DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

Profil BC5

Profil BC5
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/aiHl

PDF file size:
393.71 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/iHl.pdf
Download: Profil BC5.pdf

Date saved:
August 10, 2017» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document Profil BC5.pdf:


Klasifikace, fyzický profil hráče

4.2.5. BC 5 Klasifikace
Hráči, kteří jsou diagnostikováni DMO, i ti, u kterých není postižení mozkového
původu.
Charakteristika:
• Jedná se o sportovce s menším stupněm poškození než u kategorií BC2 nebo BC4
Mozkové postižení: kvadruplegie, triplegie, těžká hemiplegie (úplná ztráta

hybnosti
jedné poloviny těla, ochrnutí poloviny těla) - důsledkem hypertonie / hypotonie /
spasticity, atetózy / ataxie / dystonie(tyto stavy organismu zapříčiněné postižením
mozku).
Svalové postižení: nedostatek síly svalů, omezení v rozsahu pohybu nebo zkrácení
končetin (viz BC4).
Postižení patrné na končetině, kterou sportovec při hře používá.
Hráči, kteří používají manuální nebo elektrické vozíky pro každodenní mobilitu.
Hráči mohou překonávat chůzí krátké vzdálenosti s dopomocí asistenta nebo s
kompenzačními pomůckami.
4.2.5.1 BC 5 Hráč házející: DMO – mozkový původ postižení
Horní končetiny: Rameno, loket a dlaň s prsty – funkčnost
- patrná tonální změna - svalový tonus vykazuje známky abnormality – porucha
svalového napětí házející ruky je v rozsahu stupně1 až 2 -
hypertonie (zvýšení svalového napětí a hypotonie - snížení) (Stupeň1 – mírný
nárůst či mírné snížení svalového napětí projevující se v sevření i uvolnění svalů,
abnormalita může být patrná při ohybu či natažení, 2 – výraznější známky poruchy

svalového napětí)
- patrná lehká ataxie a atetoza na záměrné pohybu, což ovlivňuje koordinaci (ataxie
je porucha koordinace pohybů, dysfunkce částí mozku zodpovědných za koordinaci
pohybu, atetóza – vyskytuje se při DMO - pohyby jsou pomalé, hadovité a
kruhovité a hráč nedokáže udržet prsty nebo končetinu (svalovou skupinu) v jedné

poloze)
- úroveň změny svalového tonusu může však mít jen minimální dopad na hod -
může být patrné jen během dotažení ruky při hodu

Ruka a sevření – funkčnost
- rukou, kterou hráč používá k hodu, může předvést škálu úchopů, avšak je znát , že
jemná motorika není zcela v pořádku, je ovlivněna postižením hráče
Trup, ovládání svalstva při chůzi, stání a sedu, vyvážení
- zapojení trupu, v pohybech se může projevit hypotonie (ochabené svalstvo),či
hypertonie (zvýšený svalový tonus), spasticita (vyšší stupeň hyperotnie a nebo
asymetrie.
- hráč může prokázat dostatečné ovládání trupu, i dostatečnou rovnováhu při
přípravě k hodu a během celém procesu hodu až do konce.
- hráč je schopen používat trupní svaly k aktivnímu otáčení trupu během hodu bez
použití jakýchkoliv kompenzačních pohybů ( variabilní soubor jednoduchých
pohybů v jednotlivých polohách během hodu, které můžeme účelně obměňovat s

využitím různých pomůcek)

Dolní končetiny: Pánev, kyčle, kolena a kotníky
- Na základě zhodnocení klinického stavu kyčlí, kolen a kotníků, hráč předvede
funkčnost dolních končetin, na základě tohoto procesu bude vyhodnocen stupeň
spasticity dle Australské stupnice spasticity, přičemž výsledek musí být 3.stupeň
nebo vyšší u jedné nebo obou dolních končetin
(Australská stupnice spasticity: - testování míč se pustí z jedné ruky a do stejné

ruky se chytne
3.st. - k chycení dochází v první polovině dostupného rozsahu během volného
pádu.
4.st. - Při chytání – aktivní pohyb - zrychlení, se ruka projeví pevněji, jistá
abnormalita je ale patrná.
- patrná jistá míru mimovolných pohybů v dolní části, která bude mít za následek
sníženou koordinaci končetin a tím bude ovlivňovat míru aktivního pohybu
- ztráta funkčnosti dolních končetin, aktivního rozmezí pohybu dolních končetin v
důsledku spasticity nebo slabosti. Ovladatelnost dolních končetin může být
ovlivněna z pánve a trupu.
- nefunkčností nemusejí být vždy postiženy dolní končetiny jako celek.
Nejčastějšípoškozené oblasti jsou kyčle a kolena
- sportovci se mohou na nohy postavit a jsou schopni chůze s dopomocí asistenta či
s kompenzačními pomůckami.
4.3.5.2 BC 5 klasifikace - svalové postižení
původ postižení nepochází z mozkových center, bez spasticity, ataxii (dysfunkce
části nervové soustavy zodpovědné za koordinaci pohybů, jako je například
mozeček) nebo atetóza (hadovité, kruhovité pohyby - vyskytuje se při DMO).

- pohybová dysfunkce všech čtyř končetin
- zhoršení funkcí bude mírné a hráči mohou mít jistá omezení v rozsahu pohybu v
důsledku slabosti a nedostatku kontroly horních končetin, trupu a dolní končetin.
- celková svalová síla ve stupni 4/5 nebo méně (funkční svalový test má šest
základních stupňů hodnocení 0-5. V případě výsledku odpovídajícího přechodné
hodnotě užíváme znaménka „+“ a „-“ St. 5 Sval je schopen vykonat pohyb i proti
značnému odporu. St. 4 Sval je schopen vykonat pohyb proti střednímu odporu.
- Sportovci mohou používat manuální nebo elektrický vozík každý den, také jsou
schopni chůze s pomocí asistenta nebo pomocí kompenzačních pomůcek (krátké
vzdálenosti).

diagnózy, které vedou k omezení pohybu, splňující zařazení do BC5 divize:
• myopatie (svalový test 4/5 nebo méně v ramenou či celkově v horních
končetinách). Mezi tuto skupinu onemocnění patří svalová dystrofie, nemoc
motorického neuronu.
- míšní léze (poškození míchy) horní krční páteře, úplné či částené –

poúrazové stavy
- spinální svalová atrofie, páteřní, míšní onemocnění, myelitida (zánět
míchy) (svalový test stupeň 4/5 nebo méně v horních končetinách).
- periferní neuropatie (poškození nervů – nejčastějí nemoc Charcot-Marie-
Tooth (CMT)– zhruba 4000 Čechů – poškození nervů, na rozdíl od svalové
dystrofie, kdy je pokozená svalová tkáň, choroba CMT poškozuje nervy,
které nedostatečně stimulují svalová vlákna – na nemoc se neumírá ani
nezkracuje délku života).
(Svalový test 4/5 nebo méně v horní končetině)

- vysoké amputovace všech 4 končetin
- další podobné onemocnění a syndromy, jako je roztroušená skleróza,
artritida (revmatické onemocnění), a Osteogenesis Imperfecta (dědičné
onemocnění pojivové tkáně – základní projev je křehkost kostí) či jiná vzácnější
onemocnění, které mají za následek hodnocení 4/5 ve stupnici svalového testu –
lidé s těmito nemocemi a postižením mohou soutěžit v kategorii BC5.

BC 5 Vrhač, svalové postihy

Pohyblivost
- běžné každodenní používání manuálního nebo elektrického vozíku
- hráč je schopen se sám na vozíku pohybovat, nicméně rychlý pohyb není

přípustný
- hráč je schopen přepravování se samostatně pomocí různých metod
- schopnost chodit na krátké vzdálenosti vyžadovaje dopomoc jiné osoby, využítí
kompenzačních pomůcek či využití opory o zdi – například.
Horní končetiny: Rameno, loket a dlaň s prsty
aktivní rozsah pohybu je omezen z důvodu nedostatku pevnosti svalů,
nedostatkemohebnosti, pružnosti anebo ztráty končetiny.

Rameno
- schopnost provést pohyb ramene proti gravitaci i proti manuálnímu odporu (ne
však úplný odpor - svalový test - stupeň 4/5)

Loket (triceps a biceps)
- schopnost pohybu lokte, použití bicepsu a tricepsu proti gravitaci i proti
manuálnímu odporu (ne však úplný - v rámci klinického vyšetření svalový test –

stupeň 4/5

Zápěstí, dlaň s prsty a sevření
- schopnost předvést plný rozsah pohybu zápěstí, palce a prsty, s patrným
oslabením v rámci klinického vyšetřní se objeví síla svalstva v rozmezí 4/5 a méně
- bude testována síla prstového sevření a zapojení dlaňových svalů (pinch grip test)
menší síla ruky a sevření se objeví při testu sevřetí prstů jako př štípnutí.
Z funkčního hlediska se lehká dysfunkce projeví při sevření )flexory) a povolení
(extensory) míčku.
- hráč předvede sevření i uvolnění
- může být patrné poškození jemné motoriky a koordinace v důsledku svalové
slabosti - může být ovlivněna manuální zručnost

Svalový test
Svalový test horních končetin se provádí vsedě na sportovním vozíku, bez
připoutání, testuje se každá končetina zvlášť a všechny svaly od pletence paže až
po jednotlivé prsty. Dle tabulky se přidělí bodové ohodnocení a vydělí 2. V případě
hráče postiženého poliomyelitidou (dětskou obrnou) se hodnotí zvlášť pletenec
pažní a ruka každé končetiny a celkový součet se vydělí 4.

Stupně:

0- žádná síla

1- záškub bez pohybového efektu
2- pohyb možný v omezeném rozsahu a s vyloučením působení gravitace
3- schopen provést pohyb proti gravitaci, ale nelze proti minim. odporu

4- provede pohyb proti slabému odporu
5- provede pohyb v plném rozsahu i proti velkému odporu
U 3.0 bod. hráčů je patrné zejména oslabení prstů , jejich roztahování a přitahování,
ohýbání s natahování je poloviční silou než norma, nejsilnější je palec.

Trup / kontrola svalů a vyvážení

Funkční test trupu
Provádí se v sedě na lavičce, stole, když hráč nemá žádnou oporu. Sleduje se schopnost
předklonů, úklonů, rotací a udržení stability při aktivním vychylování trupu z
rovnováhy klasifikátorem. Přitom se sleduje zapojení jednotlivých svalových
skupin trupu do činnosti.
- hráč předvede míru oslabení testy, funkčnost a síla svalů trupu by měla být zhruba
- hráč prokáže oslabení svalů trupu úrovní 3/5 a méně než 3/5 v rámci klinických
vyšetření. Musí být patrná určitá omezení v aktivním pohybu trupu, které jsou
výsledkem slabosti svalů zabezpečujících polohu těla (konkrétně břišní svalstvo a

extensory)
- hráč je schopen prokázat určitý stupeň poškození pánve, bederní páteře, trupu a
horních končetin prostřednictvím aktivace svalstva zabezpečujícího postoj a taktéž

prokázat určitou stabilitu trupu
- oslabení trupního svalstva může ovlivnit schopnost udržovat dobrou rovnováhu v
sedě, schopnost držení těla a pohybu bez použití kompenzačních strategií

- Sportovci mohou prokázat použití některých kompenzačních pohybů pro zlepšení
kontroly polohy těla a stability v čase kdy se na hod připravují, během hodu a také
v čase kdy se vracejí do vzpřímené polohy po narušení rovnováhy
- svalová únava je často patrný po delší aktivitě a vyústí do použití
výraznějších kompenzačních strategií pro udržení
držení těla v rovnováhy a pozicích při házení.
- sportovci mohou použít popruh okolo pánve, pasu nebo jiné popruhy pro
zlepšení polohy těla a stability při házení. Použitím těchto pásů mohou

kompenzovat aktivní svalovou slabost
- sportovců s míšní lézí neaktivizují svaly trupu vůbec, mají proto velmi omezenou
kontrolu polohy těla a rovnováhu. Výsledkem je že kompenzační strategie budou
evidentnější a sportovci mohou používat korzet nebo popruhy ke zlepšení stability.
To je obyčejné pro sportovce např. se skoliózou.
Při posuzování jednotlivých zájemců je velmi důležité brát do úvahy celou horní
končetinu a její vztah k trupu.

Technická analýza hodu
V porovnání se sportovcem v kat. BC4 bude sportovec třídy BC5 schopný prokázat
aktivnější hod, který je výsledkem lepší kontroly trupu anebo vyšší síly svalu horní
končetiny.
Nejčastější odhody míče:
• Z obouručního úchopu, přichází směrem od hrudi
• využítím kyvadlového kolísání – rozhoupání
Jiným pohybem, například na způsob odhazování šipek, horem, příp. od hrudi

Použití schváleného rukavice
• Sportovci s výše uvedeným fyzickým profilem a celkovou silou svalstva horních
končetinách 4/5 nebo méně, ale kteří nejsou schopni držet míč trvalým úchopem
kvůli výraznému slabosti svalů, minimální, případně žádné aktivitě ruky, mohou
používat schválený typ rukavic.
• Rukavice budou posouzeny a schváleny klasifikační komisí, která posoudí
jejich vhodnost.Profil BC5

PDF file: Profil BC5.pdf

Klasifikace, fyzický profil hráče© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz