DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

Volby Kadlec

Volby Kadlec
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/akp5

PDF file size:
142.92 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/kp5.pdf
Download: Volby_Kadlec.pdf

Date saved:
November 1, 2018» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document Volby_Kadlec.pdf:


č. j. 24 A 11/2018 - 10
Shodu s prvopisem potvrzuje Iva Charvátová.

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Jiřího Gottwalda
a soudců JUDr. Petra Hluštíka, Ph.D., a JUDr. Daniela Spratka, Ph.D. ve věci

navrhovatele: Oldřich Kadlec

bytem Mankovice 51, 742 35

za úča

sti: 1) Městský úřad Odry
sídlem Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry

2) Společně pro Mankovice
jednající volební zmocněnkyní Janou Blažkovou,

bytem Mankovice 161, 742 35

3) Moravské zemské hnutí
jednající volebním zmocněncem Jiřím Jakoubkem,

bytem Mankovice 47, 742 35

4) Strana občanů Mankovic
jednající volební zmocněnkyní Ivetou Sigmundovou,

bytem Mankovice 132, 742 35

o návrhu na neplatnost voleb
takto:
Návrh se zamítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:
Navrhovatel se návrhem ze dne 17. 10. 2018 domáhal toho, aby soud na základě kontroly volební dokumentace rozhodl o neplatnosti voleb do obecního zastupitelstva obce Mankovice, konaných ve dnech 5. a 6. října 2018.
V návrhu namítal, že si jako předseda volební komise po skončení hlasování uvědomil, že mnoho
hlasovacích lístků bylo upravováno (křížky) tužkou shodné barvy, jež měla zvláštní odstín.
Vzhledem k tomu, že k hlasovacím lístkům nebyla zároveň poskytována tužka, spatřuje v této

skutečnosti důkaz, že mohlo být s

volebními lístky manipulováno. Z doslechu u kostela je mu
známo, že nějaká osoba měla starším občanům vyplňovat volební lístky. Proto žádal soud

kontrolu hlasovacích lístků.
Další účastníci se k návrhu nevyjádřili.

2 24 A 11/2018

Shodu s prvopisem potvrzuje Iva Charvátová.

Podle § 60 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZO“), návrh na neplatnost voleb může podat navrhovatel, má-li zato, že byla porušena ustanovení tohoto zákona způsobem, který hrubě
ovlivnil výsledky voleb.

Krajský soud předně zdůrazňuje, že ohledně volebního soudnictví Ústavní soud v nálezu
sp. zn. III. ÚS 3673/14 ze dne 10. 2. 2015 vyslovil, že v něm Åplatí vyvratitelná domněnka æe volební
výsledek odpovídá vůli voličů Předloæit přesvědčivé důkazy k MeMímu vyvrácení Me povinností toho kdo volební
pochybení namítá åádný soudní zásah nesmí ohrozit svobodné vyMádření názorů lidu při volbě svých zástupců a
musí odráæet resp nemařit snahu o zachování inteJrity a účinnosti volební procedury zaměřené na zMiätění vůle
lidu prostřednictvím väeobecných voleb 1ásledné zpochybłování výsledků voleb bez prokázání závaæných
volebních vad hrozí podrýváním demokratické leJitimity zvolených zastupitelských orJánů a aktů které přiMímaMí
Byla-li vůle lidu svobodně a demokraticky vyMádřena æádné následuMící zásahy nemohou tento výběr zpochybnit
s výMimkou e[istence přesvědčivých důvodů v záMmu demokratického pořádku S výMimkou neMzávaæněMäích
pochybení ve volební proceduře musí státní moc reprezentovaná volebními soudy zachovávat zdræenlivost ve své
inJerenci a vyvarovat se aktivismu 5ozhodnutí voličů Mako suveréna můæe soudní moc změnit Men ve výMimečných
případech Mestliæe vady volebního procesu způsobily nebo prokazatelně mohly způsobit æe by voliči rozhodli Minak
a æe by byl zvolen Miný kandidát´ V nálezu ze dne 29. 1. 2007 sp. zn. IV. ÚS 787/06 Ústavní soud
uzavřel, že možnost příčinné souvislosti mezi volební vadou a složením zastupitelského sboru je
třeba v řízení řádně prokázat; volební soud se nemůže zabývat důvodností pouhých domněnek,
nepodložených žádnými konkrétními skutečnostmi.

Pro úspěšnost volební stížnosti je třeba řádně tvrdit a prokazovat nejen porušení volebního zákona, nýbrž i dopad tohoto porušení na výsledek volby. Jinými slovy, i zjištěné porušení
volebního zákona nemůže být důvodem pro vyslovení neplatnosti voleb, nemělo

-li vliv na
výsledné rozložení mandátů v zastupitelstvu obce. Jak vyslovil Nejvyšší správní soud v usnesení
č. j. Vol 6/2004-12 ze dne 2. 7. 2004, publ. pod č. 354/2004 Sb. r. NSS, intenzita nezákonnosti
Åmusí v konkrétním případě dosahovat takového stupně æe Me moæno se důvodně domnívat æe pokud by
k nezákonnému Mednání nedoälo nebyl by tento kandidát zřeMmě vůbec zvolen =Mednoduäeně řečeno tedy tato
intenzita způsobuMe ªzatemnění© volebních výsledků tzn MeMich zásadní zpochybnění´ Navázal tak na starší
judikaturu konstantně zdůrazňující, že nesprávnosti při volbě, které nemají žádný účinek na její
výsledek, nečiní tuto volbu neplatnou (srov. např. rozhodnutí správního soudního dvora ve
Vídni ze dne 27. 1. 1886 ve věci č. 3126/85, publ.
pod č. Budw. 2887, Popel. 539, či ze dne 19. 1.
1882 ve věci č. 125, publ. pod č. Budw. 1272, či ze dne 5. 7. 1882 ve věci č. 1413, publ. pod

č. Budw. 1469, Judiktb. 783.)
Z hlediska výše uvedených principů přezkumu voleb soudní mocí projednávaný návrh na zrušení voleb do zastupitelstva obce Mankovice neobstojí. Navrhovatel opírá svůj návrh pouze o víceznačnou indicii – vyplnění vícera volebních lístků stejnou tužkou – doplněnou o neurčitou
informaci z doslechu o vyplňování volebních lístků třetí osobou starším občanům. Tyto
skutečnosti jsou neurčité, nejsou ani zčásti konkretizovány osoby, jež se měly volebních deliktů
dopustit, či osoby, vůči nimž měly volební delikty směřovat. Z návrhu neplyne, zda a jak byli
voliči ovlivňováni při zapůjčování tužky k

vyplňování volebního lístku a zda byla rušena svoboda
jejich vůle. Není ani zřejmé (a to ani přibližně), jaký podíl měly ony jednou tužkou vyplněné lístky
na celkovém počtu odevzdaných lístků, a byla-li by zde alespoň hypotetická možnost ovlivnění
rozložení mandátů při jejich odečtení. Ke svým tvrzením navrhovatel nadto nenabídl soudu
žádné důkazy (kupříkladu nekonkretizoval osoby, které by případně mohly být vyslechn

uty jako
svědkové). Nelze přistupovat k přepočítávání hlasů jen na základě domněnek, opírajících se

víceznačné indicie. V opačném případě by byl soud nucen přepočítávat volební lístky jen na
základě pouhých nepodložených tvrzení či spekulací, což by bylo

v hrubém rozporu s podstatou
volebního soudnictví a negovalo by smysl a funkci okrskových volebních komisí.

3 24 A 11/2018

Shodu s prvopisem potvrzuje Iva Charvátová.

Volební soud není orgánem, který by na základě neurčitých indicií vedl vlastní vyšetřování, ale pouze přezkoumává, zda volební výsledky odpovídají vůli voličů v rozsahu, jaký vymezí
navrhovatel svým návrhem, a podle důkazů, které soudu předloží či označí. V projednávané věci
však návrhová tvrzení a důkazní návrhy nebyly způsobilé vyvrátit volební výsledek, proto byl

návrh v souladu s

ustanovením § 90 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), zamítnut.
Protože námitky navrhovatele shledal soud nedůvodnými, byl návrh v souladu s ustanovením § 90 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „s. ř. s.“), zamítnut.
10. O náhradě nákladů řízení účastníků bylo rozhodnuto v souladu s ustanovením § 93 odst. 4 s. ř. s., podle něhož ve věcech volebních nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení:

Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 104 odst. 1 s. ř. s.).

Toto usnesení nabývá právní moci vyvěšením na úřední desku soudu (§ 93 odst. 5 věta druhá
s. ř. s.).

Ostrava 22. října 2018

Mgr. Jiří Gottwald, v. r.

předseda senátu

č. j. 24 A 11/2018 - 10
Shodu s prvopisem potvrzuje Iva Charvátová.

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Jiřího Gottwalda
a soudců JUDr. Petra Hluštíka, Ph.D., a JUDr. Daniela Spratka, Ph.D. ve věci

navrhovatele: Oldřich Kadlec

bytem Mankovice 51, 742 35

za úča

sti: 1) Městský úřad Odry
sídlem Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry

2) Společně pro Mankovice
jednající volební zmocněnkyní Janou Blažkovou,

bytem Mankovice 161, 742 35

3) Moravské zemské hnutí
jednající volebním zmocněncem Jiřím Jakoubkem,

bytem Mankovice 47, 742 35

4) Strana občanů Mankovic
jednající volební zmocněnkyní Ivetou Sigmundovou,

bytem Mankovice 132, 742 35

o návrhu na neplatnost voleb
takto:
Návrh se zamítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:
Navrhovatel se návrhem ze dne 17. 10. 2018 domáhal toho, aby soud na základě kontroly volební dokumentace rozhodl o neplatnosti voleb do obecního zastupitelstva obce Mankovice, konaných ve dnech 5. a 6. října 2018.
V návrhu namítal, že si jako předseda volební komise po skončení hlasování uvědomil, že mnoho
hlasovacích lístků bylo upravováno (křížky) tužkou shodné barvy, jež měla zvláštní odstín.
Vzhledem k tomu, že k hlasovacím lístkům nebyla zároveň poskytována tužka, spatřuje v této

skutečnosti důkaz, že mohlo být s

volebními lístky manipulováno. Z doslechu u kostela je mu
známo, že nějaká osoba měla starším občanům vyplňovat volební lístky. Proto žádal soud

kontrolu hlasovacích lístků.
Další účastníci se k návrhu nevyjádřili.

2 24 A 11/2018

Shodu s prvopisem potvrzuje Iva Charvátová.

Podle § 60 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZO“), návrh na neplatnost voleb může podat navrhovatel, má-li zato, že byla porušena ustanovení tohoto zákona způsobem, který hrubě
ovlivnil výsledky voleb.

Krajský soud předně zdůrazňuje, že ohledně volebního soudnictví Ústavní soud v nálezu
sp. zn. III. ÚS 3673/14 ze dne 10. 2. 2015 vyslovil, že v něm Åplatí vyvratitelná domněnka æe volební
výsledek odpovídá vůli voličů Předloæit přesvědčivé důkazy k MeMímu vyvrácení Me povinností toho kdo volební
pochybení namítá åádný soudní zásah nesmí ohrozit svobodné vyMádření názorů lidu při volbě svých zástupců a
musí odráæet resp nemařit snahu o zachování inteJrity a účinnosti volební procedury zaměřené na zMiätění vůle
lidu prostřednictvím väeobecných voleb 1ásledné zpochybłování výsledků voleb bez prokázání závaæných
volebních vad hrozí podrýváním demokratické leJitimity zvolených zastupitelských orJánů a aktů které přiMímaMí
Byla-li vůle lidu svobodně a demokraticky vyMádřena æádné následuMící zásahy nemohou tento výběr zpochybnit
s výMimkou e[istence přesvědčivých důvodů v záMmu demokratického pořádku S výMimkou neMzávaæněMäích
pochybení ve volební proceduře musí státní moc reprezentovaná volebními soudy zachovávat zdræenlivost ve své
inJerenci a vyvarovat se aktivismu 5ozhodnutí voličů Mako suveréna můæe soudní moc změnit Men ve výMimečných
případech Mestliæe vady volebního procesu způsobily nebo prokazatelně mohly způsobit æe by voliči rozhodli Minak
a æe by byl zvolen Miný kandidát´ V nálezu ze dne 29. 1. 2007 sp. zn. IV. ÚS 787/06 Ústavní soud
uzavřel, že možnost příčinné souvislosti mezi volební vadou a složením zastupitelského sboru je
třeba v řízení řádně prokázat; volební soud se nemůže zabývat důvodností pouhých domněnek,
nepodložených žádnými konkrétními skutečnostmi.

Pro úspěšnost volební stížnosti je třeba řádně tvrdit a prokazovat nejen porušení volebního zákona, nýbrž i dopad tohoto porušení na výsledek volby. Jinými slovy, i zjištěné porušení
volebního zákona nemůže být důvodem pro vyslovení neplatnosti voleb, nemělo

-li vliv na
výsledné rozložení mandátů v zastupitelstvu obce. Jak vyslovil Nejvyšší správní soud v usnesení
č. j. Vol 6/2004-12 ze dne 2. 7. 2004, publ. pod č. 354/2004 Sb. r. NSS, intenzita nezákonnosti
Åmusí v konkrétním případě dosahovat takového stupně æe Me moæno se důvodně domnívat æe pokud by
k nezákonnému Mednání nedoälo nebyl by tento kandidát zřeMmě vůbec zvolen =Mednoduäeně řečeno tedy tato
intenzita způsobuMe ªzatemnění© volebních výsledků tzn MeMich zásadní zpochybnění´ Navázal tak na starší
judikaturu konstantně zdůrazňující, že nesprávnosti při volbě, které nemají žádný účinek na její
výsledek, nečiní tuto volbu neplatnou (srov. např. rozhodnutí správního soudního dvora ve
Vídni ze dne 27. 1. 1886 ve věci č. 3126/85, publ.
pod č. Budw. 2887, Popel. 539, či ze dne 19. 1.
1882 ve věci č. 125, publ. pod č. Budw. 1272, či ze dne 5. 7. 1882 ve věci č. 1413, publ. pod

č. Budw. 1469, Judiktb. 783.)
Z hlediska výše uvedených principů přezkumu voleb soudní mocí projednávaný návrh na zrušení voleb do zastupitelstva obce Mankovice neobstojí. Navrhovatel opírá svůj návrh pouze o víceznačnou indicii – vyplnění vícera volebních lístků stejnou tužkou – doplněnou o neurčitou
informaci z doslechu o vyplňování volebních lístků třetí osobou starším občanům. Tyto
skutečnosti jsou neurčité, nejsou ani zčásti konkretizovány osoby, jež se měly volebních deliktů
dopustit, či osoby, vůči nimž měly volební delikty směřovat. Z návrhu neplyne, zda a jak byli
voliči ovlivňováni při zapůjčování tužky k

vyplňování volebního lístku a zda byla rušena svoboda
jejich vůle. Není ani zřejmé (a to ani přibližně), jaký podíl měly ony jednou tužkou vyplněné lístky
na celkovém počtu odevzdaných lístků, a byla-li by zde alespoň hypotetická možnost ovlivnění
rozložení mandátů při jejich odečtení. Ke svým tvrzením navrhovatel nadto nenabídl soudu
žádné důkazy (kupříkladu nekonkretizoval osoby, které by případně mohly být vyslechn

uty jako
svědkové). Nelze přistupovat k přepočítávání hlasů jen na základě domněnek, opírajících se

víceznačné indicie. V opačném případě by byl soud nucen přepočítávat volební lístky jen na
základě pouhých nepodložených tvrzení či spekulací, což by bylo

v hrubém rozporu s podstatou
volebního soudnictví a negovalo by smysl a funkci okrskových volebních komisí.

3 24 A 11/2018

Shodu s prvopisem potvrzuje Iva Charvátová.

Volební soud není orgánem, který by na základě neurčitých indicií vedl vlastní vyšetřování, ale pouze přezkoumává, zda volební výsledky odpovídají vůli voličů v rozsahu, jaký vymezí
navrhovatel svým návrhem, a podle důkazů, které soudu předloží či označí. V projednávané věci
však návrhová tvrzení a důkazní návrhy nebyly způsobilé vyvrátit volební výsledek, proto byl

návrh v souladu s

ustanovením § 90 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), zamítnut.
Protože námitky navrhovatele shledal soud nedůvodnými, byl návrh v souladu s ustanovením § 90 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „s. ř. s.“), zamítnut.
10. O náhradě nákladů řízení účastníků bylo rozhodnuto v souladu s ustanovením § 93 odst. 4 s. ř. s., podle něhož ve věcech volebních nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení:

Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 104 odst. 1 s. ř. s.).

Toto usnesení nabývá právní moci vyvěšením na úřední desku soudu (§ 93 odst. 5 věta druhá
s. ř. s.).

Ostrava 22. října 2018

Mgr. Jiří Gottwald, v. r.

předseda senátu

č. j. 24 A 11/2018 - 10
Shodu s prvopisem potvrzuje Iva Charvátová.

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Jiřího Gottwalda
a soudců JUDr. Petra Hluštíka, Ph.D., a JUDr. Daniela Spratka, Ph.D. ve věci

navrhovatele: Oldřich Kadlec

bytem Mankovice 51, 742 35

za úča

sti: 1) Městský úřad Odry
sídlem Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry

2) Společně pro Mankovice
jednající volební zmocněnkyní Janou Blažkovou,

bytem Mankovice 161, 742 35

3) Moravské zemské hnutí
jednající volebním zmocněncem Jiřím Jakoubkem,

bytem Mankovice 47, 742 35

4) Strana občanů Mankovic
jednající volební zmocněnkyní Ivetou Sigmundovou,

bytem Mankovice 132, 742 35

o návrhu na neplatnost voleb
takto:
Návrh se zamítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:
Navrhovatel se návrhem ze dne 17. 10. 2018 domáhal toho, aby soud na základě kontroly volební dokumentace rozhodl o neplatnosti voleb do obecního zastupitelstva obce Mankovice, konaných ve dnech 5. a 6. října 2018.
V návrhu namítal, že si jako předseda volební komise po skončení hlasování uvědomil, že mnoho
hlasovacích lístků bylo upravováno (křížky) tužkou shodné barvy, jež měla zvláštní odstín.
Vzhledem k tomu, že k hlasovacím lístkům nebyla zároveň poskytována tužka, spatřuje v této

skutečnosti důkaz, že mohlo být s

volebními lístky manipulováno. Z doslechu u kostela je mu
známo, že nějaká osoba měla starším občanům vyplňovat volební lístky. Proto žádal soud

kontrolu hlasovacích lístků.
Další účastníci se k návrhu nevyjádřili.

2 24 A 11/2018

Shodu s prvopisem potvrzuje Iva Charvátová.

Podle § 60 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZO“), návrh na neplatnost voleb může podat navrhovatel, má-li zato, že byla porušena ustanovení tohoto zákona způsobem, který hrubě
ovlivnil výsledky voleb.

Krajský soud předně zdůrazňuje, že ohledně volebního soudnictví Ústavní soud v nálezu
sp. zn. III. ÚS 3673/14 ze dne 10. 2. 2015 vyslovil, že v něm Åplatí vyvratitelná domněnka æe volební
výsledek odpovídá vůli voličů Předloæit přesvědčivé důkazy k MeMímu vyvrácení Me povinností toho kdo volební
pochybení namítá åádný soudní zásah nesmí ohrozit svobodné vyMádření názorů lidu při volbě svých zástupců a
musí odráæet resp nemařit snahu o zachování inteJrity a účinnosti volební procedury zaměřené na zMiätění vůle
lidu prostřednictvím väeobecných voleb 1ásledné zpochybłování výsledků voleb bez prokázání závaæných
volebních vad hrozí podrýváním demokratické leJitimity zvolených zastupitelských orJánů a aktů které přiMímaMí
Byla-li vůle lidu svobodně a demokraticky vyMádřena æádné následuMící zásahy nemohou tento výběr zpochybnit
s výMimkou e[istence přesvědčivých důvodů v záMmu demokratického pořádku S výMimkou neMzávaæněMäích
pochybení ve volební proceduře musí státní moc reprezentovaná volebními soudy zachovávat zdræenlivost ve své
inJerenci a vyvarovat se aktivismu 5ozhodnutí voličů Mako suveréna můæe soudní moc změnit Men ve výMimečných
případech Mestliæe vady volebního procesu způsobily nebo prokazatelně mohly způsobit æe by voliči rozhodli Minak
a æe by byl zvolen Miný kandidát´ V nálezu ze dne 29. 1. 2007 sp. zn. IV. ÚS 787/06 Ústavní soud
uzavřel, že možnost příčinné souvislosti mezi volební vadou a složením zastupitelského sboru je
třeba v řízení řádně prokázat; volební soud se nemůže zabývat důvodností pouhých domněnek,
nepodložených žádnými konkrétními skutečnostmi.

Pro úspěšnost volební stížnosti je třeba řádně tvrdit a prokazovat nejen porušení volebního zákona, nýbrž i dopad tohoto porušení na výsledek volby. Jinými slovy, i zjištěné porušení
volebního zákona nemůže být důvodem pro vyslovení neplatnosti voleb, nemělo

-li vliv na
výsledné rozložení mandátů v zastupitelstvu obce. Jak vyslovil Nejvyšší správní soud v usnesení
č. j. Vol 6/2004-12 ze dne 2. 7. 2004, publ. pod č. 354/2004 Sb. r. NSS, intenzita nezákonnosti
Åmusí v konkrétním případě dosahovat takového stupně æe Me moæno se důvodně domnívat æe pokud by
k nezákonnému Mednání nedoälo nebyl by tento kandidát zřeMmě vůbec zvolen =Mednoduäeně řečeno tedy tato
intenzita způsobuMe ªzatemnění© volebních výsledků tzn MeMich zásadní zpochybnění´ Navázal tak na starší
judikaturu konstantně zdůrazňující, že nesprávnosti při volbě, které nemají žádný účinek na její
výsledek, nečiní tuto volbu neplatnou (srov. např. rozhodnutí správního soudního dvora ve
Vídni ze dne 27. 1. 1886 ve věci č. 3126/85, publ.
pod č. Budw. 2887, Popel. 539, či ze dne 19. 1.
1882 ve věci č. 125, publ. pod č. Budw. 1272, či ze dne 5. 7. 1882 ve věci č. 1413, publ. pod

č. Budw. 1469, Judiktb. 783.)
Z hlediska výše uvedených principů přezkumu voleb soudní mocí projednávaný návrh na zrušení voleb do zastupitelstva obce Mankovice neobstojí. Navrhovatel opírá svůj návrh pouze o víceznačnou indicii – vyplnění vícera volebních lístků stejnou tužkou – doplněnou o neurčitou
informaci z doslechu o vyplňování volebních lístků třetí osobou starším občanům. Tyto
skutečnosti jsou neurčité, nejsou ani zčásti konkretizovány osoby, jež se měly volebních deliktů
dopustit, či osoby, vůči nimž měly volební delikty směřovat. Z návrhu neplyne, zda a jak byli
voliči ovlivňováni při zapůjčování tužky k

vyplňování volebního lístku a zda byla rušena svoboda
jejich vůle. Není ani zřejmé (a to ani přibližně), jaký podíl měly ony jednou tužkou vyplněné lístky
na celkovém počtu odevzdaných lístků, a byla-li by zde alespoň hypotetická možnost ovlivnění
rozložení mandátů při jejich odečtení. Ke svým tvrzením navrhovatel nadto nenabídl soudu
žádné důkazy (kupříkladu nekonkretizoval osoby, které by případně mohly být vyslechn

uty jako
svědkové). Nelze přistupovat k přepočítávání hlasů jen na základě domněnek, opírajících se

víceznačné indicie. V opačném případě by byl soud nucen přepočítávat volební lístky jen na
základě pouhých nepodložených tvrzení či spekulací, což by bylo

v hrubém rozporu s podstatou
volebního soudnictví a negovalo by smysl a funkci okrskových volebních komisí.

3 24 A 11/2018

Shodu s prvopisem potvrzuje Iva Charvátová.

Volební soud není orgánem, který by na základě neurčitých indicií vedl vlastní vyšetřování, ale pouze přezkoumává, zda volební výsledky odpovídají vůli voličů v rozsahu, jaký vymezí
navrhovatel svým návrhem, a podle důkazů, které soudu předloží či označí. V projednávané věci
však návrhová tvrzení a důkazní návrhy nebyly způsobilé vyvrátit volební výsledek, proto byl

návrh v souladu s

ustanovením § 90 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), zamítnut.
Protože námitky navrhovatele shledal soud nedůvodnými, byl návrh v souladu s ustanovením § 90 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „s. ř. s.“), zamítnut.
10. O náhradě nákladů řízení účastníků bylo rozhodnuto v souladu s ustanovením § 93 odst. 4 s. ř. s., podle něhož ve věcech volebních nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení:

Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 104 odst. 1 s. ř. s.).

Toto usnesení nabývá právní moci vyvěšením na úřední desku soudu (§ 93 odst. 5 věta druhá
s. ř. s.).

Ostrava 22. října 2018

Mgr. Jiří Gottwald, v. r.

předseda senátuVolby Kadlec

PDF file: Volby_Kadlec.pdf

38 Ad 9/2011 -© 2023 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz