DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

Štatút súťaže

Štatút súťaže
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/ajAE

PDF file size:
171.74 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/jAE.pdf
Download: Štatút súťaže.pdf

Date saved:
April 5, 2018» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document Štatút súťaže.pdf:


ŠTATÚT SÚŤAŽE

Tento dokument upravuje pravidlá a podmienky súťaže VYHRAJ SMART
HODINKY XIAOMI (ďalej aj ako „súťaž“) na facebookovej stránke vyhlasovateľa
súťaže https://www.facebook.com/GearBestCZSK
a https://www.instagram.com/gearbestczsk/ (ďalej len „štatút“).

I. VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE

Vyhlasovateľ súťaže: GearBestCZ/SK,
dostupná na: https://www.facebook.com/GearBestCZSK
dostupná na: https://www.instagram.com/gearbestczsk/

(ďalej len ako „vyhlasovateľ súťaže“)

II. ÚČEL A PREDMET SÚŤAŽE

i. Účelom súťaže je propagácia produktov a služieb vyhlasovateľa súťaže.

ii. Predmetom súťaže je zodpovedanie otázky vyhlasovateľa súťaže a uvedenie
odpovede v komentári pod otázku vyhlasovateľa súťaže na jeho facebook
a Instagram stránke, označenie príspevku vyhlasovateľa súťaže na jeho facebook
stránke tlačidlom „Páči sa mi to“ (tzv. like), byť fanúšikom stránky na Facebooku či
Instagrame.

III. LEHOTA SÚŤAŽE

i. Súťaž trvá odo dňa 5.4.2018 od času zverejnenia príspevku do dňa 30.4.2018 do
23:59 hod. Najneskôr do dňa 30.4.2018 vrátane je možné sa zapojiť do súťaže
v súlade s podmienkami určenými v štatúte.

IV. PODMIENKY ÚČASTI NA SÚŤAŽI

i. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a spĺňa
všetky podmienky stanovené v tomto štatúte (ďalej aj ako „súťažiaci“). V prípade
výhry osobou mladšou ako 18 rokov musí výhru prebrať zákonný zástupca.

ii. Súťaže sa nemôže zúčastniť taký súťažiaci, ktorý je v pracovnom pomere alebo
v inom pomere obdobnom pracovnému pomeru vo vzťahu k vyhlasovateľovi súťaže,
a ani osoby blízke osobám uvedeným v tomto odseku v zmysle definície blízkej
osoby v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

iii. Súťažiaci sa zapojí do súťaže a je zaradený do žrebovania o cenu v prípade, ak
v lehote v zmysle Článku III. štatútu zodpovie otázky vyhlasovateľa súťaže a
uvedenie odpovede v komentári pod otázku vyhlasovateľa súťaže na jeho facebook
a Instagram stránke, označí príspevok vyhlasovateľa súťaže na jeho facebook stránke
tlačidlom „Páči sa mi to“ (tzv. like) a je fanúšikom stránok vyhlasovateľa súťaže.
Pridaním ďalšieho hlasu súťažiaceho do žrebovania bude aj doloženie dokladu
o zakúpení si produktu na stránke www.gearbest.com odporúčaného
prostredníctvom facebook a Instagram stránky vyhlasovateľa súťaže.

iv. Súťažiaci má nárok iba na jednu cenu v rámci súťaže.

v. Zo súťaže je vylúčený aj ten súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do
mechanizmu súťaže za účelom získania ceny, bez ktorého by inak nezískal
žiadnu cenu alebo sa ani nemohol zúčastniť na súťaži.

vi. Ak sa do súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle
štatútu, je zo súťaže automaticky vylúčená a nemá žiaden nárok na cenu

vii. Ak sa do súťaže nezapojí žiadna osoba alebo nikto zo súťažiaci nebude spĺňať
podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu, výhru nezíska žiadna osoba.

viii. Každý súťažiaci zapojením do súťaže súhlasí a vyhlasuje, že spoločnosť
Facebook a Instagram voči nemu nemá žiadne záväzky.

V. CENY V SÚŤAŽI, VÝŠKA CIEN A ICH ZDANENIE

i. Splnením podmienok súťaže je možné vyhrať nasledovnú cenu:

- smart hodinky Xiaomi Huami Amazfit (ďalej len „hlavná cena“),

ii. Hodnota hlavnej ceny je 120,- EUR (slovom: stodvadsať eur).

iii. V zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom
znení peňažná i nepeňažná výhra v hodnote nad 350,00 EUR (slovom:
tristopäťdesiat eur) podlieha dani z príjmov a je predmetom odvodu na verejné
zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v
platnom znení. Zákon o dani z príjmov určuje, ktoré výhry a ceny sú úplne
oslobodené od dane (napr. prijaté výhry do 350 eur), ktoré sú čiastočne
oslobodené od dane (napr. ak výhra presiahne sumu 350 eur, do základu dane sa
zahrnie jej hodnota nad 350 eur), ako aj spôsob zdaňovania a kto zodpovedá za
zdanenie – či výherca alebo vyhlasovateľ súťaže.

VI. ŽREBOVANIE A OCENENIE

i. Žrebovanie súťažiacich, ktorí splnili všetky podmienky účasti na súťaži v zmysle
štatútu a vyhrávajú cenu (ďalej aj ako „výherca“) bude prebiehať najneskôr do 7
dní odo dňa skončenia súťaže v zmysle Článku III. štatútu, t. j. do dňa 7.5.2018

ii. Vyhodnocovanie splnenia podmienok v zmysle štatútu a žrebovanie výhercov
vykonajú dvaja zamestnanci vyhlasovateľa súťaže.

iii. Vyžrebovaní bude jeden výherca hlavnej ceny. Každý súťažiaci bude zaradený
do žrebovania o ceny len raz.

iv. Vyžrebovaní budú aj traja náhradníci na hlavnú cenu pre prípad, že vyžrebovaní
výhercova nesplní ktorúkoľvek z podmienok stanovených týmto štatútom.

v. Vyžrebovaný výherca bude kontaktovaný prostredníctvom správy na Facebooku
či Instagrame o výhre ceny, a to do 3 dní odo dňa uskutočnenia žrebovania.
Odovzdanie cien sa uskutoční na meste a v čase dohodnutom medzi
vyhlasovateľom súťaže a výhercom.

vi. V prípade, ak výherca nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne
alebo výherca nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, výhra
bude ponúknutá náhradníkovi vyžrebovanému vo vzťahu k tejto cene. Ak ani
vyžrebovaný náhradník nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne
alebo náhradník nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, cena
prepadne v prospech vyhlasovateľa súťaže.

vii. Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou.

VII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

i. Každý súťažiaci poskytne svoje osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na to, aby
ho bolo možné jednoznačne identifikovať a následne v prípade výhry
kontaktovať. Ak súťažiaci bude vyžrebovaný ako výherca a získa cenu, môže
udeliť vyhlasovateľovi súťaže výslovný písomný súhlas, na základe ktorého bude
vyhlasovateľ súťaže následne oprávnený spracúvať osobné údaje výhercu, najmä
vyhotoviť a zverejniť podobizne, zvukovo – obrazové záznamy, obrazové snímky
výhercu a zverejniť meno a priezvisko výhercu v masovokomunikačných
prostriedkoch, v súvislosti s výhrou ceny v súťaži. Neudelenie súhlasu podľa
tohto bodu nie je podmienkou účasti na súťaži ani na odovzdanie ceny.

ii. Ustanovenia tohto Článku týkajúce sa výhercu sa primerane vzťahujú aj na
náhradníka.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
i. Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmto štatútom. Ak osoba nesúhlasí
s ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v tomto štatúte, nesmie sa súťaže
zúčastniť.
ii. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť štatút alebo aj odvolať
súťaž, a to najmä v prípade, ak by mu hrozila škoda. Zmenu štatútu alebo odvolanie
súťaže zverejní vyhlasovateľ na svojej webovej stránke alebo na facebookovej
stránke vyhlasovateľa súťaže.
iii. V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa podmienok súťaže alebo ustanovení
štatútu si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo vysvetliť tieto nejasnosti a príp.
zmeniť štatút v zmysle bodu i) tohto Článku štatútu.
iv. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom alebo
náhradníkom v súvislosti s prijatými cenami.
v. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je nijako sponzorovaná,
odobrená ani riadená Facebookom či Instagramom a nie je s ňou nijako
spojená.

V Brne dňa 5.4.2018

Vyhlasovateľ súťaže:

____________GearBestCZ/SK___________Štatút súťaže

PDF file: Štatút súťaže.pdf© 2023 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz