DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

2%z dane FO

2%z dane FO
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/ak4R

PDF file size:
83.81 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/k4R.pdf
Download: 2%z dane FO.pdf

Date saved:
March 4, 2018» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document 2%z dane FO.pdf:


VYHLÁSENIE
o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len„zákon“),
ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislejčinnosti

Záznamy daovéhoúradu

Strana1
Miesto pre evidenčnéčísloOdtlačok prezentačnejpečiatky daňového úradu

V2Pv17_1Rok
Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

- Dátum narodenia02

vypĺňa sa, len ak ide

o daňovníka, ktorý

nemá rodné číslo

Adresa trvalého pobytu
09 - Obec06 - Ulica10 - Štát08 - PSČ04 - Meno
03 - Priezvisko07 -Súpisné/orientačné číslo

01 - Rodné číslo

I. ODDIEL -ÚDAJE O DAOVNÍKOVI

FR SR
Uvádza sazdaňovacieobdobie,za ktoré saplatí daň
Suma do výky 2% resp. 3% zaplatenej dane,
Zň, z ktorej sa vypočíta sumaaplatená da

do výšky 2%, resp. 3% zaplatenej dane

,S, resp. 3%uma do výšky 2%zo
zaplatenej dane z r. 12(minimálne 3 eurá)
,Na r.12sa uvádzadaňová povinnosbdaňovníka,
znížená odaňový bonus,vypočítaná vroku (niedaň
na úhradu),v ktoromsa podávatoto vyhlásenie;
uvádza sariadok 23z potvrdeniao zaplatenídane,
ktoréjesúčasboutohtovyhlásenia.
Na r.13sa uvádzasuma zaokrúhlenána eurocenty
nadol,pričomtátosumanesmiebybnižšiaako3eurá.

- Dátum zaplatenia dane14
Z 2bou vyhlásenia.riadku 5 potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je súčas
V prípade daňového preplatku z ročného zúčtovania p eddavkov na daň sa uvedie dátum 31. marec
zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa toto vyhlásenie podáva.
II. ODDIEL -ÚOVIDAJE O PRIJÍMATE-IČO

- Obchodné meno (názov)17

- Právna forma16

- Sídlo - Ulica18

- PSČ20- Obec21

-Súpisné/orientačné číslo

Dátum

..Vyhlasujem, že uvedené údaje
v tomto vyhlásení sú pravdivé.Podpisdaňovníka
1)Podiel dovýšky 3% zaplatenejdanemožnoprijímateľovi poukázab,ak fyzickáosoba
vzdaňovacomobdobí vykonávaladobrovoľnícku činnosbpodľa zákonač. 406/2011 Z.z.
vzneníneskoršíchpredpisovpočasnajmenej40hodínapredložíotompísomnépotvrdenie,
ktoréjeprílohoutohtovyhlásenia.
2)IČOsazarovnávaspravaaakobsahujemenejako12čísiel,nepoužitépoliaostávajúprázdne.

05 -Titulpred menom/za priezviskom

11 -T elefónnečíslo
súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane uvedenému v II. oddiele
podľa § 50 ods. 8 zákona(vyznačí sa x)
50478842Občianske združenieBeachvolley summit clubPri Celul3zke42010016ilina


2%z dane FO

PDF file: 2%z dane FO.pdf

V2Pv17 v1.4© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz