DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

Regulacni energie a evropske platformy proenergy

Regulacni energie a evropske platformy proenergy
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/ahBj
Description:
Evropští provozovatelé přenosových soustav
spolupracují na implementaci platforem pro
výměnu regulační energie a vzájemnou výměnu
systémových odchylek. Pro tyto účely byly
vytvořeny projekty IGCC, PICASSO, MARI a TERRE.
Koordinovaná aktivace by přitom mohla přinést
nižší ceny za aktivovanou regulační energii a
harmonizaci podmínek pro její poskytovatele...
PDF file size:
191.63 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/hBj.pdf
Download: Regulacni_energ…energy.pdf

Date saved:
December 20, 2018» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document Regulacni_energie_a_evropske_platformy_proenergy.pdf:


SPOLEbNa KřJEDNOTNÉMU

EVROPSKÉMU TRHU SřREGULAbNÍ

ENERGIÍ
Provozovatelé evropských p enosových sou-
stav zahájili práce naimplementařních pro-
jektech ješt p ed samotným vydáním sío-
vého kodexu Electricity Balancing Guideline
(EBGL). Toto na ízení Evropské komise (EU)
2017/2195 ze dne 23. listopadu 2017 stano-
ví rámcový pokyn pro obchodní zajišová-
ní výkonové rovnováhy v elektroenergeti-
ce apoprovozovatelích p enosových soustav
(PPS, angl. TSO) požaduje vytvo ení centrál-
ních evropských platforem.T i nové platfor-
my budou používány pro koordinovanou ak-
tivaci regulařní energie, jedna platforma bude
zajišovat vzájemnou výmnu systémových
odchylek (imbalance netting, vezkratce IN).
Cílem platforem je ekonomicky efektivní
zajišování výkonové rovnováhy, tj. udržo-
vání vyrovnané bilance mezi výrobou aspo-
t ebou velektrizařní soustav vreálném řa-
se zaco nejnižší náklady. Všechny platformy
pro aktivaci regulařní energie budou kto-
muto úřelu využívat TSO-TSO model se spo-
leřnými žeb ířky nabídkových cen regulařní
energie.
Vpraxi to znamená, že komunikaci scen-
trální platformou budou zajišovat provozo-
vatelé p enosových soustav, kte í shromáž-
dí lokální nabídky regulařní energie odsvých
poskytovatel služeb výkonové rovnováhy
( poskytovatelé podprných služeb; dále jen
poskytovatelé) ap edají je platform. Kaž-
dá platforma se adí standardizované nabíd-
ky podle ceny avybere ty nejlevnjší nabíd-
ky kuspokojení poptávek jednotlivých PPS
zarespektování p eshraniřních p enosových
kapacit. Algoritmy platforem budou vytvo e-
ny tak, aby docházelo co nejmén kp eshra-
niřní výmn regulařní energie vp ípad, že
je stejn výhodné aktivovat lokální nabíd-
ku inabídku vzahraniří. Vtakovém p ípad
bude aktivována lokální nabídka. Každý PPS
pak podle informací zplatformy zašle povel kaktivaci svým poskytovatelm. Tento pro-ces tak inadále zstane nalokální úrovni.
Pro zajištní rovných podmínek pro po-
skytovatele a p im ené likvidity na ev-
ropském trhu budou zavedeny standardní
produkty regulařní energie. EBGL uvádí mi-
nimální soubor charakteristik, kterými PPS
nade nují tyto standardní produkty vnávr-
zích rámc pro každou platformu. T i plat-
formy a jejich standardní produkty odpo-
vídají t em odlišným procesm obnovení
frekvence avýkonové rovnováhy. Včeské
republice jsou vsouřasnosti vtšinou pou-
žívány dva procesy. Jsou jimi sekundární re-
gulace výkonu (záloha pro regulaci výkonové
rovnováhy sautomatickou aktivací, vezkrat-
ce aFRR) aminutové zálohy (záloha pro re-
gulaci výkonové rovnováhy smanuální akti-
vací, vezkratce mFRR).
Aktivované nabídky regulařní energie da-
ného standardního produktu budou vrám-
ci vyhodnocení ocenny nejvyšší, tedy mar-
ginální cenou. Všichni poskytovatelé vrámci
oblasti s dostatkem p eshraniřních p eno-
sových kapacit tedy dostanou zaregulařní
energii zaplacenou stejnou cenu.
Provozovatelé p enosových soustav zalo-
žili apojmenovali platformy, respektive im-
plementařní projekty, následovn:IGCC

( International Grid Control

ooperation),

PICASSO

latform for the

nternational

oordination of the

utomatic

Frequency Restoration Process

and

table

ystem

peration),

MARI

anually

ctivated

eserves

nitiative),

TERRE

rans European Replacement Reserves
xchange).
Proces, který provozovatelé p enosových
soustav používají pro bilancování soustavy,

je založen na

výpořtu velikosti odchylky, kte-
rou musí každý PPS vreálném řase vyrovnat.
Výpořet provádí v ádu sekund sekundární
regulátor, kterým disponuje každý PPS, ato
nazáklad zadaného plánu p eshraniřního
salda výmn areálných m ených hodnot.
Vp ípad, že není možné vypořtenou od-
chylku snížit vrámci IN, je nutné aktivovat
aFRR, mFRR ři RR.

IGCC: VřSOUbASNOSTI JEDINÁ

EVROPSKÁ PLATFORMA VřPROVOZU
Projekt IGCC má zacíl implementovat plat-
formu, která bude zajišovat vzájemnou vý-

mnu systémových odchylek a zamezo-
vat tím zbyteřné aktivaci kladné azáporné
Zlevní regulaČní energie díky evropským platformám?
Evropští provozovatelé pčenosových soustav spolupracují nařimplementaci platforem
pro výmpnu regulaČní energie ařvzájemnou výmpnu systémových odchylek. Pro
tyto úČely byly vytvočeny projekty IGCC, PICASSO, MARI ařTERRE. Koordinovaná
aktivace by mohla pčinést nižší ceny zařaktivovanou regulaČní energii ařharmonizaci
podmínek pro její poskytovatele. Dořtčí let tak bude regulaČní energie aktivována
nejen vřrámci jednotlivých kontrolních oblastí, ale iřnapčíČ Evropou.
Adéla Žohová, Jiří Salavec, David Paseka, ČEPS
Obrázek č. 1: Schéma evropských platforem pro výměnu regulační energie, TSO-TSO model
aFRR najednou. Platforma funguje již od ro-
ku 2011 a za tu dobu dokázala zamezit ak-
tivaci regulační energie a přinést úsporu ná-
kladů v hodnotě zhruba 400 milionů EUR.
Společnost ČEPS se do IGCC aktivně připo-
jila krátce po jejím spuštění, a to v červnu ro-
ku 2012. V současné době platforma propo-
juje 11 provozovatelů přenosových soustav
z 8 evropských zemí.
V Evropě jsou v současné době kromě
IGCC v provozu další menší platformy se
stejným cílem: e-GCC mezi Českou republi-
kou, Slovenskem a Maďarskem, kterou pro-
vozuje společnost ČEPS, a  INC mezi Ra-
kouskem, Slovinskem a  Chorvatskem. Pro
zajištění maximální efektivity vzájemné vý-
měny odchylek je evropským cílem platfor-
ma jediná - IGCC, ke které by se měli všichni
evropští provozovatelé přenosových soustav
připojit doŽ8. prosince 2019.

PICASSO PŘINESE ZMĚNU V bR
Projekt PICASSO má za cíl implementovat
evropskou platformu pro koordinovanou ak-
tivaci standardních nabídek regulační ener-
gie z aFRR. Nutnost začít diskutovat budoucí
evropské řešení identifi kovali provozovatelé
přenosových soustav v předstihu a v červen-
ci 2017 založili projekt PICASSO. Společnost
ČEPS se k němu záhy připojila jako pozo-
rovatel, od  ledna 2018 je plnohodnotným členem. V současné době se projektu účastní 22 provozovatelů přenosových soustav z 19 evropských zemí.
Cílový „žebříčkový“ model aktivace aFRR
dle EBGL se liší od modelu v současnosti po-
užívaného v České republice a s připojením
k platformě tak dojde k jeho změně. V sou-
časnosti je u nás aktivace všech poskytovate-
lů z technického pohledu prováděna kvalit-
nější regulací, kdy jsou všichni poskytovatelé
aktivováni zároveň (tzv. pro-rata), protože
cena za regulační energii z aFRR je stanove-
na Energetickým regulačním úřadem jednot-
ně pro všechny poskytovatele. Po připojení
k platformě PICASSO bude mít každý posky-
tovatel nově možnost sám stanovit nabídko-
vou cenu a každých 15 minut ji měnit.
Každý provozovatel přenosové soustavy
disponuje různými technologiemi zapojený-
mi do aFRR, a proto se liší i nastavení každé-
ho sekundárního regulátoru. Zavedení cent-
rální platformy představuje obrovskou výzvu
pro aktivaci aFRR v ČR i v zahraničí, a to ze-
jména v harmonizaci standardního produktu,
který si budou PPS na hranicích vyměňovat.
Vzhledem ke změně řízení aFRR v ně-
kterých zemích a nástupu nových technolo-
gií v energetice, se tak PPS po dlouhé disku-
zi dohodli na rychlejší době do plné aktivace
zařízení. Nyní musí čeští poskytovatelé ak-
tivovat službu na plný výkon do 10 minut. V dlouhodobém horizontu (po roce 2025) je dohodnutým kompromisem doba aktivace do plného výkonu 5 minut. Připojení k plat-formě PICASSO mají přitom provozovatelé přenosových služeb stihnout do 18. prosin-ce 2021.

MARI: MFRR V PODOBĚ

PLÁNOVANÉ A PŘÍMÉ AKTIVACE

NAPŘÍb EVROPOU
Projekt MARI má za cíl implementovat ev-
ropskou platformu pro výměnu regulační
energie ze záloh pro regulaci výkonové rov-
nováhy s manuální aktivací. Projekt byl za-
ložen v dubnu roku 2017 a společnost ČEPS
byla jedním ze zakládajících členů. Dnes se
projektu účastní 28 provozovatelů přenoso-
vých soustav zÕ evropských zemí.
Počáteční diskuze se vedly zejména o po-
době standardního produktu a souslednos-
ti procesů aktivace. Pro projekt bylo zásadní
rozhodnutí o délce doby do plné aktivace 12,5
minut. Od něj se pak odvíjely další kroky.
Platforma bude vytvářet společný žebří-
ček nabídek regulační energie pro každých
15 minut. Na rozdíl od aFRR budou moci být
nabídky regulační energie mFRR kromě děli-
telných i nedělitelné a zaručit tak poskytova-
teli minimální aktivovaný výkon.
Platforma bude umožňovat přímou a plá-
novanou aktivaci. Hlavní výhodou přímé akti-
vace je, že PPS má v případě potřeby možnost
nabídky regulační energie aktivovat kdyko-
li. Plánovaná aktivace pak má výhodu zejmé-
na v tom, že lze vzájemně krátit protichůdné
požadavky na aktivaci, a tím zvýšit dostupnost
zdrojů. Nejprve by měla z daného žebříčku
pro určitou čtvrthodinu proběhnout pláno-
vaná aktivace, následovat by pak měly aktiva-
ce přímé, a to až do další plánované aktivace
z žebříčku pro následující čtvrthodinu. Deak-
tivace nabídek bude vždy probíhat plánovaně.
Přeshraniční výměna mezi provozovate-
li přenosových soustav přes platformu bude
stejná pro všechny PPS ve tvaru lichoběžníku
s náběhovou a sestupnou hranou 10 minut.
Minutová záloha MZ15, která se v součas-
nosti v ČR používá, bude po připojení ČEPS
k platformě nahrazena výše zmíněným stan-
dardním produktem. Připojení k platformě
MARI mají provozovatelé přenosových sou-
stav stihnout doŽ8. prosince 2021.
TERRE:

VYROVNÁVACÍ TRH TROCHU JINAK
Projekt TERRE má za cíl implementovat ev-
ropskou platformu pro výměnu regulační
energie ze záloh pro náhradu (RR). Když byl
projekt v roce 2016 schválen ENTSO-E, za-
kládajícími členy projektu byli pouze PPS,
kteří již zálohy pro náhradu využívali. Spo-
lečnost ČEPS se k projektu připojila v prosin-
ci 2017 jako pozorovatel a v roce 2019 by se
Obrázek ř. 2: Pčehled řleně a pozorovatelě v jednotlivých implementařních projektech
měla stát jeho plnoprávným členem. Projek-
tu se nyní účastní 11 PPS z 11 evropských ze-
mí buď v roli plnoprávného člena anebo ja-
ko pozorovatel.
Standardní produkt RR je v podmínkách
ČR možné přirovnat k produktu, který je ob-
chodován na  vyrovnávacím trhu provozo-
vaným OTE, a.s. Jedná se o produkt s pláno-
vanou aktivací s dobou do plné aktivace 30
minut. Celková doba dodávky je maximál-
ně 60 minut. Další standardní charakteristi-
ky produktu RR jsou však již oproti produk-
tu na vyrovnávacím trhu jiné. Poskytovatelé
budou muset získat certifi kaci pro poskytová-
ní standardního produktu RR, tedy technické
ověření způsobilosti terminálu poskytovatele
a měření. Do  celkem 24 optimalizačních cyklů
za den bude možné podávat nabídky v 15 mi-
nutovém rozlišení, které bude platforma řa-
dit do společného žebříčku. Minimální do-
ba poskytování regulační energie pak bude
15 minut, přičemž nabídky regulační ener-
gie mohou být, stejně jako v mFRR, dělitel-
né i nedělitelné.
TERRE bude první z platforem pro výmě-
nu regulační energie, která bude implemen-
tována. IT platforma, jež nese název LIBRA,
je momentálně ve vývoji a její spuštění je oče-
káváno na konci roku 2019. Produkt RR je
s ohledem na plánované využívání platformy
v ČR již zahrnut v návrhu Pravidel provozo-
vání přenosové soustavy, který v současné
době schvaluje Energetický regulační úřad. ZAPOJENÍ bR DO PLATFOREM
Společnost ČEPS se aktivně podílí na prá-
ci ve všech čtyřech zmíněných platformách,
prosazuje zájmy ČR a usiluje o co nejefek-
tivnější nastavení pravidel pro budoucí ev-
ropský trh s  regulační energií. Specialisté
společnosti ČEPS nyní kromě účasti v me-
zinárodních projektech intenzivně spolu-
pracují na lokálním řešení v řídicím systé-
mu a obchodním portálu tak, aby byla ČEPS
schopna dodržet termíny uvedení do pro-
vozu stanovené nařízením EBGL. Zapojení
do platforem přinese lokálním poskytovate-
lům možnost účastnit se společného trhu již
od samotného začátku.
Po spuštění platforem pro výměnu regu-
lační energie budou moci poskytovatelé za-
dávat nabídky regulační energie i bez smlou-
vy na regulační zálohu, a to v případě, že jim
zbyde volný výkon (tzv. volné nabídky regu-
lační energie).

Od  roku 2022 by tak měla společnost
ČEPS díky platformám využívat levnějších
nabídek regulační energie v rámci celé Evro-

py. Čeští poskytovatelé budou

mít také možnost dodávat re-

gulační energii nejen pro po-

třeby České republiky, ale ta-
ké pro okolní země.
Obrázek č. 3: Budoucí časová posloupnost trhu s elektřinou a trhu s regulační energiíDA (day-ahead), ID (intraday), H (hodina), D (den)


Regulacni energie a evropske platformy proenergy

PDF file: Regulacni_energie_a_evropske_platformy_proenergy.pdf© 2023 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz