DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

Leták výběrové řízení daňový proces

Leták výběrové řízení daňový proces
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/akNM

PDF file size:
150.91 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/kNM.pdf
Download: Leták výběrové …proces.pdf

Date saved:
June 19, 2017» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document Leták výběrové řízení_danovy proces.pdf:


www.financnisprava.cz   

Výběrové řízení
Finanční úřad pro Jihočeský kraj – Oddělení daňového procesu
Nabízíme:


stabilitu a zázemí velké státní organizace

 komplexní a průběžné

vzdělávánímotivační ohodnocení

(zvláštní příplatek,

osobní příplatek
v souladu se zákonem o státní službě a dle dosahovaných

pracovních výsledků)flexibilní pracovní dobu25 dní dovolené + 5 „sick days“
 možnost čerpání služebního volna ke studijním účelů

íspěvek na stravování
Náplň práce zahrnuje zejména:Koordinace a metodické usměr

ňování rozhodujících směr
ů výkonu správy daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých

plně
ní, zahrnující stanovení jednotných pravidel pro uplatňování pravomoci správců daně.


Konzultační činnost na úseku správy daní.Školící a přednášková činnosti
ve vztahu k zaměstnancům finančního úřadu.

íprava rozhodnutí
vydávaných finančním úřadem v daňovém a správním řízení.


Zpracovávání stanovisek k opravným a dozorčím prostř

edkům
uplatněným proti rozhodnutí finančního úřadu.Zajišťování právní agendy
ve správním soudnictví, zastupování finančního úřadu v případech, kdy má být účastníkem
soudního řízení správního či občanského soudního řízení ve věcech souvisejících se správou daní.

Požadováno je

ukončené vysokoškolské vzdělání
v magisterském studijním programu, nejlépe právního či ekonomického směru.
Místem výkonu služby jsou České Budějovice,

ve služebním poměru
na dobu neurčitou.

Služební místo je zařazeno do
11. platové třídy.
Obor služby 2 „Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění“. _____________________________________________________________________________________________
Bližší informace poskytne:
Ing. Radka Albrechtová Ing. Marie Tichá
Radka.Albrechtova@fs.mfcr.cz Marie.Ticha2@fs.mfcr.cz
Tel.: 387 722 228 Tel.: 387 722 289
_____________________________________________________________________________________________
Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se může v souladu se zákonem zúčastnit žadatel, který: Splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.
je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním
státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona
dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona
je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona
je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona
dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákonaní program;
má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůt

ě do 10. 7. 2017, tj. v této lhůt
ě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele
poštovních služeb na adresu služebního úřadu Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Mánesova 3a, 371 87 České Budějovice, nebo
osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným
elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu podatelna2200@fs.mfcr.cz nebo prostřednictvím veřejné datové
sítě do datové schránky ID datové schránky: scdnz6b.


Leták výběrové řízení daňový proces

PDF file: Leták výběrové řízení_danovy proces.pdf

Microsoft Word - Leták výběrové řízení FUJCK© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz