ú#elem v roce 1998 m sto Sušice p%evzalo nemocnici s v domím, že

cn prosp šná spole#nost). Tehdejší zastupitelé sledovali
p%edevším to, aby v regionu byly poskytovány pot%ebné a dostupné

2015

zm n základní listiny


cn prosp šná spole#nost“ m*že svoje poslání rovn ž
pl(ovat prost%ednictvím jiného provozovatele. Smlouva je
av%ena se soukromým subjektem Nemos a.s. Sokolov na dobu
ur#itou do 30.09.2040. Nyní je vlastn na investi#ní skupinou na dobu
ur#itou do 30.09.2040. Jednou z podmínek je, že Nemos bude

én p*vodním rozsahu služeb. Smlouva


ú#el.

dnu

sp ch soukromého subjektu Nemos Sokolov, kterému dali
p%ednost p%ed Plze(ským holdingem Plze(ského kraje, kterým sta Ing.Stárková. Ta nabízela spolupráci s nemocnicí v Klatovech

p%esunutí závažn jší operativy na chirurgii do Klatov. Nabídka

zm nám. Z funkce
%editele byl odvolán Ing. Sloup , stal se asistentem %editele Ing. K%íže.er*.

zp*sobem byl zbaven funkce primá%e
ol%ich a nahrazen Dr. Kravcem, který byl z funkce odvolán
n kolika m sících, z jiných d*vod* než odborných. Zodpov dným

ka%em byl jmenován ex%editel Dr. Šedivý, který musel

dv ma exprimá%*m. Situace jist nezávid níhodná. V té dob

ka%*. Atestovaná Dr. Kle#ková byla pro
te#nost propušt na. P%esto došlo k poklesu operativy. Jednak

2014

m*j odchod k 31.03.2015.

po#et b%išních a traumatických
í.

p%estaly operovat k%e#ové žíly a

má%

ovo

lil

ld%ichovi operovat pacienty, kte%í se na
n ho s d*v rou obraceli. Zrušena byla i cévní poradna, kde bylo
ýdn vyšet%ováno kolem dvaceti i více pacient*.

ln p ti manažer* Nemosu po dvou letech?
D*sledkem je totální likvidace sušické chirurgie, osudy ostatních
dd lení nejsou na tom o mnoho lépe. Jak mohlo dojít k úplné

ob%e prosperujícího chirurgického odd lení, z n hož zbyla

in má sm*lu. Bu-
n kdo z rodiny, nebo sanitka, odveze do Klatov nebo do Strakonic

zn . V Sušici je dostupn jší bazén než
p%í#inou tohoto katastrofálního stavu je pronájem

m sta

za#al provád t sv*j projekt destrukce, nikdo mu v tom

má% Dr. Kravec se nedokázal sžít se svými

fé%e, na kterou

lí.

vo%it p%átelskou atmosféru, spíše práci

ka%e i vzd lané a pracovité zdravotní

a#koliv byly vázány trvalým bydlišt m a

fé%e a nálad p%isp l svým

í %editel a primá% interního odd lení v jedné osob ,
p%i odchodu uvedl, dle vyjád%ení v novinách, že „konzolidoval

on www.pdffactory.com

Ob asné Stránky * 5.vydání * 09. II. 2018 str. 3 situaci nemocnice“. Po úsp šné konzolidaci, která znamenala

v tšiny chirurg*, odešel sám na vyšší pracovišt

má% interního odd lení v Sokolov .

gov

id li perspektivu, a proto

dd lení odešli. Bývalý %editel a zkušený chirurg v jedné
ob Dr. Šedivý odešel k 31.12.2017 do nemocnice ve Stod do

unk

e %editele a jako zkušený chirurg. Tím došlo

m lo zprvu za následek

duk

ra#ní #innosti a nakonec její úplné ukon#ení. Je

ra#ní sály, p t vysocera#ních instrumentá%ek, stejn jako pohled na

ra#ního odd lení.

no#ní služby, které zpo#átku pomáhal
jiš'ovat exprimá% Dr. Vold%ich a novope#ený d*chodce, exzástupce
p%ednosty MUDr. Vítovec. Nikdo z kompetentních funkcioná%*

m sta nepovažoval za užite#né se
bt žovat a o situaci s nimi mluvit. Dr. Vítovec byl ochoten i jako
d*chodce dále pracovat. Sám jsem mluvil soukrom se dv ma


a .ámským – a ptal jsem se jich,

í,

ni#em nev d li.

av%ena s Nemosem, která
ru#ovala nem nný provoz nemocnice. O zav%ení chirurgického
dd lení nem li potuchy. Vždy' i v Sušických novinách byly #lánky,

am . Mluv#í nemocnice Pavel Pechoušek

iti
í.201

to%i .eské spole#nosti pro akreditaci ve

til

za#átkem roku 2017 #innost nemocnice ve

sm rech kladn : „Nemocnice je personáln stabilní, což je
v c, stabilizace je nejpatrn jší na pozici zdravotních sester.kv tna 2017 se dovídáme, že jednodenní

el* „stopku“. Hlavním d*vodem, pro#

zm na povolena, byla obava z omezení akutní chirurgie.

úp

av%ení chirurgického odd lení a i

rg*
z*stal jen exprimá% Dr. Vold%ich, v d*chodovém v ku, a sekundární
ka% Dr. Božek.

ce zodpov%dný?

í %ad je to zastupitelstvo m sta Sušice, které rozhodlo o
zm n základní listiny dne 16.09.2015 a pronajalo Nemocnici Sušice,

pný

te%í selhali po stránce odborné i lidské.
N co nep%edstavitelného. Vnucuje se myšlenka o zám rnosti. Bez

te%í tomu v r*zných funkcích sekundovali a pak
áp jící se lo- opustili. O této likvidaci chirurgického odd lení

ev d t Rada m sta Sušice v #ele se starostou. Nelze se

ka%* – ti odešli proto, že nem li

p%iznal,
m sto m lo jiné priority ve financování, než doplácet na
e v Sušici medicína byznys není!

upn
ka%ské pé#e nejen pro m sto Sušici, která ztrácí na své hodnot*

ána

am*stnavatel kvalifikovaných

ýc

ík,.

ve#ejnost?ád%ení
p%edstavitel* Penty a m sta jsou obdobná t m v oficiálních médiích,
ve%ejnost jimi ovšem uspokojena není – nap%.:

m íct, že po p edchozí debat# s paní Holou mám zd#je v nemocnici, neboli %iny, mluví úpln#

m#ní, ale spíš to jde od 10 k 5. A lže nám i naše vedení
m#sta. V listopadu 2017 se odsouhlasilo ultimatum pro Pentu, kteréed#je a to se mi v'bec nelíbí. Co se d#je v nemocnici je to, že se rozši uje LDN, a to i na bývalém

sv#d%uje tomu, že by n#kdo m#l zájem na toto

odd

padpad

B#hem naší fb debaty s paní Holou jsme se
zv#d#li, že 6 milion' z m#sta bude p ísp#vek na výplaty léka ' v

poh

udou

m#stu, z
%ehož mám otazníky a dál se ptám, co ty sest i%ky? S t#ma se asi na

po%ítá, což m# trošku d#sí, protože p edstava

st i%ky je totální dno. Ošet ovatelský personál

v'bec nikdo nebaví. A
ht#la bych vás upozornit na jednu zásadní v#c. Zatím stále funguje

non

to , rtg apod., ale v moment#, kdy se i tomuto

za%nou omezovat služby, tak nás %eká i konec interního

odd

dn# i interní pohotovosti a na to se m'žete spolehnout.

ur%it# sledujte d#ní v sušické nemocnici, protože to je jednaCHT%LI A M%LI V%D%T Vladimír íha

ou#ástí Plze(ského kraje, "nejlepšího místa k žití", tak by

v d t, zda má kraj zájem udržet na Sušicku (cca

800k

ni#ní služby, nebo zda je plánuje p%esunout

te#n žijeme, jak se %íká,ob#any. (Plnoprávnost nemá s

le#ného, spíše naopak.)
: Kdo za m%sto/nemocnici jednal s krajem, kdy a s jakými

rn "klienti") znamenají

jiš'ovny, protože práv ty nakládají s pen zi sou#asných

nt*, nikoli pacienti sami.
: Kdo za m%sto/nemocnici s pojiš'ovnami jednal, kdy a s

ýk

ýk

on*. V situaci, kdy

ád%il nový %editelnku

ot%eba v d t, o kolik se na Sušicku

az*, náhlých p%íhod a po#et plánovaných operací,

od#erpaly".
: Kolik výkon( a jakých mají v oboru chirurgie nemocnice

ah( a odkud

p+ivezeni?

ah( a odkud

ru#ení správní rady nemocnice (kde
m lo zastupitelstvo své významné zástupce) pronajalo nemocnici

m sto nemocnici n kolika málo jednotkami
on* K#; v rozpo#tu t%etiny miliardy s bídou jedním procentem.
: Jakou -ástkou jsou kraji dotovány nemocnice KT a ST?l*žkové
#ásti chirurgie obnoven k 1. kv tnu 2018.
: Jak se s tím slu-uje rozší+ení následné pé-e do prostor

ún

m%sto s Pentou vlastn% dohodlo?

u #innost, musí mít tzv.

da%ením" hrozí nemocnici
n kterých registrací.
: Kdo za m%sto/nemocnici v této záležitosti jednal, kdy a

VE ST EDU 14.2.2018 P IJ"TE DO KINA

on www.pdffactory.com

Ob asné Stránky * 5.vydání * 09. II. 2018 str. 4 SOLO Sirkárna, poslední informace a … ? Karel Janda

o #tená%e, fandy i odp*rce zachování budov bývalé

n kolik nových a zásadních informací, o kterých se
z%ejm z jiných zdroj* jen tak nedozvíte. Bohužel, #ást z nich jsou

ši#áky bolestivé, by' námi volení
t%eba ani tak nadále nemusejí poci'ovat.
y informace -.1: M sto Sušice ustálo p%ed Nejvyšším

sa#ní stížnost vlastníka bývalého Solom sta Sušice, a to
na#ným rozsudkem ze dne 23.11.2017, který náš spolek

2017

st žovatel*

ít

e %íci, VYHRÁNO. M sto se stará o sv*j rozvoj i

že
v#etn omezujícího regulativu sm rem k další výstavb velkých

e -.2: Náš spolek se v rámci %ízení místního stavebního
ú%adu odvolal proti rozhodnutí o odstran ní staveb bývalé sirkárny ze

ú%adu, který svým rozhodnutím ze dne

2016

dnuv c vrátil

í.

v ci prob hlo další %ízení s na%ízenýmú%ad

dnuan ní staveb bývalé sirkárny, kde jsou

en a

tk*m

pov

op t náš spolek zvažuje využít opravný prost%edek

lá%e. Avšak…
ce -.3: Náš spolek se nadále domnívá, že by bylo velmi

le#n s památkov chrán nými stavbami (administrativní

bud

me#ek) zachovat alespo( bývalé hlavní výrobní


k%ídly sirkárny a bývalý objekt plynové

uk#ní povahou kvalitníka%ství v Sušici.

m sta, aby

li#ní skladbu p%i ulici Hrádecká a Nádražní, která se

p%ípad odstran ní t chto staveb nenávratn rozsype.
áv rem se %e#nicky ptám, zda ješt v*bec máme nadále v novat

st%edky a #as pro záchranu bývalých objekt*
P%es naší neúsp šnou snahu navázat se svými zastupiteli
p%es odmítnutou nabídku jim poskytnout vlastní síly a
P%es zjevnou neochotu vlastníka p%ijmout nabídku ke

p%ípadn spolupráci? P%es neochotu vedení
m sta se normáln bavit a p%ijmout fakt, že nejsme k%iklouni ae #ást ob#anské svobodné spole#nosti? Jak to asi vše

ne#inn p%ihlížet?
A' to dopadne jakkoli, naivn stále v %ím v dobrá srdce

li,
št Suši#ák* a fand* Sušicka!

Pro p+ipomenutí doslovný p+epis dopisu ministra kultury

.b+ezna 2016:

í %lenové spolku My ze Sušice,

obd

dop

n#mž se na mne obracíte

tn# v rozsahu: par%ík, stará výrobní budova, nováudo

k ídly švédské a panský a komín.

y ízení již od roku 2013. Jak je Vám jist# známo,
ízení bylo v pr'b#hu rozší eno i na další stavby areálu, nežli ty,

. *ízení o ad# z nich však již bylo ukon%eno

hod

cn#zd#ji administrativní budova
%.p.166/II na pozemku st.p.%.509/1 (rozhodnutí %.j. MK76018/2015

ra%uje ízení o t#chto stavbách a

bud

ov# %.p.226/II (tzv. dome%ek)

c.%.577, parc.%.2251/5 a továrním

c.%.509/7. Ostatní stavby souboru nebyly za

é %ásti p íslušných rozhodnutí
(%.j. 39150/2014 OPP ze dne 8.8.2014 a %.j. MK 76018/2015 OPP ze

nab

bo, ú%astník se proti nim

a ízení o nich je pravomocn# ukon%eno.

t#chto dvou staveb a pozemk':

ýv

bud
vy %.p.226/II (tzv. dome%ku) se zahradou,
mk' st.parc.%.577 a parc.%.2251/5 a továrního komínu na

c.%.509/7. Proti jejich prohlášení podal ú%astník ízení

v#c bude p edložena mé rozkladové komisi. Velmi si vážím

d#dictví, avšak vzhledem

gán

o ízení, nemohu se k v#ci
ad ovat d íve, než bude vydáno rozhodnutí o rozkladu. Dovolte

e ízení bylo vedeno s velkým úsilím
ík' ministerstva dobrat se objektivního hodnocení souboru.
D'vodem pro neprohlášení ady staveb souboru byl objektivn#

cký

ro%ná obnova t#chto staveb

vo ila z velké %ásti repliku, která nem'že být nositelkou

odnpod

ne%itelnýárn#upc* m sta k

ii i

budte#ný

ad%ujeme tímto veliké obavyzp*sobem se bude p%edm tná lokalita urbanisticky,
ln a architektonicky vyvíjet. Špatné p%íklady vidno dnes nap%.

po%ádání a umíst ní k%ižovatek na ulici Hrádecká,
p%edevším té kruhové, i na zásadn zhoršeném obrazu m sta

p%íjezdu od sv. Jána. Pakliže by m sto p%ece jen našlo

žn se zabývat p%edm tnou

ev%ený dialog a pomoc.

MzS

((%%% $$$"""((>>>$$$'''(((---%%%%%% $$$///(((***///((444///...777444$$$%%%CCC444000666444,,,,,,222111555333///555888(($$$&&&&&&$$$***%%%,,,+++'''///""" ***///&&&---222"""(("""!!!###'''...### """((,,,((( 777,,,'''555$$$### &&&$$$ &&&(((...&&& &&&+++'''


5 SOS FIN

PDF file: 5 SOS_FIN.pdf

5 SOS_FIN_tisk.doc© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz