DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

Zápis výboru leden 2017

Zápis výboru leden 2017
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/agUG

PDF file size:
205.53 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/gUG.pdf
Download: Zápis výboru le…n 2017.pdf» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document Zápis výboru leden 2017.pdf:


Z Á P I S NÁVRH
z lednové schůze výboru MO ČRS v Kostelci nad Labem,

konané dne 9. ledna 2017
Přítomni:
Členové výboru MO ČRS v Kostelci n. Labem: František Doležal, Ladislav Kec, Stanislav
Kroužel ml., Vladimír Petržílka, Roman Reichstädter, Václav Růžička, Jaroslav Šulc, Václav

Truhlařík, Václav Vránek
osté: za komise Ing. Bohumil Chalupa, Miroslav Nosil

Program jednání schůze
1.Kontrola správnosti textu v zápisu prosincového jednání výboru a plnění zde

uložených úkolů
2.Kontrola přípravy členské schůze 2017

3.Různé
3.1Internetovské stránky naší MO ČRS

3.2Zapisování trofejních úlovků

3.3Kontrolní odlov výzkumníků
3.4Podmínky pořádání závodů na revíru krajské vody
3.5Zpoplatnění administrativních úkonů

3.6Akvizice konětopské pískovny

3.7Termín příští schůze výboru
Ad 1 Kontrola správnosti textu v zápisu prosincového jednání výboru a plnění zde

uložených úkolů
Text zápisu prosincové výborové schůze byl schválen beze změny a bude společně s tímto
zápisem poštou rozesílán jen těm, kteří ho nedostali emailem.

Odpovídá: jednatel

Ad 2 Příprava členské schůze 2017
Platí rozhodnutí učiněné na listopadovém jednání výboru, že tento svolává řádnou členskou
schůzi 2017 na sobotu 11. února na 8:50 hodin do kosteleckého kinosálu pod radnicí s
následujícím programem:
oZahájení, přivítání hostů a volba řídícího schůze (Šulc), mandátové (oba Krouželové) a
návrhové komise (Čurda, Petržílka a Nosil)
oZpráva o činnosti MO ČRS v Kostelci n. Labem za rok 2016 a záměry pro rok 2017 včetně
informace o kontrolách dodržování rybářského řádu a informace o dosavadních opatřeních

k udržení podrevíru Lhota (Šulc)
oPředání rybářského ocenění – jmenovitě (Růžička)

oZpráva jednatele (Kroužel ml.)

oZpráva hospodáře (Růžička)
oInformace o termínu a zaměření brigád 2017 (Doležal)
oZpráva o rybářských závodech a možnostech non stop rybolovu (Vránek)
oZpráva ekonoma o finančním hospodaření 2016, stavu majetku a návrhu rozpočtu na rok

2017 (Reichstädter)
oZpráva o činnosti rybářského kroužku (Kec)
oZpráva kontrolní a revizní komise (Vnouček, v případě nemoci Chalupa)
oZpráva komise pro přestupky proti Rybářskému řádu, zásady jejich posuzování (Kroužel
st.) a návrh na doplnění komise (Růžička zajistí kandidáty)
oDISKUZE ke všem předneseným zprávám a informacím (řídí předsedající)

oZpráva mandátové komise (Kroužel)

oZpráva návrhové komise (Čurda)
oHlasování o navrženém usnesení a závěr schůze (Šulc).
Výbor ukládá:
Členům výboru dostavit se do schůzovní místnosti kolem osmé hodiny.

Ad 3 Různé
3.1 Internetovské stránky naší MO ČRS
Byly aktualizovány internetovské stránky naší MO ČRS, jsou vloženy zápisy z výborových
schůzí.
Výbor si je vědomý značné atraktivity revírů, ke kterým máme dekrety, ať jde o krajskou
vodu (mimo pstruhovku G), tak RMV. Díky tomu je o přestup do naší MO ČRS trvalý zájem,
který již při počtu členů mezi 900 až 1000 osob naráží na kapacitní a organizační možnosti
(omezený počet míst k lovu, kapacity schůzových prostor, výdej povolenek apod.). Proto
nepovažuje za rozumné jakkoliv naše revíry na veřejnosti dál propagovat. To ale neznamená,
že by internetovská stránka naší MO ČRS neměla být kvalitně zpracována a obsahovat
všechny důležité informace.
3.2 Zapisování úlovků obecně a zvláště trofejních na RMV
Obecně: Ze srovnání úlovků u jednotlivých územních svazů plyne, že pražští rybáři s
celosvazovou povolenkou vykazují na pražských revírech trvale v průměru pouze 6 kg ryb na
jednu povolenku, zatímco v ostatních krajích se vykazuje v průměru od 9 do 14 kg (a v
jednom územním svazu je to dokonce až 20 kg). Přitom průměrné množství zapsaných
kilogramů úlovků na jednu územní (krajskou) povolenku se však v jednotlivých krajích
kupodivu příliš neliší. Pointa je v tom, že podle stávajících pravidel přerozdělování peněz
v rámci celého Českého rybářského svazu obdrží příslušný územní svaz, na jehož revírech
byla ryba ulovena, za každý zapsaný kilogram ryb do úlovkového lístku celosvazové
povolenky v průměru 115 Kč.
Množství vykázaných kilogramů úlovků ryb ulovených na vlastních revírech je přitom
jediným kritériem pro přerozdělování příjmů z prodeje celosvazových povolenek v rámci
celého Českého rybářského svazu. Jestli pražští rybáři vykazují takto podprůměrné úlovky
zapisované do celosvazových povolenek, tak to nutně vede k podprůměrným příjmům
pražského územního svazu z celosvazového rybolovu.
Jsme proto svědky velmi znepokojující výzvy, aby – v zájmu neochuzovat příjmy pražského
územního svazu z celosvazového rybolovu – pražští rybáři raději do výkazu o úlovcích
zapisovali vedle reálných i fiktivní údaje, aby „papírově“ váhu úlovků navýšili (doporučení je
na tři kapry o cca 5 – 6 kilogramech celkem za rok) a pražský územní svaz touto fintou a
vlastně podvodem a porušením Rybářského řádu o peníze nepřicházel.
Výbor MO ČRS toto doporučení pro pražské rybáře sice čistě z finančního hlediska chápe,
ale zásadně je odmítá a ani na okamžik nepřipouští, že by snad vyzval členy s celosvazovou
povolenkou registrované u naší MO ČRS ke stejnému zkreslování údajů.
Z rozboru úlovkových lístků totiž dlouho víme, že v průměru každý náš pátý držitel
povolenky ji odevzdává prázdnou. To, že cca 20 % rybářů nemá zapsánu žádnou rybu, však
není v mnoha případech důsledkem smůly či neumění (v řadě případů i kvůli minimu počtu
docházek k vodě), ale jen proto, že všechny chycené ryby důsledně pouští zpět do vody. Lze
důvodně předpokládat, že nadprůměrný počet pražských rybářů metodu CHYŤ – PUSŤ! zcela
záměrně upřednostňuje ať již z důvodů etických, či ryze praktických (když chytají daleko za
Prahou, tak v horkých dnech se ulovená ryba může lehce zkazit a je nepoživatelná).
Výbor ukládá:
Seznámit s tímto stanoviskem členskou schůzi
Konzultovat toto stanovisko naší organizace s jednatelem SÚS P. Horáčkem, resp. s
vedením ČRS se snahou nepřipustit ani v pražském svazu vědomé porušování RŘ

Odpovídá: předseda

Termín: Bez zbytečného odkladu
Zapisování trofejních úlovků na RMV
Jak známo, již několik let máme horní hranici míry kapra na 65 centimetrech (po ulovení a
změření je držitel povolenky na RMV takový úlovek povinen šetrně vrátit vodě). Z praxe jak
na Ovčárech, tak na Starém Labi přitom víme, že se počet kaprů nad 65 cm i díky této
ochraně postupně zvyšuje a odhadujeme, že ve vodě jsou již desítky kusů kolem 80 – 90 cm.
O jejich úlovcích resp. fotografiích trofejních kusů zatím nemáme dost informací a toto je
třeba napravit. Proto – zatím v podobě DOPORUČENÍ – bude členské schůzi přednesen
návrh, aby již od letošní sezony byly trofejní úlovky, tj. ulovení a změření popřípadě i na
místě zvážení kapři nad limit 65 cm – zapisováni odděleně na poslední stránku „skládačky“
výkazu o úlovcích nadepsanou třeba – ULOVENO A VRÁCENO VODĚ – tak, aby bylo
zřejmé, že tyto odděleně zapsané ryby (chycené, ale puštěné zpět) není možné započítávat do
celoročních úlovků – na RMV, pro lov s územní povolenkou toto neplatí (není zatím
celosvazová dohoda).
Výbor ukládá:
Seznámit s tímto stanoviskem členskou schůzi ve zprávě o činnosti

Odpovídá: předseda

3.3 Kontrolní odlov výzkumníků
Výbor ukládá předsedovi požádat o informace z kontrolního odlovu na RMV.

Termín: Bez zbytečného odkladu
3.4 Podmínky pořádání závodů na revíru krajské vody
Výbor byl seznámen s požadavkem poskytnout součinnost při pořádání rybářských závodů
v prvním květnovém týdnu na pravém břehu Labe po celé délce revíru. Souhlas podmiňuje
pouze na základě smlouvy o nájmu ve dnech 4. až 7. května 2017 s pořadatelem akce. Jejím
uzavřením a podpisem pověřuje Václava Vránka s limitem buď 1500 Kč za jedno startující
družstvo a nebo 50 000 Kč paušální platby.
Výbor ukládá:
V. Vránkovi sjednání smlouvy o daných parametrech
V. Růžičkovi oznámení (na internetu) o přechodném zákazu rybolovu na pravém labském
břehu ve dnech 4. – 7. 5. v daných hodinách s možností využití k rybolovu na Labi 17 úseku
na levém břehu od mostu přes Labe v Kostelci až po dolní část revíru směrem k Neratovicím,
protože v květnovém termínu lze očekávat zvýšený zájem o rybolov na krajské vodě.
3.5 Zpoplatnění administrativních úkonů
Výbor ukládá:předsedovi konzultovat s předsedou SÚS D. Hýbnerem legálnost vybírání
poplatků za administrativní úkony a poté tuto záležitost předložit k diskuzi na členské chůzi
3.6 Akvizice konětopské pískovny a křeneckého rašeliniště
Trvá úkol sondovat možnost majetkové účasti na konětopské pískovně (kontaktovat ing.
Žáru) a křeneckém rašeliništi (termín dražby pozemků v bankovní zástavě).

Odpovídá: předseda + L. Kec

Termín: Bez zbytečného odkladu
3.7 Termín příští schůze výboru je stanoven na 6. února 2017

Zapsal: J. Šulc
Příloha: POZVÁNKA S PROGRAMEM ČLENSKÉ SCHŮZE

P O Z V Á N K A

na VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI
MÍSTNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO RYBÁŘSKÉHO SVAZU V KOSTELCI n.

LABEM,
kterou výbor MO ČRS v Kostelci n. Labem svolává na sobotu
11. února 2017 od 8:50 hodin do kinosálu radnice

v Kostelci n. Labem s tímto programem
ooahájení, přivítání hostů a volba řídícího schůze, mandátové a

návrhové komise)
oopráva o činnosti MO ČRS v Kostelci n. Labem za rok 2016 a záměry

pro rok 2017

oPředání rybářského ocenění

oopráva jednatele

oopráva hospodáře
oInformace o termínu a zaměření brigád 2017
oopráva o rybářských závodech a možnostech non stop rybolovu
oopráva ekonoma o finančním hospodaření 2016, stavu majetku a

návrhu rozpočtu na rok 2017
oopráva o činnosti rybářského kroužku

oopráva kontrolní a revizní komise
oopráva komise pro přestupky proti Rybářskému řádu, zásady jejich
posuzování a návrh na doplnění komise
oDISKUZE ke všem předneseným zprávám a informacím

oopráva mandátové komise

oopráva návrhové komise

oUsnesení a závěr schůze
Držitelé rybářských lístků jsou srdečně na schůzi tímto zváni!


Zápis výboru leden 2017

PDF file: Zápis výboru leden 2017.pdf

Z Á P I S - NÁVRH© 2022 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czObchod.Bejvavalo.czPieris.cz