DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

Přihláška do fotosoutěže- Živé tradice a kulturní akce na Valašsku

Přihláška do fotosoutěže- Živé tradice a kulturní akce na Valašsku
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/agM1

PDF file size:
486.94 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/gM1.pdf
Download: Přihláška do fo…lašsku.pdf

Date saved:
July 18, 2018» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document Přihláška do fotosoutěže - finální verze - Živé tradice a kulturní akce na Valašsku.pdf:


Přihláška do fotosoutěže VALAŠSKO 2018
KATEGORIE: ŽIVÉ TRADICE A KULTURNÍ AKCE NA VALAŠSKU
Jméno a příjmení:
Adresa trvalého pobytu:
Datum narození:
Kontaktní e-mail, telefon:

Konkrétní místo pořízení
fotografie (obec, lokalita):

Příležitost (název události,
akce):

Datum pořízení fotografie:
Podmínky fotosoutěže:
1) Jeden soutěžící může zaslat maximálně 1 fotografii do každé soutěžní kategorie.
2) Fotografie musí být pořízena na území turistické oblasti Valašsko – okresu Vsetín.
Fotografie nekorespondující s tématem soutěže budou vyřazeny.
3) S fotografií je potřeba zaslat vyplněnou a podepsanou Přihlášku do příslušné kategorie.
4) V Přihlášce uvedený soutěžící musí být autorem fotografie.
5) Soutěžící odpovídá za udělení souhlasu osob vyfocených na zaslaných fotografiích s jejich
užitím dle podmínek fotosoutěže.
6) Fotografie musí být dodána v datovém formátu JPEG a formátu A5 při minimálním rozlišení
300 dpi k užití na webových stránkách, sociálních sítích a v tištěných materiálech turistické
oblasti Valašsko.
7) Fotografie s vyplněnou a podepsanou Přihláškou musí být zaslána do 7. září 2018 (včetně)
na e-mail info@visit-valassko.cz.
8) E-mail uvedený v Přihlášce musí být totožný s e-mailem odesílatele fotografie a Přihlášky a
bude sloužit jako jediný komunikační e-mail.
Poskytnutí souhlasu k užití autorského díla:
Výše uvedený autor fotografie (dále jen „poskytovatel“) tímto výslovně prohlašuje, že je autorem
autorského fotografického díla – 1 ks fotografie zaslané e-mailem (dále jen „předmětné dílo“) a je
oprávněn k výkonu práva užití předmětného díla. Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn
předmětné dílo bez omezení užít a udělit jiné osobě oprávnění k jeho užití.
Poskytovatel uděluje tímto organizátorovi fotosoutěže – Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, se
sídlem Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ: 70238880 (dále jen „nabyvatel“) souhlas (licenci) k užití
předmětného díla, zejména pro účely výstavní, ediční, propagační činnosti a dalších činností, které
souvisejí s podporou cestovního ruchu a propagací turistické oblasti Valašsko. Licence k užití
předmětného díla je nabyvateli licence poskytnuta jako licence jednorázově nevýhradní, a to
bezúplatně. Licence je poskytnuta v neomezeném rozsahu co do množství a místa a ke všem
způsobům užití podle autorského zákona s tím, že je možno udělit třetím osobám podlicenci v
plném nebo částečném rozsahu licence poskytované tímto souhlasem, a to na dobu 10 let od
zveřejnění výsledků fotosoutěže. Licenci je možno zcela nebo částečně postoupit kterékoliv třetí
osobě a tato třetí osoba dále. Poskytovatel předává dílo nabyvateli v digitální podobě ve formátu
JPEG, formát A5 při minimálním rozlišení 300 dpi, tedy v dostačující kvalitě a rozlišení pro další užití
předmětného díla.
Souhlas se zpracováním osobních údajů:
Svým podpisem uděluji souhlas pro organizátora fotosoutěže VALAŠSKO 2018 – Sdružení obcí
Mikroregionu Vsetínsko se sídlem Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ: 70238880 (dále jen „správce“),
na období 10 let. Jedná se o následující kategorie osobních údajů:

 Jméno

 Příjmení

 Adresa

 Datum narození

 E-mailová adresa

 Telefonní číslo

 Fotografie, podobizna
Souhlas se uděluje pro účely evidence Přihlášky, případné vypořádání výhry, uvádění jména autora
v případě použití fotografií, pro reklamní a marketingové účely realizované organizátorem a pro
statistické účely organizátora.
Beru na vědomí, že mé osobní údaje mohou být poskytnuty správcem ke zpracování třetí straně
s výjimkou poskytnutí mých osobních údajů třetím stranám za účelem zasílání reklamních nebo
marketingových aktivit těchto třetích stran.
Beru na vědomí, že organizátor může z průběhu soutěže a vyhlášení výsledku pořizovat
fotografickou nebo audiovizuální dokumentaci pro účely propagace a prezentace svých aktivit.
Beru na vědomí, že v souladu s příslušnými ustanoveními Obecného nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) svůj souhlas mohu písemnou nebo elektronickou
formou kdykoli odvolat, podat námitku či požádat o informaci ke všem zpracovatelským operacím
v souvislosti se zpracováním mých osobních údajů. Kontaktní údaje na osobu pověřenou
komunikací na straně správce jsou uvedeny na webových stránkách www.visit-valassko.cz, e-mail:
info@visit-valassko.cz.
Prohlášení soutěžícího:
Svým podpisem výslovně potvrzuji, že souhlasím s podmínkami fotosoutěže, poskytuji souhlas
k užití autorského díla v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., autorský
zákon, ve znění pozdějších předpisů, a souhlas se zpracováním osobních údajů dle Obecného
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a dále v souladu se zákonem č.
101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V ……………………dne …………………… ………………………………………………….

Podpis soutěžícíhoPřihláška do fotosoutěže- Živé tradice a kulturní akce na Valašsku

PDF file: Přihláška do fotosoutěže - finální verze - Živé tradice a kulturní akce na Valašsku.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz