DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

TFA Klášterec nad Ohří propozice 2017

TFA Klášterec nad Ohří propozice 2017
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/agkp

PDF file size:
424.36 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/gkp.pdf
Download: TFA Klášterec n…e 2017.pdf

Date saved:
May 31, 2017» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document TFA Klášterec nad Ohří-propozice 2017.pdf:


Soutěž v hasičském víceboji TFA

Propozice

Pořadatel: Město Klášterec nad Ohří – JSDH Klášterec nad Ohří

SDH Klášterec nad Ohří

Termín: 10. 6. 2017

Místo: Zámek Klášterec nad Ohří

Průběh a pravidla
soutěže:

Soutěž v disciplínách TFA. Trať se skládá ze silových disciplín, které se
musí splnit v jednom čase.
Vyhodnocení proběhne ve dvou kategoriích:
1. Kategorie „A“ – je určena pro řádné členy JSDH obce bez ohledu na
povolání. (s vlastním aktivním IDP bez ohledu na věk a pohlaví)
2. Kategorie „B“ – je určena pro prvních 10 přihlášených účastníků
v den a místo konání závodu, závodník nesmí být členem JSDH,
příslušníkem HZS ČR, zaměstnancem HZSP nebo členem SH ČMS
(s jednotným IDP jako zátěž bez ohledu na věk a pohlaví)

Podmínky účasti:

Závodu v kategorii „A“ se mohou zúčastnit pouze členové jednotek SDH
obcí, s platnou zdravotní prohlídkou a kurzem NDT. Závodu v kategorii „B“
se může zúčastnit kdokoli, kdo se přihlásí na místě konání závodu, avšak
nesmí být členem JSDH, příslušníkem HZS ČR, zaměstnancem HZSP nebo
členem SH ČMS. Maximální počet startujících v této kategorii je 10, Všichni
startující musí být fyzicky a zdravotně způsobilí a za svůj zdravotní stav
odpovídají podepsanou a odevzdanou přihláškou. Každý startuje na vlastní
nebezpečí a pořadatel soutěže nenese v případě jeho zdravotních komplikací
žádnou odpovědnost.

Přihlášky:

Do 5. 6. 2017 do 20:00 hod. e-mailem na: hasici@kabel1.cz. Do přihlášky je
nutno uvést jméno a příjmení závodníka, datum narození, název vysílající
organizace.

Odhlášení lze provést nejpozději do 9. 6. 2017 e-mailem: hasici@kabel1.cz,
mobil 725 066 510.
Startovné: 100,- Kč za závodníka, zaplacené na místě a v den konání závodu.

Občerstvení

Pro každého soutěžícího bude zajištěna PET lahev s perlivou vodou a
klobása z grilu. Bude možnost dokoupení občerstvení ze stánku.

Technické zázemí:

Prezence:

Start:

 Parkování v areálu parku není možné, parkování je před vstupem do
zámeckého parku, a na náměstí. Odvoz vybavení bude v případě potřeby
po dohodě zajištěn.
 V organizačním prostoru bude zákaz pohybu cizích osob, pro uložení
vybavení soutěžících bude připraven oddělený prostor, stejně tak pro
občerstvení a odpočinek závodníků bude vedle stanu vyhrazený prostor.

Na místě od 8:50 do 9:30.
V 9:40 proběhne nástup soutěžících, rozlosování pořadí, v 10:00 bude
vybíhat první závodník.

1) Příprava:
a) nejméně 3 minuty před stanovenou dobou startu se závodník v předepsané
výstroji a výzbroji dostaví do stanoveného prostoru k předstartovní kontrole,
b) rozhodčí-startér a člen technické skupiny zkontrolují, zda jeho výstroj a
výzbroj odpovídá pravidlům a zda je IDP v provozuschopném stavu.
c) po kontrole závodník odchází přímo do prostoru startu.
2) Start:
a) soutěžící startuje s kompletním zásahovým oděvem, nasazenou přilbou,
zásahovými rukavicemi a IDP (dle kategorie). Po celou dobu pokusu nesmí
soutěžící sundat ani rozepínat nebo upravovat žádnou součást výstroje.
Používání „sprchy“ na IDP je zakázáno.
b) Měření času se spouští současně s odstartováním pokusu. Měření času
bude probíhat dvěma stopkami, nejnižší výsledný čas se zapisuje.

Disciplíny: Disciplína číslo 1:

„Závaží“
 přemístění závaží o váze cca 80 kg palicí do stanovené vzdálenosti
Průběh: závodník uchopí obouruční palici a provede obkročmo nad závažím
dostatečný počet úderů do závaží, aby ho přemístil v jeho dráze na
stanovenou vzdálenost, rozhodčí ho o tomto bude informovat poklepem na
rameno, poté palici odloží na určené místo na zem a pokračuje k další
disciplíně. Za odhození palice je penalizace 10 s.

Disciplína číslo 2:

„Hadice“
 přenesení dvou hadic „B“ v kotouči, odložení do bedny. Při odložení
mimo bednu nebo zahození hadic je penalizace 10 s.

Disciplína číslo 3:

„Pneumatika“
 přesunutí jedné pneumatiky převalením 2x po vyznačené trase.

Disciplína číslo 4:

„Barely“
 přenesení 2 barelů o váze jednoho kusu max 25 kg do stanovené
vzdálenosti po vyznačené trase a odložení na konci trasy. Za odhození
barelů je penalizace 10 s.

Diciplína číslo 5:

„Výstup na zámeckou věž“
Průběh - závodník po odložení barelů pokračuje k zámecké věži, provede
výstup na věž, zde zazvoní na připravený zvonek a pokračuje zpět z věže
ven, zpět ve směru, odkud probíhal start a po proběhnutí cílové čáry
ukončuje svůj soutěžní pokus.

Vybavení soutěžícího:  kompletní třívrstvý zásahový oděv, zásahová obuv, rukavice, zásahová

přilba,
 Pro kategorii „A“ vlastní kompletní dýchací přístroj s maskou,
přetlakový! S minimální zásobou vzduchu 270 MPa.
 Pro kategorii „B“ bude IDP jednotný, dodaný pořadatelem.

Technické prostředky: Technické prostředky a překážky zajistí pořadatel

Bezpečnostní opatření: Každý soutěžící bude mít vlastní vybavení (zásahový oděv, přilba, rukavice,
dýchací přístroj). Každý si odpovídá za stav prostředků, provádění
pravidelných kontrol a úkonů, které podléhají splnění podmínek platné
legislativy.

Diskvalifikace:

Vyhodnocení
1) Důvodem k okamžité diskvalifikaci soutěžícího je:
 nedostavení se na start 2 minuty před stanoveným časem startu,
 neuposlechnutí pokynů rozhodčího,
 nesplnění disciplíny dle pravidel,
 odložení jakékoliv součásti výstroje
 nedodržení trasy, vybočení z vymezeného prostoru a zkrácení trati,
 použije-li soutěžící v průběhu soutěže pomoci druhé osoby nebo různý
materiál nepatřící do dané disciplíny zvýhodňující jej v plnění pokusu,
 ohrožení diváka popř. soutěžícího technickým prostředkem nebo jiné
nesportovní chování.
2) Důvodem k postihu soutěžícího 10 trestnými vteřinami je:
 předčasný („ulitý“) start soutěžícího,
 odhození hadice mimo vyznačený prostor,
 odhození palice mimo označený prostor,
 odhození barelů mimo vyznačený prostor
 vynechání nebo nedodržení trasy.

 vyhodnocení proběhne max. do 30 minut od doběhnutí posledního
závodníka. Kdo si nebude moci převzít ocenění či diplom, musí za sebe
zajistit náhradu.

Různé:

 informace o diskvalifikacích bude zveřejněna taktéž u zápisu časů u

startu závodu,
 pořadatel si vyhrazuje změnu časového harmonogramu či zrušení závodu
bez náhrady.
 Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v pravidlech, pokud to podmínky
v den závodu budou vyžadovat, úprava pravidel bude oznámena při
nástupu soutěžících.
 Protesty se nepřijímají!

Hlavní činovníci
závodu:

Velitel závodu: Filip Foukal
Vedoucí organizační a technické skupiny: Josef Herout

Hlavní rozhodčí: Jan Urbanec

Přihláška

„Výstup na zámeckou věž“

Klášterec nad Ohří 2017

Jméno Datum

narození

Organizace

Telefon:

Email:

Přihlašovatel stvrzuje, že uvedení závodníci splňují zdravotní způsobilost a ostatní podmínky
stanovené v propozicích soutěže.

V ………………………………

Jméno (čitelně) a podpis, případně razítko vysílající organizace : …………………………TFA Klášterec nad Ohří propozice 2017

PDF file: TFA Klášterec nad Ohří-propozice 2017.pdf

Mistrovství Hasičského záchranného sboru České republiky v disciplínách TFA© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz