DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

Komora 0321 TS rozhovor

Komora 0321 TS rozhovor
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/ajMq

PDF file size:
606.42 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/jMq.pdf
Download: Komora_0321_TS …zhovor.pdf

Date saved:
March 17, 2021» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document Komora_0321_TS rozhovor.pdf:


BŘEZEN 2021 / ROČNÍK 22BŘEZEN 2021 / ROČNÍK 22VÁŠ PRŮVODCE SVĚTEM PODNIKÁNÍ

MĚSÍČNÍK HOSPODÁŘSKÉ KOMORY

ČESKÉ REPUBLIKY

TÉMA

ZDRAVÍ JAKO

FIREMNÍ PRIORITA
PODNIKÁNÍ:
TRENDY & INOVACEPORTÁL HK ČR:
WWW.

KOMORAPLUS.CZ

SMĚŘUJEME K NOVÉ

ÉŘE MEDICÍNY

Carolyn Sousa

Novartis
01K_titul_Novartis.indd 123.02.21 16:03

www.komora.cz

fi rma měsíce
ešení, jehož výhody v posledním čase
oceňuje řada fi rem. Minimální či žádné in-
vestiční náklady (CAPEX). Absence starostí
se správou a životním cyklem vlastního hardwaru
a soft waru do úrovně hypervizoru umožňuje vě-
novat se plně klientským řešením. Spuštění nebo
odebrání serveru v několika minutách. Vyřešení
problému kapacitního plánování nákupu hard-
waru a soft waru. A konečně, což se ukazuje jako
klíčová výhoda, díky modelu privátního cloudu je
možno používat vlastní licencování soft waru od
úrovně operačního systému výše. To jsou nezpo-
chybnitelné argumenty pro.
Komplexní řešení pro každého na míru
Společnost Total Service cloudová řešení nejen
nabízí, ale také sama využívá. „Při implementaci klademe vždy důraz na důkladnou přípravu, což
v kombinaci s profesionálním přístupem a fl exibili-
tou v roli poskytovatele hraje významnou roli. Přes
mírné počáteční obavy se ukazuje, že naši dodava-
telé telekomunikačních a ICT služeb jsou na vysoké
profesionální úrovni. Po několika letech spolupráce
již pro nás nejsou anonymním partnerem, ale
reálnými osobami s lidským přístupem, se kterými
nás pojí úzké vazby. Nejdůležitějším faktorem však
pro nás je zkušenost, že dodané řešení je technolo-
gicky robustní, s dostatečnou kapacitou pro náš další
rozvoj. V posledních letech se společně věnujeme
rozvoji cloudových služeb orchestrace virtualiza-
ce na úrovni operačního systému. Navrhujeme
infrastrukturu Kubernetes nastavenou pro potřeby
klientské aplikace, a to včetně networkingu, storage,
load balancingu a dalších. Pomáháme s provedením analýzy aplikace pro přechod do kontejnerů. Tím se
nám daří realizovat návrhy škálovatelné infrastruk-
tury nastavené přesně na míru potřebám klientů,“
vysvětluje Václav Novák, generální ředitel a před-
seda představenstva společnosti Total Service.
Firma přizpůsobuje řešení požadavkům projektu,
přičemž vždy zachovává plnou fl exibilitu řešení
Kubernetes. Klíčovým argumentem pro přechod
ke kontejnerovému řešení je i snadné škálování
aplikací a bezvýpadkový rolling update či roll back
na předchozí funkční verzi. Tato architektura totiž
umožňuje nastavit vysoký standard kybernetické
i fyzické bezpečnosti na všech úrovních. Součás-
tí řešení jsou i analýzy rizik a zajištění souladu
procesní bezpečnosti s obvyklými standardy řízení
bezpečnosti informací ISMS, GDPR či kybernetic-
kého zákona.

Cloud: Sázka na jistotu
Společnost TOTAL SERVICE je známá především díky komplexním dodávkám infrastrukturních projektů, nicméně její
opravdovou specializací je poskytování profesionálních služeb v oblasti správy infrastruktury a zajištění provozu klíčových
systémů fi rem a státních organizací. Typickým příkladem je řešení v podobě privátního cloudu.
58_59K_totalservice.indd 5823.02.21 12:12

www.komora.cz

fi rma měsíce
„Výhodou pro naše klienty je naše snaha o co
nejefektivnější a nejbezpečnější využití zdrojů, což
má pozitivní vliv na cenu provozovaného řešení.
Jinak manuálně fungujícím kontejnerům zajišťuje
tento orchestrátor automatizaci a monitoring, čímž
zvyšuje jejich dostupnost. Díky kombinaci pokroči-
lého monitoringu na bázi systému Zabbix a našeho
vlastního dohledového centra (včetně SOC) se
skutečnými IT specialisty pracujícími v nepřetržitém
režimu 24/7 poskytujeme komplexní, vysoce pro-
fesionální, a především unikátní služby,“ doplňuje
Václav Novák. Právě jeho jsme se ptali i na trendy
a novinky v oboru.
Kterou z nabízených služeb považujete za
nejzajímavější a proč?
V posledních třech letech jsme významně zainves-
tovali do náboru i vzdělání vlastních specialistů
v oblasti bezpečnosti. Mnoha lety osvědčený
model správy infrastruktury jsme doplnili o bez-
pečnostní kompetence, po kterých je v dnešní
době největší poptávka. Kvůli odpovědnosti za
více než stovku servisních smluv jsme se rozhodli
vybudovat další oddělení technické divize a vznikl
takzvaný Security Response Tým. Jde o skupinu
dedikovaných odborníků zaměřenou především
na bezpečnostní monitoring a technologie na bázi
SIEM řešení. Přinesli jsme na trh produkt, který
kombinuje prvky technologického bezpečnostní-
ho monitoringu a konzultačních služeb v oblasti
kybernetických hrozeb, GDPR, ISMS a dalších
činností řízení bezpečnosti.
Mezi vaše zákazníky se řadí jak místní
samosprávy, tak i výrobní závody…
Naší výhodou je, že jsme prvních patnáct let
existence dělali téměř výhradně pro komerční
sektor, a to především v oblasti automobilového
průmyslu a výroby. Zahraniční společnosti nás
vytrénovaly a vždy vyžadovaly nejvyšší standard,
běžný v západním světě. Poskytujeme tedy služby
dle ISO norem, které jen nevisí na nástěnce, ale
proaktivně nás kontrolují a vedou. Klientům
transparentně reportujeme, zákazníci nás měří po
minutách a dle jasně defi novaných KPI s garancí
SLA. Když jsme před pár lety naskočili do zakázek
pro veřejné organizace, dovolím si neskromně
říct, že spolupráce s námi byla posunem i pro
ně. Ale abych nepůsobil zaujatě, státní správa se
významně posouvá kupředu a my s ní. Například
v souvislosti s kybernetickým zákonem i mírně
zprofanovaným GDPR se do veřejné zprávy inves-
tují velmi zajímavé prostředky a externí služby se
využívají stále častěji. Jsme za to rádi a naše snaha
je cílená. Chceme i nadále poskytovat své odborné
služby pro oba světy a držet podíl naší klientely
vyvážený.
Jak moc se za více než dvacet let vaší
existence proměnil váš obor?
Změnil se snad úplně ve všem, byť základní princi-
py obchodu fungují vždy. Aby byla poptávka, musí existovat nabídka. Často vzpomínáme na časy, kdy
se faxovaly papírové ceníky a sehnat konkurenční
nabídku na počítač znamenalo objet či obvolat
kamenné prodejny. Všichni víme, jak rychle se
informační technologie vyvíjejí a jak je dnes snad-
né sehnat jakoukoliv informaci. Udržet si přehled
o technologiích je jedna věc, druhá je mít dvacet
let nabídku služeb a odborníků, kteří jsou schopni
potřeby zákazníků naplňovat. Člověk si nemůže
ani na chvíli přestat klást otázku, co bude dělat
fi rma za rok, dva nebo tři. A to mne vždy bavilo,
protože dnešní doba je tak rychlá, že vás prakticky
nutí dívat se jen do budoucnosti.
Jak se podniká na českém trhu?
Naše společnost má své sídlo v Praze, ale zákazníky
máme rozeseté téměř po celé republice. Podle na-
růstajícího obratu a počtu zaměstnanců bych řekl,
že o služby tohoto typu je stále větší zájem, české
podniky se technologicky rozvíjejí. Vždyť v po-
sledních třech letech rosteme téměř 20procentním
tempem a ke konci letošního roku očekáváme
obrat cca 670 milionů korun bez DPH. Těší nás
především nárůst objemu ve vlastních službách.
Růst potřebuje kvalifi kované odborníky…
To je opravdovou výzvou, kvalifi kovaných lidí
na trhu práce je nedostatek, ale to není problém pouze IT oboru. Celoročně inzerujeme pozice
5 až 10 specialistů, a pokud vhodní uchazeči
existují, přijmeme je okamžitě. Právě lidé jsou
totiž naší konkurenční výhodou. Máme skvělý
tým, počínaje sehraným managementem a konče
posledním specialistou. Byť už nejsme malá fi rma,
snažíme se nezatěžovat se zbytečnou byrokracií
a zavádět nesmyslné procesy. Nejsme korpo-
race, ale šlapeme jim na paty, a také už dávno
nejsme „garážová“ fi rma bez zastupitelnosti na
každé pozici. Máme kvalitní zázemí, příjemnou
pracovní atmosféru a mnoho loajálních zákaz-
níku, kteří s námi fungují i dvě desítky let. Jsme
partnery nejvýznamnějších výrobců ICT komodit.
Naší nejsilnější zbraní jsou adaptace na potřeby
zákazníků, znalosti a kvalifi kace lidí, včetně jejich
motivace k práci pro fi rmu. Snažíme se udržovat
tým odborníků, jejichž hodnota není měřitelná
pouze cenou.
Vidíte trendy budoucnosti?
Jak už jsem naznačil, aktuálně cítíme veliký
potenciál v oblasti bezpečnostního monitorin-
gu a obecně bezpečnosti informací. Ale pečlivě
sledujeme vše nové a hledáme další specializace
a mezery na trhu.

IVANA KUHNOVÁ

CLOUDOVÉ SLUŽBY DATOVÝCH CENTER
Umožňují využívat de facto neomezené množství výpočetního výkonu při zajištění vysoké
dostupnosti a bezpečnosti fi remních dat, a to bez investic do vlastního hardwaru. Zákazník tak
formou služby typu IaaS (Infrastructure as a Service) využívá a platí pouze výpočetní výkon a datová
úložiště, která skutečně potřebuje.

Foto: archiv Total Service
58_59K_totalservice.indd 5923.02.21 17:33


Komora 0321 TS rozhovor

PDF file: Komora_0321_TS rozhovor.pdf

Acr10482844213696-31791.tmp.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz