DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

Božie meno 2

Božie meno 2
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/amc4

PDF file size:
116.6 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/mc4.pdf
Download: Božie meno_2.pdf

Date saved:
March 12, 2018» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document Božie meno_2.pdf:


Božie meno
Základný kameň pre dobrý vzťah človeka s Bohom je poznať a vzývať Božie meno. Úvahy o existencii Božieho mena
sú vždy veľkou dilemou. A tak vznikajú rôzne otázky. Má Boh meno? Je pre nás dôležité poznať Božie meno? Ako

nám môže byť prospešné
a akú máme z toho výhodu a úžitok?
Častokrát na otázku, aké je Božie meno dostávame odpoveď


„veď predsa Boh.“
Pre niekoho to je dostačujúca odpoveď. Prirovnávam to k

nedokonalej odpovedi na otázku: „Ako sa volá autor
knihy?“ Odpoveď by znela: „No predsa spisovateľ.“ Aj takú odpoveď môžeme dostať.
Kto bude teda zdieľať slávu, honorár, ak je literárne dielo vydarené? Nepatrí sa pomenovať autora diela? Určite áno.
Komu by inak patrila sláva a prípadný honorár?
Čo tým chcem vlastne povedať?
Že mená autorov kníh alebo akýchkoľvek ľudských diel nekomolíme, ani svojvoľne nezamieňame za iné mená, ale ich
nazývame ich vlastnými menami.

Prečo je teda zamieňané a

zneuctievané to najdôležitejšie a najposvätnejšie meno živého Boha?

Na miesto mena mu ľudia dávajú

tituly

Pán, Boh, Adonai,
Šadaj. Tieto tituly a iné prívlastky mu iste patria, ale to nie
je meno Božie. Božie meno dostal patriarcha Mojžiš na hore Sinaj.

Druhá kniha Mojžišovi 3.kapitola 15. verš: (Jeruzalemská biblia 2013-15).
Tento vzácny odkaz ako znelo a isto znie sväté Božie meno ako sme už spomenuli, nájdeme v Svätom písme

Jeruzalemskej biblii. Sväté písmo


biblia je vzácna kniha, ktorá dokáže meniť ľudské životy. Z jej múdrosti čerpajú
viaceré náboženské spoločenstvá. Túto vzácnu knihu si veľmi ctia a prejavujú jej veľkú úctu. Niektorí ju dokonca pri
svojich obradoch aj bozkávajú.

Ctiť si knihu kníh


Sväté písmo je určite veľmi správne. Ale som presvedčený, že ďaleko dôležitejšie je ctiť si meno

autora a

mať jeho meno v posvätnosti a nie ním pohŕdať. Bohužiaľ Božím menom pohŕdajú a tak ho nahrádzajú
rôznymi titulmi a prívlastkami, ako Pán, Boh, Hospodin. Niektoré spoločenstvá si dokonca dovoľujú skomoliť Božie
meno a volajú ho Jehova. Je veľa náboženských spoločenstiev, ktorých učenie je založené na múdrosti Svätého písma.
Teda je samozrejmé, že by ho mali rešpektovať.
Základným kameňom vo vzťahu človeka k

Bohu je vzývať či rešpektovať Sväté Božie meno. Malo by byť v našich
ústach, ale najmä v našich srdciach. Oslavovať, chváliť Božie meno, je vôľou živého Boha, a nie ľudskou. Preto je
Božie meno spomenuté viac ako sedemtisíc krát v Svätom písme. V ňom nás odkaz živého Boha informuje, prikazuje

dôležitosti a potrebe vzývania a oslave Božieho mena.
Tak ako je to možné, že mnohé náboženské spoločenstvá Božie meno nerešpektujú, ani ho nevzývajú? Vysvetlenie je
jednoduché. Pre uctievanie modiel, nerešpektovaním Božích zákonov a prikázaní, keď sa uctievajú ľudské tradície
a rituály, tu nemôže byť prítomný Radca, Tešiteľ, Duch Svätý. Vtedy vládne iný Pán, ale určite nie Boh ktorý stvoril
nebesia i zem, všetko živé i neživé. Tento Pán temna, vás navádza na modloslužbu, pedofíliu, lakomstvo, smilstvo,
opilstvo a mnohé iné závislosti a neresti a zároveň vás pripravuje o účasť na večnom živote.

Ako zmeniť Váš hriešny život? Záleží či to chcete! Ak áno, tak odpovede a rady nájdete vo Svätom písme. Tam Vás
čaká v prvom rade úcta k Svätému Božiemu menu, ku skutočnému Božiemu menu a nie k titulom a prívlastkom.
Prostredníctvom tohto skutočného Božieho mena, v modlitbe, nie cez vašich zaslepených a pošpinených vodcov.
Potom vám láskavý živý Boh očistí vaše pošpinené nádoby z modloslužby, lakomstva, smilstva, opilstva a iných

nerestí a

závislostí a vloží do vašich úst a sŕdc jeho veľké a sväté meno – Jahve zástupov. Toto veľké a Sväté Božie
meno bude vašou pevnou skalou a skutočným útočiskom proti zlobe. Ak v súžení budete volať pravým božím menom,

Boh na nebesiach vás uslyší a

uzdraví, predĺži vám život a dám vám spoznať svoje spasenie. Bude požehnávať všetky
vaše spravodlivé diela.
Človek, ľudská bytosť nemôže nájsť pevnejší bod, ako je veľké a Sväté Božie meno, ktoré musí byť v srdci nielen

ústach.

Isto poznáte mnoho náboženských spoločenstiev, ale veľké a Sväté Božie meno tam nie je, ani v ich mysli ani v ich
srdci, takže ho nevzývajú. Tu môžeme poznať silu Pána temna Satana, ktorý týmto náboženským spoločenstvám
kradne to najdôležitejšie - úctu a vzývanie Božieho mena. My všetci sme dostali od Boha slobodnú vôľu a tak sa
môžeme sami rozhodnúť s kým a ako prežijeme nás krátky život.
Ak ste trochu veriaci, predložte tieto rady a nasmerovania pred živého Boha v modlitbe a prosbe. Nenechajte sa
zvádzať žiadnym náboženským spoločenstvom. Volajte k

živému Bohu nie
z sektárov, modloslužobníkov. Volajte
svojimi slovami a prosbami, nepoužívajte žiadne ikony, modly a pohanské rituály. Len vy a živý Boh, tak ako keď
budete stáť pred Božou súdnou stolicou. Nedajte sa klamať nikomu z ľudských bytostí, nikomu nie je povinný skladať
účty zo svojich hriešnych životov, iba živému Bohu prostredníctvom Syna Božieho Pána Ježiša. Odložte svoje
náboženské a sektárske predchádzajúce jarmo a prichádzajte priamo k živému Bohu cez jeho veľké a Sväté meno.

Veľké a

Sväté Božie meno bolo dané vyvolenému židovskému národu. To ale neznamená, že meno živého Boha by

malo byť v

ústach a

srdciach židovského národa ale aj v

ústach a

srdciach skutočných kresťanov, ktorým sám Pán
Ježiš hovorí: „Povedal som im Tvoje meno a ešte im poviem.“

Tak, ak
sa chcete nazývať Kristova Cirkev musíte mať v

ústach, no hlavne v

srdci meno nášho Ocka nebeského.
Určite nie mená vašich slepých vodcov, ktorým sa klaniate a bozkávate im ruky a dávate česť a slávu, ktorá patrí iba
Bohu. Ich odmena ich neminie.

Česť a sláva patrí len a len živému Bohu a jeho menu. To je tá pravá cesta do večného života. To je tá úzka brána,
ktorú nachádzajú máloktorí.

Ako veriaci človek som prekvapený, a je to až neuveriteľné ako ľudia podceňujú a dokonca zneucťujú Božie meno.
Satan im to kradne spred nosa a ponúka im zneuctievanie Božieho Svätého mena prostredníctvom ich rôznych
náboženských predstaviteľov. Je zaujímavé, že tieto rôzne náboženské spoločenstvá poznajú a ctia si mená veľkých
židovských patriarchov, prorokov, Ježišových učeníkov ale tiež aj meno Syna Božieho, Pána Ježiša.

Meno Pána Ježiša si treba
určite ctiť a vážiť. Sväté písmo nám to prikazuje a poukazuje na veľkú silu a česť Ježišovho

mena
. Meno Ježiš je nad všetky mená na svete.

Všetky kráľovstvá, panstvá v

zemi sa mu budú klaňať, i anjeli v nebesiach.
Ľudia a kde je tu logika, ak znesväcujete a zneuctievate to najdôležitejšie a najsvätejšie? – to je meno toho, ktorý
všetko stvoril a je zvrchovaným pánom a kráľom, kraľujúcim a panujúcim.
On dáva život a tiež ho môže zobrať. Nemala by mu patriť najväčšia úcta? A pochopiteľne aj jeho Svätému Menu.
Niektorí ľudia si myslia a hovoria, že Boh má viacero mien. Je to určite nesprávne myslenie. Sväté písmo to vo
viacerých odkazoch vyvracia.
Tu sú dôkazy:

Mojžiš na h
ore Sinaj nedostal Božie mená, ale iba jedno meno.
„Jahve, Boh Abraháma, Izáka, Jakoba, to je moje
meno, tak má budú vzývať z pokolenia na pokolenie.“
Ďalej v modlitbe Pána Ježiša sa necituje, nech sa posvätia tvoje sväté mená, ale nech sa posvätí tvoje Sväté meno.
Už si konečne uvedomujete, že najväčšia úcta patrí len živému Bohu a jeho Svätému menu? Po prijatí Svätého
Božieho mena a v jeho úcte príde Božie požehnanie. Mnohí rozpoznáte, kde je pravda a už sa nedáte zvádzať a klamať
žiadnymi náboženskými predstaviteľmi, ktorí vás privádzali k

modlám.

Ani také náboženské spoločenstvo vás neosloví, ktoré si ctí viac Syna ako Otca a meno Otca majú v pohŕdaní.
Nepresvedčí vás ani náboženské spoločenstvo, ktoré má v

posvätnosti len deň sv

iatočný, ale veľké a

Sväté Božie
meno nesvätia ale ho znesväcujú. Ani sektári, ktorí skomolili Božie meno, vás tiež nezvedú.

Nájdete nové spoločenstvo, o ktorom píše Sväté písmo a to spoločenstvo s Otcom a jeho Synom, ktoré je skutočne
sväté.

Tak ako píšem v

predchádzajúcich riadkoch veriaci v

rešpekte Božieho Svätého mena nebudú nikomu skladať úcty zo
svojho hriešneho života, iba živému Bohu, prostredníctvom jeho Syna, nášho Pána Ježiša.
V sile lásky veľkého a Svätého Božieho mena už nebudete vedení Pánom Temna k slepým náboženským vodcom,

ktorí vás privádzali k

modlám a rôznym sektárskym spoločenstvám. Tie vás už nebudú okrádať o peniaze a čas pre ich

pomýlenú myseľ v

tradíciách, ľudských podaniach, pohanských rituáloch a iných špatnostiach.

Tým rozbíjali váš vzťah k

živému Bohu a pripravovali vás zároveň o to najdôležitejšie – o účasť na večnom živote.
Otče, veľké a Sväté je Tvoje meno Jahve zástupov. Otvor im zaslepené oči a uši, aby očami videli a ušami počuli

prijali Tvoje Sväté meno, aby si im mohol odpustiť. O to Ťa prosím prostredníctvom Tvojho Syna a nášho Spasiteľa
Ježiša Krista. Amen.

https://www.facebook.com/kniha.biblia/


Božie meno 2

PDF file: Božie meno_2.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz