DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

letak CD

letak CD
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/ahdF

PDF file size:
183.81 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/hdF.pdf
Download: letak_CD.pdf» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document letak_CD.pdf:


PŘÍLEŽITOSTPRACOVNÍHOUPLATNĚNÍNAPOLOVIČNÍÚVAZEKSMOŽNOSTÍPRÁCEZDOMOVAPROOSOBYSEZDRAVOTNÍMPOSTIŽENÍMDO30LET.MĚSÍČNÍMZDA11000KčProjekt„Nasedninaexpressměrpracovníkariéra“Registračníčíslo:CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009142Realizuje:NárodníradaosobsezdravotnímpostiženímČRDobatrváníúčastivprojektu:říjen2018–březen2019rojektjefinancovánzEvropskéhoOperačníhoProgramuZaměstnanostastátníhorozpočtuČRPopisprojektu: KurzodbornýreferentdopravyapřepravyVrámciprojektuabsolvujívybraníúčastníci15tidenníteoretickýodbornýkurzzaměřenýnavzděláníprobudoucíodbornéreferentydopravyapřepravy.KurzbudeprobíhatpouzevevšednídnyvPraze.Termínříjen2018.
raktickáčástpřípravynazaměstnáníProběhnevespoluprácisČeskýmidrahamivPraze.ÚčastnícibudoudocházetnajednotlivápracovištěČeskýchdrah(pokladna,callcentrumapod.)kdezískajípraktickédovednostipotřebnékvykonávánípracovnípozicetelefonickýreferentdopravy.Praktickáčástbudeprobíhattaképouzevevšednídny,4hodinydenně.Běhemprakticképřípravypobírajíúčastnícimzdovýpříspěvek11000Kčměsíčně.Termínlistopad–prosinec2018.UbytovánívPrazezajištěnoacestovnézadomístabydlištěpropláceno. ZaměstnánítéměřnaostroPoukončeníteoretickéaprakticképřípravydostanouúčastnícimožnostvykonávatpráciodbornéhotelefonníhoreferentazdomovanapoloviční úvazek. Technickévybavenízajištěno.DvakrátměsíčněbudenutnénavštívitcentráluČDvPraze.Běhemzaměstnánípobírajíúčastnícitakémzdovýpříspěvek11000Kčměsíčně.Termínleden–březen2019.Poukončeníúčastivprojektuzískajíabsolventi(vpřípadězájmu)možnosttrvaléhozaměstnáníuČeskýchdrahnapolovičníúvazeksmožnostívykonávatpracovníčinnostzdomovapřípadněvPraze.PlatovépodmínkydlemzdovýchtarifůČeskýchdrah.Poceloudobuúčastivprojektubudeúčastníkůmkdispozicipracovníporadce–koučzNárodníradyosobsezdravotnímpostiženímČR.Podmínkypropřijetídoprojektu: TrvalébydlištěkdekolivČRkroměPrahy Věkdo30let Statuszdravotněznevýhodněnéosobyneboosobysezdravotnímpostiženímzařazenév1až3stupnipobíráníinvalidníhodůchodu Chuťučitseněconovéhoapracovat dvahaosamostatněníseastanovenýčaspobývatvPraze Dobrékomunikačníschopnosti Vzdělánívyučenísmaturitou,středníškolasmaturitou,vyššíodbornévzdělánínebovysokoškolské SchopnostdojíždětdoPrahyapohybovatsepoPrazeMHDPokudmátezájemoúčastvprojektu,nebomátedoplňujícídotazy,neváhejtekontaktovatmanažerkuprojektuBc.BohumiluMiškovskoutel:77572365,mail:b.miskovska@nrzp.czTěšímesenaspolupráci


letak CD

PDF file: letak_CD.pdf© 2022 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czObchod.Bejvavalo.czPieris.cz